Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

-20%

Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

184,00  230,00

Format: pdf

184,00230,00

cena zawiera podatek VAT

Książka przedstawia wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, jak i samego strasburskiego mechanizmu dochodzenia ich ochrony. Gruntowne zmiany wprowadzone niedawno w tym mechanizmie powinny być znane wszystkim, którzy chcieliby z niego korzystać.


W komentarzu zostało omówionych wiele ważnych wyroków Trybunału wydanych w ostatnim czasie, stanowiących istotne kroki w rozwoju orzecznictwa, a odnoszących się m.in. do:


gwarancji praw migrantów i uchodźców,
ochrony przed nadużyciami w Internecie,
praw osób skazanych na dożywotnie więzienie,
obrony podejrzanych w śledztwie, również w sprawach o terroryzm,
dostępu do informacji publicznej.
Publikacja, znana na rynku od lat, stanowi cenną pomoc w lepszym poznaniu systemu strasburskiego i w skutecznej ochronie podstawowych praw i wolności zarówno przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jak i sądami krajowymi.


Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony nie tylko dla prawników, lecz także dla wszystkich, którzy zajmują się prawami człowieka.


Liczba stron1138
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-602-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |13
  
  Od Autora (do wydania 2015 istniejącego wyłącznie w wersji elektronicznej) |17
  Od Autora (do 7. wydania) |19
  Europejska Konwencja Praw Człowieka – zagadnienia ogólne |21
  Część I
  Mechanizm kontrolny
  Przed pierwszą głęboką reformą w 1998 r. |33
  2. Po reformie 1998 r. |34
  2.1. Kolejne zmiany (Protokół nr 14) |38
  2.2. Dalsze działania reformujące |47
  3. Prawo do skargi |53
  3.1. Skargi międzypaństwowe |54
  3.2. Możliwość skutecznego korzystania z prawa do skargi |56
  4. Warunki dopuszczalności skargi (art. 35 Konwencji) |62
  4.1. Uwagi wprowadzające |62
  4.2. Wykorzystanie krajowych środków prawnych |64
  Kwestia skutecznych środków prawnych krajowych w sprawach polskich |77
  4.3. Termin sześciu miesięcy |81
  4.4. Inne podstawy odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej |96
  Skarga anonimowa |96
  Skarga co do istoty identyczna ze sprawą już rozpatrzoną przez Trybunał |96
  Skarga co do istoty identyczna ze sprawą poddaną innej międzynarodowej procedurze dochodzenia lub rozstrzygnięcia |97
  Brak nowych istotnych informacji |99
  Skarga w sposób oczywisty nieuzasadniona |100
  Nadużycie prawa do skargi |101
  Nowy warunek dopuszczalności skargi wprowadzony Protokołem nr 14 (art. 35 ust. 3 lit. b Konwencji) |108
  5. Właściwość Trybunału |113
  5. 1. Ratione personae |113
  Pokrzywdzony |113
  Utrata statusu pokrzywdzonego |129
  Śmierć pokrzywdzonego |136
  Organizacja pozarządowa |137
  5. 2. Ratione materiae |151
  5. 3. Ratione temporis |152
  5. 4. Ratione loci |159
  5.5. Skreślenie skargi z listy (art. 37 Konwencji) |159
  Jednostronna deklaracja rządu |163
  6. Procedura przed Trybunałem|168
  7. Pomoc prawna |179
  8. Dochodzenie i ustalenia faktyczne |180
  Obowiązek współpracy państw z Trybunałem (art. 38 Konwencji) |186
  9. Polubowne załatwianie spraw |190
  10. Środki tymczasowe (art. 39 regulaminu Trybunału) |192
  11. Strona trzecia |203
  12. Możliwość zrzeczenia się właściwości (art. 30 Konwencji) lub przekazania sprawy z Izby do Wielkiej Izby (art. 43 Konwencji) |209
  13. Wyroki |211
  13.1. Uwagi wprowadzające |211
  13.2. Procedura wyroku pilotażowego |214
  13.3. Słuszne zadośćuczynienie (art. 41 Konwencji) |222
  Szkoda materialna |223
  Krzywda moralna |226
  Koszty i wydatki |229
  Słuszne zadośćuczynienie w sprawach skarg międzypaństwowych |230
  13.4. Wykonywanie wyroków (art. 46 Konwencji) |231
  Środki o charakterze indywidualnym |232
  Środki o charakterze ogólnym |236
  Praktyka |242
  13.5. Procedura przed Komitetem Ministrów |255
  14. Sprawy polskie |261
  15. Europejska Konwencja Praw Człowieka w Unii Europejskiej |264
  15.1. Uwagi wprowadzające |264
  15.2. Sprawa Bosphorus Airways i kwestia ochrony równoważnej |272
  15.3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej |275
  15.4. Kwestia przystąpienia Unii do Konwencji |281
  16. Wprowadzenie do interpretacji Konwencji |285
  16.1. Uwagi wprowadzające |285
  16.2. Kwestie ogólne |286
  16.3. Interpretacja dynamiczna (lub ewolucyjna) |289
  16.4. Autonomiczne rozumienie niektórych pojęć |292
  16.5. Margines swobody oceny (margin of appreciation) |295
  16.6. Zasada proporcjonalności |297
  16.7. Interpretacja porównawcza |298
  16.8. Obowiązki negatywne i pozytywne państw, wymiar horyzontalny Konwencji |302
  Część II
  Prawa i ich gwarancje
  1. Prawa i wolności dla każdej osoby (art. 1 Konwencji) |307
  Jurysdykcja |312
  2. Prawo do życia (art. 2 Konwencji) |318
  2.1. Aspekt proceduralny ochrony |340
  2.2. Zamieszki, powstanie |360
  2.3. Kara śmierci |361
  2.4. Kwestia początku życia |363
  3. Zakaz tortur (art. 3 Konwencji) |364
  3.1. Tortury |372
  3.2. Traktowanie nieludzkie |375
  3.3. Traktowanie poniżające |395
  3.4. Aspekt proceduralny ochrony |401
  3.5. Kwestie związane z karą śmierci |407
  3.6. Stosowanie art. 3 w przypadku ekstradycji albo wydalenia |409
  3.7. Traktowanie uchodźców |425
  3.8. Inne gwarancje |427
  4. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4 Konwencji) |428
  5. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 Konwencji) |435
  5.1. Uwagi wprowadzające |436
  Pozbawienie wolności – definicja |437
  Ochrona przed arbitralnym pozbawieniem wolności |443
  Dopuszczalne wyjątki wymagające ścisłej interpretacji |448
  5.2. Skazanie przez właściwy sąd (art. 5 ust. 1 lit. a Konwencji) |455
  5.3. Niepodporządkowanie się wyrokowi sądu (art. 5 ust. 1 lit. b Konwencji) |457
  5.4. Aresztowanie w celu postawienia przed właściwym organem (art. 5 ust. 1 lit. c Konwencji) |459
  5.5. Nieletni (art. 5 ust. 1 lit. d Konwencji) |462
  5.6. Nosiciele choroby zakaźnej, chorzy umysłowo, alkoholicy, narkomani i włóczędzy (art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji) |464
  5.7. Wydalenie lub ekstradycja (art. 5 ust. 1 lit. f Konwencji) |467
  5.8. Prawo do informacji o przyczynach zatrzymania ( art. 5 ust. 2 Konwencji) |471
  5.9. Niezwłoczne postawienie przed sędzią (art. 5 ust. 3 Konwencji) |472
  5.10. Sądowa kontrola legalności pozbawienia wolności (art. 5 ust. 4 Konwencji) |482
  5.11. Prawo do odszkodowania (art. 5 ust. 5 Konwencji)|489
  6. Prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 Konwencji) |490
  6.1. Uwagi wprowadzające |491
  6.2. Ogólnie (art. 6 ust. 1 Konwencji) |493
  Prawa i obowiązki o charakterze cywilnym |493
  Oskarżenie w sprawie karnej |505
  Prawo dostępu do sądu |509
  Sąd niezawisły i bezstronny |533
  Rzetelność postępowania |541
  Zasady dotyczące dowodów |562
  Publiczny charakter postępowania |581
  Proces w rozsądnym terminie |585
  6.3. Zasada domniemania niewinności (art. 6 ust. 2 Konwencji) |589
  6.4. Prawo do niezwłocznej informacji o istocie i przyczynie oskarżenia (art. 6 ust. 3 lit. a Konwencji) |598
  6.5. Prawo do posiadania odpowiedniego czasu i możliwości przygotowania obrony (art. 6 ust. 3 lit. b Konwencji) |601
  6.6. Prawo do bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę (art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji) |604
  6.7. Prawo do przesłuchania świadków (art. 6 ust. 3 lit. d Konwencji) |613
  6.8. Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza (art. 6 ust. 3 lit. e Konwencji) |615
  7. Zakaz karania bez podstawy prawnej (art. 7 Konwencji) |616
  7.1. Klauzule ograniczające (ust. 2 art. 8–11 Konwencji) |624
  7.2. Warunek, że ingerencja musi być przewidziana przez prawo |625
  7.3. Uprawniony cel ingerencji |629
  7.4. Konieczność ingerencji w społeczeństwie demokratycznym |632
  8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji) |647
  8.1. Uwagi wprowadzające |647
  Aspekt proceduralny |657  
  8.2. Życie prywatne |660
  8.3. Życie rodzinne |689
  Ochrona życia rodzinnego w związku z wydaleniami i ekstradycją |698
  Ochrona życia rodzinnego więźniów |706
  8.4. Dom |708
  8.5. Korespondencja |714
  9. Wolność myśli, sumienia i wyznania (art. 9 Konwencji) |722
  10. Swoboda wypowiedzi (art. 10 Konwencji) |743
  10.1. Wypowiedzi polityczne i o sprawach publicznie ważnych. Wolność prasy |748
  10.2. Swoboda wypowiedzi artystycznych |772
  10.3. Swoboda wypowiedzi handlowych |774
  10.4. Prawo do wolności otrzymywania informacji |775
  10.5. Obowiązki pozytywne |778
  10.6. Gwarancje proceduralne |780
  10.7. Obowiązki i odpowiedzialność |781
  10.8. Usprawiedliwione ograniczenia przewidziane w ust. 2 |785
  10.9. Ochrona bezpieczeństwa państwowego |788
  10.10. Ochrona moralności |791
  10.11. Ochrona dobrego imienia i praw innych osób |792
  10.12. Ochrona informacji poufnych |803
  10.13. Zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej |804
  10.14. Działalność przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych |810
  11. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się (art. 11 Konwencji) |813
  11.1. Uwagi wprowadzające |813
  11.2. Zgromadzenia |814
  11.3. Stowarzyszenia |824
  11.4. Partie polityczne |833
  11.5. Związki zawodowe |838
  11.6. Członkowie sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej | 844
  12. Prawo do zawarcia małżeństwa (art. 12 Konwencji) |846
  13. Ochrona własności (art. 1 Protokołu nr 1) |850
  13.1. Pozbawienie mienia |859
  13.2. Regulacja sposobu korzystania z mienia |871
  13.3. Aspekt proceduralny ochrony |874
  14. Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1) |876
  Prawo rodziców do wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami |881
  15. Prawo do wolnych wyborów (art. 3 Protokołu nr 1) |887
  16. Zakaz pozbawiania wolności za długi (art. 1 Protokołu nr 4) |906
  17. Prawo do swobodnego poruszania się (art. 2 Protokołu nr 4) |906
  18. Zakaz wydalania obywateli (art. 3 Protokołu nr 4) |911
  19. Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców (art. 4 Protokołu nr 4) |912
  20. Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców (art. 1 Protokołu nr 7) |915
  21. Prawo do odwołania w sprawach karnych (art. 2 Protokołu nr 7) |917
  22. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie (art. 3 Protokołu nr 7) |920
  23. Zakaz ponownego sądzenia lub karania (art. 4 Protokołu nr 7) |921
  24. Równość małżonków (art. 5 Protokołu nr 7) |926
  25. Prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji) |927
  26. Zakaz dyskryminacji (art. 14 Konwencji) |940
  26.1. Ogólny zakaz dyskryminacji (art. 1 Protokołu nr 12) |940
  Problematyka dowodowa |962
  26.2. Ogólny zakaz dyskryminacji (Protokół nr 12) |964
  27. Uchylenie stosowania zobowiązań w stanie niebezpieczeństwa publicznego (art. 15 Konwencji) |966
  28. Zakaz nadużycia praw (art. 17 Konwencji) |973
  29. Granice stosowania ograniczeń praw (art. 18 Konwencji) |977
  30. Zastrzeżenia (art. 57 Konwencji) |980
  Część III
  Dokumentacja
  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności |987
  sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.
  Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności |1006
  Protokół nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności |1009
  Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia kary śmierci |1012
  Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności |1015
  ze zmianami wprowadzonymi przez Protokół nr 11
  Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności |1019
  Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach |1022
  Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji|1025
  Protokół nr 15 wprowadzający zmiany w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności|1032
  Protokół nr 16 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności |1035
  Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka |1039
  Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka |1090
  Instrukcja dotycząca praktyki. Wnioski o środki tymczasowe (art. 39 Regulaminu) |1096
  Instrukcja dotycząca praktyki: wszczęcie postępowania (skargi indywidualne na podstawie art. 34 Konwencji) |1099
  Instrukcja dotycząca praktyki. Argumenty pisemne |1104
  Instrukcja dotycząca praktyki wnoszenia roszczeń o słuszne zadośćuczynienie |1108
  Instrukcja dotycząca praktyki. Zabezpieczone składanie dokumentów drogą elektroniczną przez rządy |1113
  Instrukcja dotycząca praktyki. Wnioski o zachowanie anonimowości (art. 33 i 47 Regulaminu Trybunału) |1115
  Instrukcja dotycząca praktyki. Składanie dokumentów drogą elektroniczną przez skarżących |1117
  Europejski Trybunał Praw Człowieka (skład według stanu na dzień 1 lutego 2017 r.) |1120
  Publikacje książkowe Marka Antoniego Nowickiego na temat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (w języku polskim) |1123
  Indeks rzeczowy |1127
   
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia