Numer rozpoczyna się od rozważań teoretycznych dotyczących dwóch problemów: wybranych zagadnień metodologicznych z zakresu bezpieczeństwa i badań na tym polu oraz prawa gospodarczego wobec wyzwań współczesności (tekst w języku rosyjskim).


Zeszyt zawiera także artykuły poświęcone m.in. modelom zarządzania i nadzoru nad jakością w kształceniu, dydaktyce i badaniach naukowych oraz pojęciu „Lexit” odnoszącemu się do brytyjskiej antyunijnej i pozalaburzystowskiej lewicy, która uczestniczyła w kampanii brexitowej w 2016 roku.


Quality of education, didactics and research in higher education. „Lexit” – a non-Labour, anti-EU British left towards Brexit.


Liczba stron222
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TEORIA I METODOLOGIA STUDIÓW EUROPEJSKICH
  Janusz SZTUMSKI • Wybrane problemy metodologiczne dotyczące badań bezpieczeństwa    9
  Elena M. ASHMARINA, Victor N. SAVELIEV • Экономическое право как концепт эпохи    23
  
  PRAWO, INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ
  Monika KOWALSKA • Alternatywne formy głosowania w polskim prawie wyborczym    35
  Dariusz KOWALSKI • Europejska definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako instrument polityki rozwoju sektora przedsiębiorstw – doświadczenia,
  postulaty i wnioski na przyszłość    49
  Karolina LESZEK • Belt and Road Initiative w Afryce i jej wpływ na rozwój The Joint Africa–EU Strategy    61
  Hanna WICZANOWSKA • Oddziaływanie doktryny marginesu uznania na rozstrzyganie konfliktu pomiędzy wolnością wypowiedzi a wolnością sumienia i wyznania w praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka    83
  
  HISTORIA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIE
  Filip ILKOWSKI • „Lexit” – pozalaburzystowska, antyunijna lewica brytyjska w referendum 2016 roku    101
  Małgorzata ŁAKOTA-MICKER, Beniamin NOGA • Społeczno-ekonomiczne przesłanki integracji Czarnogóry z Unią Europejską    119
  Krzysztof SZEWIOR • Zmiana modelu zarządzania i nadzoru nad jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym. Perspektywa doświadczeń Republiki Federalnej Niemiec    137
  Andrzej URBAN • Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni – doświadczenia edukacyjne w Polsce na podstawie doświadczeń europejskich i amerykańskich    151
  Piotr ZAŁĘSKI • Wiedza maturzystów o Unii Europejskiej – analiza na podstawie egzaminu z wiedzy o społeczeństwie w latach 2010–2019    161
  Mariusz ZIELIŃSKI • Nauki o bezpieczeństwie a sfera dydaktyki    183
  
  IMPRESJE EUROPEJSKIE
  Karolina PIECH • Głupota, amoralność i regres społeczny – czyli o ochronie praw zwierząt w Polsce w stosunku do innych państw Unii Europejskiej    211
  Igor GRETSKIY • Recenzja książki: Vladimir Grinin (2019), Dualizm losu. Jak Rosja i Niemcy mają zarządzać przyszłością z korzyścią dla siebie i świata, Moskwa:
  West Consulting, 224 s.    217
  
  THEORIES AND METHODS IN EUROPEAN STUDIES
  Janusz SZTUMSKI • Selected methodological issues related to research on security    9
  Elena M. ASHMARINA, Victor N. SAVELIEV • Economic law as a concept of the era    23
  
  EU LAW, INSTITUTIONS AND POLICIES
  Monika KOWALSKA • The alternative voting forms in the Polish election law    35
  Dariusz KOWALSKI • European definition of micro, small and medium enterprises as an instrument of the development policy of the enterprise sector – experience, postulates and conclusions for the future    49
  Karolina LESZEK • Belt and Road Initiative in Africa, its implications for The Joint Africa–EU Strategy    61
  Hanna WICZANOWSKA • The influence of the margin of appreciation doctrine on the resolution of the conflict between the freedom of expression and the freedom of
  religion within the judicial practice of the European Court of Human Rights    83
  
  HISTORY, CULTURE AND SOCIETY IN EUROPE
  Filip ILKOWSKI • “Lexit”: a non-Labour, anti-EU British left in the 2016 referendum    101
  Małgorzata ŁAKOTA-MICKER, Beniamin NOGA • Socio-economic premises for the integration of Montenegro with the European Union    119
  Krzysztof SZEWIOR • Change in the model of management and supervision over the quality of education in higher education. Perspective from the experience of the Federal Republic of Germany    137
  Andrzej URBAN • Crime prevention through environmental design - Polish educational experiences based on European and American experience    151
  Piotr ZAŁĘSKI • High school graduates’ knowledge about the European Union – analysis based on the exam on civic education in the years 2010–2019    161
  Mariusz ZIELIŃSKI • Security sciences and the sphere of didactics    183
  
  EUROPEAN IMPRESSIONS
  Karolina PIECH • Stupidity, immorality and social regression - the protection of animal rights in Poland compared to other European Union countries    211
  Igor GRETSKIY • Book review: Vladimir Grinin (2019), The dualism of fate. How Russia and Germany have to manage the future for the benefit of themselves
  and the world, Moscow: West Consulting, 224 pages    217
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia