Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego

-20%

Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,60  102,00

Format: pdf

81,60102,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera kompleksową analizę wielokrotnie nowelizowanych i budzących liczne wątpliwości przepisów o kosztach egzekucji prowadzonej przez komornika.


W opracowaniu omówiono takie zagadnienia jak m.in.:


pojęcie i rodzaje koszów egzekucji,
rozstrzygnięcia komornika i sądu w przedmiocie kosztów egzekucji,
zwolnienie od kosztów egzekucji oraz zasady ich zwrotu.
Dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii autorka przedstawia


przykładowe wzory rozstrzygnięć


komorników dotyczące kosztów egzekucji świadczeń pieniężnych w zależności od sposobu zakończenia postępowania. Książka ma zatem wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.


W monografii zaprezentowano


bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądy doktryny


na temat kosztów egzekucji zawartej w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, a także zaproponowano


konkretne rozwiązania najbardziej spornych zagadnień


.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla komorników sądowych, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, a także dla innych osób stosujących przepisy o kosztach egzekucji.


Rok wydania2016
Liczba stron360
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9072-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział    1
  Koszty postępowania egzekucyjnego w rozwoju historycznym oraz ich związek z pozycją ustrojową komornika | str.    19
  1.1. Okres zaborów oraz okres międzywojenny | str.    19
  1.2. Okres powojenny | str.    30
  1.3. Początki gospodarki rynkowej | str.    33
  1.4. Rozwiązania dotyczące statusu komornika i kosztów egzekucji przyjęte w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji | str.    39
  1.5. Status komornika oraz system finansowania egzekucji sądowej po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw | str.    45
  1.6. Analiza modyfikacji konstrukcji opłaty stosunkowej w kolejnych nowelizacjach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji | str.    51
  1.6.1. Zmiana opłaty stosunkowej dokonana ustawą z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw | str.    51
  1.6.2. Zmiana opłaty stosunkowej dokonana ustawą z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego | str.    53
  1.6.3. Zmiana opłaty stosunkowej dokonana ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw | str.    59
  1.6.4. Zmiana opłaty stosunkowej dokonana ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji | str.    66
  1.7. Podsumowanie | str.    68
  
  Rozdział    2
  Pojęcie i rodzaje kosztów egzekucji | str.    72
  2.1. Koszty egzekucji a koszty postępowania egzekucyjnego | str.    72
  2.2. Opłaty stosunkowe | str.    75
  2.2.1. Uwagi ogólne | str.    75
  2.2.2. Opłata stosunkowa pobierana na podstawie art. 49 ust. 1 u.k.s.e. | str.    76
  2.2.3. Opłata stosunkowa pobierana na podstawie art. 49 ust. 2 u.k.s.e. | str.    85
  2.2.4. Opłata stosunkowa pobierana na podstawie art. 49 ust. 4 u.k.s.e. | str.    92
  2.3. Opłaty stałe | str.    97
  2.3.1. Uwagi ogólne | str.    97
  2.3.2. Opłata stała od wniosku o egzekucję wydania rzeczy ruchomej | str.    98
  2.3.3. Opłata stała za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i opróżnienie lokalu | str.    102
  2.3.4. Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika | str.    110
  2.3.5. Opłata za wprowadzenie w posiadanie | str.    113
  2.3.6. Opłata za opieczętowanie | str.    115
  2.3.7. Opłata za inną egzekucję | str.    115
  2.3.8. Opłata za czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego | str.    117
  2.3.9. Opłata za usunięcie oporu, osadzenie w areszcie dłużnika | str.    120
  2.3.10. Opłaty za czynności niebędące czynnościami egzekucyjnymi | str.    122
  2.3.11. Opłata za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku | str.    124
  2.4. Wydatki w toku egzekucji | str.    127
  2.4.1. Uwagi ogólne | str.    127
  2.4.2. Należności biegłego i koszty ogłoszeń w pismach | str.    130
  2.4.3. Koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości | str.    131
  2.4.4. Należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach | str.    133
  2.4.5. Koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11 u.k.s.e., poza terenem rewiru komorniczego | str.    137
  2.4.6. Koszty doręczenia środków pieniężnych, uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz doręczenia korespondencji | str.    138
  2.4.7. Zaliczka na wydatki oraz zwrot wydatków gotówkowych komornikowi | str.    139
  2.4.8. Zaliczka na wydatki związane z innymi czynnościami komornika | str.    144
  2.5. Koszty egzekucji według przepisów przejściowych | str.    146
  2.6. Podsumowanie | str.    151
  
  Rozdział    3
  Status komornika i koszty egzekucji w innych systemach prawnych | str.    153
  3.1. Uwagi ogólne | str.    153
  3.2. System austriacki | str.    154
  3.3. System niemiecki | str.    156
  3.4. System francuski | str.    159
  3.5. Koszty postępowania prowadzonego przez komornika sądowego we Francji | str.    161
  3.6. Podsumowanie | str.    171
  
  Rozdział    4
  Funkcje kosztów egzekucji | str.    176
  4.1. Uwagi ogólne | str.    176
  4.2. Cel egzekucji a funkcje kosztów egzekucji | str.    180
  4.3. Funkcje kosztów egzekucji w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego | str.    184
  4.4. Podsumowanie | str.    188
  
  Rozdział    5
  Miejsce zasad zwrotu kosztów egzekucji wśród zasad prawa oraz zasad postępowania cywilnego | str.    193
  5.1. Uwagi ogólne | str.    193
  5.2. Zasada przyzwoitej legislacji | str.    196
  5.3. Zasady postępowania egzekucyjnego a zasady postępowania cywilnego | str.    198
  5.4. Zasady zwrotu kosztów procesu | str.    204
  5.4.1. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu | str.    205
  5.4.2. Zasada kosztów niezbędnych i celowych | str.    206
  5.4.3. Zasada kompensaty kosztów procesu | str.    207
  5.4.4. Zasada zawinienia | str.    208
  5.4.5. Zasada słuszności | str.    209
  5.4.6. Zasada koncentracji i unifikacji kosztów | str.    210
  5.5. Zastosowanie zasad zwrotu kosztów procesu w postępowaniu egzekucyjnym | str.    211
  5.6. Zasady zwrotu kosztów egzekucji | str.    213
  5.6.1. Zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty egzekucji | str.    215
  5.6.2. Zasada kosztów niezbędnych i celowych | str.    215
  5.6.3. Zasada ściągania kosztów wraz z egzekwowanym roszczeniem | str.    218
  5.6.4. Zasada unifikacji | str.    219
  5.6.5. Zasada powiązania opłaty stosunkowej z efektywnością egzekucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str.    221
  
  Rozdział    6
  Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym | str.    226
  6.1. Uwagi ogólne | str.    226
  6.2. Zwolnienie od kosztów egzekucji w ujęciu historycznym | str.    232
  6.2.1. Wpływ zwolnienia Skarbu Państwa od opłat sądowych na koszty postępowania egzekucyjnego pod rządami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji | str.    237
  6.3. Zwolnienie wierzyciela od kosztów egzekucji | str.    247
  6.4. Wpływ zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych na obowiązek ponoszenia przez niego kosztów egzekucji | str.    251
  6.5. Wpływ zwolnienia od kosztów sądowych na koszty w postępowaniu zabezpieczającym | str.    254
  6.6. Podsumowanie | str.    257
  
  Rozdział    7
  Rozstrzygnięcia komornika i sądu w przedmiocie kosztów egzekucji prowadzonej przez komornika | str.    259
  7.1. Uwagi ogólne | str.    259
  7.2. Rozstrzygnięcia komornika w przedmiocie kosztów egzekucji | str.    260
  7.2.1. Rozstrzygnięcie komornika wydawane na podstawie art. 770 k.p.c. | str.    260
  7.2.2. Sposób wykonania postanowienia komornika o kosztach egzekucji | str.    268
  7.2.3. Ustalanie przez komornika kosztów poszukiwania majątku dłużnika | str.    283
  7.2.4. Ustalanie przez komornika wysokości opłaty stosunkowej w egzekucji z nieruchomości w razie przyłączenia się kolejnego wierzyciela oraz ostateczne rozliczenie kosztów egzekucji z nieruchomości | str.    295
  7.2.5. Rozstrzygnięcie komornika w przedmiocie wynagrodzenia biegłych | str.    305
  7.2.6. Rozstrzygnięcie komornika w przedmiocie kosztów dozoru | str.    307
  7.3. Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie kosztów egzekucji prowadzonej przez komornika | str.    311
  7.3.1. Rozstrzygnięcie sądu wydawane na skutek skargi na postanowienie komornika o kosztach egzekucji | str.    311
  7.3.2. Prawomocność rozstrzygnięcia komornika o kosztach egzekucji a nadzór judykacyjny sądu | str.    318
  7.3.3. Pozycja procesowa komornika jako podmiotu uprawnionego do zaskarżenia postanowienia sądu | str.    322
  7.3.4. Rozstrzygnięcie sądu wydane na skutek wniosku dłużnika o obniżenie opłaty | str.    326
  7.4. Podsumowanie | str.    335
  
  Rozdział    8
  Wnioski końcowe i postulaty de lege ferenda | str.    340
  8.1. Opłata stosunkowa | str.    343
  8.2. Opłaty stałe i wydatki w toku egzekucji | str.    349
  8.3. Zwolnienie od kosztów egzekucji | str.    350
  8.4. Wykonywanie postanowienia o kosztach egzekucji | str.    351
  
  Bibliografia | str.    353
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia