W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa administracyjnego, ich charakter i znaczenie, a także konstrukcję nadużycia prawa. Monografia uwzględnia dokonane ostatnio zmiany dotyczące m.in. prawa administracji skarbowej, oświatowego, ochrony środowiska, budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego.


Rozważaniom poddano m.in. zasady ustrojowe, zasady materialnego prawa administracyjnego oraz zasady proceduralne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.


W opracowaniu przedstawiono m.in.:


konstrukcję nadużycia prawa w kontekście zasad ogólnych prawa administracyjnego,
zagadnienie zaufania do władz publicznych w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego,
zasadę sprawności, zespolenia i hierarchiczności,
instrumenty wdrażania idei dobrej administracji na gruncie zasady parlamentarnego systemu rządów,
ideę dobrej administracji,
zasadę ochrony godności człowieka i dobra człowieka,
zasady prawa żywnościowego,
zasadę wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
zasadę powszechnej ochrony zabytków,
zasady prawne regulujące organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
zasadę trwałości decyzji w postępowaniach administracyjnych zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej,
anonimizację orzeczeń sądów administracyjnych w kontekście zasady jawności postępowania sądowoadministracyjnego.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa, pracowników administracji publicznej, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Będzie także cennym źródłem wiedzy dla studentów i doktorantów.


Rok wydania2017
Liczba stron828
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-399-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów .................................................................................................................    19
  
   CZĘŚĆ I. ZASADY PRAWA – ZAGADNIENIA OGÓLNE
  
   Małgorzata Stahl
   Zasady w prawie administracyjnym – zagadnienia ogólne .....................................    25
  
   Zofia Duniewska
   Z refleksji nad pojęciem i charakterem zasad prawa ................................................    32
  
   Eliza Komierzyńska-Orlińska
   Charakter i rola (znaczenie) zasad prawa administracyjnego ................................    45
  
   Marcin Kamiński
   Normy-zasady prawa administracyjnego i ich konkretyzacja ................................    59
   1. Normy-reguły i normy-zasady w ogólnej teorii prawa ................................    59
   2. Normy-zasady prawa administracyjnego i ich cechy charakterystyczne .....................    62
   3. Zagadnienie konkretyzacji norm-zasad prawa administracyjnego ............................    66
   4. Uwagi końcowe ..................................................................................................    70
  
   Piotr Ruczkowski
   Zasada nadrzędności prawa międzynarodowego nad prawem krajowym w systemie zasad prawa administracyjnego ...............................................................    72
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    72
   2. Zagadnienia szczegółowe ..................................................................................    76
   3. Konkluzje ............................................................................................................    82
  
   Jerzy Parchomiuk
   Konstrukcja nadużycia prawa w kontekście zasad ogólnych prawa administracyjnego ......................    84
   1. Wprowadzenie – uwagi metodologiczne i terminologiczne .......................    84
   2. Nadużycie prawa a zasada demokratycznego państwa prawnego ..............    86
   3. Nadużycie prawa a zasada praworządności ...................................................    87
   4. Nadużycie prawa a zasada pewności prawa ...................................................    91
   5. Nadużycie prawa a zasada harmonizowania interesu publicznegoi interesu jednostki .................    93
   6. Nadużycie prawa a zasada proporcjonalności ...............................................    94
   7. Zasada równości i sprawiedliwości .................................................................    96
   8. Zasada ochrony zaufania ..................................................................................    98
   9. Podsumowanie ...................................................................................................101
  
   Krystian Ziemski
   Weryfikacja zasad prawa administracyjnego .............................................................103
  
   Matej Horvat, Mária Srebalová, Mária Havelková
   Principles of Administrative Penalty in the Statutory Law of the Slovak Republic .......................118
   1. Administrative penalty legislation in the Slovak Republic ..........................    118
   1.2. Concept of the terms „criminal charge” and „criminal nature” ........120
   1.3. Nature of the administrative offences in the Slovak Republic ...........121
   1.4. Criminal principles in the administrative punishment ......................122
   2. Case-law of courts on the criminal principles in the administrative punishment ..................123
   2.1. Criminal nature of the administrative offences ...................................123
   2.2. Judicial review (full jurisdiction, rule of law – separation of powers) ...........................124
   2.3. Ne bis in idem ............................................................................................126
   2.4. Presumption of innocence and in dubio pro reo .................................    127
   2.5. Nemo tenetur se ipso accusare .................................................................128
   3. Principles of the administrative punishment in the legislation
   of the Slovak Republic .......................................................................................128
   3.1. Principle nullum crimen/nulla poena sine lege .....................................129
   3.2. Principle ne bis in idem ...........................................................................    131
   3.3. Right to appeal ..........................................................................................132
   4. Conclusions ........................................................................................................134
   Bibliography ...............................................................................................................134
  
   CZĘŚĆ II. ZASADY W PRAWIE USTROJOWYM
  
   Iwona Niżnik-Dobosz
   Zasady ustroju polskiej administracji publicznej .....................................................    139
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    139
   1.1. Pojęcie i klasyfikacja zasad ......................................................................139
   1.2. Zasady ustrojowe ......................................................................................140
   2. Zasady ustroju (ustrojowe) administracji publicznej wobec zasad ustroju politycznego oraz zasad technicznych ..............................................    141
   3. Ograniczenia zasad ustroju administracji przez przedmiotowe wyodrębnianie ustrojowego prawa administracyjnego ................................142
   3.1. Przedmiotowe ujęcie ustrojowego prawa administracyjnego ............142
   3.2. Opisowe zasady ustrojowego prawa administracyjnego ....................    142
   4. Prawne zasady ustroju a prawne zasady organizacji administracji publicznej .....................143
   5. Prawne zasady ustroju administracji publicznej ...........................................144
   5.1. Forma państwa, ustrój terytorialno-prawny ........................................    144
   5.2. Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji RP a zasady ustroju administracji publicznej – typu zasad ustroju państwa .................................................................    145
   5.3. Zasady ustroju administracji publicznej stanowiące rozwinięcie zasad ustroju administracji typu zasada ustroju państwa ..................    149
   5.4. Prawne zasady organizacji administracji publicznej ...........................151
   6. Podsumowanie ...................................................................................................154
  
   Michał Kasiński
   Zaufanie do władz publicznych w świetle zasady demokratycznego państwa
   prawnego ...........................................................................................................................    156
  
   Łukasz Buczkowski
   Instrumenty wdrażania idei dobrej administracji na gruncie zasady parlamentarnego systemu rządów .....    165
  
   Ewa Olejniczak-Szałowska
   O zasadzie sprawności działania administracji – uwagi na tle koncepcji prakseologicznych ocen i dyrektyw Tadeusza Kotarbińskiego ..............................    185
   1. Zagadnienia wstępne .........................................................................................185
   2. Pojęcie i cechy działania sprawnego w ujęciu prakseologicznym ...............187
   3. Prakseologiczne dyrektywy (wytyczne) działania sprawnego .....................190
   4. Uwagi końcowe ..................................................................................................193
  
   Rafał Budzisz
   Zasada sprawności w działaniu organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego .............195
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    195
   2. Zasada sprawności .............................................................................................196
   3. Płaszczyzny działania organów stanowiących samorządu terytorialnego .....................................    197
   4. Czynniki wpływające na sprawność działania organów stanowiących jednostek samorządu
   terytorialnego ...............................................................198
   5. Kolizja zasad .......................................................................................................202
   6. Podsumowanie ...................................................................................................203
  
   Agnieszka Żywicka
   Aktualny model struktur administracji niezespolonej a zasada sprawności i efektywności działań administracji publicznej w gospodarce ..............................205
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    205
   2. Pojęcie sprawności działań administracji publicznej ...................................    206
   3. Istota niezespolenia administracji publicznej – uwarunkowania prakseologiczne ........................207
   4. Organy niezespolonej administracji rządowej i ich prawne determinanty .....................................    209
   5. Powiązania prawne między rządową administracją zespoloną
   i niezespoloną w kontekście sprawności ........................................................    211
   6. Podział administracyjny kraju a sprawność działań administracji niezespolonej .........................213
   7. Podsumowanie ...................................................................................................215
  
   Anna Gross
   Zasady konsultacji społecznych w prawie administracyjnym ................................    217
  
   Michał Ulasiewicz
   Zasada jawności administracyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego ....    228
   1. Uwagi wstępne ...................................................................................................    228
   2. Jawność obrad organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego ..................................    230
   3. Dostęp do dokumentów ...................................................................................    234
   4. Jawność finansów samorządu terytorialnego ................................................    237
   5. Jawność oświadczeń majątkowych składanych przez funkcjonariuszy samorządowych .................    239
   6. Uwagi końcowe ..................................................................................................241
  
   Mateusz Karciarz
   Zasada jawności w działalności organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego ..........242
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    242
   2. Normatywne podstawy zasady jawności ........................................................243
   3. Jawność działalności organów jednostek samorządu terytorialnego .........    246
   4. Jawność posiedzeń organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego .........................    247
   5. Pozostały zakres przedmiotowy zasady jawności ..........................................250
   6. Ograniczenia jawności ......................................................................................    251
   7. Podsumowanie ...................................................................................................254
  
   Dominik Kościuk
   Zasada informowania w kontekście prawa administracji elektronicznej ............    255
   1. Wstęp ...................................................................................................................255
   2. Istota zasady informowania .............................................................................    256
   3. Pojęcie prawa administracji elektronicznej ....................................................262
   4. Wybrane regulacje normatywne wzmacniające zasadę informowania w prawie e-administracji .........    262
   5. Zakończenie ........................................................................................................266
  
   Konrad Kędzierski
   Hierarchiczność jako podstawowa zasada organizacji w Policji ............................267
   1. Uwagi wstępne ...................................................................................................    267
   2. Hierarchiczność w Policji .................................................................................271
   3. Podsumowanie ...................................................................................................278
  
   CZĘŚĆ III. ZASADY W PRAWIE POMOCY SPOŁECZNEJ
   Artur Krakała
   Zasada godności człowieka – wybrane zagadnienia .................................................    281
   1. Koncepcje i geneza godności człowieka .........................................................    281
   2. Podstawy prawne godności człowieka ............................................................283
   3. Godność człowieka w prawie polskim ............................................................285
   4. Poszanowanie i ochrona godności człowieka ................................................289
   5. Podsumowanie ...................................................................................................292
  
   Mirosław Wincenciak
   O respektowaniu zasad prawa na przykładzie świadczeń opiekuńczych .............    294
   1. Wstęp ...................................................................................................................294
   2. Naruszenia zasad prawa przez ustawodawcę .................................................295
   2.1. Zasada równości .......................................................................................295
   2.2. Zasada poprawnej legislacji ....................................................................    298
   2.3. Zasada ochrony praw nabytych oraz zasada zaufania do państwa i stanowionego prawa ............299
   3. Respektowanie zasad prawa w procesie stosowania prawa .........................    301
   Zasady: równości, pogłębiania zaufania do państwa i stanowionego prawa, informowania ................    301
   4. Zakończenie ........................................................................................................304
  
   Ryszarda Michalska-Badziak
   Zasada pomocniczości w prawie pomocy społecznej ...............................................    306
  
   Przemysław Wilczyński
   Dobro człowieka jako zasada administracyjnoprawnych regulacji przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i jego skutkom ...................................    317
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    317
   2. Problemy alkoholowe ........................................................................................319
   3. Ingerencja państwa w sferę problemów alkoholowych
   a wolność człowieka ..........................................................................................    323
   4. Ingerencja państwa w sferę problemów alkoholowych
   a wolność gospodarcza ......................................................................................326
   5. Reglamentacja alkoholowa jako instrument realizacji dobra człowieka
   dotkniętego problemami alkoholowymi ........................................................    328
   6. Zakończenie ........................................................................................................333
  
   CZĘŚĆ IV. ZASADY W PRAWIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PRAWIE BUDOWLANYM I PRAWIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  
   Marta Woźniak
   O potrzebie wartościowania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...........................339
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    339
   2. Przestrzeń jako wartość ....................................................................................    341
   3. Ustawowy sposób artykulacji wartości ...........................................................343
   4. Cechy charakterystyczne wartości planowania przestrzennego .................    344
   5. Wnioski końcowe i uwagi de lege ferenda ......................................................348
  
   Jacek Jaworski
   Zasada ochrony interesu indywidualnego w planowaniu przestrzennym ...........350
  
   Łukasz Stelmaszczyk
   Zasada sprawności (skuteczności) działań administracji w obszarze realizacji publicznych inwestycji infrastrukturalnych ...............................................................361
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    361
   2. Skuteczność rozwiązań prawnych w obszarze realizacji publicznych inwestycji infrastrukturalnych ......363
   3. Skuteczność lex specialis o charakterze materialnoprawnym w realizacji inwestycji infrastrukturalnych ....364
   4. Skuteczność lex specialis o charakterze procesowym w realizacji inwestycji infrastrukturalnych ........368
   5. Sprawność w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących publicznych inwestycji infrastrukturalnych ...................................................374
   6. Podsumowanie ...................................................................................................377
  
   Sławomir Pawłowski
   Zasada zaufania obywatela do państwa w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie
   art. 98 u.g.n. ...........................................379
   1. Zasady ogólne prawa administracyjnego .......................................................    379
   2. Zasada zaufania jednostki do państwa jako jedna z zasad ogólnych prawa administracyjnego .........381
   3. Artykuł 98 u.g.n. a władztwo planistyczne gminy ........................................    383
   4. Zastosowanie instytucji zwrotu wywłaszczonej nieruchomości do odwrócenia skutków podziału nieruchomości w trybie art. 98 u.g.n. w przypadku zmiany planu i niezrealizowania drogi publicznej ................386
   5. Podsumowanie ...................................................................................................389
  
   Łukasz Kamiński
   Konstytucyjna zasada ochrony własności a administracyjnoprawna ochrona obszarów uzdrowiskowych .....    392
  
   Maciej Kruś
   Zasady w Prawie budowlanym ......................................................................................405
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    405
   2. Zasady prawa w obu ujęciach ...........................................................................407
   3. Zasady w ujęciu klasycznym ............................................................................    409
   4. Zasady w ujęciu koncepcji R. Alexy’ego .........................................................411
   5. Wnioski ...............................................................................................................413
  
   Ewelina Dziuban, Mariusz Kotulski
   Dobre sąsiedztwo jako norma-reguła ..........................................................................414
  
   Anna Ostrowska
   Obowiązek poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym – zasada prawa czy ornament? ............................................................................................................................    430
   1. Obowiązek poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym w świetle doktrynalnych koncepcji zasad prawa ...............................................................................430
   2. Zasada poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich w ujęciu dyrektywalnym (modelowym) ....433
   3. Zasada poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich w ujęciu opisowym (konkretnym) .........438
   4. Podsumowanie ...................................................................................................447
  
   CZĘŚĆ V. ZASADY W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
  
   Anna Haładyj
   Skuteczność prawa ochrony środowiska wobec dezintegracji jego zasad ogólnych .......................451
   1. Pojęcie zasady prawa w teorii prawa i jego przełożenie na prawo ochrony środowiska .....................    451
   2. Kluczowe cechy współczesnego prawa ochrony środowiska – dekodyfikacja i dekonsolidacja .............458
   3. Skutki dezintegracji zasad ogólnych prawa ochrony środowiska ...............460
  
   Piotr Korzeniowski
   Wybrana problematyka zasady prewencji jako podstawy wykładni pojęcia przedsięwzięcia w procedurze indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko ................................................................463
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    463
   2. Procedura ocen oddziaływania na środowisko .............................................    464
   3. Zasada prewencji ...............................................................................................    467
   4. Zapobieganie szkodliwym oddziaływaniom na środowisko w związku z realizacją przedsięwzięcia .....    468
   5. Wydanie decyzji środowiskowej dla zrealizowanego przedsięwzięcia .......472
   6. Podsumowanie ...................................................................................................475
  
   Anna Barczak, Adrianna Ogonowska
   Zasada proporcjonalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów .........476
   1. Uwagi wstępne ...................................................................................................    476
   2. Pojęcie i istota zasady proporcjonalności .......................................................477
   3. Rola zasady proporcjonalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów .......................479
   4. Uwagi końcowe ..................................................................................................484
  
   Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
   Zasada ne bis in idem w prawie ochrony środowiska? Uwagi na tle postulatu recypowania zasady dla sankcji administracyjnych w ochronie środowiska oraz zbiegu odpowiedzialności karnej z administracyjną .........485
  
   Artur K. Modrzejewski
   Zasada „zanieczyszczający płaci” a odpady promieniotwórcze wśród odpadów komunalnych .............    496
   1. Wstęp ...................................................................................................................496
   2. Zasada „zanieczyszczający płaci” .....................................................................497
   3. Zdarzenie radiacyjne .........................................................................................498
   4. Władztwo nad odpadem komunalnym ..........................................................500
   5. Odpady radioaktywne wśród odpadów komunalnych ................................    502
   6. Wnioski ...............................................................................................................503
  
   Elżbieta Wituska
   W kierunku centralizacji? Kilka uwag natury organizacyjno-prawnej na gruncie proponowanych reform systemowych w zakresie zespolenia administracyjnego na przykładzie służb ochrony środowiska ........505
  
   CZĘŚĆ VI. ZASADY PRAWA W INNYCH DZIEDZINACH PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
  
   Agnieszka Wilczyńska
   Aksjologia zasady stabilizacji nazwisk ........................................................................    523
   1. Wprowadzenie ...................................................................................................    523
   2. Nazwisko jako wartość osobowa .....................................................................    527
   3. Nazwisko jako wartość rodowa .......................................................................    534
   4. Nazwisko jako wartość ogólnospołeczna .......................................................    539
   5. Zakończenie ........................................................................................................541
  
   Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski
   Zasady prawa żywnościowego .......................................................................................545
   1. Zagadnienia wstępne .........................................................................................545
   2. Pojęcie zasady w prawie ....................................................................................547
   3. Zasady prawa żywnościowego .........................................................................    548
   3.1. Zasada regulacji łańcucha żywnościowego od produkcji pierwotnej do konsumenta finalnego .........    549
   3.2. Zasada odpowiedzialności podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze za zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz .........................................................................................    550
   3.3. Zasada śledzenia (traceability) ...............................................................    552
   3.4. Zasada analizy ryzyka ..............................................................................554
   3.4.1. Pojęcie ryzyka ................................................................................    554
   3.4.2. Analiza ryzyka ...............................................................................    556
   2.4.2.1. Ocena ryzyka ...................................................................557
   2.4.2.2. Zarządzanie ryzykiem ....................................................561
   2.4.2.3. Informowanie o ryzyku .................................................564
   3.5. Zasada ostrożności ...................................................................................564
   3.6. Zasada informowania ..............................................................................567
   4. Zakończenie ........................................................................................................570
  
   Monika Majak
   Zasada wolności gospodarczej a działalność związana z obrotem produktami leczniczymi ................572
  
   Anna Fogel
   Zasada powszechnej ochrony zabytków ......................................................................584
   1. Wprowadzenie ................................................................................................... 584
   2. Pojęcie zabytku ...................................................................................................584
   3. Zasada powszechnej ochrony zabytków bez względu na stan zachowania ................................ 587
   4. Znaczenie powszechnej ochrony zabytków dla uwarunkowań prawnych ochrony dóbr kultury niebędących zabytkami ..............................................590
   5. Uwagi końcowe ..................................................................................................592
  
   Adrian Misiejko
   Zasady prawne regulujące organizowanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym przez jednostki samorządu terytorialnego .................. 593
   1. Wprowadzenie ................................................................................................... 593
   2. Zasady prawa ......................................................................................................595
   3. Zasada konkurencji regulowanej i zasada względnego uprzywilejowania operatorów ..................596
   4. Zasada zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego ...................................598
   5. Zasady niedyskryminacyjne .............................................................................599
   6. Próba wskazania zasady naczelnej .................................................................. 600
   7. Wnioski ...............................................................................................................601
  
   Anna Lichosik
   Zasada administracyjnego nadzoru nad rynkiem kapitałowym ............................605
   1. Wprowadzenie ................................................................................................... 605
   2. Zasady prawa ......................................................................................................605
   3. Aksjologia prawa rynku kapitałowego ............................................................608
   4. Zasady prawa rynku kapitałowego ..................................................................609
   5. Zasada administracyjnego nadzoru ................................................................ 612
   5.1. Zakres podmiotowy nadzoru KNF ........................................................614
   5.2. Zakres przedmiotowy nadzoru KNF .....................................................616
   6. Podsumowanie ...................................................................................................617
  
   CZĘŚĆ VII. ZASADY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
  
   Jan Olszanowski
   Zasada praworządności w postępowaniu administracyjnym z perspektywy konstytucyjnej ................. 621
   1. Uwagi ogólne ......................................................................................................621
   2. Treść zasady praworządności ...........................................................................624
   3. Zasada praworządności w orzecznictwie sądowym ......................................628
   4. Podsumowanie ...................................................................................................631
  
   Anna Ważbińska-Dudzińska
   Zasada zaufania do organów państwa a konsekwencje błędnych pouczeń strony w postępowaniu administracyjnym .............................. 632
  
   Paulina Ura, Ewa Kubas
   Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym ................641
   1. Uwagi ogólne ......................................................................................................641
   2. Zasada przekonywania a zasada zaufania do organów państwa .................642
   3. Realizacja zasady przekonywania w toku postępowania administracyjnego .......................643
   4. Realizacja zasady przekonywania poprzez uzasadnienie decyzji administracyjnej ...................645
   5. Znaczenie zasady przekonywania w warunkach uznania administracyjnego i luzu decyzyjnego
   administracji .....................................................................................................................648
   6. Zasada przekonywania w postanowieniach organu administracji publicznej ...............................651
   7. Realizacja zasady przekonywania w toku zawierania ugód administracyjnych ............................. 652
   8. Podsumowanie ...................................................................................................654
  
   Katarzyna Celińska-Grzegorczyk
   Realizacja zasady przekonywania w ogólnym postępowaniu administracyjnym ................................ 655
  
   Alina Miruć
   Zasada wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej .........665
   1. Zagadnienia wprowadzające ............................................................................ 665
   2. Zasady ogólne pomocy społecznej .................................................................. 668
   3. Istota zasady wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania w ogólności i w odniesieniu do postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej ............................................................................................ 670
   4. Terminowość załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej jako realizacja zasady wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania ................................................................................................673
   5. Podsumowanie ...................................................................................................675
  
   Martyna Wilbrandt-Gotowicz
   Zasada trwałości decyzji w postępowaniach administracyjnych zintegrowanych z prawem Unii
   Europejskiej ............................................................ 677
   1. Uwagi wstępne ................................................................................................... 677
   2. Zasada trwałości decyzji w Kodeksie postępowania administracyjnego i prawie unijnym ...............678
   3. Tryby uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych w projektach kodyfikacji postępowania administracyjnego Unii Europejskiej ..........................................................................................................681
   4. Tryby uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych w unijnych aktach sektorowych .........................685
   5. Podsumowanie ...................................................................................................691
  
   Wojciech Piątek
   Znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w wybranych ustawach z zakresu prawa administracyjnego ............................................................................ 693
   1. Wprowadzenie do rozważań ............................................................................693
   2. Obowiązywanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego na obszarze administracyjnego postępowania egzekucyjnego .................................................................................................... 694
   3. Obowiązywanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o przyznanie świadczenia z zakresu pomocy społecznej .................................................................................. 697
   4. Obowiązywanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę ...........................................................................................................699
   5. Podsumowanie ...................................................................................................700
  
   Paulina Bieś-Srokosz
   Zasady Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy agencji rządowych ..........................................................................................................702
   1. Wstęp ...................................................................................................................702
   2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego a przepisy ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .........................................................................................................................703
   3. Odstąpienie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od obowiązku doręczenia decyzji administracyjnej stronie ............................................................................................................ 704
   4. Rozważania nad zasadnością odstąpienia od zasady pisemności i doręczenia pism w postępowaniach
   administracyjnych prowadzonych przez organy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ............. 707
  
   Magdalena Strożek-Kucharska
   Zasady prawa stosowane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ............................. 709
   1. Wprowadzenie ................................................................................................... 709
   2. Definiowanie pojęcia zasad prawa .................................................................................... 711
   3. Zasady prawa zawarte w Konstytucji RP, a stosowane w egzekucji administracyjnej ..................... 718
   4. Zasady prawa wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego stosowane w egzekucji administracyjnej .....................................................................................................................720
   5. Zasady prawa wynikające z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ......................723
   6. Zasady prawa wynikające z ustaw szczególnych modyfikujące ogólne zasady stosowane w egzekucji administracyjnej ............................................................................................... 723
   7. Podsumowanie ...................................................................................................725
  
   CZĘŚĆ VIII. ZASADY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
  
   Renata S. Lewicka, Marek Lewicki
   Konstytucja a jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego ..................... 729
  
   Konrad Łuczak
   Zasady stosowania prawa przez sądy administracyjne a pragmatyzm prawny ................... 739
   1. Uwagi wprowadzające .......................................................................................739
   2. Zarys pragmatyzmu prawnego ........................................................................ 741
   Najlepsze konsekwencje ....................................................................................743
   Teraźniejszość i przyszłość ...............................................................................744
   Empiryzm ........................................................................................................... 745
   Sytuacyjność ....................................................................................................... 745
   Praktyczne rozumowanie ................................................................................. 746
   3. Kilka uwag o stosowaniu prawa materialnego przez sądy administracyjne ............................ 747
   4. Pragmatyczne spojrzenie na zasady stosowania prawa ................................748
   5. Uwagi końcowe ..................................................................................................753
  
   Magdalena Sieniuć
   Zasada jawności postępowania i skutki jej naruszenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym .......... 755
  
   Ewa Wójcicka
   Zasada informacji procesowej jako przejaw rzetelnego postępowania sądowoadministracyjnego ........ 764
   1. Wprowadzenie ................................................................................................... 764
   2. Istota i funkcje zasady informacji procesowej ...............................................765
   3. Zakres podmiotowy ...........................................................................................768
   4. Realizacja zasady udzielania informacji prawnej .......................................... 769
   5. Forma udzielanych pouczeń ............................................................................ 773
   6. Konsekwencje naruszenia zasady informacji procesowej ............................774
   7. Podsumowanie ...................................................................................................775
  
   Jakub Polanowski
   Anonimizacja orzeczeń sądów administracyjnych w kontekście zasady jawności postępowania sądowoadministracyjnego ...................................................................................................777
  
   Bibliografia ....................................................................................................................... 793
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia