Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

-20%

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:


funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kierowania placówką ochrony zdrowia,
mechanizmy i instrumenty systemu kontroli zarządczej,
standaryzacja procedur kontrolnych,
kontrola jako funkcja zarządzania organizacją,
kontrola procesu formułowania i wdrażania strategii,
kontrola poprzez certyfikację i akredytację,
wiarygodność sprawozdań w ocenie sprawności działania placówek ochrony zdrowia.


Publikacja została wzbogacona o wzory dokumentów oraz praktyczne przykłady, a także informacje odnoszące się do kontroli kosztów i jakości w polskich oraz zagranicznych placówkach ochrony zdrowia. Ponadto w skondensowanej formie ukazano dorobek nauk organizacji i zarządzania w zakresie kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących organizacji publicznych i roli profesji medycznych.


Opracowanie ukazuje temat kontroli bardzo szeroko, łącząc zarówno podejście cybernetyczne oparte o procedury administracyjne, jak i zagadnienia związane z relacjami społecznymi, procesami politycznymi, motywacją, kulturą organizacyjną i samokontrolą pracowników, w tym pracowników medycznych.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia różnego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie i funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. Zainteresuje także audytorów i pracowników działów audytu wewnętrznego w placówkach ochrony zdrowia.


Liczba stron304
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieArtur Kożuch
ISBN-13978-83-8124-496-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP | str.    9
  
  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    15
  
  ROZDZIAŁ    1
  PRAWNE I TEORETYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA | str.    17
  1.1. Uwarunkowania prawne systemu kontroli zarządczej w organizacjach publicznych | str.    17
  1.2. Zadania kontroli zarządczej | str.    21
  1.3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kierowania placówki ochrony zdrowia | str.    23
  1.4. Zarządzanie publiczne jako wyznacznik kierunków zmian i dostosowań w systemach zarządzania placówkami ochrony zdrowia | str.    26
  1.5. Usługi społeczne jako produkty sektora publicznego | str.    33
  1.6. Specyfika usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia | str.    41
  
  ROZDZIAŁ    2
  PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA JAKO PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI SPOŁECZNE | str.    50
  2.1. Podmioty lecznicze w polskim sektorze publicznym | str.    50
  2.2. Istota i zakres zarządzania publicznego | str.    56
  2.3. Specyficzne warunki zarządzania publicznego w placówkach ochrony zdrowia | str.    61
  2.4. Rola profesjonalistów medycznych w procesie zarządzania podmiotami ochrony zdrowia | str.    65
  2.4.1. Podłoże konfliktu pomiędzy profesjonalistami medycznymi a menedżerami | str.    67
  2.4.2. Rola średniego personelu medycznego | str.    69
  2.4.3. Mechanizmy obrony profesjonalistów medycznych przed kontrolą menedżerską | str.    71
  
  ROZDZIAŁ    3
  WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ | str.    77
  3.1. Pomiar i ocena rezultatów a nakłady i ekspansja | str.    77
  3.2. Racjonalność gospodarowania w placówkach ochrony zdrowia | str.    81
  3.3. Istota i znaczenie informacji o przebiegu procesów świadczenia usług w placówkach ochrony zdrowia | str.    86
  3.4. Standaryzacja procedur kontrolnych (prawne i organizacyjne ujęcie standaryzacji - cele i zasady) | str.    90
  3.5. Sprawność jako wynik skuteczności i efektywności ekonomicznej podejmowanych działań | str.    97
  3.6. Wiarygodność sprawozdań w ocenie sprawności działania placówek ochrony zdrowia | str.    100
  3.7. Gospodarowanie zasobami i ich znaczenie dla jakości świadczonych usług publicznych | str.    105
  3.8. Sprawność systemów informacyjnych w placówkach ochrony zdrowia | str.    111
  
  ROZDZIAŁ    4
  MECHANIZMY I INSTRUMENTY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ | str.    118
  4.1. Kontrola jako funkcja zarządzania organizacją | str.    118
  4.1.1. Kontrola wykorzystująca mechanizmy psychologiczne | str.    123
  4.1.2. Kontrola wykorzystująca modele matematyczne - druga fala naukowego zarządzania | str.    125
  4.1.3. Kontrola biurokratyczna | str.    129
  4.1.4. Cybernetyczny i homeostatyczny model kontroli | str.    131
  4.2. Kontrola procesu formułowania i wdrażania strategii | str.    134
  4.2.1. Dźwignie kontroli - model R. Simonsa | str.    136
  4.2.1.1. Systemy przekonań jako mechanizm kontroli obszaru poszukiwania nowych możliwości | str.    140
  4.2.1.2. Systemy granic jako mechanizm kontroli swobody podejmowania decyzji | str.    142
  4.2.1.3. Systemy kontroli diagnostycznej | str.    144
  4.2.1.4. Systemy kontroli interaktywnej | str.    147
  4.2.1.5. Zastosowanie modelu kontroli R. Simonsa w praktyce funkcjonowania placówek medycznych | str.    150
  4.2.2. Pomiar wyników organizacji | str.    154
  4.2.3. Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard) | str.    159
  4.2.3.1. Poziom I. Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie pomiaru osiągnięć organizacji | str.    161
  4.2.3.2. Poziom II. Integracja ZKW z innymi narzędziami zarządzania stosowanymi w organizacjach ochrony zdrowia | str.    165
  4.2.3.3. Poziom III. Pomiar wyników organizacji uwzględniający relacje przyczynowo-skutkowe | str.    168
  4.2.3.4. Poziom IV. Zrównoważona Karta Wyników jako system kontroli strategicznej | str.    172
  4.3. Kontrola przez certyfikację i akredytację | str.    175
  4.3.1. Program akredytacji szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia | str.    177
  4.3.2. Systemy zarządzania jakością - rodzina norm ISO 9000 | str.    178
  4.3.3. Norma EN-PN 15224:2017-02 - Usługi sektora ochrony zdrowia - Systemy zarządzania jakością | str.    180
  4.4. Zarządzanie ryzykiem | str.    182
  4.4.1. Identyfikacja i rodzaje ryzyk w ochronie zdrowia oraz ich analiza | str.    193
  4.4.2. Ocena istotności ryzyk i reakcja na ryzyka jako następstwo procesów analityczno-kontrolnych | str.    194
  4.4.3. Zespół do spraw zarządzania ryzykiem w procesie usprawniania organizacji ochrony zdrowia | str.    201
  
  ROZDZIAŁ    5
  KONTROLA ZARZĄDCZA W PERSPEKTYWIE PIĘCIU OBSZARÓW ZARZĄDZANIA WYMIENIONYCH W KOMUNIKACIE NR 23 MINISTRA FINANSÓW | str.    207
  5.1. Specyfika organizacji ochrony zdrowia w kontekście kontroli zarządczej | str.    208
  5.1.1. Kontrola zarządcza w obszarze infrastruktury technicznej | str.    211
  5.1.2. Kwalifikacje personelu | str.    212
  5.1.3. Kontrola finansowa zakładów opieki zdrowotnej | str.    213
  5.1.4. Kontrola procesów - spojrzenie praktyczne | str.    215
  5.1.5. Kontrola kosztów i przychodów | str.    218
  5.1.6. Kontrola kosztów ogólnych zakładu opieki zdrowotnej | str.    222
  5.1.7. Kontrola przychodów i marży - rozliczenia z płatnikiem | str.    225
  5.2. Charakterystyka standardów kontroli zarządczej pod kątem ich stosowania w placówkach medycznych | str.    227
  5.2.1. Środowisko wewnętrzne | str.    228
  5.2.1.1. Standard 1. Przestrzeganie wartości etycznych | str.    228
  5.2.1.2. Standard 2. Kompetencje zawodowe | str.    232
  5.2.1.3. Standard 3. Struktura organizacyjna | str.    233
  5.2.1.4. Standard 4. Delegowanie uprawnień | str.    237
  5.2.2. Cele i zarządzanie ryzykiem | str.    238
  5.2.2.1. Standard 5. Misja | str.    238
  5.2.2.2. Standard 6. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji | str.    242
  5.2.2.3. Standard 7. Identyfikacja ryzyka | str.    245
  5.2.2.4. Standard 8. Analiza ryzyka | str.    253
  5.2.2.5. Standard 9. Reakcja na ryzyko | str.    254
  5.2.3. Mechanizmy kontroli | str.    255
  5.2.3.1. Standard 10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej | str.    256
  5.2.3.2. Standard 11. Nadzór | str.    260
  5.2.3.3. Standard 12. Ciągłość działalności | str.    261
  5.2.3.4. Standard 13. Ochrona zasobów | str.    261
  5.2.3.5. Standard 14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych | str.    264
  5.2.3.6. Standard 15. Mechanizmy dotyczące systemów informatycznych | str.    266
  5.2.4. Informacja i komunikacja | str.    267
  5.2.4.1. Standard 16. Informacja bieżąca | str.    268
  5.2.4.2. Standard 17. Komunikacja wewnętrzna | str.    270
  5.2.4.3. Standard 18. Komunikacja zewnętrzna | str.    272
  5.2.5. Monitorowanie i ocena | str.    273
  5.2.5.1. Standard 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej | str.    274
  5.2.5.2. Standard 20. Samoocena | str.    275
  5.2.5.3. Standard 21. Audyt wewnętrzny | str.    278
  5.2.5.4. Standard 22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej | str.    280
  
  ZAŁĄCZNIKI - WZORY DOKUMENTÓW | str.    281
  Załącznik 1. Wzór rejestru ryzyk | str.    282
  Załącznik 2. Wzór formularza oceny stanu systemu kontroli zarządczej | str.    283
  Załącznik 3. Wzór oświadczenia Kierownika Jednostki Organizacyjnej o stanie kontroli zarządczej | str.    295
  Załącznik 4. Zarządzenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wytycznych do funkcjonowania kontroli zarządczej | str.    298
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia