Podatki i prawo podatkowe

-15%

Podatki i prawo podatkowe

2 oceny

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

64,60  76,00

Format: pdf

64,6076,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki prawa podatkowego. W opracowaniu przedstawiono zarówno teorię podatku, jak i obowiązujące w Polsce rozwiązania prawnopodatkowe. Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze zmiany w przepisach prawa podatkowego, w tym dotyczące m.in. zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, wyłączenia konkurencyjności ogólnych i indywidualnych interpretacji podatkowych, doprecyzowania zasad udzielania pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym.


W pracy uwzględniono bogate orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, a także dorobek europejskiej nauki o podatkach.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Będzie stanowić dużą pomoc w specjalistycznych studiach podyplomowych, kursach dla doradców podatkowych i audytorów oraz aplikacjach prawniczych. Zainteresuje prawników praktyków oraz pracowników administracji finansowej.


Liczba stron760
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-900-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    21
  
  Przedmowa | str.    25
  
  
  Część pierwsza
  Zarys teorii podatku
  
  
  Rozdział I. Zagadnienia ogólne - aspekt ewolucyjny koncepcji podatkowych | str.    31
  1. Od arki Noego do Neumarka | str.    31
  2. Cechy wspólne koncepcji podatkowych | str.    36
  
  Rozdział II. Poprzednicy Adama Smitha | str.    38
  1. Kameraliści | str.    38
  2. Fizjokraci | str.    41
  
  Rozdział III. Myśl podatkowa Adama Smitha | str.    44
  1. Wprowadzenie | str.    44
  1.1. Model dzierżawy podatkowej | str.    45
  1.2. Przemyślenia podatkowe Monteskiusza | str.    46
  1.3. Liberalizm gospodarczy | str.    47
  2. Zasady podatkowe i ich znaczenie | str.    48
  2.1. Zasada dogodności opodatkowania | str.    48
  2.2. Zasada pewności opodatkowania | str.    49
  2.3. Zasada taniości opodatkowania | str.    50
  2.4. Zasada równomierności opodatkowania | str.    52
  3. Koncepcja przerzucalności podatków | str.    55
  3.1. Przerzucanie podatku od renty gruntowej | str.    55
  3.2. Przerzucanie podatku od czynszu z domu | str.    56
  3.3. Przerzucanie podatku od zysku | str.    56
  3.4. Przerzucanie podatku od płac | str.    57
  3.5. Przerzucanie podatków od towarów konsumpcyjnych | str.    58
  4. Polityka fiskalna i jej założenia | str.    59
  5. Odniesienia do koncepcji Smitha | str.    60
  
  Rozdział IV. Myśl podatkowa Davida Ricardo | str.    62
  1. Wprowadzenie | str.    62
  2. Koncepcja przerzucalności podatków | str.    63
  2.1. Różnice między poglądami Adama Smitha i Davida Ricardo | str.    63
  2.2. Przerzucanie podatku od renty gruntowej | str.    64
  2.3. Przerzucanie podatku od zysku | str.    65
  2.4. Przerzucanie podatku od płac | str.    65
  3. Reguła edynburska i jej znaczenie | str.    65
  
  Rozdział V. Koncepcja równej ofiary finansowej | str.    68
  1. Wprowadzenie | str.    68
  2. Zasada równości ofiar Johna Stuarta Milla | str.    69
  3. Kontynuatorzy szkoły Milla | str.    70
  3.1. Tezy Francisa Ysidra Edgewortha | str.    70
  3.2. Alternatywne reguły koncepcji równej ofiary | str.    71
  4. Wnioski | str.    72
  
  Rozdział VI. Myśl podatkowa Adolfa Wagnera | str.    73
  1. Wprowadzenie | str.    73
  2. Socjalna funkcja opodatkowania | str.    74
  3. Zasady podatkowe | str.    78
  3.1. Zasady polityki finansowej | str.    78
  3.2. Zasady gospodarcze | str.    79
  3.3. Zasada sprawiedliwości | str.    80
  3.4. Zasady zarządzania podatkami | str.    81
  4. Wnioski | str.    82
  
  Rozdział VII. Myśl podatkowa Fritza Neumarka | str.    83
  1. Wprowadzenie | str.    83
  2. Zasady podatkowe Fritza Neumarka | str.    84
  2.1. Zasady fiskalno-budżetowe | str.    85
  2.2. Zasady etyczno-społeczne | str.    86
  2.3. Zasady ekonomiczne | str.    87
  2.4. Zasady techniki podatkowej | str.    88
  3. Wnioski | str.    89
  
  Rozdział VIII. Koncepcja ekwiwalencji a koncepcja zdolności płatniczej | str.    90
  1. Wprowadzenie | str.    90
  2. Założenia koncepcji ekwiwalencji | str.    91
  3. Założenia koncepcji zdolności płatniczej | str.    93
  
  Rozdział IX. Pojęcie podatku | str.    96
  1. Wprowadzenie | str.    96
  2. Aspekt ustrojowy podatku | str.    99
  2.1. Konstytucja a podatki - zagadnienia ogólne | str.    100
  2.2. Podatki w polskich konstytucjach | str.    103
  3. Zasady podatkowe sformułowane przez Trybunał Konstytucyjny | str.    108
  3.1. Pozycja i znaczenie Trybunału Konstytucyjnego | str.    108
  3.2. Zasady podatkowe - sposób rozumienia | str.    111
  3.3. Zasada legalizmu | str.    112
  3.4. Zasada praworządności | str.    113
  3.5. Zasada demokratycznego państwa prawnego | str.    114
  3.6. Zasada wyłączności ustawy w kształtowaniu obowiązków podatkowych | str.    115
  3.7. Zasada zakazu retroaktywności prawa podatkowego | str.    118
  3.8. Zasada zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa podatkowego | str.    120
  3.9. Zasada sprawiedliwości opodatkowania | str.    130
  3.10. Zasada roczności podatku | str.    137
  3.11. Zasada proporcjonalności | str.    138
  3.11.1. Kolizja dwóch konstytucyjnych wartości | str.    138
  3.11.2. Zasada proporcjonalności - treść i znaczenie | str.    139
  3.12. Zasada zakazu zmiany prawa podatkowego w trybie przewidzianym dla ustawy budżetowej | str.    143
  4. Aspekt ekonomiczny podatku | str.    144
  5. Aspekt prawny podatku | str.    144
  6. Podatek a opłata | str.    147
  7. Konstrukcja prawna podatku | str.    148
  7.1. Podmiot podatku | str.    149
  7.2. Przedmiot podatku | str.    152
  7.3. Podstawa podatku | str.    153
  7.4. Stawki podatkowe | str.    156
  7.5. Ulgi podatkowe, umorzenia, kategorie podmiotów zwolnionych od podatku | str.    160
  8. Klasyfikacja podatków | str.    161
  8.1. Podatki przychodowe | str.    162
  8.2. Podatki dochodowe | str.    163
  8.3. Podatki majątkowe | str.    164
  8.4. Podatki konsumpcyjne | str.    165
  
  Rozdział X. Prawo podatkowe | str.    166
  1. Pojęcie i zakres prawa podatkowego | str.    166
  1.1. Kryteria służące wyodrębnieniu prawa podatkowego - zagadnienia ogólne | str.    166
  1.2. Kryterium przedmiotu | str.    167
  1.3. Kryterium podmiotu | str.    168
  1.4. Kryterium zasad przewodnich | str.    169
  1.5. Kryterium metody regulacji | str.    170
  1.6. Kryterium funkcji regulacji | str.    171
  2. Związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa | str.    171
  2.1. Zagadnienia ogólne | str.    171
  2.2. Prawo podatkowe a prawo finansów publicznych | str.    171
  2.3. Prawo podatkowe a prawo administracyjne | str.    172
  2.4. Prawo podatkowe a prawo cywilne | str.    173
  3. Proces legislacyjny prawodawstwa podatkowego - uwarunkowania polityczne i proceduralne | str.    174
  3.1. Konstytucyjna regulacja państwa prawnego | str.    174
  3.2. Aspekt kultury politycznej i prawnej | str.    174
  3.3. Aspekt proceduralny | str.    175
  3.4. Badania postlegislacyjne | str.    178
  3.5. Odpowiedzialność władzy publicznej za bezprawie legislacyjne | str.    179
  3.6. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a prawodawstwo podatkowe | str.    179
  3.7. Prawo podatkowe - zasadnicze mankamenty | str.    181
  3.8. Standardy unijne dotyczące prawodawstwa podatkowego | str.    182
  4. Źródła prawa podatkowego | str.    185
  4.1. Zagadnienia ogólne | str.    185
  4.2. Konstytucja i jej znaczenie | str.    185
  4.3. Ustawa podatkowa i jej znaczenie | str.    187
  4.4. Międzynarodowe umowy podatkowe i ich znaczenie | str.    189
  4.5. Rozporządzenia w sprawach podatkowych i ich znaczenie | str.    189
  4.6. Akty prawa miejscowego | str.    192
  4.7. Następstwa niekonstytucyjności przepisów podatkowych | str.    194
  5. Prawo unijne jako źródło prawa podatkowego | str.    198
  5.1. Zasady ogólne prawa unijnego - prawo sędziowskie | str.    198
  5.1.1. Prawo unijne a prawo krajowe - zagadnienia norm kolizyjnych | str.    200
  5.2. Zasada bezpośredniej skuteczności i zasada pierwszeństwa - aspekt konstytucyjny | str.    202
  5.2.1. Relacje między art. 8 ust. 1 a art. 90 ust. 1 Konstytucji | str.    203
  5.2.2. Umowy międzynarodowe jako źródło prawa | str.    204
  5.2.3. Przekazanie kompetencji organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu "w niektórych sprawach" | str.    205
  5.2.4. Znaczenie Konstytucji w obowiązującym po akcesji porządku normatywnym | str.    206
  5.2.5. Konstytucyjna zasada wyłączności ustawy podatkowej a zasada pierwszeństwa prawa unijnego i zasada bezpośredniego skutku | str.    209
  5.3. Odmowa zastosowania prawa krajowego | str.    211
  5.4. Wykładnia prounijna | str.    211
  5.5. Trybunał Sprawiedliwości UE - standardy wykładni prawa | str.    214
  5.6. Pytania prejudycjalne | str.    216
  5.6.1. Pytania prejudycjalne sądów administracyjnych kierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE | str.    219
  6. Prawotwórstwo sądowe jako źródło prawa | str.    226
  6.1. Znaczenie judykatury Najwyższego Trybunału Administracyjnego | str.    226
  6.2. Judykatura WSA i NSA - znaczenie funkcji prawotwórczej | str.    227
  6.2.1. Niepisane źródła prawa i ich znaczenie | str.    228
  6.2.2. Konstytucyjny aspekt prawotwórstwa sądowego | str.    230
  6.2.3. Wady pozytywistycznej koncepcji źródeł prawa | str.    234
  6.2.4. Koncepcja hermeneutyki | str.    238
  6.3. Sędziowski autorytet a prawotwórstwo sądowe | str.    239
  6.3.1. Sędziowski autorytet - uwarunkowania i znaczenie | str.    239
  6.3.2. Aksjologia a prawo | str.    245
  6.3.3. Prawo sędziowskie | str.    247
  6.3.4. Formuła precedensu - sędziowskie dylematy | str.    252
  6.3.5. Kwalifikowane ułomności prawa a prawotwórstwo sędziowskie | str.    254
  6.4. Orzecznicza funkcja Trybunału Sprawiedliwości UE | str.    256
  7. Wykładnia prawa podatkowego | str.    258
  7.1. Wprowadzenie | str.    258
  7.2. Przyczyny nieporozumień interpretacyjnych | str.    259
  7.3. Systematyka reguł wykładni | str.    260
  7.4. Reguły językowe | str.    262
  7.5. Reguły systemowe | str.    264
  7.6. Reguły funkcjonalne | str.    265
  7.7. Zasada in dubio pro tributario jako standard wykładni przepisów prawa podatkowego | str.    267
  7.7.1. "Niejasność przepisu prawa podatkowego" jako przesłanka niekonstytucyjności | str.    268
  7.7.2. Rozwiązanie art. 2a o.p. a porządek wartości konstytucyjnych | str.    269
  7.7.3. Zakres zastosowania regulacji art. 2a o.p. | str.    271
  7.7.4. Język prawny i jego znaczenie | str.    272
  7.7.5. Błędne założenie metodologiczne w ujęciu rozwiązania art. 2a o.p. | str.    273
  7.7.6. Standard ochrony praw podatnika wyznaczony przez orzecznictwo sądowoadministracyjne w zakresie stosowania art. 121 § 1 i 2 o.p. | str.    277
  7.7.7. Aspekt sędziowskiej niezawisłości a art. 2a o.p. | str.    282
  7.7.8. Jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego a skuteczna ochrona praw podatnika | str.    283
  7.7.9. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego a ochrona praw podatnika | str.    285
  7.8. Reguły intertemporalne | str.    285
  7.8.1. Decyzja prawodawcy wyrażona bezpośrednio w przepisach prawa podatkowego | str.    286
  7.8.2. Orzeczenia sądu | str.    286
  8. Etapy stosowania prawa podatkowego | str.    288
  
  Rozdział XI. Prawo podatkowe a prawo cywilne | str.    291
  1. Wprowadzenie | str.    291
  2. Właściwość tekstu ustawy podatkowej | str.    293
  2.1. Definicje w tekście ustawy podatkowej | str.    293
  2.2. Pojęcia używane w ustawach podatkowych a pojęcia używane w prawie cywilnym | str.    294
  3. Stan faktyczny ukształtowany wolą stron umowy a obowiązek podatkowy | str.    294
  4. Obejście ustawy podatkowej za pomocą instytucji prawa cywilnego | str.    297
  4.1. Obejście prawa podatkowego - aspekt ewolucyjny | str.    297
  4.2. Obejście prawa podatkowego - istota i charakter | str.    302
  5. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | str.    305
  6. Wnioski | str.    308
  
  Rozdział XII. Sankcje w prawie podatkowym | str.    309
  1. Wprowadzenie | str.    309
  2. Charakter prawny sankcji podatkowych | str.    310
  3. Systematyka sankcji podatkowych | str.    312
  4. Wykaz sankcji podatkowych | str.    313
  5. Sankcje podatkowe a sankcje karne skarbowe | str.    317
  6. Wnioski | str.    318
  
  Rozdział XIII. System podatkowy | str.    319
  1. Aspekt definicyjny | str.    319
  2. System podatkowy - spojrzenie w przeszłość | str.    322
  3. Przesłanki budowy systemu podatkowego | str.    324
  3.1. Zasada trwałej wydajności podatku | str.    324
  3.1.1. Zasada ekonomiczności podatku | str.    325
  3.1.2. Realność podstaw opodatkowania | str.    325
  3.1.3. Formy opodatkowania a wydajność | str.    326
  3.1.4. Zasada wewnętrznej spójności | str.    326
  3.1.5. Zasada zewnętrznej spójności | str.    327
  3.1.6. Ustrojowa legalność opodatkowania | str.    327
  3.2. Zasada sprawiedliwości opodatkowania | str.    328
  3.3. Filozoficzne formuły sprawiedliwości a sprawiedliwość podatkowa | str.    329
  3.4. Aspekty sprawiedliwości podatkowej | str.    331
  3.4.1. Powszechność opodatkowania | str.    331
  3.4.2. Równomierność opodatkowania | str.    332
  3.5. Sprawiedliwość opodatkowania a grupy nacisku | str.    333
  4. System podatkowy a polityk | str.    335
  5. System podatkowy a granice opodatkowania | str.    338
  5.1. Ekonomiczna absolutna granica opodatkowania | str.    339
  5.2. Ekonomicznie względne granice opodatkowania | str.    340
  5.2.1. Efekt Laffera i jego znaczenie | str.    340
  5.2.2. Naruszenie źródła podatku | str.    342
  5.2.3. Naruszenie zasad podatkowych | str.    343
  5.2.4. Naruszanie celów gospodarczych | str.    344
  5.3. Psychologiczne granice opodatkowania | str.    345
  6. System podatkowy a polityka podatkowa | str.    346
  6.1. Nauka o podatkach a polityka podatkowa | str.    346
  6.2. Przesłanki kształtowania polityki podatkowej w Polsce | str.    346
  
  Rozdział XIV. Funkcje systemu podatkowego | str.    348
  1. Wprowadzenie | str.    348
  2. Funkcja dochodowa | str.    350
  3. Funkcja niefiskalna | str.    352
  3.1. Cel ekonomiczny | str.    355
  3.2. Cel społeczny | str.    356
  4. Neutralność podatkowa | str.    356
  4.1. Makroekonomiczny aspekt neutralności | str.    357
  4.2. Mikroekonomiczny aspekt neutralności | str.    358
  4.3. Neutralność a podatki bezpośrednie | str.    358
  4.4. Neutralność a podatki pośrednie | str.    358
  5. Wnioski | str.    359
  
  Rozdział XV. Postawy wobec opodatkowania | str.    360
  1. Wprowadzenie | str.    360
  2. Mentalność podatkowa | str.    362
  2.1. Mentalność podatnika | str.    362
  2.2. Mentalność organów podatkowych | str.    366
  3. Moralność podatkowa | str.    370
  3.1. Prawo naturalne | str.    371
  3.2. Doktryna pozytywistyczna | str.    372
  3.3. Polityka podatkowa a moralność podatkowa | str.    372
  3.4. Moralność podatkowa a świadomość prawna | str.    373
  3.5. Moralność podatkowa a autorytety | str.    374
  3.6. Moralność podatkowa a badania empiryczne | str.    375
  4. Opór podatkowy | str.    378
  4.1. Raje podatkowe | str.    380
  4.2. Doradca podatkowy | str.    384
  4.2.1. Podatnik a doradca podatkowy | str.    384
  4.2.2. Prawny aspekt doradztwa podatkowego | str.    384
  4.2.3. Nieformalne doradztwo podatkowe | str.    385
  4.3. Czyny niedozwolone a obowiązek podatkowy | str.    386
  4.4. Pranie pieniędzy a opodatkowanie | str.    388
  4.5. Szara strefa a opodatkowanie | str.    389
  4.6. Przerzucanie podatku | str.    389
  4.6.1. Rzeczywiste przerzucanie podatku | str.    390
  4.6.2. Pozorne przerzucanie podatku | str.    390
  4.6.3. Przerzucanie podatku w przód | str.    390
  4.6.4. Przerzucanie podatku w tył | str.    391
  4.7. Raje podatkowe a problem dochodów podatkowych | str.    391
  5. Wnioski | str.    393
  
  
  Część druga
  Część ogólna polskiego prawa podatkowego
  
  
  Rozdział XVI. Ogólne prawo podatkowe | str.    397
  1. Ordynacja podatkowa jako źródło uregulowań ogólnego prawa podatkowego | str.    397
  1.1. Przemiany polskiego prawa podatkowego po 1989 r. | str.    397
  1.2. Ogólne prawo podatkowe a ordynacja podatkowa | str.    399
  1.3. Struktura ordynacji podatkowej | str.    403
  2. Zakres zastosowania przepisów ordynacji podatkowej | str.    405
  2.1. Zakres podmiotowy ordynacji podatkowej | str.    405
  2.1.1. Wierzyciel podatkowy | str.    405
  2.1.2. Dłużnik podatkowy | str.    411
  2.2. Zakres przedmiotowy ordynacji podatkowej | str.    421
  3. Pojęcie obowiązku i zobowiązania podatkowego | str.    423
  3.1. Obowiązek podatkowy | str.    423
  3.2. Zobowiązanie podatkowe | str.    425
  3.3. Powstawanie zobowiązań podatkowych | str.    427
  3.4. Korekta wielkości zobowiązania podatkowego na skutek zastosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania | str.    429
  4. Sposoby uzyskiwania ochrony prawnej w zakresie realizacji obowiązku podatkowego | str.    432
  4.1. Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego | str.    432
  4.1.1. Istota i geneza urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego | str.    432
  4.1.2. Ogólne interpretacje przepisów prawa podatkowego | str.    433
  4.1.3. Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego | str.    434
  4.2. Porozumienia w sprawie cen transferowych | str.    436
  4.2.1. Istota porozumień w sprawie cen transferowych | str.    436
  4.2.2. Rodzaje porozumień w sprawie cen transferowych | str.    438
  4.2.3. Postępowanie w przedmiocie porozumienia w sprawie cen transferowych | str.    438
  4.2.4. Koszty postępowania w przedmiocie porozumienia w sprawie cen transferowych | str.    440
  5. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych | str.    440
  5.1. Zasady zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych | str.    440
  5.2. Hipoteka przymusowa | str.    443
  5.3. Zastaw skarbowy | str.    443
  6. Ułatwienia w wykonaniu zobowiązań podatkowych | str.    444
  6.1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie podatku na raty | str.    444
  6.2. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru podatku | str.    447
  6.3. Odroczenie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego | str.    448
  6.4. Przedłużanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego | str.    449
  7. Nadpłata podatku | str.    449
  7.1. Pojęcie i powstanie nadpłaty podatku | str.    449
  7.2. Moment powstania nadpłaty | str.    451
  7.3. Sposoby określania nadpłaty | str.    451
  7.4. Tryb i terminy zwrotu nadpłaty | str.    452
  8. Wygasanie zobowiązań podatkowych | str.    454
  8.1. Zapłata i pobranie podatku przez płatnika i inkasenta | str.    455
  8.2. Potrącenie | str.    456
  8.3. Zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku | str.    457
  8.4. Zaniechanie poboru | str.    458
  8.5. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych | str.    458
  8.6. Przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym | str.    459
  8.7. Umorzenie zaległości | str.    460
  8.8. Przedawnienie | str.    461
  8.9. Zwolnienie z obowiązku zapłaty w związku z zastosowaniem się do interpretacji przepisów prawa podatkowego | str.    466
  8.10. Nabycie spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku | str.    467
  9. Rozszerzenie zakresu podmiotowego odpowiedzialności podatkowej | str.    467
  9.1. Następstwo prawne | str.    468
  9.1.1. Następstwo prawne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej | str.    468
  9.1.2. Następstwo prawne osób fizycznych | str.    470
  9.2. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich | str.    471
  9.2.1. Zasady ogólne odpowiedzialności podatkowej osób trzecich | str.    471
  9.2.2. Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka | str.    473
  9.2.3. Odpowiedzialność podatkowa członka rodziny | str.    473
  9.2.4. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części | str.    473
  9.2.5. Odpowiedzialność jednoosobowej spółki kapitałowej | str.    474
  9.2.6. Odpowiedzialność spółki niemającej osobowości prawnej | str.    474
  9.2.7. Odpowiedzialność podatkowa firmującego | str.    474
  9.2.8. Odpowiedzialność podatkowa właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika wieczystego rzeczy lub prawa majątkowego | str.    475
  9.2.9. Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości | str.    475
  9.2.10. Odpowiedzialność podatkowa wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej | str.    476
  9.2.11. Odpowiedzialność podatkowa za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji | str.    477
  9.2.12. Odpowiedzialność podatkowa za zaległości podatkowe innych osób prawnych | str.    479
  9.2.13. Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów spółki | str.    479
  9.2.14. Odpowiedzialność podatkowa osób prawnych przejmujących lub osób prawnych powstałych w wyniku podziału | str.    480
  9.2.15. Odpowiedzialność podatkowa gwaranta i poręczyciela | str.    480
  9.2.16. Odpowiedzialność podatkowa niektórych podatników podatku od towarów i usług | str.    480
  10. Weryfikowanie prawidłowości wywiązywania się z zobowiązań podatkowych | str.    481
  10.1. Sposoby weryfikowania prawidłowości wywiązywania się z zobowiązań podatkowych poza postępowaniem podatkowym | str.    481
  10.2. Czynności sprawdzające | str.    482
  10.2.1. Cel czynności sprawdzających | str.    482
  10.2.2. Korekta i żądanie złożenia deklaracji | str.    483
  10.2.3. Przedłużenie terminu zwrotu podatku | str.    484
  10.2.4. Żądanie dokumentów od kontrahentów podatnika | str.    484
  10.2.5. Żądanie okazania dokumentów od podatnika i instytucji finansowych | str.    485
  10.2.6. Oględziny lokalu mieszkalnego | str.    485
  10.3. Kontrola podatkowa | str.    485
  10.3.1. Cel i zasady prowadzenia kontroli podatkowej | str.    485
  10.3.2. Uprawnienia kontrolujących | str.    488
  10.3.3. Obowiązki i uprawnienia kontrolowanego | str.    490
  10.3.4. Zakończenie kontroli podatkowej | str.    490
  10.4. Wymiana informacji podatkowych | str.    491
  
  Rozdział XVII. Postępowanie podatkowe | str.    494
  1. Postępowanie podatkowe | str.    494
  1.1. Charakterystyka postępowania podatkowego | str.    494
  1.2. Zasady ogólne postępowania podatkowego | str.    497
  1.2.1. Istota i znaczenie zasad ogólnych postępowania podatkowego | str.    497
  1.2.2. Zasada praworządności (legalizmu) | str.    498
  1.2.3. Zasada zaufania do organów podatkowych | str.    501
  1.2.4. Zasada informowania | str.    502
  1.2.5. Zasada prawdy obiektywnej | str.    504
  1.2.6. Zasada czynnego udziału stron | str.    506
  1.2.7. Zasada przekonywania stron | str.    507
  1.2.8. Zasada szybkości postępowania | str.    508
  1.2.9. Zasada pisemności | str.    509
  1.2.10. Zasada dwuinstancyjności | str.    510
  1.2.11. Zasada trwałości ostatecznej decyzji podatkowej | str.    511
  1.2.12. Zasada jawności dla stron | str.    512
  1.3. Postanowienia ogólne | str.    513
  1.3.1. Wyłączenie pracownika organu podatkowego i wyłączenie organu podatkowego | str.    513
  1.3.2. Strona postępowania podatkowego | str.    516
  1.3.3. Terminy załatwiania spraw podatkowych | str.    520
  1.3.4. Doręczenia | str.    523
  1.3.5. Wezwania | str.    527
  1.3.6. Zachowanie i przywrócenie terminu | str.    529
  1.4. Postępowanie przed organem pierwszej instancji | str.    533
  1.4.1. Wszczęcie postępowania | str.    533
  1.4.2. Postępowanie dowodowe | str.    537
  1.4.3. Zawieszenie postępowania | str.    550
  1.4.4. Rozstrzygnięcia w procedurze podatkowej | str.    552
  1.5. Postępowanie odwoławcze | str.    556
  1.5.1. Środki zaskarżenia | str.    556
  1.5.2. Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji | str.    557
  1.5.3. Postępowanie odwoławcze przed organem odwoławczym | str.    558
  1.5.4. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego | str.    560
  1.6. Tryby nadzwyczajne | str.    561
  1.6.1. Wznowienie postępowania | str.    561
  1.6.2. Stwierdzenie nieważności decyzji | str.    563
  1.6.3. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej | str.    564
  1.6.4. Wygaśnięcie decyzji | str.    565
  
  Rozdział XVIII. Przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych | str.    566
  1. Zakres i podstawy egzekucji należności podatkowych | str.    566
  2. Zasady egzekucji należności podatkowych | str.    567
  3. Pojęcie i właściwość organu egzekucyjnego | str.    572
  4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego | str.    574
  5. Przebieg postępowania egzekucyjnego | str.    576
  6. Środki ochrony prawnej w toku egzekucji administracyjnej | str.    580
  6.1. Charakterystyka środków ochrony prawnej w egzekucji administracyjnej | str.    580
  6.2. Zażalenie | str.    581
  6.3. Zarzuty | str.    581
  6.4. Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji | str.    583
  6.5. Skarga na czynności egzekucyjne | str.    584
  6.6. Skarga na przewlekłość postępowania | str.    584
  6.7. Skarga na bezczynność wierzyciela | str.    585
  6.8. Inne środki ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym | str.    585
  7. Zakończenie postępowania egzekucyjnego | str.    586
  8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych | str.    590
  8.1. Czynności egzekucyjne a środki egzekucyjne | str.    590
  8.2. Egzekucja z pieniędzy | str.    590
  8.3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str.    591
  8.4. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej | str.    592
  8.5. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych | str.    592
  8.6. Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych | str.    593
  8.7. Egzekucja z ruchomości | str.    594
  8.8. Egzekucja z nieruchomości | str.    594
  9. Postępowanie zabezpieczające | str.    596
  9.1. Istota i przesłanki zabezpieczenia | str.    596
  9.2. Wszczęcie i przebieg zabezpieczenia | str.    596
  9.3. Środki zabezpieczające | str.    597
  10. Międzynarodowa współpraca przy egzekucji należności podatkowych | str.    598
  10.1. Podstawy prawne i zasady współpracy przy egzekucji należności podatkowych | str.    598
  10.2. Występowanie o udzielenie pomocy do państwa członkowskiego UE | str.    599
  10.3. Udzielanie pomocy państwu członkowskiemu UE | str.    601
  10.4. Wzajemna pomoc na podstawie umów międzynarodowych | str.    601
  
  Rozdział XIX. Sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych | str.    602
  1. Ewolucja sądownictwa administracyjnego w sprawach podatkowych w Polsce po 1945 r. | str.    602
  2. Współczesne uwarunkowania konstytucyjne sądownictwa administracyjnego | str.    605
  3. Organizacja sądów administracyjnych | str.    609
  4. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str.    613
  4.1. Wszczęcie postępowania | str.    613
  4.2. Strony postępowania | str.    617
  4.3. Badanie formalne skargi | str.    618
  4.4. Posiedzenia sądowe | str.    619
  4.5. Postępowanie mediacyjne i uproszczone | str.    620
  4.6. Zawieszenie postępowania | str.    622
  4.7. Orzeczenia sądowe | str.    623
  5. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym | str.    627
  5.1. Środki odwoławcze i ich rozpoznanie | str.    627
  5.2. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego | str.    633
  
  Rozdział XX. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe | str.    635
  1. Przesłanki zmian w prawie karnym skarbowym | str.    635
  2. Przestępstwa a wykroczenia skarbowe | str.    637
  2.1. Słowniczek i jego znaczenie | str.    637
  2.2. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str.    637
  2.3. Zasada terytorialności | str.    640
  2.4. Reguły intertemporalne | str.    640
  2.5. Zasady sądowego orzekania za przestępstwa i wykroczenia skarbowe | str.    641
  3. Przestępstwa skarbowe - zagadnienia ogólne | str.    641
  3.1. Kary | str.    642
  3.2. Środki karne | str.    643
  3.3. Środki zabezpieczające | str.    643
  3.4. Przedawnienie przestępstw | str.    643
  4. Wykroczenia skarbowe - zagadnienia ogólne | str.    644
  4.1. Kara | str.    644
  4.2. Środki karne | str.    645
  4.3. Ustanie karalności | str.    645
  5. Zaniechanie ukarania sprawcy | str.    645
  5.1. Czynny żal | str.    646
  5.2. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str.    647
  5.3. Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego | str.    648
  6. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji | str.    649
  7. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego | str.    650
  
  
  Część trzecia
  Część szczegółowa polskiego prawa podatkowego
  
  
  Rozdział XXI. Podatki pośrednie | str.    655
  1. Podatek od towarów i usług | str.    655
  1.1. Wprowadzenie - aspekt ewolucyjny | str.    655
  1.2. Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług - zasady ogólne | str.    658
  1.2.1. Zakres przedmiotowy i miejsce świadczenia czynności | str.    658
  1.2.2. Zakres podmiotowy | str.    661
  1.2.3. Obowiązek podatkowy | str.    662
  1.2.4. Podstawa opodatkowania | str.    663
  1.2.5. Stawki podatku oraz odliczenia i zwroty podatku | str.    665
  1.2.6. Zapłata podatku i terminy | str.    666
  1.3. Wnioski | str.    666
  2. Podatek akcyzowy | str.    667
  2.1. Wprowadzenie - aspekt ewolucyjny | str.    667
  2.2. Konstrukcja prawna podatku akcyzowego | str.    671
  2.2.1. Zakres przedmiotowy i zwolnienia przedmiotowe | str.    671
  2.2.2. Zakres podmiotowy i zwolnienia podmiotowe | str.    672
  2.2.3. Podstawa opodatkowania i stawki | str.    673
  2.2.4. Zasada samoobliczania podatku | str.    673
  3. Podatek od gier | str.    674
  3.1. Wprowadzenie | str.    674
  3.2. Konstrukcja prawna podatku | str.    675
  3.2.1. Zakres przedmiotowy | str.    675
  3.2.2. Zakres podmiotowy | str.    676
  3.2.3. Podstawa opodatkowania | str.    676
  3.2.4. Stawki podatku | str.    677
  3.2.5. Dopłaty | str.    677
  3.2.6. Wnioski | str.    677
  
  Rozdział XXII. Państwowe podatki bezpośrednie | str.    679
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str.    679
  1.1. Geneza i zasady opodatkowania dochodu osób fizycznych | str.    679
  1.2. Podstawa prawna podatku dochodowego od osób fizycznych | str.    682
  1.3. Podmiot opodatkowania | str.    684
  1.4. Przedmiot i podstawa opodatkowania | str.    685
  1.5. Zwolnienia przedmiotowe | str.    689
  1.6. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych do opodatkowania | str.    690
  1.7. Ulgi podatkowe | str.    692
  1.8. Skala podatkowa i stawki podatkowe | str.    694
  1.9. Technika podatkowa | str.    697
  2. Uproszczone formy opodatkowania | str.    699
  2.1. Istota ryczałtu podatkowego | str.    699
  2.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | str.    700
  2.3. Karta podatkowa | str.    704
  2.4. Opodatkowanie osób duchownych | str.    705
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych | str.    706
  3.1. Podstawa prawna podatku dochodowego od osób prawnych | str.    706
  3.2. Podmiot podatku | str.    707
  3.3. Przedmiot podatku i podstawa opodatkowania | str.    710
  3.4. Ulgi podatkowe | str.    713
  3.5. Stawki podatkowe | str.    714
  3.6. Technika podatkowa | str.    715
  4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | str.    715
  4.1. Podstawa prawna podatku od wydobycia niektórych kopalin | str.    715
  4.2. Podmiot podatku | str.    716
  4.3. Przedmiot podatku i podstawa opodatkowania | str.    716
  4.4. Stawki podatkowe | str.    717
  4.5. Technika podatkowa | str.    717
  5. Podatek węglowodorowy | str.    718
  5.1. Podstawa prawna podatku węglowodorowego | str.    718
  5.2. Podmiot podatku | str.    718
  5.3. Podstawa opodatkowania | str.    718
  5.4. Stawki podatkowe | str.    719
  5.5. Technika podatkowa | str.    719
  6. Podatek tonażowy | str.    720
  6.1. Podstawa prawna podatku tonażowego | str.    720
  6.2. Podmiot podatku | str.    720
  6.3. Przedmiot podatku, podstawa opodatkowania i stawka podatkowa | str.    721
  6.4. Technika podatkowa | str.    722
  7. Podatek od niektórych instytucji finansowych | str.    723
  7.1. Podstawa prawna podatku od niektórych instytucji finansowych | str.    723
  7.2. Podmiot podatku | str.    723
  7.3. Przedmiot podatku i podstawa opodatkowania | str.    723
  7.4. Stawki podatkowe | str.    724
  7.5. Technika podatkowa | str.    724
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia