RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

-20%

RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.


Czytelnik znajdzie tu nie tylko kompleksowe omówienie uregulowań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r., lecz także konkretne rozwiązania, jakie pracodawca może zastosować w celu dostosowania swojej praktyki do nowych wymogów.


Wartość tego przystępnego poradnika podnoszą:


liczne praktyczne przykłady, pomocne w interpretowaniu wymogów RODO,
odwołania do orzecznictwa oraz opinii i wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,
wzory dokumentów stosowanych w sprawach z prezentowanej dziedziny.


Adresaci:
Książka będzie istotnym wsparciem dla pracodawców, na których ciąży odpowiedzialność za dostosowanie praktyki przetwarzania danych osobowych podwładnych do wymogów stawianych przez RODO, a także dla pracowników kancelarii prawnych i biur rachunkowych zajmujących się obsługą kadrową. Zainteresować się nią powinni również pracownicy chcący zapoznać się z prawami przysługującymi im w omawianym zakresie.


Liczba stron324
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-006-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Rozdział I. Zagadnienia wstępne | str.    15
  1.1. Idea zmiany stanu prawnego w zakresie ochrony danych osobowych | str.    15
  1.2. Ochrona danych osobowych - podstawy prawne | str.    17
  1.2.1. RODO | str.    20
  1.2.2. Przepisy krajowe | str.    25
  1.3. Słowniczek RODO - podstawowe definicje | str.    28
  
  Rozdział II. Zasady przetwarzania danych osobowych | str.    41
  2.1. Katalog podstawowych zasad ochrony danych | str.    41
  2.2. Koncepcje privacy by design i privacy by default | str.    47
  2.3. Na czym polega rewolucyjność RODO? | str.    48
  
  Rozdział III. Podstawy przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę | str.    50
  3.1. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych | str.    50
  3.1.1. "Zwykłe" dane osobowe | str.    54
  3.1.2. Dane osobowe wrażliwe | str.    56
  3.2. Zgoda pracownika na przetwarzanie danych | str.    58
  
  Rozdział IV. Zakres dopuszczalnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawcę | str.    70
  4.1. Ochrona danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji | str.    70
  4.1.1. Jakie dane osobowe kandydata można przetwarzać? | str.    71
  4.1.2. Inne dane osobowe kandydata niż wskazane w Kodeksie pracy | str.    75
  4.1.3. Polecenia rekrutacyjne | str.    79
  4.1.4. Obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji | str.    80
  4.1.5. Dane osobowe kandydata a zakończenie rekrutacji | str.    83
  4.2. Ochrona danych osobowych pracownika w toku zatrudnienia | str.    84
  4.2.1. Rozpowszechnianie wizerunku pracownika w sieci wewnętrznej | str.    87
  4.2.2. Publikacja danych pracownika i jego zdjęcia w Internecie | str.    88
  4.2.3. Dane biometryczne | str.    89
  4.2.4. Monitoring | str.    93
  4.3. Ochrona danych osobowych pracownika po zakończeniu zatrudnienia | str.    101
  4.4. Ochrona danych osobowych w przypadku pracy tymczasowej | str.    107
  4.5. Ochrona danych osobowych w przypadku zatrudnienia cywilnoprawnego | str.    108
  
  Rozdział V. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych | str.    110
  5.1. Ocena ryzyka oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgromadzonych danych | str.    110
  5.2. Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony danych osobowych | str.    123
  5.2.1. Polityka ochrony danych | str.    124
  5.2.2. Rejestr czynności przetwarzania | str.    125
  5.2.3. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu | str.    129
  5.2.4. Dokumentacja naruszeń ochrony danych osobowych | str.    135
  5.2.5. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych | str.    136
  5.2.6. Ocena skutków dla ochrony danych | str.    141
  5.2.7. Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym | str.    148
  5.3. Wyznaczenie inspektora ochrony danych | str.    152
  5.4. Powierzanie przetwarzania danych osobowych usługodawcom pracodawcy | str.    163
  5.5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw | str.    173
  5.6. Transfery danych osobowych w ramach EOG i do państw trzecich | str.    176
  5.7. Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych | str.    195
  
  Rozdział VI. Prawa przysługujące pracownikowi, którego dane dotyczą | str.    199
  6.1. Zakres informacji podawanych osobie, której dane są zbierane | str.    199
  6.2. Dostęp do danych | str.    208
  6.3. Prawo do sprostowania danych | str.    215
  6.4. Prawo do usunięcia danych | str.    217
  6.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania | str.    222
  6.6. Prawo do sprzeciwu | str.    225
  
  Rozdział VII. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych | str.    229
  7.1. Zasady prowadzenia postępowania kontrolnego | str.    229
  7.1.1. Organ prowadzący postępowanie | str.    229
  7.1.2. Jednoinstancyjność postępowania | str.    230
  7.1.3. Prawo organizacji do udziału w postępowaniu | str.    233
  7.1.4. Odpowiednie stosowanie procedury administracyjnej | str.    237
  7.1.5. Wszczęcie postępowania kontrolnego | str.    238
  7.2. Prawa i obowiązki pracodawcy w postępowaniu o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych | str.    239
  7.2.1. Obowiązek przedstawienia tłumaczenia dokumentu sporządzonego w języku obcym | str.    239
  7.2.2. Prawo do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa | str.    240
  7.2.3. Zobowiązanie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych | str.    244
  7.3. Konsekwencje stwierdzenia naruszeń | str.    248
  
  Rozdział VIII. Kontrola pracodawcy w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych | str.    254
  8.1. Zasady przeprowadzania postępowania kontrolnego | str.    254
  8.1.1. Organ prowadzący kontrolę | str.    254
  8.1.2. Rodzaje kontroli | str.    259
  8.2. Przebieg postępowania kontrolnego | str.    261
  8.2.1. Czas trwania kontroli PUODO | str.    261
  8.2.2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli | str.    262
  8.3. Prawa i obowiązki kontrolującego w toku postępowania kontrolnego | str.    265
  8.3.1. Prawo wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń | str.    265
  8.3.2. Prawo wglądu do dokumentów | str.    266
  8.3.3. Prawo przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych | str.    267
  8.3.4. Prawo żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz prawo wezwania i przesłuchania w charakterze świadka | str.    268
  8.3.5. Prawo zlecania sporządzania ekspertyz i opinii | str.    269
  8.3.6. Prawo korzystania z pomocy Policji | str.    269
  8.3.7. Prawo utrwalania przebiegu kontroli przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk | str.    272
  8.3.8. Prawo do przesłuchania pracownika kontrolowanego | str.    274
  8.4. Prawa i obowiązki pracodawcy w toku postępowania kontrolnego | str.    275
  8.4.1. Obowiązek zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli | str.    275
  8.4.2. Obowiązek sporządzenia kopii wydruków i potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem | str.    276
  8.4.3. Obowiązek sporządzenia kopii informacji znajdujących się na nośnikach | str.    277
  8.4.4. Prawo do zgłaszania własnych wniosków dowodowych | str.    277
  8.4.5. Prawo do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych | str.    279
  8.4.6. Prawo do uczestniczenia w przesłuchaniu świadków i zadawania im pytań | str.    280
  8.5. Protokół kontroli | str.    282
  8.6. Konsekwencje stwierdzenia naruszeń | str.    284
  
  Rozdział IX. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie ochrony danych osobowych | str.    286
  9.1. Odpowiedzialność cywilna | str.    286
  9.1.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie RODO | str.    289
  9.1.2. Odpowiedzialność cywilna na podstawie przepisów o ochronie danych | str.    291
  9.2. Odpowiedzialność administracyjna | str.    292
  9.3. Odpowiedzialność karna | str.    303
  
  Rozdział X. Wzory pism | str.    307
  10.1. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji | str.    307
  10.2. Zgoda pracownika na rozpowszechnianie wizerunku | str.    309
  10.3. Cofnięcie zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych | str.    311
  
  Rozdział XI. Checklista realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie wdrożenia RODO | str.    312
  
  Bibliografia | str.    315
  
  O autorach | str.    319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia