Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi

-20%

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

60,80  76,00

Format: pdf

60,8076,00

cena zawiera podatek VAT

W podręczniku autorzy wnikliwie, klarownie, używając jasnych sformułowań, analizują kluczowe zagadnienia:


ogólnego postępowania administracyjnego,
postępowania podatkowego,
administracyjnych postępowań odrębnych (dawniej zwanych uproszczonymi),
postępowania egzekucyjnego w administracji oraz
postępowania sądowoadministracyjnego.


Istotnym elementem wywodu jest ukazanie obowiązków organów administracji publicznej w toku poszczególnych postępowań, z uwzględnieniem standardów wynikających z prawa europejskiego. Prezentowane zagadnienia zostały szeroko zilustrowane orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.


Kolejne wydanie podręcznika uwzględnia zmiany w instytucjach postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, mocą której do ogólnego postępowania administracyjnego wprowadzono instytucje: mediacji, milczącego załatwienia sprawy, zrzeczenia się prawa do odwołania, sprzeciwu od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego, postępowania uproszczonego czy europejskiej współpracy administracyjnej.


Adresaci:
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych wszelkich typów szkół wyższych, a także pracowników administracji publicznej. Będzie użyteczny także dla aplikantów, praktyków - zwłaszcza sędziów, adwokatów, radców prawnych, oraz wszystkich innych osób, dla których wiedza z zakresu postępowań administracyjnych oraz postępowania przed sądami administracyjnymi może być przydatna w toku wykonywanej pracy zawodowej.


Liczba stron717
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-606-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    17
  
  Wstęp | str.    21
  
  Część pierwsza
  POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
  
  Rozdział I
  Zagadnienia ogólne | str.    29
  1. Pojęcie i miejsce procedury w systemie norm prawa administracyjnego | str.    29
  1.1. Uwagi wstępne | str.    29
  1.2. Funkcje administracyjnego prawa procesowego | str.    31
  1.3. Pojęcie postępowania administracyjnego | str.    32
  1.4. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego | str.    33
  2. Ewolucja unormowań obowiązujących w zakresie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w Polsce | str.    34
  2.1. Kodyfikacja postępowania administracyjnego | str.    34
  2.2. Regulacja prawna postępowania egzekucyjnego w administracji | str.    41
  2.3. Regulacja prawna dotycząca funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych | str.    42
  2.4. Ewolucja unormowań dotyczących sądownictwa administracyjnego | str.    44
  3. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego | str.    46
  
  Rozdział II
  Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego | str.    53
  1. Pojęcie i rodzaje zasad ogólnych | str.    53
  2. Katalog zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego | str.    57
  2.1. Uwagi wstępne | str.    57
  2.2. Zasada praworządności | str.    58
  2.3. Zasada uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli | str.    59
  2.4. Zasada prawdy obiektywnej | str.    61
  2.5. Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony | str.    62
  2.6. Zasada współdziałania organów | str.    64
  2.7. Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie uczestników tego postępowania do władzy publicznej | str.    65
  2.8. Zasada udzielania informacji faktycznej i prawnej | str.    66
  2.9. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu | str.    68
  2.10. Zasada przekonywania | str.    69
  2.11. Zasada szybkości i prostoty postępowania | str.    69
  2.12. Zasada dążenia do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków stron | str.    70
  2.13. Zasada pisemności postępowania | str.    71
  2.14. Zasada dwuinstancyjności | str.    72
  2.15. Zasada trwałości decyzji ostatecznych | str.    73
  2.16. Zasada sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych | str.    76
  
  Rozdział III
  Podmioty postępowania administracyjnego | str.    77
  1. Organ prowadzący postępowanie | str.    77
  1.1. Pojęcie organu administracji publicznej | str.    77
  1.2. Organy wyższego stopnia | str.    88
  1.3. Właściwość organu | str.    91
  1.4. Wyłączenie pracownika i organu administracji od udziału w postępowaniu | str.    96
  2. Strona | str.    110
  3. Uczestnicy postępowania na prawach strony | str.    116
  3.1. Organizacja społeczna | str.    116
  3.2. Prokurator | str.    117
  3.3. Rzecznik Praw Obywatelskich | str.    119
  3.4. Rzecznik Praw Dziecka | str.    120
  3.5. Inne podmioty na prawach strony | str.    120
  4. Inni uczestnicy postępowania | str.    120
  
  Rozdział IV
  Przepisy porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania | str.    123
  1. Doręczenia | str.    123
  2. Wezwania | str.    129
  3. Protokoły i adnotacje | str.    131
  4. Metryka sprawy | str.    133
  5. Udostępnianie akt postępowania | str.    134
  6. Terminy | str.    135
  6.1. Rodzaje terminów i ich obliczanie | str.    136
  6.2. Przywracanie terminów | str.    138
  6.3. Terminy załatwiania spraw | str.    139
  
  Rozdział V
  Postępowanie przed organem I instancji | str.    147
  1. Wszczęcie postępowania | str.    147
  2. Postępowanie wyjaśniające | str.    155
  2.1. Środki dowodowe | str.    160
  2.2. Fakty niewymagające dowodów, domniemania i uprawdopodobnienia | str.    165
  2.3. Forma postępowania dowodowego | str.    166
  2.4. Podstawowe zasady postępowania dowodowego | str.    168
  3. Mediacja | str.    171
  3.1. Cel mediacji | str.    172
  3.2. Przesłanki przeprowadzenia mediacji | str.    173
  3.3. Podmioty mediacji | str.    174
  3.4. Przebieg mediacji | str.    177
  3.5. Protokół mediacji | str.    179
  3.6. Tajemnica mediacji | str.    180
  4. Zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ | str.    181
  5. Zawieszenie postępowania | str.    184
  6. Umorzenie postępowania | str.    188
  
  Rozdział VI
  Akty kończące postępowanie | str.    191
  1. Charakterystyka indywidualnego aktu administracyjnego | str.    191
  2. Decyzja | str.    195
  2.1. Elementy decyzji | str.    195
  2.2. Uzupełnienie, sprostowanie i wykładnia decyzji | str.    203
  2.3. Skutki prawne decyzji administracyjnej | str.    205
  3. Ugoda administracyjna | str.    206
  3.1. Kodeksowe pojęcie ugody | str.    206
  3.2. Warunki i tryb zawarcia ugody administracyjnej | str.    206
  3.3. Skutki prawne ugody administracyjnej | str.    208
  3.4. Ugoda cywilnoprawna w sprawach z zakresu administracji publicznej | str.    209
  4. Postanowienie | str.    210
  5. Milczące załatwienie sprawy | str.    213
  
  Rozdział VII
  Postępowanie przed organem II instancji | str.    215
  1. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym | str.    215
  2. Odwołanie | str.    216
  3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy | str.    220
  4. Postępowanie odwoławcze | str.    223
  4.1. Przebieg postępowania odwoławczego | str.    223
  4.2. Zakaz orzekania na niekorzyść odwołującego (zakaz reformationis in peius) | str.    232
  5. Zażalenie | str.    234
  
  Rozdział VIII
  Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień | str.    237
  1. Uwagi wstępne | str.    237
  2. Wznowienie postępowania | str.    239
  3. Uchylenie lub zmiana decyzji | str.    249
  3.1. Uchylenie lub zmiana decyzji bez zgody strony | str.    249
  3.2. Uchylenie lub zmiana decyzji za zgodą strony | str.    250
  3.3. Uchylenie lub zmiana decyzji w warunkach nadzwyczajnych | str.    252
  3.4. Uchylenie decyzji na skutek niedopełnienia określonych czynności przez stronę | str.    253
  3.5. Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie przepisów szczególnych | str.    255
  4. Stwierdzenie nieważności decyzji | str.    256
  5. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji | str.    263
  
  Rozdział IX
  Administracyjne kary pieniężne | str.    265
  1. Uwagi wprowadzające | str.    265
  2. Definicja administracyjnej kary pieniężnej i zaległej kary pieniężnej | str.    266
  3. Dyrektywy wymiaru kary | str.    267
  4. Wyłączenie możliwości nałożenia na stronę administracyjnej kary pieniężnej | str.    268
  5. Odstąpienie od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej | str.    269
  6. Udzielanie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej | str.    270
  
  Rozdział X
  Europejska współpraca administracyjna | str.    273
  
  Rozdział XI
  Odpowiedzialność organu administracji za szkody wynikłe z decyzji administracyjnej | str.    277
  
  Rozdział XII
  Opłaty i koszty postępowania | str.    287
  1. Aktualny stan prawny | str.    287
  2. Postulaty zmiany regulacji prawnej | str.    290
  
  Część druga
  POSTĘPOWANIE PODATKOWE
  
  Rozdział XIII
  Stosunek przepisów Ordynacji podatkowej do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego | str.    297
  1. Postępowanie podatkowe jako szczególne postępowanie administracyjne | str.    297
  2. Zasady ogólne postępowania podatkowego a zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego | str.    300
  
  Rozdział XIV
  Podmioty postępowania podatkowego | str.    303
  1. Organ podatkowy | str.    303
  2. Strona | str.    305
  
  Rozdział XV
  Postępowanie przed organem podatkowym I instancji | str.    309
  1. Wszczęcie postępowania podatkowego | str.    309
  2. Postępowanie dowodowe | str.    311
  3. Zawieszenie postępowania | str.    312
  4. Przepisy porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania | str.    313
  5. Akty kończące postępowanie | str.    317
  
  Rozdział XVI
  Postępowania mające na celu weryfikację podjętych rozstrzygnięć | str.    319
  1. Postępowanie odwoławcze | str.    319
  2. Weryfikacja ostatecznych decyzji i postanowień | str.    323
  
  Rozdział XVII
  Odpowiedzialność organu podatkowego za szkody wynikłe z decyzji podatkowej | str.    327
  
  Część trzecia
  ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIA ODRĘBNE
  
  Rozdział XVIII
  Postępowania w sprawach sporów o właściwość i sporów kompetencyjnych | str.    331
  1. Pojęcie sporu kompetencyjnego | str.    331
  2. Procedura rozstrzygania sporów o właściwość i sporów kompetencyjnych | str.    334
  2.1. Postępowanie przed organem administracji publicznej | str.    334
  2.2. Tryb sądowoadministracyjny rozstrzygania sporów kompetencyjnych | str.    336
  2.3. Rozpoznawanie sporów kompetencyjnych między organami administracji a sądami | str.    338
  3. Podsumowanie | str.    340
  
  Rozdział XIX
  Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń | str.    343
  1. Uwagi wstępne | str.    343
  2. Istota zaświadczenia | str.    343
  3. Zakres podmiotowy postępowania | str.    344
  4. Postępowanie poprzedzające wydanie zaświadczenia | str.    345
  5. Akty kończące postępowanie | str.    347
  6. Wydawanie zaświadczeń na podstawie Ordynacji podatkowej | str.    351
  
  Rozdział XX
  Postępowanie w sprawach skarg i wniosków | str.    353
  1. Pojęcie skargi, wniosku i petycji | str.    353
  2. Właściwość organów | str.    357
  3. Wnoszenie oraz przyjmowanie skarg i wniosków | str.    360
  4. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków | str.    363
  5. Nadzór i kontrola nad postępowaniem | str.    369
  6. Podsumowanie | str.    370
  
  Rozdział XXI
  Postępowanie uproszczone | str.    373
  
  Część czwarta
  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
  
  Rozdział XXII
  Przedmiot postępowania egzekucyjnego | str.    377
  1. Wprowadzenie | str.    377
  2. Zakres regulacji | str.    379
  3. Źródła obowiązków podlegających egzekucji | str.    382
  
  Rozdział XXIII
  Podmioty postępowania egzekucyjnego | str.    385
  1. Organ egzekucyjny | str.    385
  1.1. Uwagi wstępne | str.    385
  1.2. Organy egzekucyjne obowiązków pieniężnych | str.    385
  1.3. Organy egzekucyjne obowiązków niepieniężnych | str.    387
  1.4. Właściwość organów egzekucyjnych | str.    388
  1.5. Nadzór nad egzekucją | str.    390
  2. Wierzyciel | str.    392
  3. Zobowiązany | str.    393
  4. Inne podmioty biorące udział w postępowaniu egzekucyjnym | str.    394
  4.1. Organ rekwizycyjny | str.    394
  4.2. Organ udzielający pomocy obcemu państwu (organ wykonujący) oraz wnioskujący o udzielenie pomocy przez obce państwo (organ wnioskujący) | str.    395
  4.3. Egzekutor | str.    396
  4.4. Pomocnicze organy egzekucyjne oraz organy asystencyjne | str.    397
  4.5. Dłużnik zajętej wierzytelności | str.    397
  4.6. Biegły | str.    398
  4.7. Pozostali uczestnicy postępowania | str.    398
  
  Rozdział XXIV
  Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego | str.    401
  
  Rozdział XXV
  Przebieg postępowania egzekucyjnego | str.    407
  
  Rozdział XXVI
  Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym | str.    419
  
  Rozdział XXVII
  Środki egzekucyjne | str.    427
  1. Charakterystyka środków egzekucyjnych | str.    427
  2. Środki egzekucyjne należności pieniężnych | str.    428
  2.1. Uwagi wstępne | str.    428
  2.2. Egzekucja z pieniędzy | str.    429
  2.3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str.    430
  2.4. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej | str.    431
  2.5. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych | str.    432
  2.6. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i z pozostałych praw majątkowych | str.    433
  2.7. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków | str.    435
  2.8. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych | str.    437
  2.9. Egzekucja z weksla | str.    438
  2.10. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej | str.    438
  2.11. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str.    439
  2.12. Egzekucja z ruchomości | str.    440
  2.13. Egzekucja z nieruchomości | str.    442
  2.14. Egzekucja należności pieniężnych od państwowych jednostek budżetowych | str.    445
  3. Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych | str.    446
  3.1. Uwagi ogólne | str.    446
  3.2. Grzywna w celu przymuszenia | str.    446
  3.3. Wykonanie zastępcze | str.    448
  3.4. Odebranie rzeczy ruchomej | str.    449
  3.5. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń | str.    450
  3.6. Przymus bezpośredni | str.    451
  
  Rozdział XXVIII
  Postępowanie zabezpieczające | str.    453
  1. Pojęcie postępowania zabezpieczającego | str.    453
  2. Podstawy zabezpieczenia | str.    454
  3. Wszczęcie postępowania | str.    455
  4. Przebieg zabezpieczenia | str.    455
  5. Środki zabezpieczenia | str.    457
  6. Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne z mocy prawa | str.    458
  
  Rozdział XXIX
  Koszty egzekucyjne | str.    459
  
  Część piąta
  POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE
  
  Rozdział XXX
  Przedmiot i zasady postępowania sądowoadministracyjnego | str.    465
  1. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego | str.    465
  2. Pojęcie zasad postępowania sądowoadministracyjnego | str.    466
  3. Katalog zasad ogólnych postępowania sądowoadministracyjnego | str.    468
  3.1. Zasada dwuinstancyjności | str.    468
  3.2. Zasada legalności | str.    469
  3.3. Zasada niezwiązania granicami skargi | str.    469
  3.4. Zasada udzielania pomocy prawnej stronom | str.    469
  3.5. Zasada jawności postępowania | str.    471
  3.6. Zasada orzekania według stanu obowiązującego w dacie podjęcia zaskarżonego aktu lub czynności | str.    472
  3.7. Zasada dostępu do sądu | str.    472
  
  Rozdział XXXI
  Zakres działania sądów administracyjnych | str.    475
  1. Ewolucja zakresu właściwości sądów administracyjnych | str.    475
  2. Sprawy sądowoadministracyjne | str.    482
  3. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych | str.    485
  3.1. Uwagi ogólne | str.    485
  3.2. Właściwość rzeczowa | str.    486
  3.3. Właściwość miejscowa | str.    501
  4. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego | str.    502
  5. Przekazanie sprawy właściwemu sądowi | str.    505
  
  Rozdział XXXII
  Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego | str.    507
  1. Sąd | str.    507
  1.1. Uwagi ogólne | str.    507
  1.2. Skład sądu | str.    507
  1.3. Wyłączenie sędziego | str.    509
  2. Referendarze sądowi | str.    513
  3. Strony postępowania sądowoadministracyjnego | str.    514
  3.1. Uwagi ogólne | str.    514
  3.2. Skarżący | str.    514
  3.3. Organ, którego dotyczy skarga | str.    518
  3.4. Uczestnicy postępowania | str.    519
  4. Zdolność sądowa i procesowa | str.    523
  5. Pełnomocnictwo w postępowaniu | str.    526
  
  Rozdział XXXIII
  Czynności postępowania | str.    531
  1. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str.    531
  1.1. Uwagi ogólne | str.    531
  1.2. Skarga | str.    532
  1.3. Wniosek o wszczęcie postępowania | str.    538
  1.4. Sprzeciw od decyzji kasacyjnej | str.    541
  2. Akta sprawy | str.    541
  3. Doręczenia | str.    544
  4. Terminy | str.    547
  5. Uchybienie i przywrócenie terminu | str.    547
  6. Posiedzenia sądowe | str.    549
  
  Rozdział XXXIV
  Postępowanie przed sądem I instancji | str.    551
  1. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego | str.    551
  1.1. Przesłanki dopuszczalności skargi | str.    551
  1.2. Skutki wniesienia skargi | str.    553
  2. Cofnięcie skargi | str.    553
  3. Ochrona tymczasowa | str.    555
  4. Stadia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym | str.    558
  4.1. Uwagi ogólne | str.    558
  4.2. Badanie skargi pod kątem wymagań formalnych | str.    559
  4.3. Badanie dopuszczalności skargi | str.    560
  4.4. Badanie zasadności skargi | str.    564
  5. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str.    570
  5.1. Zawieszenie postępowania | str.    570
  5.2. Umorzenie postępowania | str.    575
  
  Rozdział XXXV
  Szczególne tryby postępowania | str.    579
  1. Postępowanie mediacyjne | str.    579
  2. Postępowanie uproszczone | str.    586
  3. Postępowanie ze sprzeciwu od decyzji kasacyjnej | str.    592
  
  Rozdział XXXVI
  Orzeczenia sądowe | str.    595
  1. Pojęcie i rodzaje orzeczeń sądowych | str.    595
  2. Wyrok | str.    595
  2.1. Zasady wyrokowania | str.    596
  2.2. Treść wyroku | str.    601
  3. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków | str.    611
  3.1. Sprostowanie | str.    611
  3.2. Uzupełnienie | str.    612
  3.3. Wykładnia | str.    613
  4. Postanowienia | str.    613
  
  Rozdział XXXVII
  Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych | str.    617
  1. Środki odwoławcze | str.    617
  1.1. Skarga kasacyjna | str.    617
  1.2. Zażalenie | str.    628
  2. Przebieg postępowania ze skargi kasacyjnej | str.    631
  3. Orzeczenia sądowe w postępowaniu kasacyjnym | str.    635
  
  Rozdział XXXVIII
  Szczególne uprawnienia orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego | str.    641
  1. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych | str.    641
  2. Unieważnienie orzeczenia | str.    642
  3. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego | str.    644
  4. Skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego | str.    649
  
  Rozdział XXXIX
  Wznowienie postępowania | str.    653
  
  Rozdział XL
  Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str.    665
  
  Rozdział XLI
  Skutki orzeczeń sądów administracyjnych | str.    675
  1. Prawomocność orzeczeń | str.    675
  2. Powaga rzeczy osądzonej | str.    677
  3. Związanie oceną prawną wyrażoną w orzeczeniu sądowym | str.    678
  4. Wykonywanie orzeczeń sądowych | str.    682
  
  Rozdział XLII
  Koszty sądowe | str.    685
  1. Uwagi ogólne | str.    685
  2. Pojęcie i rodzaje kosztów sądowych | str.    686
  2.1. Wpis | str.    687
  2.2. Opłata kancelaryjna | str.    689
  2.3. Zwrot wydatków | str.    689
  3. Zwolnienie od kosztów sądowych | str.    690
  3.1. Zwolnienie z mocy ustawy | str.    690
  3.2. Prawo pomocy | str.    692
  4. Zwrot kosztów postępowania | str.    701
  
  Rozdział XLIII
  Środki dyscyplinującego oddziaływania na funkcjonowanie administracji | str.    709
  1. Instytucja sygnalizacji | str.    709
  2. Uprawnienia o charakterze dyscyplinującym i represyjnym | str.    712
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia