Opracowanie zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z opodatkowaniem:


dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio na terytorium innego państwa w formie zakładu, w tym kwestie związane z opodatkowaniem dochodów z działalności opartej na technologiach cyfrowych,
dochodów spółki zagranicznej oraz jej udziałowców, w tym europejskiej spółki akcyjnej,
odsetek oraz należności licencyjnych w stosunkach międzynarodowych,
dochodów z pracy najemnej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców działających transgranicznie bądź korzystających z usług personelu zagranicznego. Zainteresuje podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego, pracowników administracji podatkowej, a także słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów.


"Książka stanowi zbiór tekstów dotyczących regulacji prawnych związanych z opodatkowaniem międzynarodowym i ich aplikacji w praktyce gospodarczej. Osią pracy są uregulowania Konwencji Modelowej OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podatkowe uregulowania unijne i krajowe zasady opodatkowania dochodów zagranicznych oraz otrzymywanych przez nierezydentów. Temat ten jest interesujący dla osób dokonujących rozliczania podatków w sytuacji występowania zbiegu ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego".


Prof. dr hab. Janusz Kudła


Liczba stron428
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-423-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  
  Przedmowa | str.    21
  
  Rozdział I
  Elementy międzynarodowego prawa podatkowego i kierunki zmian | str.    25
  1. Podstawowe determinanty obciążenia podatkowego w stosunkach międzynarodowych (Marcin Jamroży) | str.    25
  1.1. Uwagi wstępne | str.    25
  1.2. Rezydencja podatkowa | str.    28
  1.2.1. Znaczenie kryterium rezydencji | str.    28
  1.2.2. Osoby fizyczne | str.    28
  1.2.3. Osoby prawne | str.    32
  1.2.4. Miejsce osiągania dochodów | str.    33
  1.3. Unikanie podwójnego opodatkowania | str.    36
  1.4. Uwagi końcowe | str.    41
  2. Kierunki zmian w zawieranych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (Małgorzata Witak) | str.    41
  2.1. Uwagi wstępne | str.    41
  2.2. Podstawowe zalecenia Rady OECD dotyczące Konwencji Modelowej | str.    42
  2.2.1. Odliczenie podatków fikcyjnych - klauzula tax sparing | str.    42
  2.2.2. Rozszerzenie art. 13 KM-OECD o tzw. klauzulę nieruchomościową | str.    43
  2.2.3. Rozszerzenie art. 26 KM-OECD o pełną klauzulę wymiany informacji | str.    44
  2.3. Kierunki zmian w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania wynikające z zaleceń Rady OECD | str.    44
  2.3.1. Wprowadzenie do umowy pełnej klauzuli wymiany informacji na przykładzie umowy ze Szwajcarią | str.    44
  2.3.2. Eliminowanie klauzuli tax sparing | str.    46
  2.3.2.1. Uwagi ogólne | str.    46
  2.3.2.2. Skutki usunięcia klauzuli tax sparing w umowie z Cyprem | str.    46
  2.3.2.3. Skutki usunięcia klauzuli tax sparing w umowie z Maltą | str.    47
  2.3.3. Wprowadzanie klauzuli nieruchomościowej | str.    48
  2.3.4. Wprowadzanie specjalnych klauzul antyabuzywnych | str.    49
  2.3.4.1. Uwagi ogólne | str.    49
  2.3.4.2. Klauzule ograniczające korzystanie z przywilejów umownych w sytuacjach zastosowania tzw. sztucznych struktur (artificial arrangement) | str.    49
  2.3.4.3. Klauzule main purpose test przeciwdziałające niewłaściwemu opodatkowaniu u źródła | str.    50
  2.3.4.4. Klauzula LOB w umowie z USA | str.    51
  2.4. Kierunki zmian w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania wynikające z uwarunkowań prawa krajowego | str.    52
  2.4.1. Ujednolicenie metod unikania podwójnego opodatkowania | str.    52
  2.4.2. Opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów w państwie rezydencji | str.    54
  2.4.3. Zmiana definicji należności licencyjnych | str.    54
  2.4.3.1. Różnice w definicji należności licencyjnych | str.    54
  2.4.3.2. Uznawanie oprogramowania komputerowego | str.    55
  2.5. Uwagi końcowe | str.    56
  3. Wymiana informacji podatkowych jako instrument w walce przeciwko szkodliwej konkurencji podatkowej (Edyta Tkaczuk) | str.    57
  3.1. Uwagi wstępne | str.    57
  3.2. Charakterystyka rajów podatkowych | str.    59
  3.3. Działania OECD w walce ze szkodliwą konkurencją podatkową | str.    61
  3.3.1. Lista niewspółpracujących krajów oraz Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych | str.    61
  3.3.2. Modelowa konwencja o wymianie informacji podatkowych | str.    62
  3.3.3. Zmiany Konwencji Modelowej OECD w sprawie majątku i dochodu | str.    66
  3.4. Inicjatywy Unii Europejskiej w walce z nieuczciwą konkurencją podatkową | str.    68
  3.4.1. Konwencja w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej | str.    68
  3.4.2. Normy w zakresie przejrzystości i wymiany informacji | str.    69
  3.4.3. Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. | str.    71
  3.5. Uwagi końcowe | str.    75
  4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących podatków bezpośrednich - wybrane zagadnienia (Aleksander Werner) | str.    76
  4.1. Uwagi wstępne | str.    76
  4.2. Instytucja odpowiedzi TS na pytania prejudycjalne | str.    77
  4.3. Wykładnia prounijna | str.    79
  4.4. Harmonizacja podatków bezpośrednich | str.    82
  4.5. Odpowiedzi TS na pytania prejudycjalne polskich sądów w sprawach dotyczących podatków bezpośrednich | str.    84
  4.6. Wybrane orzeczenia TS w sprawie wykładni dyrektyw dotyczących podatków bezpośrednich | str.    85
  4.6.1. Dyrektywa 2003/48 | str.    85
  4.6.2. Nadużycie prawa na przykładzie przepisów dyrektywy 2009/133 | str.    85
  4.6.3. Dyrektywa 2011/96 | str.    89
  4.6.4. Dyrektywa 2003/49 | str.    91
  4.7. Uwagi końcowe | str.    91
  
  Rozdział II
  Opodatkowanie zakładu zagranicznego | str.    93
  1. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w przypadku zysków przedsiębiorstw (Marcin Jamroży) | str.    93
  1.1. Uwagi wstępne | str.    93
  1.2. Przesłanki powstania zakładu zagranicznego | str.    94
  1.2.1. Placówka | str.    94
  1.2.2. Stałość placówki | str.    94
  1.2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej | str.    95
  1.2.4. Czynności inne niż pomocnicze lub przygotowawcze | str.    96
  1.3. Podstawowe formy zakładu | str.    98
  1.4. Oddział | str.    99
  1.5. Prace budowlane, montażowe lub instalacyjne | str.    99
  1.5.1. Pojęcie | str.    99
  1.5.2. Powstanie zakładu budowlanego | str.    100
  1.5.3. Wyznaczenie okresu prowadzenia robót | str.    101
  1.6. Zależny przedstawiciel | str.    104
  1.7. Serwer | str.    106
  1.8. Transparentna spółka osobowa | str.    106
  1.9. Rozdział jurysdykcji podatkowej | str.    107
  1.9.1. Opodatkowanie w państwie źródła | str.    107
  1.9.2. Opodatkowanie w państwie rezydencji | str.    109
  1.10. Przypisanie zysków zakładowi zagranicznemu | str.    110
  1.11. Prosta symulacja obciążenia podatkowego | str.    111
  1.12. Uwagi końcowe | str.    113
  2. Międzynarodowe aspekty opodatkowania gospodarki cyfrowej (Jakub Warnieło) | str.    114
  2.1. Uwagi wstępne | str.    114
  2.2. Aktualne zasady opodatkowania gospodarki cyfrowej | str.    115
  2.3. Propozycje zmian w opodatkowaniu gospodarki cyfrowej | str.    119
  2.3.1. Uwagi wstępne | str.    119
  2.3.2. Propozycje postulowane przez przedstawicieli doktryny prawa podatkowego | str.    119
  2.3.2.1. Podatek u źródła dla międzynarodowych transakcji gospodarki cyfrowej | str.    119
  2.3.2.2. Definicja stałego zakładu oparta na "obecności cyfrowej" | str.    121
  2.3.2.3. Model Integracyjnej Adaptacji | str.    123
  2.3.3. Propozycje postulowane przez OECD oraz krajowe administracje podatkowe | str.    125
  2.3.3.1. Definicja stałego zakładu oparta na "znaczącej cyfrowej obecności" | str.    125
  2.3.3.2. Test "znaczącej obecności" | str.    126
  2.3.3.3. Podatek od wykorzystania pasma internetowego | str.    127
  2.3.3.4. Mechanizmy zapobiegające unikaniu opodatkowania | str.    128
  2.4. Uwagi końcowe | str.    130
  3. Metody ustalania dochodu zakładu (Andrzej Halat) | str.    131
  3.1. Uwagi wstępne | str.    131
  3.2. Ustalanie zysku zakładu po aktualizacji art. 7 Konwencji Modelowej | str.    132
  3.2.1. Podejście dwustopniowe | str.    132
  3.2.2. Samodzielnie funkcjonujące przedsiębiorstwo | str.    133
  3.2.3. Pierwszy etap - hipotetyczne uznanie zakładu jako oddzielnego i niezależnego przedsiębiorstwa | str.    134
  3.2.4. Drugi etap - hipotetyczne określenie zysków na podstawie analizy porównawczej | str.    138
  3.2.5. Podsumowanie dwuetapowej analizy | str.    138
  3.3. Różnice w treści art. 7 KM OECD w wersji sprzed i po 2010 r. | str.    139
  3.4. Uwagi końcowe | str.    141
  4. Podział kosztów jednostki macierzystej prowadzącej działalność w branży finansowej (Bartłomiej Gryn) | str.    142
  4.1. Uwagi wstępne | str.    142
  4.2. Analiza funkcjonalna Spółki i Oddziału | str.    143
  4.3. Wynagrodzenie Spółki za wykonywane funkcje zarządcze i pomocnicze | str.    149
  4.4. Podział kosztów wspólnych ponoszonych w związku z pozyskaniem i utrzymaniem kluczowych klientów | str.    153
  4.5. Rozliczenie kosztów finansowania | str.    157
  4.6. Uwagi końcowe | str.    162
  
  Rozdział III
  Opodatkowanie nietransparentnej spółki zależnej | str.    163
  1. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie dochodów spółki zależnej (Marcin Jamroży) | str.    163
  1.1. Uwagi wstępne | str.    163
  1.2. Dochody spółki zależnej | str.    164
  1.2.1. Zakres obowiązku podatkowego | str.    164
  1.2.2. Pierwotna korekta dochodu | str.    166
  1.2.3. Drugostronna korekta dochodu | str.    167
  1.2.4. Ograniczanie ryzyka podatkowego | str.    168
  1.3. Dywidendy otrzymywane przez rezydenta w Polsce | str.    170
  1.3.1. Uwagi ogólne | str.    170
  1.3.2. Pojęcie dywidendy | str.    170
  1.3.3. Opodatkowanie w państwie źródła | str.    171
  1.3.4. Opodatkowanie w państwie rezydencji | str.    172
  1.3.5. Symulacja obciążenia podatkowego | str.    174
  1.4. Dywidendy wypłacane z Polski | str.    176
  1.4.1. Uwagi ogólne | str.    176
  1.4.2. Zasady opodatkowania w państwie źródła | str.    177
  1.4.3. Zwolnienie dywidendy od podatku u źródła | str.    177
  1.4.4. Dywidendy związane z działalnością zakładu | str.    178
  1.4.5. Algorytm określania wysokości podatku u źródła | str.    180
  1.5. Uwagi końcowe | str.    181
  2. Ustalanie beneficial ownera w praktyce (Bartłomiej Rodak) | str.    181
  2.1. Uwagi wstępne | str.    181
  2.2. Beneficjent dochodów - znaczenie zwykłe | str.    182
  2.3. Beneficjent dochodów - znaczenie prawne | str.    185
  2.4. Beneficjent dochodów - znaczenie w prawie anglosaskim | str.    185
  2.5. Nieuprawnione korzystanie z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a instytucja beneficial ownera | str.    186
  2.6. Test beneficial ownera - badanie istoty transakcji | str.    189
  2.7. Test beneficial ownera - badanie działalności gospodarczej | str.    191
  2.8. Dominium | str.    196
  2.9. Uwagi końcowe | str.    201
  3. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (Aleksandra Trzópek) | str.    201
  3.1. Uwagi wstępne | str.    201
  3.2. Główne założenia regulacji CFC | str.    202
  3.3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | str.    205
  3.3.1. Uwagi ogólne | str.    205
  3.3.2. Kolizja pomiędzy regulacjami typu CFC a ustawodawstwem wewnętrznym | str.    205
  3.3.3. Kolizja regulacji CFC z Konwencją Modelową OECD | str.    206
  3.3.4. Regulacje CFC a swoboda przedsiębiorczości | str.    208
  3.4. Uwagi końcowe | str.    209
  4. Planowanie podatkowe w ramach struktur holdingowych (Dominik J. Gajewski) | str.    210
  4.1. Uwagi wstępne | str.    210
  4.2. Ogólne pojęcie holdingu | str.    210
  4.3. Teorie opodatkowania holdingów w państwach Unii Europejskiej | str.    213
  4.4. Podatkowa grupa kapitałowa - teoria i praktyka | str.    215
  4.5. Szczególne rozwiązania podatkowe dla holdingów w wybranych państwach Unii Europejskiej | str.    221
  4.6. Koncepcja CCCTB i jej zakres podmiotowy | str.    225
  4.7. Uwagi końcowe | str.    230
  5. Europejska spółka akcyjna - teoretyczne korzyści i praktyczne problemy (Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska) | str.    231
  5.1. Uwagi wstępne | str.    231
  5.2. Trudności w określeniu ram prawnych funkcjonowania spółki europejskiej w krajach członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski | str.    234
  5.3. Ograniczony katalog sposobów powstania europejskiej spółki akcyjnej. Przeniesienie siedziby spółki europejskiej | str.    238
  5.4. Koszty prowadzenia działalności w postaci europejskiej spółki akcyjnej | str.    241
  5.5. Skomplikowane zasady zaangażowania pracowników w zarządzanie spółką europejską | str.    243
  5.6. Brak specyficznych preferencji podatkowych dla spółki europejskiej | str.    246
  5.7. Uwagi końcowe | str.    248
  6. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę niebędącą podatnikiem (Grzegorz Stachyra, Marcin Jamroży) | str.    250
  6.1. Uwagi wstępne | str.    250
  6.2. Ogólna charakterystyka następstw przekształcenia | str.    250
  6.2.1. Istota prawna przekształcenia | str.    250
  6.2.2. Podatkowe następstwa przekształcenia | str.    251
  6.2.2.1. Uwagi ogólne | str.    251
  6.2.2.2. Przekształcenie homogeniczne | str.    252
  6.2.2.3. Przekształcenie heterogeniczne | str.    252
  6.3. Opodatkowanie zatrzymanych zysków | str.    253
  6.3.1. Uwagi ogólne | str.    253
  6.3.2. Przedmiot opodatkowania | str.    253
  6.3.3. Ratio legis opodatkowania zatrzymanych zysków | str.    255
  6.3.4. Stosowanie zwolnienia z podatku oraz preferencyjnych stawek | str.    257
  6.3.5. Podatek od zatrzymanych zysków jako bariera dla przekształceń | str.    259
  6.4. Skutki podatkowe związane ze zmianą podatnika | str.    262
  6.4.1. Zmiana zasad opodatkowania dochodu | str.    262
  6.4.2. Ustanie rezydencji podatkowej | str.    262
  6.4.3. Ustanowienie zakładu zagranicznego | str.    263
  6.4.4. Rozliczenie straty podatkowej | str.    264
  6.4.5. Wydatki związane z przekształceniem | str.    264
  6.4.6. Kolizje kwalifikacyjne | str.    265
  6.5. Uwagi końcowe | str.    265
  7. Architektura transfer pricingu w dobie optymalizacji podatkowej (Ewelina Kołodziejska) | str.    266
  7.1. Uwagi wstępne | str.    266
  7.2. Przesłanki skutkujące wyborem cen transferowych jako narzędzia optymalizacji podatkowej | str.    267
  7.3. Wykorzystanie transfer pricingu | str.    267
  7.4. Ryzyko związane z transfer pricingiem | str.    271
  7.5. Instrumenty ograniczające ryzyko podatkowe | str.    274
  7.6. Dokumentacja podatkowa na przykładzie usług wewnątrzgrupowych | str.    275
  7.7. Uwagi końcowe | str.    277
  
  Rozdział IV
  Opodatkowanie odsetek oraz należności licencyjnych | str.    279
  1. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie odsetek (Marcin Jamroży) | str.    279
  1.1. Definicja odsetek | str.    279
  1.2. Opodatkowanie w Polsce jako państwie źródła | str.    280
  1.3. Przypisanie odsetek zagranicznemu zakładowi | str.    284
  1.4. Algorytm określania wysokości podatku u źródła | str.    286
  1.5. Opodatkowanie w państwie rezydencji | str.    286
  1.6. Uwagi końcowe | str.    288
  2. Opodatkowanie osób fizycznych z tytułu odsetek (Mariusz Pogoński) | str.    288
  2.1. Uwagi wstępne | str.    288
  2.2. Opodatkowanie odsetek uzyskanych w Polsce przez nierezydentów podatkowych na gruncie polskich przepisów wewnętrznych | str.    289
  2.3. Opodatkowanie odsetek uzyskanych za granicą przez polskich rezydentów podatkowych na gruncie polskich przepisów wewnętrznych | str.    291
  2.4. Stosowanie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str.    292
  2.5. Rola dyrektywy 2003/48 | str.    294
  2.6. Relacja postanowień dyrektywy do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str.    297
  2.7. Implementacja przepisów dyrektywy w polskich przepisach podatkowych | str.    298
  2.8. Nowelizacja u.p.d.o.f. implementująca zmiany wprowadzone w dyrektywie | str.    301
  2.9. Uwagi końcowe | str.    302
  3. Struktury cash poolingu - implikacje podatkowe dla rezydenta na przykładzie międzynarodowej grupy kapitałowej (Joanna Dąbrowska) | str.    303
  3.1. Uwagi wstępne | str.    303
  3.2. Struktura cash poolingu w grupie kapitałowej EADS | str.    304
  3.3. Opodatkowanie dochodu na gruncie ustawodawstwa krajowego | str.    307
  3.3.1. Ujęcie transferów w przychodach i kosztach podatkowych | str.    307
  3.3.1.1. Uwagi wprowadzające | str.    307
  3.3.1.2. Odsetki otrzymywane bądź płacone z tytułu sald na rachunkach skonsolidowanych | str.    308
  3.3.1.3. Różnice kursowe | str.    309
  3.3.2. Niedostateczna kapitalizacja | str.    310
  3.3.3. Dokumentacja podatkowa cen transferowych | str.    312
  3.4. Opodatkowanie dochodu nierezydentów | str.    313
  3.5. Uwagi końcowe | str.    315
  4. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie należności licencyjnych (Marcin Jamroży) | str.    315
  4.1. Definicja należności licencyjnych | str.    315
  4.2. Opodatkowanie w Polsce jako państwie źródła | str.    316
  4.3. Przypisanie należności licencyjnych zakładowi | str.    318
  4.4. Algorytm określania wysokości podatku u źródła | str.    319
  4.5. Opodatkowanie w państwie rezydencji | str.    320
  4.6. Wybrane zagadnienia problemowe | str.    320
  4.6.1. Uwagi wstępne | str.    320
  4.6.2. Oprogramowanie komputerowe | str.    321
  4.6.3. Użytkowanie urządzenia przemysłowego | str.    322
  4.6.4. Korzystanie z know-how | str.    325
  4.7. Uwagi końcowe | str.    326
  5. Zasady opodatkowania umów leasingu transgranicznego (Łukasz Andruszkiewicz) | str.    326
  5.1. Uwagi wstępne | str.    326
  5.2. Umowa leasingu w Konwencji Modelowej OECD | str.    327
  5.3. Zasady opodatkowania transgranicznych umów leasingu operacyjnego | str.    329
  5.4. Zasady opodatkowania transgranicznych umów leasingu finansowego | str.    334
  5.5. Uwagi końcowe | str.    337
  
  Rozdział V
  Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej oraz wybranych dochodów kapitałowych osób fizycznych | str.    338
  1. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie dochodów z pracy najemnej (Marcin Jamroży) | str.    338
  1.1. Uwagi wstępne | str.    338
  1.2. Rozdział roszczeń podatkowych między państwa | str.    339
  1.3. Opodatkowanie w państwie źródła | str.    341
  1.4. Opodatkowanie w państwie rezydencji | str.    342
  1.4.1. Okres pobytu | str.    343
  1.4.2. Pracodawca w sensie ekonomicznym | str.    345
  1.4.3. Ponoszenie wynagrodzenia przez zakład | str.    346
  1.4.4. Międzynarodowy wynajem siły roboczej | str.    347
  1.5. Uwagi końcowe | str.    349
  2. Opodatkowanie dochodów pracowników oddelegowanych (Magdalena Cieślak) | str.    349
  2.1. Uwagi wstępne | str.    349
  2.2. Aspekty ubezpieczeniowe | str.    350
  2.2.1. Koordynacja systemów zabezpieczenia | str.    350
  2.2.2. Zasada ogólna | str.    351
  2.2.3. Odstępstwa od zasady ogólnej | str.    351
  2.3. Zasady opodatkowania dochodu przy delegowaniu | str.    353
  2.4. Uwagi końcowe | str.    356
  3. Koncepcja pracodawcy ekonomicznego (Magdalena Pożaroszczyk-Komór) | str.    356
  3.1. Uwagi wstępne | str.    356
  3.2. Koncepcja pracodawcy ekonomicznego w świetle art. 15 ust. 2 Konwencji Modelowej OECD | str.    357
  3.2.1. Warunek wynikający z art. 15 ust. 2 lit. b | str.    357
  3.2.2. Międzynarodowy wynajem siły roboczej jako przesłanka instytucji pracodawcy ekonomicznego | str.    359
  3.2.3. Ewolucja koncepcji pracodawcy ekonomicznego | str.    361
  3.2.4. Koncepcja pracodawcy ekonomicznego a Komentarz do Konwencji Modelowej OECD z 2010 r. | str.    362
  3.3. Zastosowanie koncepcji pracodawcy ekonomicznego | str.    365
  3.3.1. Implikacje podatkowe | str.    365
  3.3.2. Podejście do koncepcji pracodawcy ekonomicznego na przykładach wybranych państw | str.    367
  3.4. Uwagi końcowe | str.    371
  4. Opodatkowanie dochodów marynarzy (Remigiusz Felcenloben) | str.    372
  4.1. Uwagi wstępne | str.    372
  4.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę oraz ich zastosowanie do opodatkowania marynarzy | str.    373
  4.2.1. Konwencja Modelowa OECD | str.    373
  4.2.2. Przykładowe regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str.    374
  4.2.3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z Norwegią | str.    375
  4.2.4. Brak zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | str.    378
  4.3. Faktyczny zarząd przedsiębiorstwa | str.    378
  4.4. Bandera statku | str.    379
  4.5. Raje podatkowe a ich wpływ na opodatkowanie marynarzy | str.    379
  4.6. Uwagi końcowe | str.    380
  5. Opodatkowanie emerytur i rent zagranicznych (Mariusz Pogoński) | str.    380
  5.1. Uwagi wstępne | str.    380
  5.2. Pojęcie emerytury (renty) zagranicznej | str.    381
  5.3. Określenie miejsca rezydencji podatkowej beneficjenta świadczenia emerytalno-rentowego | str.    383
  5.4. Bezpośrednie rozgraniczenie miejsca opodatkowania (normy o zamkniętych skutkach prawnych) | str.    385
  5.5. Normy o otwartych skutkach prawnych | str.    386
  5.6. Sytuacje szczególne | str.    387
  5.7. Obowiązki ciążące na płatniku podatku z tytułu wypłaty emerytury bądź renty zagranicznej | str.    388
  5.8. Uwagi końcowe | str.    390
  6. Opodatkowanie dochodów z zagranicznych funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, pracowniczych programów emerytalnych oraz indywidualnych kont emerytalnych (Jarosław Sekita) | str.    390
  6.1. Uwagi wstępne | str.    390
  6.2. Ogólne zasady powoływania się w przepisach na inne akty prawa | str.    391
  6.3. Praktyka powoływania się w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na inne akty prawa | str.    392
  6.4. Odwołanie się w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do regulacji dotyczących instytucji i usług finansowych | str.    393
  6.5. Praktyczne skutki podatkowe wynikające z treści przepisów odwoławczych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | str.    394
  6.6. Uwagi końcowe | str.    401
  
  Bibliografia | str.    403
  
  Autorzy | str.    423
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia