Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2018/11

1 opinia

Redakcja:

Joanna Getka

Format:

ibuk

Dział historyczny numeru zawiera artykuły dotyczące m.in. sytuacji polityczno-wojskowej w Czechosłowacji w latach 30. XX wieku, Komitetu Białoruskiego w Generalnym Gubernatorstwie, szkolnictwa białoruskiego w powojennej Polsce oraz pracy wychowawczej prowadzonej wśród Ukraińców w Wojsku Polskim w latach 1921-1939.


W części poświęconej zagadnieniom językowo-literackim autorzy piszą o wizji społeczeństwa rosyjskiego przedstawianej w czasopismach rosyjskich II połowie XVIII i początku XIX wieku, życiu Mariny Cwietajewej, powieściach Aleksandra Tierechowa, genezie litewskiej nowoczesności, współczesnych wzorcach kobiecości w kulturze rosyjskiej. Znajdują się w niej także teksty poświęcone tematom językoznawczym.


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).


Liczba stron341
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Historia i społeczeństwo
  Tomasz Gajownik Podpułkownik dyplomowany Andrzej Czerwiński i jego raport z 1933 roku o sytuacji polityczno-wojskowej w Czechosłowacji oraz warunkach
  i możliwościach pracy attachatu w Pradze    3
  Monika Gracka Wokół podmiotów politycznej socjalizacji związanej z rosyjskim ruchem narodnickim    20
  Jerzy Grzybowski Komitet Białoruski w Generalnym Gubernatorstwie (1940–1945)    32
  Marcin Hylewski Józefa Mackiewicza idea restytucji Wielkiego Księstwa Litewskiego w kontekście geostrategii państw Europy Wschodniej w dobie dwudziestolecia
  międzywojennego    65
  Ihor Mraka Praca wychowawcza wśród Ukraińców w Wojsku Polskim w latach 1921–1939    90
  Klaudia Soboń Szkolnictwo białoruskie w Polsce w latach 1944–2016    114
  
  Język i literatura
  Magdalena Dąbrowska Sny oświeconych o szczęśliwym społeczeństwie (z zawartości czasopism rosyjskich drugiej połowy XVIII – początku XIX wieku)    140
  Joanna Getka „Z dodaniem wyraźniejszego morału, dla łatwiejszego ludzi prostych i nieuków zrozumienia...”. Ruskojęzyczne adaptacje tekstów o charakterze
  dogmatyczno-moralizatorskim w ukraińskiej kulturze literackiej (na materiale wydań drukarni bazyliańskich XVIII wiek)    154
  Elena Janczuk „Metafizyka” życia Mariny Cwietajewej    174
  Marcin Kojder Jeszcze o Stumetrówkach jako nieoficjalnych nazwach miejskich na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie    200
  Iwona Krycka-Michnowska Dramaturgia Maksyma Gorkiego w Polsce    216
  Olga Lesicka Dwie powieści Aleksandra Tierechowa – czyli o tym, jak książka może być jednocześnie wciągająca i nieprzyjemna    233
  Marcin Niemojewski Epoka zakazu druku jako geneza litewskiej nowoczesności – zarys perspektyw    255
  Marek Olejnik Określenia dodatkowe szlachty z sufiksem -ski w starostwie grabowieckim w XVI wieku    281
  Katarzyna Pasternak Współczesne wzorce kobiecości w kulturze rosyjskiej (na przykładzie serialu Ìàìî÷êè)    297
  
  Recenzje, omówienia, nowości
  Âàñèë³ÿíè ó ñâ³ò³: ìèíóëå ³ ñüîãîäåííÿ. Bazylianie w świecie: przeszłość oraz teraźniejszość, o. dr Wasyl Parasiuk (red.) OSBM, Wydawnictwo „Bazyliada”,
  Warszawa 2017 (Joanna Getka)    322
  Jerzy Grzybowski, W służbie Rzeczpospolitej. Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919–1949, Warszawa 2016, 568 s.
  (Joanna Kozłowska)    326
  
  Noty o autorach    333
  
  History and society
  Tomasz Gajownik Military attaché lt. Col. Andrzej Czerwinski and his report from 1933 of political and military situation and terms of activity of attachat in Republic of Czechoslovakia    3
  Monika Gracka On the subjects of political socialization connected with the Russian Narodnik Movement    20
  Jerzy Grzybowski The Belarusian Committee in the General Government (1940–1945)    32
  Marcin Hylewski Józef Mackiewicz’s idea of restoration of the Grand Duchy of Lithuania in the context of the geostrategy of the states of Eastern Europe in the period of the two decades between the world wars    65
  Ihor Mraka Educational work with Ukrainians in Polish Army during 1921–1939    90
  Klaudia Sobon Belarusian education in Poland in the years 1944–2016    114
  
  Language and literature
  Magdalena Dabrowska The dreams of the enlightened about a happy society (from the contents of the Russian periodicals of the second part of the 18th and early
  19th century)    140
  Joanna Getka “With the clearer morality, easier for simple people and ignoramuses for understanding”. Adaptations of dogmatic and moralizing texts in prosta mova in Ukrainian literary culture (on the material of editions of Basilian printing houses, 18th century)    154
  Elena Janczuk “Metaphysics” of life by Marina Tsvetaeva    174
  Marcin Kojder More about Stumetrówka as unofficial city names in Belarus, Russia and Ukraine    200
  Iwona Krycka-Michnowska Maxim Gorky’s dramaturgy in Poland    216
  
  Table of contents    341
  Olga Lesicka Two novels of Aleksandr Terekhov, or how a book can be riveting and unsavory at the same time    233
  Marcin Niemojewski The Period of Lithuanian Press Ban as the Origins of Lithuanian Modernity – Outline of Approaches    255
  Marek Olejnik The additional appellation of gentry with suffix -ski in starosty district of Grabowiec in 16th century    281
  Katarzyna Pasternak Contemporary patterns of femininity in Russian culture (on the example of the tv series Ìàìî÷êè)    297
  
  Reviews, discussions, news
  Âàñèë³ÿíè ó ñâ³ò³: ìèíóëå ³ ñüîãîäåííÿ. Bazylianie w świecie: przeszłość oraz teraźniejszość, o. dr Wasyl Parasiuk (red.) OSBM, Wydawnictwo „Bazyliada”,
  Warszawa 2017 (Joanna Getka)    322
  Jerzy Grzybowski, W służbie Rzeczypospolitej. Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919–1949, Warszawa 2016, 568 s.
  (Joanna Kozłowska)    326
  
  Contributors to this issue    333
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia