Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego

-20%

Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

Książka jest pierwszą na rynku monografią prawniczą zawierającą usystematyzowany wykład prawnych ograniczeń deficytu budżetu i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego jako instytucji prawa finansów publicznych. Uwzględnienie szerokiego kontekstu prawno-porównawczego umożliwiło przedstawienie norm prawnych ograniczających deficyt i dług w postaci uporządkowanego systemu, uzupełniającego ograniczenia wynikające z oddziaływania sił rynkowych (dyscypliny rynkowej). Niezbędną częścią składową tego systemu jest prawna regulacja postępowania naprawczego. Rozważaniom teoretycznym towarzyszy analiza dogmatyczna norm prawa krajowego uwzględniająca judykaturę sądów powszechnych i administracyjnych oraz bogaty dorobek orzeczniczy organów nadzoru.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych (nauki prawne, ekonomiczne, o finansach) oraz pracowników administracji państwowej zajmujących się finansami publicznymi. Zainteresuje też pracowników organów nadzoru, pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sprawami finansowymi (zwłaszcza skarbników oraz pracowników podporządkowanych skarbnikom wydziałów i biur) oraz osoby wykonujące zawody prawnicze, których zakres pracy obejmuje sprawy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Przeznaczona jest także dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów samorządowych, finansowania infrastruktury itp.


Liczba stron760
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-026-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie | str.    21
  
  Rozdział    1
  Prawna koncepcja deficytu budżetowego i długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego | str.    37
  1.1. Zróżnicowanie koncepcji deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego | str.    39
  1.2. Memoriałowa koncepcja deficytu i długu w prawie unijnym | str.    49
  1.2.1. Prawna definicja deficytu i długu dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu a koncepcja deficytu i długu jednostki samorządu terytorialnego | str.    49
  1.2.2. Deficyt jednostki samorządu terytorialnego | str.    56
  1.2.3. Dług jednostki samorządu terytorialnego | str.    65
  1.3. Koncepcja deficytu budżetowego i długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego w prawie polskim | str.    78
  1.3.1. Prawne pojęcie deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego | str.    78
  1.3.2. Konstrukcyjne elementy definicji długu publicznego JST | str.    87
  1.3.3. Zakres przedmiotowy długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego - "tytuły dłużne" | str.    107
  1.4. Wybrane problemy konstruowania prawnej definicji deficytu budżetowego i długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego | str.    137
  1.4.1. Problem dostosowania definicji formułowanych w prawie polskim do definicji formułowanych dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu | str.    137
  1.4.2. Problem zakresu przedmiotowego i podmiotowego długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego | str.    145
  1.4.3. Problem "autonomizacji" deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego w ramach deficytu i długu sektora publicznego | str.    149
  Podsumowanie | str.    152
  
  Rozdział    2
  Teoretycznoprawne podstawy problematyki ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego | str.    163
  2.1. Charakter prawny i struktura norm ograniczających deficyt budżetowy i dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego | str.    165
  2.1.1. Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań stanowiących dług publiczny a zasada legalizmu | str.    165
  2.1.2. Struktura norm prawnych wykorzystywanych dla ograniczania deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego | str.    198
  2.2. Typologia prawnych instrumentów ograniczania deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego | str.    211
  2.3. Konsekwencje naruszenia norm ograniczających deficyt i dług jednostek samorządu terytorialnego | str.    225
  2.3.1. Konsekwencje sprzeczności z prawem uchwał i zarządzeń organów jednostki samorządu terytorialnego | str.    225
  2.3.2. Naruszenie ograniczeń w postaci upoważnień do działania a umocowanie organu wykonawczego do dokonywania czynności prawnych | str.    237
  2.3.3. Skutki naruszenia ograniczeń w postaci zakazów i nakazów | str.    253
  2.3.4. Ograniczenia w postaci zakazów i nakazów a obejście prawa | str.    260
  2.3.5. Dopuszczalność stosowania analogii przy rozwiązywaniu wątpliwości powstających na tle interpretacji norm ograniczających dług publiczny JST | str.    267
  2.3.6. Ograniczenia zaciągania zobowiązań stanowiących dług publiczny a wybór prawa obcego | str.    272
  Podsumowanie | str.    278
  
  Rozdział    3
  Prawne ograniczenia deficytu budżetowego i długu jednostek władzy terytorialnej w wybranych krajach | str.    287
  3.1. Analiza zasady zrównoważonego budżetu jednostek władzy terytorialnej | str.    290
  3.1.1. Uwagi wprowadzające | str.    290
  3.1.2. Zróżnicowanie systemów budżetowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego | str.    293
  3.1.3. Zakres przedmiotowy i koncepcja równowagi budżetowej | str.    308
  3.1.4. Zasada równowagi budżetowej w cyklu budżetowym | str.    326
  Aneks: Wyniki badań dotyczące wpływu zasady zrównoważonego budżetu na faktyczne wyniki finansowe | str.    330
  3.2. Porównawcza analiza norm ograniczających zaciąganie długu przez jednostki władzy terytorialnej w wybranych krajach | str.    332
  3.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    332
  3.2.2. Podstawy prawne ograniczeń dotyczących zaciągania długu | str.    335
  3.2.3. Koncepcja długu jednostki samorządu terytorialnego | str.    345
  3.2.4. Limitowanie wielkości długu zaciąganego w danym roku budżetowym przez organy administracji rządowej | str.    350
  3.2.5. Budżetowe przeznaczenie długu | str.    356
  3.2.6. Limitowanie wielkości zadłużenia oparte na wskaźnikach | str.    361
  3.2.7. Ograniczenia dotyczące warunków zaciągania długu | str.    367
  Podsumowanie | str.    371
  
  Rozdział    4
  Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego w fazie opracowywania i uchwalania uchwały budżetowej | str.    385
  4.1. Określenie deficytu budżetowego i autoryzacja długu publicznego w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego | str.    387
  4.1.1. Określenie deficytu budżetowego | str.    387
  4.1.2. Autoryzacja zobowiązań finansowych sensu stricto | str.    393
  4.1.3. Autoryzacja pozostałych zobowiązań stanowiących dług publiczny | str.    409
  4.1.4. Inicjatywa organu zarządzającego a kompetencje organu stanowiącego w zakresie ujmowania deficytu i długu w uchwale budżetowej | str.    425
  4.2. Konstrukcja i normatywny charakter złotej zasady w systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego | str.    440
  4.2.1. Podział wydatków jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe | str.    440
  4.2.2. Suma nadwyżek z lat ubiegłych i wolnych środków jako pozycja korygująca | str.    461
  4.2.3. Normatywny charakter złotej zasady | str.    479
  4.3. Bezpośrednie ograniczanie kwoty zadłużenia JST w latach 1990-2009 (wzmianka) | str.    487
  4.4. Ograniczanie płatności związanych z obsługą zadłużenia - "wskaźnik obsługi zadłużenia" | str.    490
  4.4.1. Ewolucja konstrukcji wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 1993-2009 | str.    490
  4.4.2. Konstrukcja wskaźnika obsługi zadłużenia w ustawie o finansach publicznych | str.    492
  4.4.3. Analiza normy prawnej wyrażonej w przepisach art. 243 u.f.p. | str.    504
  Podsumowanie /    536
  
  Rozdział    5
  Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego w fazie wykonywania budżetu | str.    547
  5.1. Podział kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie decydowania o zaciąganiu zobowiązań stanowiących dług publiczny | str.    549
  5.1.1. Uwagi wprowadzające | str.    549
  5.1.2. Uchwały służące rozgraniczeniu kompetencji organu stanowiącego i organu wykonawczego | str.    561
  5.1.3. Uchwały dotyczące zaciągania długu publicznego | str.    580
  5.2. Ograniczenia możliwości zaciągania długu ze względu na przedmiot lub charakter finansowania | str.    602
  5.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    602
  5.2.2. Ograniczenia możliwości zaciągania długu ze względu na przedmiot finansowania | str.    606
  5.2.3. Ograniczenia możliwości zaciągania długu ze względu na charakter finansowania | str.    624
  5.3. Ograniczenia zasady swobody umów w zakresie instrumentów długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego | str.    632
  5.3.1. Nakazy i zakazy związane z obsługą zobowiązań finansowych | str.    632
  5.3.2. Nakaz uprzedniego ustalania wyrażonej w złotych wartości nominalnej należnej do zapłaty w dniu wymagalności | str.    636
  Podsumowanie | str.    644
  
  Rozdział    6
  Ograniczenia deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego w okresie realizacji postępowania naprawczego | str.    653
  6.1. Przegląd regulacji wybranych krajów w zakresie sanacji gospodarki finansowej jednostek władzy terytorialnej | str.    655
  6.1.1. Uwagi wprowadzające | str.    655
  6.1.2. Budżetowy program naprawczy - niektóre niemieckie kraje związkowe | str.    657
  6.1.3. Budżet zastępczy (Francja) - wzmianka | str.    662
  6.1.4. "Upadłość" jednostek samorządu terytorialnego w prawie federalnym USA | str.    663
  6.2. Sanacja finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce a ograniczenia deficytu budżetowego i długu | str.    672
  6.2.1. Konsekwencje braku możliwości uchwalenia budżetu | str.    672
  6.2.2. Charakter prawny działań RIO związanych z brakiem możliwości uchwalenia budżetu zgodnie z normami relacyjnymi | str.    678
  6.2.3. Kryterium legalności w stosowaniu przez RIO środków nadzorczych związanych z brakiem możliwości uchwalenia budżetu zgodnie z normami relacyjnymi | str.    685
  6.2.4. Pożyczka z budżetu państwa na realizację postępowania naprawczego | str.    698
  Podsumowanie | str.    701
  
  Uwagi końcowe | str.    713
  
  Bibliografia | str.    727
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia