Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 10 (13) 2020

Agony

1 opinia

Format:

ibuk

Wydanie poświęcone literackim przejawom agonu. Kategorię tę wykorzystano do analizy relacji pomiędzy epokami, prądami, a przede wszystkim między pokoleniami twórców i poszczególnymi autorami. Spoglądając przez pryzmat agonu na literaturę różnych narodowości i różnych dekad, autorzy zebranych w tomie tekstów problematyzują podstawowe dla filologii zagadnienia, takie jak sposób przyswajania i odrzucania „wpływu”, kształtowanie się pisarskiej indywidualności, dialog z tradycją i współczesnością, kryteria oceny dzieł sztuki czy formowanie się badawczych legend i stereotypów.


Szczególne miejsce w numerze zajęły artykuły poświęcone wyjątkowemu w polskiej kulturze pojedynkowi romantycznych wieszczów, krytycznie reinterpretujące wciąż żywy sposób myślenia o pierwszej połowie XIX wieku, zapoczątkowany przez Manfreda Kridla w książce Antagonizm wieszczów. Rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza (wyd. 1925). Wszystkie te propozycje badawcze dostarczają odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność literaturoznawstwa kompetytywnego, a przynajmniej prowokują pytania o sens i znaczenie prowadzonych w kulturze pojedynków. W dziale Pożytki filologiczne jak zwykle prezentujemy interesujące studia przypadków, które tym razem stawiają w centrum postaci Poggio Braccoliniego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Henryka Sienkiewicza i Wiktora Gomulickiego.


Rok wydania2020
Liczba stron428
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Agony. Od Redakcji    13
  
  POJEDYNEK WIESZCZÓW
  LESZEK ZWIERZYŃSKI, Wizja mistyczna − wizja poetycka. Sploty późnej poezji Mickiewicza i Słowackiego    17
  EWA HOFFMANN-PIOTROWSKA, Adam Mickiewicz − domniemany czytelnik dramatu Ksiądz Marek Słowackiego    35
  MICHAŁ KUZIAK, Anhelli Słowackiego − efekt lektury mickiewiczo-logicznej    51
  ANNA RZEPNIEWSKA, „Matka Boska w śmiech parschła”. Agon ukryty?    67
  BERNADETTA KUCZERA-CHACHULSKA, Mickiewicz−Słowacki. Estetyczna wartość opozycji    83
  MAGDALENA BĄK, Nienawidzę i kocham. Miejsce Mickiewicza i rola autorytetu w korespondencji Słowackiego    95
  EWA SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA, Agon i arcydzieło. [Pan Baron] Adama Mickiewicza wobec „pokusy poetyckiej a` la Słowacki”    107
  OLAF KRYSOWSKI, Dlaczego Słowacki „pisał Mickiewiczem”? O genezyjskim przesłaniu fragmentu epickiego [Konrad Wallenrod]    123
  KAROL SAMSEL, „Bo wajdelotom powiem − że na ciele jesteś kosmaty”. Dekonstrukcja mitów Mickiewiczowskich w [Wallenrodzie] Słowackiego    137
  MAŁGORZATA SOKALSKA, U stóp pomników. Kantaty okolicznościowe ku czci Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego    151
  URSZULA MAKOWSKA, Ananas vs jabłko, czyli sława popularna wieszczów    171
  JERZY FIEĆKO, Mickiewicz ukryty za Słowackim? Nota o trój-antagonizmie wieszczów w Psalmie żalu Krasińskiego    191
  GRAŻYNAHALKIEWICZ-SOJAK, Strona Słowackiego? Norwid wobec tradycji wieszczów    213
  
  AGONY, SPORY, ANTAGONIZMY...
  JANWAWRZYNIEC CZARNECKI,Muzycznoliteracki agon tożsamości: Konrad Wallenrod    227
  ANNA SOBIECKA, Spory literackie Michała Bałuckiego    243
  ELŻBIETA FLIS-CZERNIAK, Potęgowanie agonu, czyli o literackim starciu Józefa Albina Herbaczewskiego z Tadeuszem Micińskim    261
  MARTA TOMCZOK, Nieagonistyczny charakter polskich studiów o literaturze Zagłady    277
  DOMINIKA RUSZKIEWICZ, The Flyting of Dumbar and Kennedie
  as an Inverted Litany: The Scottish Perspective on a Poetic Agon    293
  ANNA GAWARECKA, Tak samo, tylko lepiej? Jana Kr*esadly potyczki literackie    307
  EWA WRÓBLEWSKA-TROCHIMIUK, Między agonem a antagonizmem.
  Chorwackie koncepcje idei polityki    321
  ELVIRA GRŌZINGER, War and Peace: The Theme of Conflict in Modern Hebrew Literature of the Last Seventy Years    337
  
  POŻYTKI FILOLOGICZNE
  MARTA WOJTKOWSKA-MAKSYMIK, O locie z wieży. Historia Poggia Braccioliniego o kardynale Bordeaux i szalbierzu oraz opowieść O księdzu, co złe wino miał z Facecyi polskich    355
  JAN POTKAŃSKI, Prekursorzy Rymkiewicza    369
  EWAKOSOWSKA, Wybrane aspekty recepcji twórczości Henryka Sienkiewicza na Śląsku. Rekonesans    385
  JOANNA ZAJKOWSKA, „Negocjowanie znaczeń” − Gomulicki tłumaczy Niekrasowa    399
  
  INDEKS OSÓB    415
  
  Agons. Introduction    13
  
  THE DUEL BETWEEN THE BARDS
  LESZEK ZWIERZYŃSKI, Mystical Vision − Poetical Vision. Entanglements of the Late Poetry of Mickiewicz and Słowacki    17
  EWA HOFFMANN-PIOTROWSKA, AdamMickiewicz − The Presumed Reader of Słowacki’s Drama Ksiądz Marek [Father Marek]    35
  MICHAŁ KUZIAK, Słowacki’s Anhelli [Anhelli] − The Effect of Mickiewicz- Inspired Readings    51
  ANNA RZEPNIEWSKA, “Our Lady burst out laughing”. A Hidden Agon?    67
  BERNADETTAKUCZERA-CHACHULSKA,Mickiewicz−Słowacki.The Aesthetic Value of Opposition    83
  MAGDALENA BĄK, I Hate and I Love.The Place of Mickiewicz and the Role of Authority in Słowacki’s Letters    95
  EWA SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA, Agon and a Masterpiece. Adam
  Mickiewicz’s Poem [“Pan Baron”] [“Mr Baron”] as an Example of a “Poetic Temptation a` la Słowacki”    107
  OLAF KRYSOWSKI, Why Was Słowacki “Writing after Mickiewicz”? About a Genesian Message of the Epic Fragment [Konrad Wallenrod] [Konrad Wallenrod]    123
  KAROL SAMSEL, “Or I will tell the wajdelots − of your shag-haired body”. Deconstruction of Mickiewiczian Myths in Słowacki’s [Wallenrod] [Wallenrod]    137
  MAŁGORZATA SOKALSKA, At the Feet of Monuments. Commemorative Cantatas Celebrating Adam Mickiewicz and Juliusz Słowacki    151
  URSZULA MAKOWSKA, Pineapple vs Apple, or the Popular Fame of the Bards    171
  JERZY FIEĆKO, Mickiewicz Hidden behind Słowacki? A Note about Tri-Antagonism between the Bards in Krasiński’s Psalm żalu [Psalm of Sorrow]    191
  GRAŻYNA HALKIEWICZ-SOJAK, On the Side of Słowacki? Norwid’s Attitude to the Tradition of the Bards    213
  
  AGONS, DISPUTES, ANTAGONISMS...
  JAN WAWRZYNIEC CZARNECKI, Adam Mickiewicz’s Konrad Wallenrod [Konrad Wallenrod]: A Musicoliterary Agon of Identities    227
  ANNA SOBIECKA, Michał Bałucki’s Literary Disputes    243
  ELŻBIETA FLIS-CZERNIAK, Intensifying the Agon: A Comment
  on the Confrontation between Józef Albin Herbaczewski and Tadeusz Miciński    261
  MARTA TOMCZOK, Non-Agonistic Character of Polish Studies of Holocaust Literature    277
  DOMINIKA RUSZKIEWICZ, The Flyting of Dumbar and Kennedie
  as an Inverted Litany: The Scottish Perspective on a Poetic Agon    293
  ANNA GAWARECKA, The Same Way but Better? Literary Disputes of Jan Křesadlo    307
  EWA WRÓBLEWSKA-TROCHIMIUK, Between Agon and Antagonism.
  Croatian Concepts of the Idea of Politics    321
  ELVIRA GRŌZINGER, War and Peace: The Theme of Conflict in Modern Hebrew Literature of the Last Seventy Years    337
  
  PHILOLOGY IN USE
  MARTA WOJTKOWSKA-MAKSYMIK, Flight from the Tower. The Story about the Cardinal of Bordeaux and the Fraudster by Poggio Bracciolini and the Tale “O księdzu, co złe wino miał” [“About the Priest Who Had Bad Wine”] from Facecye polskie [Polish Facetiae]    355
  JAN POTKAŃSKI, Rymkiewicz’s Predecessors    369
  EWA KOSOWSKA, Reception of Henryk Sienkiewicz’s Works in Upper Silesia. A Reconnaissance    385
  JOANNA ZAJKOWSKA, “Negotiating Meanings” − Gomulicki Translates Nekrasov    399
  
  INDEX    415
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia