Bioanalityka. Tom II

Nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,30  119,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

83,30119,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Bioanalityka, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która stanowi szybko rozwijający się obecnie dział chemii analitycznej.
Bioanaliza zaczyna odgrywać kluczową rolę w szybko rozwijających się dziedzinach współczesnej bionauki w ramach genomiki, proteomiki, metabolomiki, lipidomiki i innych. Umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi, w zależności od rodzaju podejmowanego problemu, jest niezwykle ważne i często decyduje o powodzeniu zarówno kolejnych etapów jak i całości badań.
Duże zainteresowanie bioanalityką, w tym kształcenie na poziomie przedmiotów podstawowych i specjalnościowych, jak również funkcjonowanie specjalności „Bioanalityka” na wielu uczelniach, potrzeby laboratoriów klinicznych czy medycyny sądowej, czy kontroli jakości produktów spożywczych i żywności, skłoniły redaktorów naukowych do przygotowania niniejszej książki. Przedstawione w niej zagadnienia będą przydatne studentom i pracownikom naukowym, pracownikom laboratoriów badawczych również z pokrewnych dziedzin.
Książka ta jest opracowaniem zbiorowym, w którym znakomici specjaliści z różnych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce przedstawili – potencjał, aplikacje kliniczne i środowiskowe oraz perspektywy dalszego rozwoju bioanalityki.
Drugi tom składa się z dwóch części:
CZĘŚĆ C Nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w bioanalityce CZĘŚĆ D Metody analityczne w biomonitoringu „Publikacja została przygotowana przez znakomitych analityków o dużym doświadczeniu, często na podstawie przeprowadzanych własnych badań. Podręcznik uwzględnia praktycznie wszystkie aspekty bioanalityki. Prezentuje zarówno zagadnienia teoretyczne związane z interdyscyplinarnym charakterem bioanalityki (badania medyczne i farmaceutyczne, analizę produktów spożywczych i żywnościowych, analizę surowców naturalnych jako źródła substancji aktywnych biologicznych, badania środowiskowe), jak i przedstawia możliwości i potencjalne aplikacje metodologiczne. Jako chemik analityk jestem przekonany, że podręcznik będzie pomocny zarówno studentom i pracownikom naukowym uniwersytetów i politechnik oraz praktykom pracujących w różnego typu laboratoriach medycznych, farmaceutycznych czy środowiskowych. Zaletą książki jest krytyczne podejście do prezentowanego materiału, omawiane są zarówno zalety jak i ograniczenia poszczególnych metodyk analitycznych. W wielu rozdziałach przedstawione zostały tendencje rozwojowe w danej technice analitycznej, np. miniaturyzację stosowanej aparatury badawczej (lab-on-chip).”
Z recenzji prof. Waldemara Wardenckiego


Rok wydania2020
Liczba stron350
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21288-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz podstawowych skrótów XIX
  Część III 447
  Nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w bioanalityce    447
  29. Koncepcja quality by design w bioanalityce    449
    29.1. Wprowadzenie     449
    29.2. Kontrola jakości    449
    29.3. Zarządzanie jakością     450
    29.4. Quality by design    451
      29.4.1. Założenia koncepcji QbD     451
      29.4.2. Metody planowania eksperymentów (DoE)     451
    29.5. Planowanie jakości w praktyce laboratoryjnej     453
      29.5.1. Przykładów kilka, czyli miniprzegląd literatury    454
    29.6. Podsumowanie     457
  Piśmiennictwo    458
  30. Systemy lab-on-a-chip w analizie biomedycznej     459
    30.1. Wprowadzenie     459
    30.2. Materiały konstrukcyjne mikrosystemów     459
      30.2.1. Krzem     459
      30.2.2. Szkło     460
      30.2.3. Materiały polimerowe    460
      30.2.4. Papier     462
    30.3. Wybrane technologie wykorzystywane do wytwarzania mikrosystemów     463
      30.3.1. Fotolitografia     463
      30.3.2. Metody replikacyjne    464
      30.3.3. Metody mechaniczne    465
    30.4. Elementy konstrukcyjne mikrosystemów     466
      30.4.1. Mikropompy     466
      30.4.2. Mikrozawory     467
      30.4.3. Mikromieszalniki     467
      30.4.4. Moduły do generowania kropel    468
      30.4.5. Detektory    468
    30.5. Przykłady zastosowań mikrosystemów    470
      30.5.1. Analiza kwasów nukleinowych    471
      30.5.2. ELISA     475
      30.5.3. Hodowla komórek, badanie interakcji i migracji komórek     476
      30.5.4. Systemy disease-, organ-, body-on-a-chip     478
      30.5.5. Systemy point-of-care (POC)     480
    30.6. Podsumowanie     481
  Piśmiennictwo    481
  31. Miniaturyzacja w metodach separacyjnych     483
    31.1. Wprowadzenie     483
    31.2. Zagadnienia aparaturowe     484
      31.2.1. Kolumny monolityczne    490
    31.3. Podsumowanie     494
  Piśmiennictwo    494
  32. Bioczujniki – zasada działania, receptory, detektory     497
    32.1. Wprowadzenie     497
    32.2. Zasada działania (bio)czujników chemicznych     497
    32.3. Receptory biologiczne     498
      32.3.1. Enzymy     498
      32.3.2. Kwasy nukleinowe     500
      32.3.3. Przeciwciała     500
      32.3.4. Inne materiały biologicznego rozpoznania     502
    32.4. Kompozyty immobilizujące    502
      32.4.1. Wykorzystanie nanostruktur węglowych     502
      32.4.2. Wykorzystanie polimerów przewodzących     504
      32.4.3. Wykorzystanie nanocząstek metali i tlenków metali     504
      32.4.4. Inne materiały wzbogacające matryce bioczujników     505
    32.5. Techniki detekcji    505
      32.5.1. Techniki optyczne     507
      32.5.2. Techniki elektrochemiczne     507
      32.5.3. Inne techniki detekcyjne     508
    32.6. Podsumowanie     509
  Piśmiennictwo    509
  33. Woltamperometryczne bioczujniki w bioanalizie     511
    33.1. Wprowadzenie     511
    33.2. Definicja bioczujnika oraz schemat budowy     511
      33.2.1. Mechanizmy generowania sygnałów analitycznych     512
    33.3. Czujniki oparte na swobodnie dyfundujących znacznikach redoks-aktywnych     513
      33.3.1. Genoczujniki     513
      33.3.2. Czujnik od oznaczania jonów siarczanowych    514
      33.3.3. Immunoczujniki     516
    33.4. Genoczujniki z sondą DNA zawierającą redoksaktywny znacznik (E-DNA)    516
    33.5. Czujniki wykorzystujące warstwy redoks-aktywne    517
    33.6. Perspektywy rozwoju i zastosowań elektrochemicznych bioczujników     519
    33.7. Podsumowanie     520
  Podziękowanie     520
  Piśmiennictwo    520
  34. Analiza woltamperometryczna leków przeciwnowotworowych     523
    34.1. Wprowadzenie     523
    34.2. Leki przeciwnowotworowe i ich podział     524
      34.2.1. Leki alkilujące i ich pochodne    524
      34.2.2. Antymetabolity     525
      34.2.3. Inhibitory topoizomerazy     525
      34.2.4. Antybiotyki cytostatyczne     525
      34.2.5. Inhibitory mitozy     525
      34.2.6. Inhibitory kinazy tyrozynowej    526
    34.3. Techniki analityczne stosowane do oznaczania leków przeciwnowotworowych     526
    34.4. Węglowe elektrody robocze stosowane przy oznaczaniu leków przeciwnowotworowych     527
      34.4.1. Elektrody grafitowe     527
      34.4.2. Elektrody z węgla szklistego     528
      34.4.3. Elektrody diamentowe domieszkowane borem     528
      34.4.4. Pastowe elektrody węglowe     529
      34.4.5. Elektrody drukowane    529
    34.5. Badane materiały biologiczne    530
      34.5.1. Mocz     530
      34.5.2. Krew (osocze, surowica)    530
    34.6. Metody woltamperometryczne w oznaczaniu wybranych leków przeciwnowotworowych na elektrodach węglowych     531
    34.7. Podsumowanie     535
  Piśmiennictwo    535
  35. Enzymatyczne biosensory na bazie przewodzących kompozytów i ich zastosowania w bioanalityce    539
    35.1. Wprowadzenie     539
    35.2. Budowa i działanie biosensora    539
      35.2.1. Polimery przewodzące elektronowo     540
      35.2.2. Materiały nanostrukturalne     540
      35.2.3. Rodzaje detekcji     542
    35.3. Zastosowania wybranych biosensorów    543
      35.3.1. Biosensory glukozy     543
      35.3.2. Biosensory cholesterolu    546
      35.3.3. Biosensory z lakazą     547
      35.3.4. Biosensory mocznika    548
    35.4. Podsumowanie     549
  Piśmiennictwo    549
  36. Mikropróbkowanie laserowe w układzie LA-ICP-MS w wielopierwiastkowym obrazowaniu próbek klinicznych 553
    36.1. Wprowadzenie     553
    36.2. Cel badań nad wizualizacją rozmieszczenia pierwiastków     554
      36.2.1. Rozmieszczenie pierwiastków pochodzenia endogennego     555
      36.2.2. Rozmieszczenie pierwiastków pochodzenia jatrogennego     555
    36.3. Charakterystyka LA-ICP-MS jako narzędzia analitycznego     556
    36.4. Przygotowanie próbek klinicznych do analizy LA-ICP-MS     559
    36.5. Kalibracja     560
    36.6. Podsumowanie     561
  Piśmiennictwo    561
  37. Zastosowanie technik spektroskopowych w analizie biokoloidów     565
    37.1. Wprowadzenie     565
    37.2. Białka    569
    37.3. Biokoloidy     570
      37.3.1. Podwójna warstwa elektryczna    570
      37.3.2. Potencjał zeta     572
      37.3.3. Stabilność dyspersji     572
      37.3.4. Teorie elektrokinetyczne     574
    37.4. Oddziaływania metal–białko    576
    37.5. Konsekwencje oddziaływań metal–białko     578
      37.5.1. Metaloproteiny     578
      37.5.2. Metalokompleksy     578
      37.5.3. Nanocząstki     579
    37.6. Natura procesu biosorpcji związków niskocząsteczkowych i jonów metali przez mikroorganizmy    582
    37.7. Podsumowanie     585
  Piśmiennictwo    585
  38. Nowoczesne metody identyfikacji mikroorganizmów     589
    38.1. Wprowadzenie     589
    38.2. Identyfikacja mikroorganizmów     590
      38.2.1. Metody mikroskopowe    590
      38.2.2. Charakterystyka wzrostu kultur bakteryjnych     592
      38.2.3. Badanie profili biochemicznych bakterii     593
      38.2.4. Wewnątrzgatunkowe typowanie bakterii     596
      38.2.5. Automatyczne, półautomatyczne i zminiaturyzowane systemy identyfikacji mikroorganizmów     597
      38.2.6. Chromatograficzne metody identyfikacji mikroorganizmów     598
      38.2.7. Molekularne metody genotypowania     599
      38.2.8. Biologiczne mikromacierze w mikrobiologii     600
      38.2.9. Techniki spektrometryczne     600
    38.3. Biokoloidy     602
    38.4. Techniki elektromigracyjne w mikrobiologii     605
    38.5. Perspektywy rozwojowe     608
    38.6. Podsumowanie     609
  Piśmiennictwo    609
  39. Kompleksowe porównanie elektroforezy kapilarnej i wysokosprawnej chromatografii cieczowej w kontekście wybranych zastosowań bioanalitycznych przy użyciu modelu kolorów RGB     613
    39.1. Wprowadzenie     613
    39.2. Podstawy modelu RGB     614
      39.2.1. Kolor metody     614
      39.2.2. Blask metody     616
      39.2.3. Algorytm oceny (arkusz Excel)    616
    39.3. Porównanie wybranych metod wykorzystujących techniki HPLC i CE     617
      39.3.1. Informacje ogólne     617
      39.3.2. Oznaczanie leków anty-HIV w moczu pacjentów z AIDS     618
      39.3.3. Oznaczanie kotyniny jako markera narażenia na dym tytoniowy     621
    39.4. Dyskusja    624
      39.4.1. Porównanie HPLC i CE    624
      39.4.2. Potencjał modelu RGB jako narzędzia oceny     624
    39.5. Podsumowanie     625
  Piśmiennictwo    625
  Część IV    627
  Metody analityczne w biomonitoringu     627
  40. Wyzwania analityczne w ekotoksykologii nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska    629
    40.1. Wprowadzenie     629
    40.2. Leki     630
      40.2.1. Biomonitoring leków w środowisku     631
      40.2.2. Wyzwania analityczne    632
    40.3. Ciecze jonowe     634
      40.3.1. Ciecze jonowe a środowisko     635
      40.3.2. Wyzwania analityczne    636
    40.4. Mikroplastiki     637
      40.4.1. Mikroplastiki a środowisko     637
      40.4.2. Wyzwania analityczne    638
    40.5. Podsumowanie     639
  Piśmiennictwo    640
  41. Analiza niecelowana jako narzędzie do poszukiwania produktów przemian ksenobiotyków     643
    41.1. Wprowadzenie     643
    41.2. Porównanie analizy celowanej i niecelowanej – zalety, ograniczenia, potencjalne zastosowanie     644
    41.3. Nowe techniki analityczne dla potrzeb analizy niecelowanej     646
      41.3.1. Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas w NTA     646
      41.3.2. Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas w NTA     647
      41.3.3. Interpretacja otrzymanych danych     649
    41.4. Strategie analizy niecelowanej w wykrywaniu nieznanych związków w próbkach środowiskowych    650
    41.5. Podsumowanie     657
  Piśmiennictwo    658
  42. Związki endokrynnie czynne w środowisku wodnym – analityka i wpływ na organizmy żywe     661
    42.1. Wprowadzenie     661
    42.2. Regulacje prawne     661
    42.3. Źródła i drogi migracji EDCs w środowisku     664
    42.4. Metody analizy chemicznej    665
      42.4.1. Analityczne problemy oznaczania EDCs w próbkach środowiskowych     666
    42.5. Związki endokrynnie czynne w ściekach komunalnych     666
      42.5.1. Obecność EDCs w ściekach komunalnych     666
      42.5.2. Losy EDCs w komunalnych oczyszczalniach ścieków     667
      42.5.3. Zwiększanie efektywności usuwania EDCs ze ścieków    668
    42.6. Związki endokrynnie czynne w odciekach składowiskowych i wodach gruntowych     669
      42.6.1. Obecność EDCs w odciekach składowiskowych i wodach gruntowych     669
    42.7. Wpływ na organizmy żywe     670
    42.8. Ryzyko środowiskowe     671
    42.9. Podsumowanie     672
  Piśmiennictwo    672
  43. Metody analityczne w badaniach procesów biotransformacji ksenobiotyków fosfonoorganicznych     675
    43.1. Wprowadzenie     675
    43.2. Pochodzenie ksenobiotyków fosfonoorganicznych obecnych w ekosystemach     675
    43.3. Przemiany pochodnych fosfonowych w środowisku     677
    43.4. Niekorzystne skutki obecności fosfonianów w środowisku     679
    43.5. Metody analityczne użyteczne w oznaczaniu związków fosfonowych     680
    43.6. Podsumowanie     683
  Podziękowanie     683
  Piśmiennictwo    683
  44. Wybrane techniki mikroekstrakcyjne wykorzystujące ciecze jonowe w badaniu związków biologicznie aktywnych    687
    44.1. Wprowadzenie     687
    44.2. Ciecze jonowe – nowe medium ekstrakcyjne (rozpuszczalniki nowej generacji)     689
    44.3. Techniki mikroekstrakcyjne wykorzystujące IL do izolacji i wzbogacania analitów z próbek biologicznie aktywnych     690
      44.3.1. Mikroekstrakcja do pojedynczej kropli z wykorzystaniem cieczy jonowej    690
      44.3.2. Mikroekstrakcja poprzez membranę do fazy ciekłej     691
      44.3.3. Dyspersyjna mikroekstrakcja typu ciecz– ciecz z zastosowaniem cieczy jonowych     691
      44.3.4. In situ dyspersyjna mikroekstrakcja typu ciecz–ciecz z zastosowaniem cieczy jonowych     693
      44.3.5. Dyspersyjna mikroekstrakcja typu ciecz– ciecz z zastosowaniem cieczy jonowych oraz nanocząstek magnetycznych     694
      44.3.6. Dyspersyjna mikroekstrakcja typu ciecz– ciecz z zastosowaniem magnetycznych cieczy jonowych    695
    44.4. Podsumowanie     697
  Piśmiennictwo    697
  45. Analiza produktów kosmetycznych w matrycach biologicznych 701
    45.1. Wprowadzenie     701
    45.2. Nieinwazyjne techniki pobierania próbek w celu określenia biomarkerów ekspozycji     702
    45.3. Bioanalityka in vivo tolerancji skóry na kosmetyki (testy dermatologiczne)     702
    45.4. Testy aktywności kosmetycznej     703
    45.5. Badania związków endogennych w skrawkach tkanek skóry     704
    45.6. Badania egzogennych związków aktywnych     704
      45.6.1. Rodzaje transportu przeznaskórkowego     704
      45.6.2. Czynniki wpływające na transport substancji aktywnych     705
      45.6.3. Metody badania substancji aktywnych     705
      45.6.4. DESI-MSI – innowacyjne podejście do badań przenikalności składników aktywnych przez skórę     706
    45.7. Ocena lipidomiczna     706
      45.7.1. Badanie przesiewowe składu lipidów w sebum skóry, pocie, łoju włosów i włosach     708
      45.7.2. Eikozanoidy/markery stanu zapalnego w biopsjach/lipidach powierzchniowych     708
      45.7.3. Skład fosfolipidów/ceramidów w biopsjach/ powierzchniowych warstwach skóry/ komórkach hodowlanych     709
    45.8. Ocena stresu oksydacyjnego w próbkach biologicznych     709
    45.9. Jakościowa analiza cząsteczek zapachowych w próbkach biologicznych do oceny skuteczności antyperspirantów, dezodorantów i innych preparatów     710
      45.9.1. Skuteczność antyperspirantów    710
      45.9.2. Skuteczność dezodorantów     711
    45.10. Podsumowanie     711
  Piśmiennictwo    712
  46. Bioanalityka związków fluoru     715
    46.1. Wprowadzenie     715
    46.2. Źródła ekspozycji organizmów żywych na związki fluoru    716
      46.2.1. Nieorganiczne fluorki    716
      46.2.2. Związki fluoroorganiczne     716
    46.3. Biologiczne oddziaływania jonów fluorkowych i związków fluoroorganicznych     718
    46.4. Badania biomarkerów związków fluoru    719
      46.4.1. Krew     720
      46.4.2. Mocz     721
      46.4.3. Mleko ludzkie     722
      46.4.4. Paznokcie    723
      46.4.5. Włosy     723
      46.4.6. Kości     723
    46.5. Podsumowanie     724
  Piśmiennictwo    724
  47. Wykorzystanie procesu biosorpcji do wydzielania metali śladowych z próbek biologicznych i środowiskowych    729
    47.1. Wprowadzenie     729
    47.2. Charakterystyka procesu biosorpcji    730
      47.2.1. Badanie procesu biosorpcji     733
      47.2.2. Czynniki wpływające na proces biosorpcji     735
    47.3. Zastosowanie mikroorganizmów w analizie chemicznej     735
    47.4. Podsumowanie     743
  Piśmiennictwo    743
  48. Rtęć w organizmach żywych – źródła i formy występowania, bioakumulacja, metody oznaczania     747
    48.1. Wprowadzenie     747
    48.2. Właściwości rtęci     747
    48.3. Źródła rtęci w organizmach morskich    748
    48.4. Formy występowania rtęci w organizmach     749
    48.5. Bioakumulacja rtęci w łańcuchu troficznym     751
    48.6. Poziomy zawartości rtęci i jej związków     751
    48.7. Metody analityczne wykorzystywane w oznaczaniu rtęci i jej związków     753
    48.8. Podsumowanie     755
  Piśmiennictwo    755
  49. Zastosowanie materiałów sorpcyjnych z nadrukiem cząsteczkowym w bioanalizie     759
    49.1. Wprowadzenie     759
    49.2. Technika wdrukowania cząsteczkowego     760
      49.2.1. Typy wdrukowania     760
      49.2.2. Składniki mieszaniny polimeryzacyjnej determinujące tworzenie trójwymiarowej sieci polimerowej     761
      49.2.3. Metody reakcji polimeryzacji     762
    49.3. Techniki ekstrakcji wykorzystujące materiały sorpcyjne z nadrukiem cząsteczkowym    764
      49.3.1. Ekstrakcja do fazy stałej z zastosowaniem polimerów z odciskiem cząsteczkowym     764
      49.3.2. Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej z zastosowaniem polimerów z odciskiem cząsteczkowym     765
      49.3.3. Mikroekstrakcja do upakowanego sorbentu w strzykawce z użyciem polimeru z nadrukiem cząsteczkowym     766
      49.3.4. Ekstrakcja za pomocą ruchomego elementu sorpcyjnego modyfikowanego polimerem z odwzorowaniem cząsteczkowym     766
      49.3.5. Ekstrakcja do zdyspergowanej fazy stałej     767
      49.3.6. Inne techniki ekstrakcji    767
    49.4. Zalety i ograniczenia stosowania polimerów z nadrukiem cząsteczkowym w etapie przygotowywania próbek w bioanalizie    768
    49.5. Podsumowanie     769
  Piśmiennictwo    769
  50. Zastosowanie neutronowej analizy aktywacyjnej w bioanalityce     773
    50.1. Wprowadzenie     773
    50.2. Neutronowa analiza aktywacyjna (NAA) w badaniach specjacji metaloprotein    774
    50.3. Podsumowanie     778
  Piśmiennictwo    778
  51. Biotesty w ocenie stanu środowiska     781
    51.1. Wprowadzenie     781
    51.2. Ranga bioindykacji w ocenie toksyczności     781
    51.3. Pojęcie toksyczności i jej rodzajów     783
    51.4. Rodzaje testów toksyczności    784
      51.4.1. Testy z wykorzystaniem bakterii    784
      51.4.2. Testy z wykorzystaniem roślin    784
      51.4.3. Testy z wykorzystaniem zwierząt    785
    51.5. Podsumowanie     789
  Piśmiennictwo    789
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia