Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego

-15%

Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

93,50  110,00

Format: pdf

93,50110,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera szczegółową analizę przestępczości wyłudzeń podatku VAT poprzez mechanizm tzw. przestępstw karuzelowych.


Autorzy, opierając się na bogatym orzecznictwie, omawiają zagadnienia takie jak:


schemat przestępstwa karuzelowego (podstawowy i zmodyfikowany),
rola poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących, w tym znikającego podatnika, bufora i brokera,
nowe typy przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym,
zbieg regulacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego,
kwestie proceduralne, m.in. zagrożenia procesowe dla przedsiębiorców oraz problemy związane z odstępstwami od zasady bezpośredniości.


Ponadto w monografii opisano inne rodzaje wyłudzeń w sferze VAT, np. firmanctwo (czyli zatajenie części lub całości działalności gospodarczej przez posłużenie się danymi innego podmiotu w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia podatku), niezgłoszenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, fikcyjną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa, w szczególności prokuratorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, którym przybliży specyfikę przestępstw karuzelowych na styku prawa karnego i podatkowego. Zainteresuje także doradców podatkowych i pracowników naukowych


Liczba stron344
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-036-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Rozdział I
  Karuzele VAT – wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego. Wprowadzenie do problematyki (Szymon Pawelec) | str.    15
  
  Rozdział II
  Wybrane aspekty prawnoporównawcze na gruncie systemów prawa angielskiego, niemieckiego i francuskiego (Aleksandra Kulczyk) | str.    31
  1. Uwagi wprowadzające | str.    31
  2. Prawo angielskie | str.    32
  3. Prawo niemieckie | str.    44
  4. Prawo francuskie | str.    49
  
  Rozdział III
  Wyłudzenie karuzelowe – ogólna charakterystyka na tle wybranych zagadnień prawa karnego materialnego i procesowego (Konrad Wyszyński) | str.    51
  1. System VAT | str.    51
  1.1. Wprowadzenie | str.    51
  1.2. Ogólna charakterystyka VAT | str.    52
  1.3. Zasady podatku VAT | str.    54
  1.3.1. Zasada jednokrotności poboru podatku | str.    54
  1.3.2. Zasada powszechności opodatkowania | str.    55
  1.3.3. Zasada neutralności | str.    57
  1.4. Obniżanie VAT należnego o naliczony | str.    59
  1.5. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w kontekście wyłudzeń karuzelowych | str.    61
  1.5.1. Wprowadzenie | str.    61
  1.5.2. Rys historyczny | str.    62
  1.5.3. System państwa przeznaczenia towaru | str.    63
  2. Charakterystyka karuzeli podatkowej | str.    66
  2.1. Wprowadzenie | str.    66
  2.2. Definicja karuzeli podatkowej | str.    68
  2.3. Podmioty uczestniczące w karuzeli podatkowej | str.    71
  2.3.1. Wprowadzenie | str.    71
  2.3.2. Podmiot zagraniczny (organizator, spółka pośrednicząca, kanał dystrybucyjny) | str.    72
  2.3.3. Znikający podatnik (niewywiązujący się podmiot gospodarczy) | str.    73
  2.3.4. Bufor | str.    76
  2.3.5. Broker | str.    77
  2.4. Schemat karuzeli | str.    78
  2.4.1. Uwagi ogólne | str.    78
  2.4.2. Schemat podstawowy | str.    79
  2.4.3. Schemat zmodyfikowany | str.    81
  2.5. Alternatywny scenariusz powrotu towaru do Polski | str.    86
  2.6. Ustalenia organów | str.    88
  3. Inne rodzaje wyłudzeń w sferze VAT | str.    91
  3.1. Wprowadzenie | str.    91
  3.2. Firmanctwo | str.    91
  3.3. Przestępczość fakturowa | str.    97
  3.4. Niezgłoszone wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | str.    100
  3.5. Fikcyjna wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | str.    103
  3.6. Towary wykorzystywane do wyłudzeń | str.    104
  4. Kwalifikacja karnoprawna czynów uczestników karuzeli – zarys problemu | str.    109
  5. Podsumowanie | str.    117
  
  Rozdział IV
  Przestępstwa karuzelowe – wybrane zagadnienia prawne na tle nowelizacji Kodeksu karnego (Jan Zarzycki) | str.    118
  1. Wstęp | str.    118
  2. Dlaczego nowe przepisy znalazły się w Kodeksie karnym? | str.    120
  3. Proces legislacyjny | str.    124
  4. Analiza przepisów | str.    129
  4.1. Uwagi wprowadzające | str.    129
  4.2. Fałsz materialny faktury | str.    130
  4.2.1. Uwagi ogólne | str.    130
  4.2.2. Dobro chronione | str.    131
  4.2.3. Strona przedmiotowa | str.    132
  4.2.3.1. Przedmiot czynności sprawczej | str.    132
  4.2.3.2. Czynność sprawcza | str.    134
  4.2.3.3. Należność publicznoprawna a inna należność o charakterze podatkowym | str.    141
  4.2.3.4. Kwota należności ogółem a kwota faktycznie uszczuplonego podatku | str.    148
  4.3. Podmiot czynu zabronionego | str.    152
  4.4. Strona podmiotowa | str.    153
  4.5. Typ kwalifikowany | str.    154
  4.6. Wypadek mniejszej wagi | str.    157
  4.7. Sankcje | str.    162
  4.3. Fałsz intelektualny faktury | str.    162
  4.3.1. Uwagi ogólne | str.    162
  4.3.2. Podmiot czynu zabronionego | str.    164
  4.3.3. Strona przedmiotowa | str.    165
  4.3.3.1. Czynność sprawcza | str.    165
  4.3.3.2. Sankcje | str.    168
  4.3.4. Podobieństwa | str.    168
  4.4. Fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł | str.    169
  4.4.1. Surowość sankcji karnej | str.    169
  4.4.2. Kara grzywny | str.    176
  5. Czynny żal i zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary | str.    178
  6. Podsumowanie | str.    182
  
  Rozdział V
  Zbieg przepisów przy przestępstwach związanych z podatkiem VAT oraz problematyka należytej staranności w VAT w aspekcie prawnokarnym (Marcin Gruszka) | str.    187
  1. Zbieg przepisów w kontekście przestępstw w podatku VAT | str.    187
  1.1. Wprowadzenie | str.    187
  1.2. Problem właściwej kwalifikacji prawnej przestępstw w podatku VAT w odniesieniu do konkretnych przepisów | str.    189
  1.3. Kwestia zbiegu przepisów a uchwała Sądu Najwyższego I KZP 19/12 – słowo wyjaśnienia | str.    191
  1.4. Zbieg art. 62 § 2 k.k.s. z art. 271 k.k. | str.    193
  1.4.1. Uwagi ogólne | str.    193
  1.4.2. Pojęcie innej osoby uprawnionej z art. 271 k.k. | str.    193
  1.4.3. Pojęcie dokumentu z art. 271 k.k. | str.    194
  1.5. Problem „pustych” faktur i dokonywanych za ich pomocą wyłudzeń podatku VAT | str.    197
  1.6. Argumenty za stosowaniem przepisów Kodeksu karnego w kwalifikacji prawnej przestępstw w podatku VAT – zamiar sprawców i przedmiot ochrony | str.    211
  1.7. Irrelewantność art. 108 ust. 1 u.p.t.u. w kontekście prawidłowej kwalifikacji prawnej przestępstw w podatku VAT | str.    214
  1.8. Zbieg art. 54, 55 i 56 k.k.s. z art. 286 k.k. | str.    219
  1.9. Stosowanie instytucji idealnego zbiegu przestępstw w kwalifikacji prawnej przestępstw w podatku VAT | str.    221
  1.9.1. Sporne rozumienie w orzecznictwie natury prawnej instytucji idealnego zbiegu przestępstw do wydania uchwały Sądu Najwyższego I KZP 19/12 | str.    221
  1.9.2. Uchwała Sądu Najwyższego I KZP 19/12 | str.    226
  1.9.3. Stanowisko doktryny wobec uchwały Sądu Najwyższego I KZP 19/12 | str.    229
  1.9.4. Uchwała I KZP 19/12 a praktyka działania organów ścigania | str.    236
  1.10. Podsumowanie | str.    238
  2. Należyta staranność w VAT w aspekcie prawnokarnym | str.    242
  2.1. Uwagi wprowadzające | str.    242
  2.2. Dwie płaszczyzny zagadnienia | str.    244
  2.2. Prawo do obrony na gruncie postępowania podatkowego | str.    251
  
  Rozdział VI
  Specyfika postępowania karnego i postępowania podatkowego na tle problematyki odstępstw od zasady bezpośredniości (Aleksandra Dalecka) | str.    253
  1. Zagadnienia wstępne | str.    253
  1.1. Wprowadzenie | str.    253
  1.2. Kontrola podatkowa | str.    253
  1.3. Kontrola celno-skarbowa | str.    256
  1.4. Postępowanie podatkowe | str.    261
  2. Postępowanie podatkowe a postępowanie karne w świetle zasad procesowych | str.    264
  2.1. Wprowadzenie | str.    264
  2.2. Zasada in dubio pro reo i in dubio pro tributario | str.    265
  2.3. Zasada prawdy materialnej i kwestia rozkładu ciężaru dowodu | str.    272
  2.4. Zasada bezpośredniości w świetle przepisów Kodeksu postępowania karnego | str.    280
  2.5. Zasada bezpośredniości w świetle przepisów Ordynacji podatkowej | str.    288
  3. Problematyka odstępstwa od zasady bezpośredniości. Wybrane zagadnienia | str.    292
  3.1. Uwagi wstępne | str.    292
  3.2. Dowód z zeznań świadka w świetle postępowania karnego i postępowania podatkowego | str.    295
  3.3. Protokoły zeznań świadka z postępowania karnego a strona postępowania podatkowego | str.    304
  3.4. Protokoły zeznań strony postępowania podatkowego a art. 389 k.p.k. | str.    306
  3.5. Włączenie do postępowania karnego protokołów zeznań świadków z postępowania podatkowego na podstawie art. 391 k.p.k. | str.    311
  3.6. Świadek incognito | str.    313
  3.7. Odmowa ponownego przesłuchania | str.    317
  4. Podsumowanie | str.    318
  
  Wykaz bibliografii | str.    323
  
  Autorzy | str.    343
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia