Historia prawa

-12%

Historia prawa

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,92  59,00

Format: pdf

51,9259,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik przedstawia - w ujęciu porównawczym - historię prawa prywatnego, prawa karnego oraz procedury sądowej, czyli dziedzin tzw. prawa sądowego.


Autorka, uwzględniając zróżnicowanie dróg ewolucji historycznej i lokalne różnice, wskazuje na pewne ogólne prawidłowości w rozwoju prawa. Szczególną uwagę poświęca tym instytucjom, których przeszłość pozwala na lepsze zrozumienie współczesnych rozwiązań prawnych w danej dziedzinie oraz poznanie historycznych korzeni norm prawa obowiązujacego.


Dzięki publikacji Czytelnik może pogłębić wiedzę o historycznie ukształtowanych systemach prawa sądowego, które obecnie obowiązują w państwach Unii Europejskiej, a także o wielowiekowych tradycjach i wspólnym dorobku myśli prawniczej, stanowiących o istocie tożsamości europejskiej.


Rok wydania2015
Liczba stron360
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9587-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa | str.    13
  
  Wprowadzenie. Prawo w starożytności | str.    17
  § 1. Ogólne wiadomości o początkach prawa | str.    17
  1. Pojęcie i geneza prawa | str.    17
  2. Prawo prymitywne | str.    18
  3. Ogólna charakterystyka prawa w starożytności | str.    19
  § 2. Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu | str.    21
  4. Pomniki prawne Egiptu i Mezopotamii | str.    21
  5. Prawo hebrajskie. Przepisy prawne Starego Testamentu | str.    23
  § 3. Systemy prawne państw śródziemnomorskich | str.    24
  6. Prawa greckie | str.    24
  7. Prawo rzymskie okresu antycznego | str.    25
  8. Prawo rzymskie epoki klasycznej | str.    27
  9. Prawo poklasyczne. Kodyfikacja justyniańska | str.    29
  
  
  Część I
  PRAWO W ŚREDNIOWIECZU I CZASACH WCZESNONOWOŻYTNYCH
  
  
  ROZDZIAŁ I. System i źródła prawa sądowego | str.    33
  § 1. Ogólne wiadomości o prawie średniowiecznym i wczesnonowożytnym | str.    33
  10. Charakter prawa epoki feudalizmu | str.    33
  11. Prymat prawa zwyczajowego | str.    35
  12. Partykularyzm prawa | str.    36
  13. Stanowość prawa | str.    37
  14. Rola nauki i nauczania prawa | str.    38
  15. Założenia systematyki prawa | str.    41
  § 2. Źródła prawa u Germanów i w państwie frankońskim | str.    43
  16. Kształtowanie się praw germańskich | str.    43
  17. Źródła prawa Wizygotów, Ostrogotów i Burgundów | str.    43
  18. Źródła prawa longobardzkiego | str.    44
  19. Ogólna charakterystyka źródeł prawa frankońskiego | str.    45
  20. Leges barbarorum | str. .    45
  21. Leges Romanae | str.    46
  22. Kapitularze królewskie | str.    47
  23. Dokumenty praktyki | str.    47
  § 3. Źródła prawa Italii | str.    47
  24. Ogólna charakterystyka prawa miast włoskich | str.    47
  25. Prawo longobardzkie. Prawo lenne | str.    48
  26. Odrodzenie prawa rzymskiego. Glosatorowie i komentatorzy | str.    49
  27. Źródła prawa kanonicznego | str.    51
  28. Statuty miejskie | str.    53
  29. Ustawodawstwo cesarzy niemieckich | str.    54
  § 4. Źródła prawa w Niemczech | str.    54
  30. Partykularyzm prawny Rzeszy | str.    54
  31. Źródła prawa ziemskiego. Zwierciadło Saskie | str.    55
  32. Źródła prawa miejskiego | str.    55
  33. Recepcja prawa rzymskiego | str.    56
  34. Ustawodawstwo ogólnopaństwowe w XVI wieku. Carolina | str.    58
  § 5. Źródła prawa we Francji | str.    58
  35. Obszary prawne przedrewolucyjnej Francji | str.    58
  36. Spisy prawa zwyczajowego. Próby unifikacji | str.    59
  37. Prawo rzymskie we Francji | str.    60
  38. Ustawodawstwo królewskie. Wielkie ordonanse | str.    62
  § 6. Źródła prawa w Hiszpanii | str.    63
  39. Pomniki prawa hiszpańskiego | str.    63
  40. Wpływy prawa muzułmańskiego. Islam | str.    64
  § 7. Źródła prawa w Anglii | str.    65
  41. Źródła prawa w okresie anglosaskim | str.    65
  42. Powstanie systemu common law | str.    65
  43. Equity law | str.    67
  44. Prawo stanowione (statute law) | str.    67
  45. Zbiory wyroków. Literatura prawnicza | str.    68
  § 8. Źródła prawa Czech i Węgier | str.    69
  46. Źródła prawa czeskiego | str.    69
  47. Źródła prawa węgierskiego | str.    70
  § 9. Źródła prawa na Rusi Kijowskiej i w Rosji | str.    71
  48. Najdawniejsze źródła prawa na Rusi | str.    71
  49. Ruska Prawda | str.    72
  50. Ustawy cerkiewne. Prawo bizantyjskie | str.    72
  51. Ustawodawstwo ogólnorosyjskie w XV-XVII wieku | str.    73
  § 10. Źródła prawa w Polsce | str.    74
  A. Źródła prawa w średniowieczu | str.    74
  52. Ogólny charakter źródeł prawa | str.    74
  53. Najdawniejsze wiadomości o prawie sądowym | str.    74
  54. Spisy prawa zwyczajowego. Księga Elbląska | str.    75
  55. Statuty Kazimierza Wielkiego | str.    75
  56. Prawo niemieckie | str.    76
  57. Prawo kanoniczne | str.    77
  B. Źródła prawa Rzeczypospolitej szlacheckiej | str.    78
  58. Ogólna charakterystyka źródeł prawa sądowego | str.    78
  59. Źródła prawa ziemskiego koronnego. Próby kodyfikacji | str.    79
  60. Literatura prawnicza. Opracowania prawa ziemskiego | str.    81
  61. Źródła prawa Mazowsza i Prus Królewskich | str.    81
  62. Statuty litewskie | str.    82
  63. Źródła prawa miejskiego | str.    83
  64. Źródła prawa wiejskiego | str.    84
  65. Prawo rzymskie w Polsce | str.    84
  
  ROZDZIAŁ II. Historia prawa prywatnego | str.    86
  § 1. Prawo prywatne w średniowieczu | str.    86
  A. Prawo osobowe i rodzinne | str.    86
  66. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych | str.    86
  67. Małżeństwo | str.    88
  68. Stosunki majątkowe małżeńskie | str.    92
  69. Rodzice i dzieci | str.    93
  B. Prawo rzeczowe | str.    95
  70. Pojęcie rzeczy. Ruchomości i nieruchomości | str.    95
  71. Posiadanie - własność | str.    97
  72. Geneza feudalnej własności ziemi | str.    98
  73. Cechy feudalnej własności ziemi | str.    99
  74. Własność w doktrynie wieków średnich | str.    100
  75. Ograniczenia alienacji nieruchomości | str.    101
  76. Nabycie własności | str.    102
  C. Zobowiązania | str.    104
  77. Źródła zobowiązań. Umowy | str. .    104
  78. Odpowiedzialność z tytułu zobowiązania | str.    106
  79. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności | str.    106
  D. Spadkobranie | str.    109
  80. Pojęcie spadkobrania. Dziedziczenie beztestamentowe | str.    109
  81. Dziedziczenie testamentowe | str.    111
  82. Szczególne rodzaje sukcesji. Dziedziczenie lenn | str.    112
  § 2. Zmiany w prawie prywatnym od schyłku wieków średnich | str.    113
  A. Wpływ prawa rzymskiego na rozwój prawa prywatnego | str.    113
  83. Rzymskie prawo wulgarne w średniowieczu | str.    113
  84. Prawo rzymskie w dziełach glosatorów i komentatorów | str.    114
  85. Prawo rzymskie w czasach nowożytnych. Usus modernus | str.    117
  B. Zmiany w prawie osobowym i rodzinnym | str.    118
  86. Osoby fizyczne | str.    118
  87. Osoby prawne | str.    120
  88. Małżeństwo | str.    120
  C. Zmiany w prawie majątkowym | str.    122
  89. Pojęcie i zakres posiadania | str.    122
  90. Przemiany prawa własności | str.    123
  91. Nabycie własności nieruchomości | str.    125
  92. Obrót nieruchomościami | str.    126
  93. Rozwój praw na rzeczy cudzej | str.    127
  94. Kierunki rozwoju prawa zobowiązań | str.    129
  95. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe | str.    131
  96. Szczególne rodzaje sukcesji | str.    132
  
  ROZDZIAŁ III. Historia prawa karnego | str.    134
  § 1. Prawo karne w średniowieczu | str.    134
  A. Prawo karne wczesnego średniowiecza | str.    134
  97. Przestępstwo i kara w ustroju plemienno-szczepowym | str.    134
  98. Przestępstwa publiczne i prywatne | str.    136
  99. Sposoby ograniczania krwawej zemsty | str.    137
  100. Pojęcie przestępstwa. Charakter odpowiedzialności | str.    139
  101. Kary państwowe (publiczne) | str.    142
  102. Kary prywatne. System kar kompozycyjnych | str.    144
  B. Kierunki rozwoju średniowiecznego prawa karnego | str.    146
  103. Ograniczanie wojen prywatnych (wróżd) | str.    146
  104. Nowa klasyfikacja przestępstw | str.    147
  105. Przejawy subiektywizacji odpowiedzialności | str.    149
  106. Nowa klasyfikacja kar | str.    150
  § 2. Zmiany w prawie karnym od schyłku wieków średnich | str.    151
  A. Prawo karne Italii | str.    151
  107. Ogólna charakterystyka włoskiego prawa karnego | str.    151
  108. Zwycięstwo zasady publicznoprawnej | str.    152
  109. Subiektywne przesłanki odpowiedzialności. Wina | str.    152
  110. Warunki bezkarności. Obrona konieczna | str.    154
  111. Formy stadialne przestępstwa. Usiłowanie | str.    155
  112. Odpowiedzialność za udział w przestępstwie | str.    156
  113. System kar | str.    156
  114. Początki zwalczania herezji | str.    159
  B. Rozwój prawa karnego w XVI-XVII wieku | str.    159
  115. Prawo karne w początkach doby nowożytnej | str.    159
  116. Publicznoprawny charakter przestępstwa | str.    160
  117. Podstawy odpowiedzialności | str.    161
  118. Nowe kierunki represji karnej. "Polowania na czarownice" | str.    162
  119. Pojęcie i cel kary. Katalog kar | str.    164
  120. Zasady stosowania kar | str.    165
  
  ROZDZIAŁ IV. Historia postępowania sądowego | str.    167
  § 1. Proces sądowy w średniowieczu | str.    167
  121. Wiadomości o najdawniejszych formach postępowania | str.    167
  122. Ogólna charakterystyka procesu średniowiecznego | str.    168
  123. Cechy procesu zwyczajnego i jego przebieg | str.    168
  124. Środki dowodowe | str.    171
  125. Nagana wyroku | str.    173
  126. Postępowanie z urzędu. Proces rugowy | str.    174
  127. Szczególne rodzaje postępowania | str.    175
  128. Egzekucja wyroków | str.    176
  129. Tendencje rozwojowe procesu średniowiecznego. Podział skarg | str.    176
  130. Procesy szczególne | str.    177
  § 2. Rozwój procesu od schyłku średniowiecza | str.    178
  A. Proces cywilny | str.    178
  131. Proces cywilny włoski. Zasady procesu rzymsko-kanonicznego | str.    178
  132. Stadia procesu. Litis contestatio | str.    179
  133. Kierunki rozwoju procesu cywilnego w czasach nowożytnych | str.    181
  B. Proces karny | str.    183
  134. Proces karny włoski. Początki postępowania inkwizycyjnego | str.    183
  135. Rozwój procesu inkwizycyjnego w XVI-XVIII wieku | str.    185
  136. Charakter i przebieg postępowania inkwizycyjnego | str.    186
  C. Cechy polskiego procesu ziemskiego w XVI-XVIII wieku | str.    189
  137. Zasady postępowania skargowego | str.    189
  138. Odrębności proceduralne w sprawach karnych | str.    191
  
  
  Część II
  PRAWO W CZASACH PÓŹNONOWOŻYTNYCH I NAJNOWSZYCH
  
  
  ROZDZIAŁ I. Program kodyfikacji prawa | str.    193
  139. Ruch kodyfikacyjny czasów Oświecenia | str.    193
  140. Ideologiczne podstawy kodyfikacji - prawo natury | str.    194
  141. Założenia programu kodyfikacji prawa | str.    196
  142. Zaczątki prac kodyfikacyjnych. Pierwsze kodeksy | str.    197
  143. Projekty kodyfikacyjne w Polsce epoki stanisławowskiej | str.    200
  144. Nauka i nauczanie prawa w dobie Oświecenia | str.    201
  145. Kształtowanie się systematyki prawa nowożytnego | str.    203
  146. Odmienność systemu prawnego w Anglii | str.    204
  146a. Kodyfikacja prawa kanonicznego | str.    205
  
  ROZDZIAŁ II. Historia prawa prywatnego | str.    207
  § 1. Źródła prawa cywilnego i handlowego | str.    207
  147. Landrecht pruski z 1794 roku | str.    207
  148. Kodeks cywilny austriacki z 1811 roku (ABGB) | str.    208
  149. Kodeks Napoleona | str.    210
  150. Kodeks Napoleona na ziemiach polskich. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego | str.    212
  151. Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego | str. .    213
  152. Kodeks cywilny niemiecki (BGB) | str.    214
  153. Kodeks cywilny szwajcarski (ZGB) | str.    216
  154. Źródła prawa cywilnego w II Rzeczypospolitej | str.    218
  155. Źródła prawa prywatnego w Anglii | str.    220
  156. Źródła prawa handlowego w Europie kontynentalnej | str.    220
  § 2. Charakterystyka instytucji prawa prywatnego | str.    223
  157. Ogólny rys rozwoju prawa cywilnego w XIX i XX wieku | str.    223
  A. Prawo osobowe i rodzinne | str.    225
  158. Osoby fizyczne | str.    225
  159. Osoby prawne | str.    227
  160. Małżeństwo | str.    230
  161. Rodzina | str.    233
  B. Prawo majątkowe | str.    236
  162. Własność | str.    236
  163. Zobowiązania | str.    240
  164. Spadkobranie | str.    244
  165. Instytucje prawa handlowego | str.    249
  C. Główne kierunki myśli cywilistycznej | str.    251
  166. Kierunek dogmatyczny. Pozytywizm ustawowy | str.    251
  167. Naturalizm prawniczy. Nowe metody wykładni | str.    253
  
  ROZDZIAŁ III. Historia prawa karnego | str.    256
  § 1. Założenia programu kodyfikacji prawa karnego | str.    256
  168. Powstanie humanitarnej doktryny prawa karnego w XVIII wieku | str.    256
  169. Program humanitarystów w dziedzinie prawa karnego materialnego | str.    257
  170. Ogólne założenia kodyfikacji karnych w XVIII i XIX wieku | str.    259
  § 2. Źródła prawa karnego | str.    261
  171. Kodyfikacja prawa karnego we Francji. Code pénal | str.    261
  172. Kodeksy karne austriackie | str.    263
  173. Kodeksy karne państw niemieckich i II Rzeszy | str.    267
  174. Kodeks Karzący Królestwa Polskiego z 1818 roku | str.    270
  175. Kodeksy karne rosyjskie | str.    272
  176. Kodyfikacja prawa karnego II Rzeczypospolitej | str.    275
  177. Źródła prawa karnego w Anglii | str.    277
  § 3. Ogólna charakterystyka prawa karnego w XIX i XX wieku | str.    278
  178. Zasady obowiązywania ustawy karnej | str.    278
  179. Pojęcie przestępstwa. Klasyfikacja przestępstw | str.    279
  180. Przesłanki odpowiedzialności karnej | str.    282
  181. Nauka o karze. Teorie kary | str.    286
  182. System kar | str.    287
  183. Środki zabezpieczające | str.    291
  § 4. Główne kierunki doktryny prawa karnego | str.    292
  184. Szkoła klasyczna | str.    292
  185. Szkoła antropologiczna. Szkoła socjologiczna | str.    293
  
  ROZDZIAŁ IV. Historia postępowania sądowego | str.    296
  § 1. Proces cywilny | str.    296
  186. Kodyfikacja procesu cywilnego w Austrii | str.    296
  187. Kodyfikacja procesu cywilnego w Prusach i II Rzeszy | str.    298
  188. Francuski kodeks procedury cywilnej z 1806 roku (Code de procédure) | str.    300
  189. Proces cywilny w Rosji XIX wieku | str.    301
  190. Kodyfikacja procesu cywilnego w II Rzeczypospolitej | str.    302
  191. Tendencje rozwojowe procesu cywilnego w XIX i XX wieku | str.    304
  § 2. Proces karny | str.    306
  192. Program reformy procesu karnego w epoce Oświecenia | str.    306
  193. Proces karny Rewolucji francuskiej i w czasach Napoleona | str.    309
  194. Kodyfikacja procesu karnego w Austrii | str.    311
  195. Kodyfikacja procesu karnego w Prusach i II Rzeszy | str.    313
  196. Proces karny rosyjski w XIX wieku | str.    315
  197. Kodyfikacja procesu karnego w II Rzeczypospolitej | str.    317
  198. Ogólne tendencje rozwojowe procesu karnego w XIX i XX wieku | str.    318
  
  Zakończenie. Prawo systemu socjalistycznego | str.    321
  § 1. Powstanie i rozwój systemu prawnego byłego ZSRR | str.    321
  199. Prawo w dobie Rewolucji październikowej | str.    321
  200. Program kodyfikacji prawa. Pierwsze kodeksy | str.    324
  201. Tendencje rozwoju prawa cywilnego i rodzinnego | str.    325
  202. Kierunki rozwoju prawa karnego | str.    327
  203. Tendencje rozwoju postępowania sądowego | str.    328
  § 2. Powstanie i rozwój prawa krajów tzw. demokracji ludowej | str.    331
  204. Geneza systemu prawnego krajów tzw. demokracji ludowej | str.    331
  205. Kodyfikacja prawa cywilnego | str.    331
  206. Kodyfikacja prawa karnego | str.    333
  207. Kodyfikacja procesu cywilnego i karnego | str.    335
  
  Informacja bibliograficzna | str.    337
  
  Skorowidz źródeł | str.    349
  
  Indeks osób | str.    355
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia