Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

-15%

Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

114,75  135,00

Format: pdf

114,75135,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarcza 1.0, Tarcza 2.0 oraz – obowiązująca od 16 maja 2020 r. – Tarcza 3.0.


Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uchwalone w związku z nim regulacje prawne objęły takie obszary jak:


nakładanie dodatkowych obowiązków na pracodawców,
zatrudnianie cudzoziemców,
zatrudnianie urzędników,
określanie statusu osób ubezpieczonych w czasie epidemii.


Osią regulacji stały się jednak przepisy dotyczące wsparcia pracodawców i osób zatrudnionych w walce z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, który, uderzywszy w gospodarkę, wpłynął negatywnie na rynek pracy.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków, jak i teoretyków prawa. Przedstawione w niej analizy mogą służyć również jako pomoc dla działów księgowych i HR, które opracowują strategie ubiegania się o pomoc w związku z epidemią oraz dokonują optymalizacji zatrudnienia.


Liczba stron564
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-051-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    17
  
  Wprowadzenie | str.    21
  
  Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | str.    23
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    32
  Art.1. [Przedmiot regulacji] | str.    32
  Art. 2. [COVID-19 i przeciwdziałanie COVID-19 – pojęcia] | str.    34
  Rozdział 2. Przepisy szczegółowe | str.    39
  Art. 3. [Polecenie wykonywania pracy zdalnej] | str.    39
  Art. 4. [Dodatkowy zasiłek opiekuńczy] | str.    55
  Art. 4a. [Zasiłek opiekuńczy dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników | str.    66
  Art. 4b. [Świadczenie pracy w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego – zachowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego; świadczenie pracy zdalnej przez ubezpieczonego wykonującego zawód medyczny – zachowanie prawa do zasiłku chorobowego] | str.    71
  Art. 4c. [Zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19] | str.    77
  Art. 4d. [Uposażenie i dodatki do uposażenia przysługujące wykonującym zadania służbowe żołnierzom i funkcjonariuszom poddanym kwarantannie, izolacji lub przebywającym na zwolnieniu lekarskim w związku z COVID-19] | str.    81
  Art. 4e. [Świadczenie pracy przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej poddane obowiązkowej kwarantannie] | str.    86
  Art. 12a. [Zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz maszynistów w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii] | str.    90
  Art. 12e. [Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; wydłużenie terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby | str.    97
  Art. 14g. [Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej] | str.    103
  Art. 15a. [Rekompensata poniesionych przez zakłady aktywności zawodowej kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych] | str.    105
  Art. 15b. [Utrzymanie poziomu dofinansowania ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej oraz kosztów działania zakładów aktywności zawodowej] | str.    117
  Art. 15f. [Zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy; zachowanie przez pracodawcę prawa do refundacji] | str.    122
  Art. 15g. [Pomoc dla pracodawców – ochrona miejsc pracy; wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym; obniżenie wymiaru czasu pracy] | str.    129
  Art. 15h. [Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych; przedłużenie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej w związku z niepełnosprawnością] | str.    174
  Art. 15i. [Ograniczenie zakazu handlu w niedziele] | str.    184
  Art. 15x. [Szczególne rozwiązania związane z możliwością zmiany w niektórych przedsiębiorstwach systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, pozostawania w gotowości do pracy i realizowania prawa do wypoczynku w wyznaczonym miejscu] | str.    186
  Art. 15z. [Przedłużenie terminu składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń pobytowych] | str.    201
  Art. 15z1. [Przedłużenie legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP] | str.    207
  Art. 15z5. [Wykonywanie przez cudzoziemca pracy na warunkach innych niż określone w dokumentach będących podstawą legalnej pracy cudzoziemca] | str.    211
  Art. 15z7. [Wyjątki od obowiązku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę oraz obowiązku przedłużenia zezwolenia na pracę] | str.    217
  Art. 15zb. [Rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności składek ZUS] | str.    220
  Art. 15zc. [Przedłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeń o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnieńm do świadczenia rehabilitacyjnego; wydłużenie prawa do świadczeń; wydłużenie terminu ważności książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej oraz legitymacji emeryta-rencisty] | str.    224
  Art. 15zd. [Przedłużenie okresu ważności wizy krajowej oraz zezwoleń na pobyt czasowy] | str.    230
  Art. 15zf. [Wprowadzanie elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy; porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia] | str.    232
  Art. 15zq. [Warunki przyznania świadczenia postojowego] | str.    242
  Art. 15zr. [Wysokość świadczenia postojowego oraz możliwość trzykrotnej jego wypłaty] | str.    253
  Art. 15zs. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego] | str.    256
  Art. 15zt. [Delegacja ustawowa – przyznanie ponownej wypłaty świadczenia postojowego] | str.    260
  Art. 15zu. [Wypłata świadczenia postojowego] | str.    261
  Art. 15zua. [Ponowne przyznanie świadczenia postojowego] | str.    265
  Art. 15zv. [Odmowa prawa do świadczenia postojowego; odwołanie do sądu] | str.    266
  Art. 15zw. [Finansowanie świadczenia postojowego i kosztów jego obsługi] | str.    267
  Art. 15zx. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego] | str.    268
  Art. 15zzb. [Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług] | str.    271
  Art. 15zzc. [Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych] | str.    282
  Art. 15zzd. [Pożyczka ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy] | str.    288
  Art. 15zze. [Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego] | str.    298
  Art. 15zze1. [Dodatkowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych] | str.    307
  Art. 15zzo. [Przedłużenie okresów pobierania stypendiów sportowych] | str.    309
  Art. 15zzq. [Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca | str.    316
  Art. 15zzra. [Termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości] | str.    324
  Art. 15zzz1. [Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy] | str.    329
  Art. 15zzzzm. [Wliczanie okresu zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy do okresu, za który przysługuje dotacja] | str.    334
  Art. 15zzzzzo. [Zmniejszanie zatrudnienia i wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    338
  Art. 15zzzzzp. [Sposób realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    340
  Art. 15zzzzzq. [Formy realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    343
  Art. 15zzzzzr. [Osoba przeprowadzająca zmniejszenie zatrudnienia; określenie kryteriów wyboru pracowników obejmowanych procedurą zmniejszenia zatrudnienia; wypowiadanie pracownikom stosunków pracy w ramach realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia] | str.    352
  Art. 15zzzzzs. [Objęcie pracownika zmniejszeniem zatrudnienia jako podstawa do wypowiedzenia stosunku pracy lub obniżenia wymiaru czasu pracy; termin złożenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy lub oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym] | str.    359
  Art. 15zzzzzt. [Odprawa pieniężna] | str.    360
  Art. 15zzzzzu. [Wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    362
  Art. 15zzzzzw. [Przedstawienie Prezesowi RM informacji o realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    364
  Art. 15zzzzzx. [Przedstawienie Prezesowi RM informacji o wprowadzeniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    365
  Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    367
  Art. 31a. [Zapewnienie środków w planie finansowym FGŚP na wypłatę świadczeń w celu ochrony miejsc pracy] | str.    367
  Art. 31b. [Pożyczka na rzecz FGŚP ze środków Funduszu Pracy] | str.    372
  Art. 31k. [Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do służby] | str.    374
  Art. 31m. [Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich | str.    377
  Art. 31m1. [Przedłużenie ważności dokumentów potwierdzających osiadanie określonych umiejętności lub kwalifikacji wymaganych przepisami bhp] | str.    380
  Art. 31zo. [Zwolnienie z obowiązku płacenia składek osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 49 ubezpieczonych, duchownych oraz spółdzielni socjalnych] | str.    386
  Art. 31zp. [Wniosek o zwolnienie z opłacania składek] | str.    401
  Art. 31zq. [Obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.; dokonanie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek] | str.    407
  Art. 31zr. [Ewidencjonowanie składek zwolnionych z obowiązku ich opłacenia jako składki wpłacone] | str.    413
  Art. 31zs. [Traktowanie składek zwolnionych z obowiązku ich opłacenia jako składki opłacone] | str.    414
  Art. 31zt. [Obsługa przez ZUS zwolnienia z obowiązku opłacania składek] | str.    416
  Art. 31zx. [Traktowanie przychodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek] | str.    418
  Art. 31zy. [Delegacja ustawowa – określanie innych okresów zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek] | str.    419
  Art. 31zy3. [Zasiłek przysługujący rolnikom i domownikom objętym obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19] | str.    420
  Art. 31zy4. [Udostępnianie przez ZUS informacji o stanie konta ubezpieczonego w 2020 r | str.    426
  Art. 31zy5. [Samodzielne pobieranie dokumentów z systemu teleinformatycznego ZUS] | str.    429
  Art. 31zy6. [Roszczenia stron umów o świadczenie usług rehabilitacyjnych oraz osób niemogących skorzystać z usług podmiotów prowadzących działalność leczniczą ze względu na przeciwdziałanie COVID-19 – stosowanie przepisu o niemożliwości świadczenia, za którą nie odpowiada żadna strona] | str.    432
  Art. 31zy7. [Zachowanie terminu na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego] | str.    438
  Art. 31zy8. [Zachowanie terminu na powiadomienie organu rentowego o osiąganiu przychodu przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne] | str.    440
  Art. 31zy9. [Termin przysługiwania prawa do świadczenia lub wypłaty świadczenia w przypadku złożenia do ZUS wniosku o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty emerytury, renty lub innego świadczenia o charakterze długoterminowym | str.    442
  Art. 31zy10. [Odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę] | str.    444
  
  Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | str.    449
  
  Art. 17. [Przepis zmieniający ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych] | str.    450
  Art. 22. [Przepis zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych] | str.    471
  Art. 25. [Przepis zmieniający ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa] | str.    476
  Art. 85. [Odwoływanie członków Rady Dialogu Społecznego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii] | str.    477
  
  Ustawa z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 | str.    479
  
  Art. 13. [Przepis zmieniający ustawę o dniach wolnych od pracy] | str.    479
  Art. 59. [Przepis zmieniający ustawę o Służbie Ochrony Państwa] | str.    480
  Art. 95. [Zawieszenie przepisów o pierwszej ocenie i ocenie okresowej w służbie cywilnej; przedłużenie umów o pracę osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej] | str.    485
  Art. 109. [Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla funkcjonariuszy] | str.    488
  
  Ustawa z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 | str.    491
  
  Art. 10. [Przepis zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych] | str.    492
  Art. 48. [Odwołanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej] | str.    497
  Art. 52. [Zwiększenie wolnej od potrąceń kwoty wynagrodzenia za pracę] | str.    499
  Art. 53. [Zasady waloryzacji emerytur w czerwcu 2020 r.] | str.    507
  Art. 56. [Ustalanie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej lub emerytury górniczej w związku z okresami niewykonywania pracy z powodu COVID-19] | str.    509
  Art. 57. [Status prawny dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w zakresie wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy] | str.    514
  Art. 58. [Podpis zaufany oraz podpis osobisty w zakresie wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy] | str.    518
  
  Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii | str.    521
  
  Rozdział 2. Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2 | str.    523
  § 3. [Wyjątki od obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej; skrócenie lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny] | str.    523
  § 4. [Obowiązek poinformowania pracodawcy o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej; oświadczenie osoby odbywającej obowiązkową kwarantannę składane w celu wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby] | str.    531
  Rozdział 4. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych | str.    537
  § 8. [Zakres ograniczenia działalności; zasady sprawowania kultu religijnego; maksymalna liczba osób w obiektach handlowych i placówkach pocztowych; obowiązek stosowania rękawiczek jednorazowych; obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązki zakładów pracy] | str.    537
  Rozdział 8. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych | str.    548
  § 17. [Obowiązek zakrywania ust i nosa] | str.    548
  
  Bibliografia | str.    553
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia