X

  CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA 3
    Rozdział 1. Zarządzanie i praca menedżera 3
      Wprowadzenie do zarządzania 5
      Proces zarządzania 8
        Planowanie i podejmowanie decyzji: określanie trybu działania 9
        Organizowanie: koordynacja działań i zasobów 10
        Przewodzenie: motywowanie ludzi i kierowanie nimi 10
        Kontrolowanie: Obserwowanie i ocena działań 11
      Typy menedżerów 12
        Zarządzanie na różnych szczeblach organizacji 12
        Zarządzanie w różnych dziedzinach organizacji 14
        Praca w warunkach różnorodności: Jak rozbić szklany sufit? 15
      Podstawowe role i umiejętności menedżerów 16
        Role menedżerskie 17
        Umiejętności menedżerskie 19
        Technika informacyjna zarządzania: Technika polepsza umiejętności kierownicze 19
      Charakter pracy menedżera 22
        Zarządzanie: wiedza i sztuka 23
        Współczesne problemy zarządzania: Realizacja marzenia..., ale czyjego marzenia? 23
        Jak zostać menedżerem? 25
      Zakres zarządzania 27
        Zarządzanie w organizacjach nastawionych na zysk (komercyjnych) 27
        Zarządzanie w organizacjach nie nastawionych na zysk (niekomercyjnych) 28
      Podsumowanie 29
        Pytania kontrolne 30
        Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych 31
        Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych 31
        Przypisy 34
    Rozdział 2. Tradycyjne i współczesne problemy i wyzwania 36
      Rola teorii i historii w zarządzaniu 38
        Znaczenie teorii i historii 38
        Świat zarządzania: Historia zarządzania jako projekt globalny 39
        Prekursorzy teorii zarządzania 40
      Klasyczne podejście do zarządzania 41
        Naukowe zarządzanie 42
        Zarządzanie administracyjne 44
        Co dziś sadzimy o klasycznym podejściu do zarządzania 45
      Kierunek behawiorystyczny w teorii zarządzania 46
        Praca w warunkach różnorodności: Ponowne odkrywanie Mary Parker Follet 47
        Eksperymenty z Hawthorne 48
        Kierunek stosunków międzyludzkich (human relations) 48
        Pojawienie się kierunku uwypuklającego zachowania organizacyjne 50
        Behawiorystyczne podejście do zarządzania dziś 50
      Ilościowe podejście do zarządzania 51
        Ilościowa teoria zarządzania 52
        Zarządzanie operacyjne 52
        Ilościowe podejście do zarządzania dziś 53
      Podejścia integrujące 54
        Podejście systemowe 54
        Podejście sytuacyjne 56
        Podejście zintegrowane 57
      Współczesne problemy i wyzwania zarządzania 59
        Współczesne zastosowania koncepcji zarządzania 59
        Współczesne wyzwania zarządzania 60
        Technika informacyjna zarządzania: Błogosławieństwo i przekleństwo 62
      Podsumowanie 64
        Pytania kontrolne 65
        Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych 66
        Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się i umiejętności interpersonalnych 66
        Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych i koncepcyjnych 67
        Przypisy 69
  CZĘŚĆ II. ARODOWISKOWY KONTEKST ZARZNDZANIA 73
    Rozdział 3. Otoczenie organizacji i menedżerów 73
      Otoczenie zewnętrzne 74
        Otoczenie ogólne 77
        Współczesne problemy zarządzania: Zszywać czy nie zszywać... oto jest pytanie 79
        Otoczenie zadaniowe 81
        Świat zarządzania: Na ratunek dostawcom Toyoty 83
      Środowisko wewnętrzne 87
        Właściciele 87
        Zarząd 87
        Pracownicy 88
        Fizyczne otoczenie pracy 89
      Stosunki miedzy organizacja a jej otoczeniem 89
        Jak otoczenie oddziałuje na organizację? 89
        Jak organizacje przystosowują się do swego otoczenia? 93
      Otoczenie a skuteczność organizacji 96
        Jakość jako wyzwanie: Russell Stover zagrywa (czekoladowym) atutem 97
        Modele skuteczności organizacji 98
        Przykłady skuteczności organizacji 99
      Podsumowanie 100
        Pytania kontrolne 101
        Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem 102
        Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych 102
        Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się i umiejętności interpersonalnych 103
        Przypisy 105
    Rozdział 4. Etyczne i społeczne otoczenie organizacji 107
      Etyka indywidualna w organizacjach 109
        Etyka zarządzania 111
        Technika informacyjna zarządzania: Niebezpieczeństwa poczty elektronicznej 112
        Etyka w kontekście organizacyjnym 114
        Kierowanie zachowaniem etycznym 115
      Odpowiedzialność społeczna a organizacje 117
        Dziedziny odpowiedzialności społecznej 118
        Odpowiedzialność społeczna: argumenty za i przeciw 120
        Podejścia organizacji do kwestii odpowiedzialności społecznej 122
        Współczesne problemy zarządzania: wolontariusze czy poborowi? 125
        Praca w warunkach różnorodności: Zatrudnianie pracowników z grup wysokiego ryzyka może się opłacać 126
      Władze państwowe a odpowiedzialność społeczna 127
        W jaki sposób pastwo oddziałuje na organizacje? 127
        Jak organizacje wpływają na rząd? 128
      Kierowanie odpowiedzialnością społeczną 130
        Formalne wymiary organizacji 130
        Nieformalne wymiary organizacji 132
        Ocena odpowiedzialności społecznej 133
      Podsumowanie 134
        Pytania kontrolne 135
        Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych 135
        Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych 136
        Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się 137
        Przypisy 139
    Rozdział 5. Globalny kontekst zarządzania 141
      Istota międzynarodowej działalności gospodarczej 142
        Co to jest przedsiębiorstwo międzynarodowe 143
        Tendencje pojawiające się w międzynarodowej działalności gospodarczej 145
        Zarządzanie procesem umiędzynarodowienia 146
        Jakość jako wyzwanie: Samsung szuka pomocy u Nissana w sprawach jakości 147
        Współczesne problemy zarządzania: Nike pod ostrzałem 150
        Zarządzanie na rynku międzynarodowym 151
      Struktura gospodarki globalnej 152
        Dojrzałe gospodarki i systemy rynkowe 152
        Gospodarki o dużym potencjale i (lub) wysokim tempie wzrostu 155
        Inne gospodarki 155
      Wyzwania, jakie stwarza otoczenie dla zarządzania międzynarodowego 157
        Otoczenie ekonomiczne 157
        Technika informacyjna zarządzania: Technologia napędza globalny wzrost sieci Wal-Mart 158
        Otoczenie polityczne i prawne 159
        Otoczenie kulturowe 162
        Zachowania indywidualne w rożnych kulturach 163
      Konkurencja w gospodarce Światowej 166
        Globalizacja a rozmiary organizacji 166
        Wyzwania dla zarządzania w gospodarce Światowej 168
      Podsumowanie 170
        Pytania kontrolne 170
        Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych 171
        Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych 172
        Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się 172
        Przypisy 174
    Rozdział 6. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe 176
      Charakter kultury organizacyjnej i społecznej 177
      Kultura organizacji 179
        Znaczenie kultury organizacji 179
        Czynniki decydujące o kulturze organizacji 180
        Zarządzanie kultura organizacji 180
        Świat zarządzania: Szerzenie kultury Merrill Lynch 181
      Różnorodność i wielokulturowość w organizacjach 183
        Tendencje rozwojowe różnorodności i wielokulturowości 183
        Wymiary różnorodności i wielokulturowości 184
        Współczesne problemy zarządzania: Dylemat starszych pracowników 187
        Praca w warunkach różnorodności: Bariery językowe w miejscu pracy 188
      Wpływ różnorodności i wielokulturowości na organizacje 190
        Wielokulturowość a przewaga konkurencyjna 190
        Wielokulturowość a konflikt 192
      Kierowanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacjach 193
        Strategie indywidualne 193
        Podejścia organizacyjne 195
      W stronę organizacji wielokulturowej 198
      Podsumowanie 200
        Pytania kontrolne 200
        Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych 201
        Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych 201
        Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych 202
        Przypisy 204
  CZĘŚĆ III. PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI 209
    Rozdział 7. Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji 209
      Proces podejmowania decyzji i planowania 211
      Cele organizacji 212
        Funkcje celów 212
        Technika informacyjna zarządzania: Pier 1 Imports wykorzystuje technikę do osiągania celów 213
        Rodzaje celów 214
        Odpowiedzialność za ustalanie celów 217
        Zarządzanie wielorakimi celami 217
      Planowanie w organizacji 218
        Współczesne problemy zarządzania: Kompromisy, ciągle kompromisy 218
        Rodzaje planów organizacji 219
        Ramy czasowe planowania 219
        Odpowiedzialność za proces planowania 221
        Planowanie awaryjne 223
      Planowanie taktyczne 224
        Opracowywanie planów taktycznych 225
        Realizacja planów taktycznych 226
      Planowanie operacyjne 227
        Plany jednorazowe 227
        Plany ciągłe (trwale obowiązujące) 228
        Jakość jako wyzwanie: Costco dogania 230
      Zarządzanie ustalaniem celów i procesami planowania 231
        Bariery w ustalaniu celów i planowaniu 231
        Przezwyciężanie barier 233
        Wykorzystanie zarządzania przez cele do realizacji planów 234
      Podsumowanie 237
        Pytania kontrolne 238
        Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych 238
        Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem 239
        Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się 239
        Przypisy 241
    Rozdział 8. Zarządzanie strategia i planowanie strategiczne 243
      Charakter zarządzania strategicznego 244
        Składniki strategii 245
        Typy wariantów strategii 246
        Formułowanie i wdrażanie strategii 247
        Współczesne problemy zarządzania: Zalety strategii 248
      Wykorzystanie analizy typu SWOT do formułowania strategii 249
        Ocena mocnych stron organizacji 249
        Ocena słabych stron organizacji 252
        Ocena szans i zagrożeń 253
        Praca w warunkach różnorodności: Zbyt mała różnorodność? 254
      Formułowanie strategii na poziomie autonomicznej jednostki gospodarczej 254
        Ogólne typy strategii w ujęciu Portera 255
        Typologia Milesa i Snowa 256
        Strategia oparta na cyklu życia produktu 258
      Wdrażanie strategii na poziomie jednostki operacyjnej 260
        Wdrażanie ogólnych typów strategii w ujęciu Portera 260
        Wdrażanie strategii zaproponowanych przez Milesa i Snowa 262
      Formułowanie strategii na szczeblu całego przedsiębiorstwa 263
        Strategia jednego produktu 264
        Dywersyfikacja zależna 264
        Dywersyfikacja niezależna 266
      Wprowadzanie w życie strategii na szczeblu przedsiębiorstwa 268
        Jak stać się firma zdywersyfikowana 268
        Świat zarządzania: łączenie alkoholowych gigantów 269
        Zarządzanie dywersyfikacja 270
      Podsumowanie 274
        Pytania kontrolne 275
        Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych 276
        Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych 276
        Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych 277
        Przypisy 278
    Rozdział 9. Zarządzanie podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów 280
      Istota podejmowania decyzji 281
      Definicja podejmowania decyzji 282
        Świat zarządzania: Kiedy liczy się przede wszystkim czas 282
        Typy decyzji 283
        Warunki podejmowania decyzji 285
        Praca w warunkach różnorodności: Podejmowanie twardych decyzji 287
      Racjonalne podejście do podejmowania decyzji 287
        Klasyczny model podejmowania decyzji 288
        Etapy racjonalnego podejmowania decyzji 288
        Technika informacyjna zarządzania: Wykorzystanie Internetu do poprawy jakości decyzji 289
      Behawioralne aspekty podejmowania decyzji 294
        Model administracyjny 294
        Siły polityczne w podejmowaniu decyzji 296
        Intuicja i narastanie zaangażowania 297
        Skłonność do ryzyka a podejmowanie decyzji 298
        Etyka a podejmowanie decyzji 299
        Jakość jako wyzwanie: Wiedzieć, kiedy przestać 299
      Grupowe i zespołowe podejmowanie decyzji w organizacjach 300
        Formy grupowego i zespołowego podejmowania decyzji 300
        Zalety grupowego i zespołowego podejmowania decyzji 302
        Wady grupowego i zespołowego podejmowania decyzji 302
        Zarządzanie procesami grupowego i zespołowego podejmowania decyzji 303
      Podsumowanie 304
        Pytania kontrolne 305
        Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych 305
        Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych 306
        Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych 307
        Przypisy 308
    Rozdział 10. Zarządzanie przedsiębiorczością i tworzeniem nowych przedsiębiorstw 310
      Istota przedsiębiorczości 311
      Rola przedsiębiorczości w społeczeństwie 312
        Innowacje 314
        Praca w warunkach rożnorodności: Rzucić wszystko, by mieć wszystko 314
        Tworzenie miejsc pracy 315
        Zasilanie sektora wielkich przedsiębiorstw 315
      Strategia dla przedsiębiorczych organizacji 315
        Wybór gałęzi 316
        Akcentowanie wyróżniających się umiejętności 318
        Świat zarządzania: Wielki obraz 320
        Przygotowanie planu biznesowego (biznes planu) 321
        Przedsiębiorczość a zarządzanie międzynarodowe 322
      Struktura przedsiębiorczych organizacji 323
        Formy własności i źródła finansowania 323
        Metody uruchamiania nowego przedsiębiorstwa 325
        Współczesne problemy zarządzania: Big Mac atakuje? 327
        Źródła pomocy w zarządzaniu 327
      Wyniki działania przedsiębiorczych organizacji 329
        Cykl życia przedsiębiorczych firm 330
        Przyczyny sukcesu przedsiębiorcy 331
      Podsumowanie 333
        Pytania kontrolne 333
        Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się i umiejętności interpersonalnych 334
        Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych 335
        Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych 336
        Przypisy 337
  CZĘŚĆ IV. PROCES ORGANIZOWANIA 341
    Rozdział 11. Podstawowe elementy organizowania 341
      Elementy organizowania 342
      Projektowanie stanowisk pracy 343
        Specjalizacja stanowisk pracy 344
        Korzyści i ograniczenia specjalizacji 344
        Alternatywy specjalizacji 345
        Technika informacyjna zarządzania: Praca w domu w firmie Compaq 346
      Grupowanie stanowisk pracy i tworzenie wydziałów 350
        Uzasadnienie grupowania 350
        Rozpowszechnione podstawy grupowania 350
      Ustalenie relacji podporządkowania 354
        Hierarchia zależności 354
        Świat zarządzania: Bridgestone organizuje Świat 354
        Mała czy duża rozpiętość kierowania? 355
        Organizacje wysmukłe a organizacje spłaszczone 356
        Jakość jako wyzwanie: Podnoszenie jakości w Andersen Windows 357
        Ustalanie właściwej rozpiętości kierowania 358
      Podział uprawnień władczych w organizacji 359
        Proces delegowania uprawnień 360
        Decentralizacja i centralizacja 362
      Działania koordynujące 363
        Potrzeba koordynacji 363
        Metody koordynacji strukturalnej 364
      Rozróżnienia między stanowiskami 366
        Różnice między stanowiskami liniowymi i sztabowymi 366
        Nasilenie administracji 367
      Podsumowanie 368
        Pytania kontrolne 368
        Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem 369
        Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych 370
        Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych 370
        Przypisy 372
    Rozdział 12. Zarządzanie projektowaniem struktury i schematu organizacji 374
      Charakter schematu organizacyjnego 375
      Uniwersalne podejście do schematu organizacyjnego 376
        Model biurokratyczny 376
        Świat zarządzania: Jak Toyota walczy z biurokracja 377
        Model behawioralny 378
      Wpływ sytuacji na projektowanie schematu organizacyjnego 381
        Technika podstawowa 381
        Technika informacyjna zarządzania: Organizacja „okablowana” 383
        Otoczenie 384
        Rozmiary organizacji 385
        Cykl życia organizacji 386
      Strategia a schemat organizacyjny 386
        Strategia na poziomie całego przedsiębiorstwa 387
        Strategia na poziomie jednostki operacyjnej 387
        Funkcje organizacji 388
      Podstawowe formy struktury organizacyjnej 388
        Struktura funkcjonalna (struktura typu U) 389
        Struktura konglomeratowa (struktura typu H) 390
        Struktura wielowydziałowa (struktura typu M) 391
        Struktura macierzowa 392
        Współczesne problemy zarządzania: Jednostka czy zespół? 395
        Struktury hybrydowe 395
      Nowe formy w tworzeniu struktury organizacji 396
        Organizacja zespołowa 396
        Organizacja wirtualna 397
        Organizacja ucząca się 397
        Projektowanie schematów i struktury organizacji międzynarodowych 398
      Podsumowanie 400
        Pytania kontrolne 400
        Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się 401
        Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych 401
        Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych 402
        Przypisy 404
    Rozdział 13. Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami 406
      Charakter zmian organizacyjnych 407
        Siły działające na rzecz zmian 408
        Zmiana planowana czy zmiana dostosowawcza? 409
      Zarządzanie zmianami w organizacjach 410
        Kroki w procesie zmian 411
        Zrozumienie przyczyn oporu wobec zmian 412
        Technika informacyjna zarządzania: Niełatwo nauczyć starego psa nowych sztuczek! 413
        Przezwyciężanie oporu wobec zmian 414
      Obszary zmian w organizacji 416
        Zmiana struktury i schematu organizacji 417
        Dokonywanie zmian techniki i operacji 417
        Zmiany w zasobach ludzkich 418
        Praca w warunkach różnorodności: Zmiany postaw i zachowań wobec różnorodności 418
        Przeprojektowywanie w organizacjach 419
      Doskonalenie organizacji 421
        Przesłanki doskonalenia organizacji 421
        Metody doskonalenia organizacji 422
        Skuteczność doskonalenia organizacji 423
      Innowacje organizacyjne 424
        Proces innowacji 424
        Formy innowacji 426
        Świat zarządzania: Naprawianie Philipsa 429
        Zaniechanie wprowadzania innowacji 429
        Wspieranie innowacji w organizacjach 430
      Podsumowanie 432
        Pytania kontrolne 433
        Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem 434
        Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych 434
        Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych 435
        Przypisy 437
    Rozdział 14. Zarządzanie zasobami ludzkimi 439
      Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia 440
        Strategiczne znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 441
        Prawne otoczenie zarządzania zasobami ludzkimi 441
        Zmiany społeczne a zarządzanie zasobami ludzkimi 446
      Pozyskiwanie zasobów ludzkich 448
        Planowanie zasobów ludzkich 448
        Rekrutowanie pracowników 451
        Współczesne problemy zarządzania: Niska płaca czy żadna? 451
        Dobór pracowników 453
        Świat zarządzania: Toyota szuka najlepszych 453
      Doskonalenie zasobów ludzkich 456
        Szkolenie i doskonalenie 456
        Ocena wyników 457
        Zwrotna informacja o wynikach 462
      Utrzymywanie zasobów ludzkich 463
        Ustalanie wynagrodzenia 463
        Ustalanie świadczeń 465
        Praca w warunkach różnorodności: Tendencje do oferowania świadczeń dla partnerów życiowych 466
        Planowanie kariery 466
      Kierowanie stosunkami pracy 467
        Jak pracownicy tworzą związki zawodowe 467
        Negocjacje zbiorowe 468
      Podsumowanie 470
        Pytania kontrolne 471
        Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych 472
        Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się 472
        Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych 473
        Przypisy 475
  CZĘŚĆ V. PROCES PRZEWODZENIA 479
    Rozdział 15. Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach 479
      Rozumienie jednostek w organizacjach 480
        Kontrakt określający wzajemne zachowania 481
        Dopasowanie jednostki do stanowiska pracy 482
        Technika informacyjna zarządzania: Modelowanie ludzkich zachowań 483
        Charakter różnic między jednostkami 484
      Osobowość a zachowania jednostek 485
        „Wielka piątka” cech osobowości 485
        Inne wchodzące w grę cechy osobowości 488
      Postawy a zachowanie jednostki 490
        Postawy związane z pracą 491
        Jakość jako wyzwanie: odbudowanie pozytywnych postaw w Continental 493
        Emocje i nastrój w organizacjach 493
      Spostrzeganie (percepcja) a zachowanie indywidualne 494
        Podstawowe procesy spostrzegania 495
        Spostrzeganie i atrybucja 496
      Stres a zachowanie jednostki 497
        Przyczyny i skutki stresu 499
        Współczesne problemy zarządzania: Stres i przemoc w miejscu pracy 500
        Radzenie sobie ze stresem 502
      Kreatywność w organizacjach 504
        Jednostka kreatywna 504
        Proces twórczy 505
        Zwiększanie kreatywności w organizacjach 507
      Typy zachowań w miejscu pracy 507
        Zachowania produktywne 508
        Zachowanie polegające na wycofaniu się 508
        Poczucie więzi „obywatelskiej” pracowników z organizacja 509
      Podsumowanie 510
        Pytania kontrolne 511
        Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych i koncepcyjnych 511
        Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem 512
        Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych 513
        Przypisy 514
    Rozdział 16. Motywowanie pracowników do wykonywania pracy 517
      Istota motywowania 518
        Znaczenie motywacji pracowników w miejscu pracy 519
        Dawne podejścia do motywowania 520
      Podejście do motywowania od strony treści 521
        Podejście od strony hierarchii potrzeb 521
        Teoria dwuczynnikowa 524
        Jednostkowe potrzeby ludzkie 525
      Podejście do motywowania od strony procesu 527
        Teoria oczekiwań 527
        Jakość jako wyzwanie: Dopasowanie jakości i płacy 530
        Teoria sprawiedliwości 531
        Teoria wyznaczania celów 532
      Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia 534
        Rodzaje wzmocnienia w organizacjach 535
        Stwarzanie wzmocnień w organizacjach 536
      Popularne strategie motywowania 538
        Upełnomocnienie i uczestnictwo 538
        Współczesne problemy zarządzania: Upełnomocniać czy nie – oto jest pytanie 540
        Nowe formy organizacji pracy 541
      Wykorzystanie systemów nagradzania do motywowania ludzi 543
        Oddziaływanie nagród stosowanych w organizacji 543
        Projektowanie skutecznych systemów nagradzania 544
        Nowe podejścia do nagradzania pracowników 544
      Podsumowanie 545
        Pytania kontrolne 546
        Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych 547
        Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych 547
        Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych 548
        Przypisy 550
    Rozdział 17. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników 552
      Istota przywództwa 553
        Co to jest przywództwo 553
        Przywództwo a zarządzanie 554
        Władza a przywództwo 556
        Współczesne problemy zarządzania: Złote spadochrony czy złote jaja? 556
      W poszukiwaniu cech przywódczych 560
        Świat zarządzania: Największy przywódca w Japonii? 560
      Zachowania przywódcze 561
        Badania w uniwersytecie stanu Michigan 561
        Badania w uniwersytecie stanu Ohio 562
        Siatka przywództwa 563
      Sytuacyjne podejścia do przywództwa 565
        Teoria najmniej preferowanego pracownika (NPW) 567
        Teoria Ścieki do celu 570
        Model Vrooma–Yettona–Jago 572
        Inne podejścia sytuacyjne 574
      Pokrewne podejścia do przywództwa 575
        Substytuty przywództwa 575
        Przywództwo charyzmatyczne 576
        Praca w warunkach różnorodności: Organizowanie nisko płatnych pracowników 577
        Przywództwo transformacyjne 577
      Zachowania polityczne w organizacjach 578
        Powszechnie spotykane zachowania polityczne 579
        Zarządzanie zachowaniem politycznym 580
      Podsumowanie 581
        Pytania kontrolne 582
        Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych 583
        Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych 583
        Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych 584
        Przypisy 585
    Rozdział 18. Zaradzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się 588
      Interpersonalny charakter organizacji 589
        Dynamika interpersonalna 590
        Wyniki zachowań interpersonalnych 591
      Komunikowanie się a praca menedżera 592
        Definicja komunikowania się 592
        Jakość jako wyzwanie: Zarządzanie przy podniesionej kurtynie w Chaparral Steel 593
        Rola komunikowania się w zarządzaniu 594
        Proces komunikowania się 594
      Formy komunikowania się w organizacjach 596
        Komunikacja interpersonalna 596
        Współczesne problemy zarządzania: Jest to cnota nad cnotami trzymać język za zębami 598
        Komunikowanie się w sieciach i zespołach roboczych 599
        Komunikacja organizacyjna 600
        Komunikacja elektroniczna 602
        Technika informacyjna zarządzania: Telefony komórkowe jada się we znaki 603
      Nieformalna komunikacja w organizacjach 605
        „Poczta pantoflowa” 605
        Zarządzanie przez krążenie po firmie 607
        Komunikacja pozawerbalna 607
      Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji 609
        Bariery w komunikowaniu się 609
        Poprawa skuteczności komunikowania się 610
      Podsumowanie 613
        Pytania kontrolne 614
        Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych 614
        Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się 615
        Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem 616
        Przypisy 617
    Rozdział 19. Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi 619
      Grupy i zespoły w organizacjach 620
        Typy grup i zespołów 621
        Dlaczego ludzie łącza się w grupy i zespoły? 624
        Współczesne problemy zarządzania: Legalność zespołów 624
        Etapy kształtowania się grup i zespołów 626
        Technika informacyjna zarządzania: Nowa definicja biura 628
      Cechy grup i zespołów 629
        Struktury roli 629
        Normy zachowań 632
        Spójność grupy 634
        Przywództwo formalne i nieformalne 636
      Konflikty interpersonalne i międzygrupowe 637
        Istota konfliktu 637
        Praca w warunkach różnorodności: Różnorodność u Marriotta 639
        Przyczyny konfliktu 639
      Kierowanie konfliktem w organizacjach 642
        Pobudzanie konfliktu 642
        Kontrolowanie konfliktu 643
        Rozwiązywanie i eliminowanie konfliktu 644
      Podsumowanie 645
        Pytania kontrolne 646
        Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych 646
        Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych 647
        Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem 647
        Przypisy 649
  CZĘŚĆ VI. PROCES KONTROLOWANIA 653
    Rozdziać 20. Podstawowe elementy kontrolowania 653
      Istota kontroli w organizacjach 654
        Jakość jako wyzwanie: Wykorzystanie kontroli do poprawy jakości 655
        Cel kontroli 656
        Współczesne problemy zarządzania: Anoreksja korporacyjna? 657
        Typy kontroli 658
        Etapy procesu kontrolowania 661
      Kontrola operacji 664
        Kontrola wstępna 664
        Kontrola bieżąca 665
        Kontrola następcza (końcowa) 665
      Kontrola finansowa 666
        Kontrola budżetowa 667
        Inne narzędzia kontroli finansowej 670
      Kontrola strukturalna 673
        Kontrola biurokratyczna 673
        Kontrola z udziałem pracowników 674
      Kontrola strategiczna 675
        Integrowanie strategii i kontroli 675
        Kontrola strategiczna w przedsiębiorstwach międzynarodowych 676
        Świat zarządzania: Słaba kontrola międzynarodowa może zapowiadać kłopoty 676
      Zarządzanie kontrolą w organizacjach 677
        Cechy skutecznej kontroli 677
        Opór wobec kontroli 679
        Przezwyciężanie oporu wobec kontroli 680
      Podsumowanie 681
        Pytania kontrolne 682
        Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem 683
        Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych 684
        Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych 684
        Przypisy 686
    Rozdział 21. Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacjach 687
      Jak kompleksowo zarządzać jakością 688
        Istota jakości 689
        Znaczenie jakości 689
        Kompleksowe zarządzanie jakością 691
        Narzędzia i metody kompleksowego zarządzania jakością 692
      Zarządzanie wydajnością 695
        Istota wydajności 696
        Znaczenie wydajności 697
        Tendencje w dziedzinie wydajności 697
        Poprawa wydajności 698
      Zarządzanie jakością i wydajnością przez zarządzanie działalnością operacyjna 700
        Znaczenie działalności operacyjnej 700
        Przetwórstwo i produkcja 701
        Operacje usługowe 702
        Rola działalności operacyjnej w strategii organizacji 702
        Jakość jako wyzwanie: Air France polepsza jakość obsługi i zwiększa wydajność 703
      Projektowanie systemów operacyjnych nastawionych na poprawę jakości 703
        Struktura produkcji i usług 704
        Zdolności produkcyjne 704
        Obiekty 705
      Technika a jakość 707
        Technika wytwarzania 707
        Technika usług 711
      Stosowanie systemów operacyjnych w interesie jakości 712
        Zarządzanie operacyjne jako Środek kontroli 712
      Technika informacyjna zarządzania: Wykorzystywanie Internetu do zakupów przedsiębiorstwa 713
        Zarządzanie zakupami 713
        Zarządzanie zapasami 714
      Podsumowanie 716
        Pytania kontrolne 716
        Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych 717
        Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych 717
        Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych 718
        Przypisy 720
    Rozdział 22. Zarządzanie informacjami i technika informacyjna 721
      Informacje a menedżer 722
        Rola informacji w pracy menedżera 723
        Cechy użytecznych informacji 724
        Zarządzanie informacjami jako kontrola 726
      Elementy konstrukcyjne techniki informacyjnej 727
      Czynniki określające potrzeby w zakresie techniki informacyjnej 728
        Ogólne czynniki organizacyjne 729
        Szczególne czynniki kierownicze 730
      Podstawowe rodzaje systemów informacyjnych 731
        Systemy przetwarzania danych dotyczących transakcji 731
        Podstawowe systemy informacji kierownictwa (SIK) 732
        Współczesne problemy zarządzania: Zapasy? A może informacja? 733
        Systemy wspomagania decyzji 734
        Systemy informacji najwyższego kierownictwa 734
        Sieci wewnętrzne 735
        Systemy eksperckie 735
      Zarządzanie systemami informacyjnymi 736
        Tworzenie systemów informacyjnych 737
        Integracja systemów informacyjnych 739
        Korzystanie z systemów informacyjnych 739
      Wpływ systemów informacyjnych na organizacje 740
        Praca w warunkach różnorodności: Kobiety z Doliny 740
        Wpływ na wyniki działania 741
        Wpływ na organizację 742
        Wpływ na zachowania 742
        Ograniczenia systemu informacyjnego 742
      Podsumowanie 744
        Pytania kontrolne 744
        Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się 745
        Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych 746
        Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem 746
        Przypisy 748
    Dodatek. Narzędzia służące do planowania i podejmowania decyzji 749
      Prognozowanie 749
        Prognozowanie sprzedaży i dochodów 749
        Prognozowanie rozwoju techniki 751
        Inne typy prognozowania 751
        Metody prognozowania 751
      Inne techniki planistyczne 755
        Programowanie liniowe 755
        Analiza punktu krytycznego 758
        Symulacja 760
        PERT 761
      Narzędzia podejmowania decyzji 763
        Macierze wypłat 764
        Drzewa decyzyjne 766
        Inne metody 767
      Mocne i słabe strony narządzi planistycznych 769
        Słabości i problemy 769
        Mocne strony i korzyści 770
      Podsumowanie 770
        Przypisy 771
    Indeks nazwisk 772
    Indeks rzeczowy 776
Podstawy zarządzania organizacjami

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

940

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-16471-3

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.0 / 5 (8 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowe, zmienione i uaktualnione wydanie podręcznika mistrza "wiedzy tajemnej" o zarządzaniu organizacją – Ricky'ego W. Griffina!


W porównaniu do poprzedniego wydania dokonano następujących zmian:


* szerzej omówiono najnowsze tendencje w zarządzaniu – techniki informacyjne, zarządzanie globalne, rolę jakości i etycznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa,


* zintegrowano strukturę wykładu,


* lepiej wyważono proporcje między teorią a praktyką – zastosowano większą liczbę przykładów,


* opisano przypadki dotyczące małych firm i organizacji non-profit,


* podano nowe rozwiązania dydaktyczne. Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców wydziałów ekonomii, organizacji i zarządzania, szkół policealnych i zarządzania, dla słuchaczy politechnik na wydziałach organizacji i zarządzania produkcją oraz dla studentów innych wydziałów do przedmiotu zarządzanie, a także dla osób dokształcających się.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 8 )
6
0
0
0
2
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!