Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy

-20%

Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,00  110,00

Format: pdf

88,00110,00

cena zawiera podatek VAT

Książka ukazuje najważniejsze problemy związane z kontrowersyjnym w teorii i praktyce zagadnieniem obciążania pracodawców różnymi świadczeniami o charakterze społecznym na rzecz pracowników i ich rodzin, pomimo nieświadczenia przez nich pracy.


Wśród przedstawionych w publikacji świadczeń są m.in.:


wynagrodzenie chorobowe,
wynagrodzenie urlopowe,
odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
świadczenia wypłacane w ramach zakładowych funduszy świadczeń socjalnych itp.


Autorka omawia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty tego zagadnienia, z uwzględnieniem regulacji prawa międzynarodowego, oraz krajowego, z zakresu prawa zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Porusza także zagadnienia z zakresu polityki społecznej państwa oraz nauki zarządzania zasobami ludzkimi.


Adresaci:
Monografia jest przeznaczona zarówno dla pracowników naukowych, jak i prawników praktyków. Zainteresuje sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych, gdyż zawiera także praktyczne wskazówki na temat orzecznictwa i wykładni przepisów budzących kontrowersje w praktyce.


Liczba stron604
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-044-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  
  Wstęp | str.    21
  
  Rozdział I
  Prawo pracy a założenia polityki społecznej | str.    41
  1. Uwagi wstępne | str.    41
  2. Publiczne i społeczne aspekty prawa pracy | str.    50
  3. Polityka społeczna a polityka socjalna | str.    53
  4. Interwencjonizm państwowy i welfare lub workfare state a prawo pracy | str.    63
  5. Zakres podmiotowy prawa pracy | str.    69
  6. Uwagi końcowe | str.    83
  
  Rozdział II
  Pojęcie świadczeń społecznych w polityce społecznej a świadczenia społeczne w prawie pracy | str.    85
  1. Uwagi wstępne | str.    85
  2. Świadczenia i usługi społeczne jako część usług i świadczeń publicznych | str.    86
  3. Pojęcie, rodzaje i funkcje świadczeń społecznych | str.    91
  4. Podmioty i mechanizmy polityki społecznej | str.    101
  5. Dialog społeczny a społeczny charakter źródeł prawa pracy | str.    103
  6. Świadczenia społeczne jako transfery społeczne | str.    106
  7. Uwagi końcowe | str.    110
  
  Rozdział III
  Świadczenia społeczne związane z pracą a pojęcie wynagrodzenia za pracę | str.    113
  1. Uwagi wstępne | str.    113
  2. Pojęcie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą na gruncie Kodeksu pracy | str.    116
  3. Funkcje wynagrodzenia za pracę a funkcje świadczeń o charakterze społecznym związanych z pracą | str.    119
  4. Definicje wynagrodzenia za pracę | str.    123
  4.1. Doktrynalne definicje wynagrodzenia za pracę | str.    123
  4.2. Pojęcie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą na gruncie przepisów prawa i orzecznictwa | str.    130
  5. Wynagrodzenie za pracę oraz świadczenia społeczne związane z pracą z perspektywy zasad prawa pracy | str.    134
  6. Kategoria świadczeń społecznych związanych z pracą | str.    139
  7. Uwagi końcowe | str.    144
  
  Rozdział IV
  Problemy terminologiczne z pojęciami „społeczny” i „socjalny” na gruncie języka prawnego i prawniczego | str.    146
  1. Uwagi wstępne | str.    146
  2. Terminologia językowa | str.    148
  3. Terminologia w polityce społecznej | str.    152
  4. Terminologia w aktach prawa międzynarodowego | str.    154
  5. Prawa i wolności socjalne w regulacjach prawa konstytucyjnego | str.    158
  6. Terminologia w prawie publicznym | str.    160
  7. Terminologia w prawie pracy | str.    163
  7.1. Termin „socjalny” na gruncie Kodeksu pracy | str.    163
  7.2. Socjalny charakter świadczeń w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    165
  7.3. Termin „socjalny” w zbiorowym prawie pracy | str.    166
  8. Uwagi końcowe | str.    168
  
  Rozdział V
  Konstrukcja świadczeń społecznych w prawie pracy | str.    170
  1. Klasyfikacja świadczeń społecznych związanych z pracą | str.    170
  2. Świadczenia społeczne związane z pracą a system zabezpieczenia społecznego | str.    174
  3. Wzajemność świadczeń społecznych związanych z pracą | str.    178
  3.1. Uwagi wstępne | str.    178
  3.2. Wzajemność stosunku pracy | str.    179
  3.3. Koncepcje na temat wzajemności świadczeń społecznych na poziomie płacy pracownika | str.    184
  3.4. Koncepcja tak zwanych świadczeń niewzajemnych | str.    188
  3.5. Niewzajemność świadczeń społecznych związanych z pracą – podsumowanie argumentacji | str.    190
  4. Uwagi końcowe | str.    192
  
  Rozdział VI
  Zasada zaspokajania potrzeb pracowników przez pracodawców – o konieczności zmiany art. 16 i art. 94 pkt 8 k.p. | str.    194
  1. Uwagi wstępne | str.    194
  2. Rola zasad prawa pracy | str.    197
  3. Potrzeby socjalne a potrzeby społeczne pracowników na gruncie obecnych regulacji art. 16 i art. 94 pkt 8 k.p. | str.    200
  4. Roszczeniowość świadczeń wynikających z art. 16 oraz art. 94 pkt 8 k.p. | str.    203
  5. Dyskusje wokół dalszego utrzymywania art. 16 k.p. | str.    212
  6. Zasada zaspokajania potrzeb społecznych pracowników a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | str.    214
  7. Uwagi końcowe | str.    219
  
  Rozdział VII
  Świadczenia społeczne związane z pracą jako element systemu społecznych praw socjalnych człowieka | str.    222
  1. Uwagi wstępne | str.    222
  2. Pojęcie i geneza praw człowieka | str.    226
  3. Prawa człowieka pierwszej i drugiej generacji | str.    230
  4. Istota praw socjalnych | str.    234
  5. Egzekucja praw socjalnych i ich krytyka | str.    239
  6. Prawne źródła regulacji | str.    245
  7. Filozoficzne podstawy socjalnych praw człowieka | str.    253
  7.1. Uwagi wstępne | str.    253
  7.2. Liberalizm | str.    256
  7.3. Komunitaryzm | str.    261
  7.4. Komunizm naukowy | str.    263
  7.5. Socjaldemokracja | str.    265
  7.6. Społeczna nauka Kościoła katolickiego | str.    267
  8. Uwagi końcowe | str.    273
  
  Rozdział VIII
  Wybrane społeczne prawa socjalne człowieka a świadczenia społeczne w prawie pracy | str.    277
  1. Uwagi wstępne | str.    277
  2. Godność człowieka jako podstawa świadczeń społecznych o aksjologii socjalnej w prawie pracy | str.    279
  2.1. Pojęcie godności człowieka | str.    279
  2.2. Godność człowieka a minimum egzystencji | str.    283
  3. Świadczenia społeczne a prawo człowieka do wolności od wykluczenia społecznego | str.    286
  4. Godziwość wynagrodzenia za pracę a świadczenia społeczne związane z pracą | str.    291
  4.1. Godziwość wynagrodzenia w ujęciu doktrynalnym i orzeczniczym | str.    291
  4.2. Godziwość wynagrodzenia oraz płaca rodzinna (socjalna) w aktach prawa międzynarodowego | str.    295
  4.3. Kodeksowa zasada godziwego wynagrodzenia za pracę | str.    298
  5. Uwagi końcowe | str.    301
  
  Rozdział IX
  Świadczenia społeczne związane z pracą jako element ustrojowy społecznej gospodarki rynkowej | str.    303
  1. Uwagi wstępne | str.    303
  2. Świadczenia społeczne związane z pracą a zasada sprawiedliwości społecznej | str.    304
  3. Świadczenia społeczne związane z pracą a model społecznej gospodarki rynkowej | str.    309
  4. Świadczenia społeczne związane z pracą a kategoria normatywna solidarności i zasada solidaryzmu | str.    311
  5. Świadczenia społeczne związane z pracą a pojęcie dobra wspólnego | str.    315
  6. Świadczenia społeczne związane z pracą a wspólnotowa koncepcja zakładu pracy | str.    317
  7. Społeczny charakter pracy zarobkowej | str.    319
  8. Uwagi końcowe | str.    319
  
  Rozdział X
  Świadczenia społeczne w prawie pracy w świetle zasad pomocniczości i proporcjonalności | str.    321
  1. Uwagi wstępne | str.    321
  2. Koncepcja potrzeb podstawowych człowieka | str.    322
  3. Zasada pomocniczości (subsydiarności) | str.    324
  4. Zasada proporcjonalności | str.    327
  4.1. Konstytucyjne podstawy zasady proporcjonalności | str.    327
  4.2. Zasada proporcjonalności świadczeń społecznych związanych z pracą a prawo własności podmiotu zatrudniającego | str.    330
  4.3. Zasada proporcjonalności świadczeń społecznych związanych z pracą a wolność działalności gospodarczej | str.    334
  4.4. Zasada proporcjonalności świadczeń społecznych związanych z pracą a zasada swobody umów w Konstytucji RP | str.    337
  5. Uwagi końcowe | str.    338
  6. Podsumowanie i wnioski z rozdziałów VII–X | str.    339
  
  Rozdział XI
  Ocena aktualnej konstrukcji świadczeń społecznych o aksjologii socjalnej w polskim prawie pracy | str.    344
  1. Uwagi wstępne | str.    344
  2. Ustawowe wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej | str.    346
  2.1. Uwagi wstępne | str.    346
  2.2. Prawo do wynagrodzenia minimalnego jako prawo socjalne człowieka pracującego | str.    348
  2.3. Zasady proporcjonalności i subsydiarności a ustawowe świadczenie wyrównawcze do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawka minimalna zleceniobiorców | str.    353
  2.3.1. Swoboda negocjacyjna stron stosunku pracy oraz partnerów społecznych | str.    353
  2.3.2. Czynnik społeczny a coroczna negocjacja stawki wynagrodzenia minimalnego | str.    354
  2.3.3. Przesłanki ustalania corocznej kwoty wynagrodzenia minimalnego | str.    355
  2.3.4. Coroczna weryfikacja stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę | str.    356
  2.3.5. Składniki wliczane do podstawy wynagrodzenia minimalnego pracowników | str.    358
  2.3.6. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej dla pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych | str.    361
  2.3.7. Okres rozliczeniowy dodatku wyrównawczego z tytułu gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę | str.    365
  2.3.8. Kryteria oceny sytuacji socjalnej człowieka pracującego | str.    365
  2.3.9. Obowiązek ustawowej regulacji poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę | str.    366
  2.3.10. Aspekty rynkowe minimalnego wynagrodzenia za pracę | str.    368
  2.4. Podsumowanie | str.    372
  3. Odprawy pracownicze jako świadczenia społeczne o aksjologii socjalnej | str.    373
  3.1. Uwagi wstępne | str.    373
  3.2. Odprawa na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych | str.    378
  3.2.1. Obecna konstrukcja odprawy i jej socjalna aksjologia | str.    378
  3.2.2. Odprawa u „małych pracodawców” | str.    386
  3.2.3. Podsumowanie | str.    388
  3.3. Odprawa pośmiertna | str.    390
  3.3.1. Konstrukcja odprawy pośmiertnej i jej socjalna aksjologia | str.    390
  3.3.2. Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową | str.    397
  3.4. Odprawa emerytalno-rentowa | str.    398
  3.5. Kumulacja odpraw pracowniczych a ich aksjologia socjalna | str.    409
  3.6. Podsumowanie | str.    410
  4. Wynagrodzenie chorobowe jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej | str.    412
  4.1. Uwagi wstępne | str.    412
  4.2. Ocena obecnej konstrukcji wynagrodzenia chorobowego w świetle jego aksjologii socjalnej | str.    416
  4.3. Paradoksy związane z naliczaniem wynagrodzenia chorobowego | str.    428
  4.4. Podsumowanie | str.    431
  5. Wynagrodzenie urlopowe jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej | str.    433
  5.1. Społeczny charakter wynagrodzenia urlopowego | str.    433
  5.2. Aksjologia socjalna wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz test pomocniczości i proporcjonalności | str.    442
  5.3. Krytyka zasad naliczania wynagrodzenia urlopowego z perspektywy jego socjalnej aksjologii oraz zasady proporcjonalności | str.    445
  5.4. Podsumowanie | str.    448
  6. Wynagrodzenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jako świadczenia społeczne | str.    450
  6.1. Kodeksowe świadczenia o charakterze społecznym związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych – uwagi wstępne | str.    450
  6.2. Urlop szkoleniowy jako prawo człowieka drugiej generacji | str.    452
  6.3. Urlop szkoleniowy a polityka społeczna państwa w zakresie oświaty i edukacji | str.    455
  6.4. Ocena obecnej konstrukcji świadczeń ze stosunku pracy związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych | str.    456
  6.5. Podsumowanie | str.    463
  7. Socjalna aksjologia wynagrodzenia przestojowego | str.    465
  8. Świadczenia społeczne związane z rodzicielstwem w prawie pracy | str.    468
  8.1. Rodzaje świadczeń | str.    468
  8.2. Aksjologia socjalna oraz test proporcjonalności i pomocniczości świadczeń związanych z rodzicielstwem | str.    471
  8.3. Podsumowanie | str.    473
  9. Dodatki wyrównawcze i wynagrodzenia dla pracowników szczególnie chronionych jako świadczenia społeczne | str.    474
  10. Wynagrodzenia związane z ochroną zdrowia jako świadczenia społeczne | str.    479
  11. Wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy jako świadczenia społeczne w ramach stosunku pracy | str.    484
  12. Świadczenia społeczne a świadczenia socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    489
  12.1. Rodzaje świadczeń w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    489
  12.2. Publiczny charakter zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i jego społeczne przeznaczenie | str.    491
  12.3. Aksjologia społeczna a aksjologia socjalna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    496
  12.3.1. Uwagi wstępne | str.    496
  12.3.2. Świadczenie urlopowe jako świadczenie społeczne | str.    496
  12.3.3. Świadczenia/usługi socjalne a świadczenia/ usługi społeczne finansowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    499
  12.4. Kryterium socjalne – subiektywne czy obiektywne? | str.    504
  12.5. Ustalenie i weryfikacja kryteriów socjalnych | str.    509
  12.6. Zasada proporcjonalności a „mali pracodawcy” i obligatoryjny charakter zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    514
  12.7. Podsumowanie | str.    516
  13. Pozaustawowe (fakultatywne) świadczenia społeczne | str.    517
  14. Ochrona świadczeń społecznych związanych z pracą | str.    523
  15. Wnioski końcowe | str.    526
  
  Zakończenie | str.    539
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    547
  
  Orzecznictwo | str.    553
  
  Literatura | str.    559
  
  Wykaz schematów i tabel | str.    601
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia