Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,00  50,00

Format: pdf

40,0050,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:


od podstawowych pojęć, takich jak: podatek, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego;
do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, poszczególne rodzaje podatków i opłaty samorządowe.


W drugim wydaniu uwzględniono zmiany zarówno w ogólnym, jak i szczegółowym prawie podatkowym.


Dotyczą one m.in. następujących zagadnień:


rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi UE,
procedura eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych,
wydawanie uprzednich porozumień cenowych.


Analizie poddano także zmiany, które wejdą w życie z dniem 1.07.2020 r., w tym: umowę o współdziałanie, porozumienie podatkowe, audyt podatkowy. Autorzy omawiają również regulacje dotyczące białej listy podatników podatku od towarów i usług, a także unormowanie solidarnej odpowiedzialności podatnika wprowadzonej art. 117ba Ordynacji podatkowej.


W podręczniku ponadto znajdują się materiały pomocnicze niezbędne do nauki przed kolokwium lub egzaminem:


kazusy, które Czytelnik może samodzielnie rozwiązać,
zestaw pytań kontrolnych pomocnych w utrwaleniu wiedzy,
spis polecanej literatury do pogłębionej analizy zagadnień.


Przy każdym kazusie i pytaniu kontrolnym zamieszczono szkic odpowiedzi bądź wskazówki, w którym miejscu książki znajduje się materiał ułatwiający sformułowanie poprawnej odpowiedzi.


Rok wydania2020
Liczba stron484
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-004-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
   Wstęp    15
   Część I. Zagadnienia wprowadzające    17
   Rozdział 1. Pojęcie podatku i prawa podatkowego    19
   1.1. Definicja podatku    19
   1.2. Zakres konstrukcji prawnej podatku    25
   1.3. Problem granic opodatkowania    33
   1.4. Pojęcie prawa podatkowego    34
   Pytania kontrolne    35
   Odpowiedzi na pytania    35
   Rozdział 2. Źródła, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego    37
   2.1. Pojęcie i zakres źródeł prawa podatkowego    37
   2.2. Konstytucja    38
   2.3. Ustawy    41
   2.4. Międzynarodowe prawo podatkowe    43
   2.5. Unijne prawo podatkowe    45
   2.6. Rozporządzenia    47
   2.7. Akty prawa miejscowego    48
   2.8. Istota wykładni prawa podatkowego    50
   2.9. Rodzaje wykładni prawa podatkowego    52
   2.10. Stosowanie prawa podatkowego    57
   Pytania kontrolne    60
   Kazusy    60
   Odpowiedzi na pytania    61
   Rozwiązania kazusów    64
   Część II. Ogólne prawo podatkowe    67
   Rozdział 3. Ogólne prawo podatkowe w systemie prawa podatkowego    69
   3.1. Ogólne a szczegółowe prawo podatkowe    69
   3.2. Elastyczność przepisów prawa podatkowego    71
   3.3. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – pomiędzy elastycznością a definiowaniem    74
   3.4. Stosunek prawny zobowiązania podatkowego    79
   Pytania kontrolne    81
   Odpowiedzi na pytania    81
   Rozdział 4. Zobowiązanie podatkowe    83
   4.1. Powstanie zobowiązań podatkowych    83
   4.2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta    84
   4.2.1. Zagadnienia wstępne    84
   4.2.2. Odpowiedzialność podatnika    86
   4.2.3. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta    88
   4.3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych    89
   4.3.1. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 33–33c o.p.    90
   4.3.2. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 33d o.p.    93
   4.3.3. Hipoteka przymusowa    95
   4.3.4. Zastaw skarbowy    98
   4.4. Terminy płatności podatku i zaległość podatkowa    101
   4.5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe    106
   4.5.1. Wstęp    106
   4.5.2. Przesłanki ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego    106
   4.5.3. Ustalenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego    108
   4.5.4. Wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego    110
   4.5.5. Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej    110
   4.6. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych    111
   4.7. Nadpłata    122
   4.7.1. Pojęcie nadpłaty podatku    122
   4.7.2. Moment powstania nadpłaty    124
   4.7.3. Stwierdzenie nadpłaty podatku    126
   4.7.4. Zaliczenie i zwrot nadpłaty    128
   4.7.5. Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty podatku    130
   4.8. Odpowiedzialność osób trzecich    131
   4.8.1. Zasady odpowiedzialności    131
   4.8.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności    132
   4.8.3. Kategorie podmiotów odpowiedzialnych jako osoby trzecie    133
   4.9. Deklaracje, informacje podatkowe, informacje o schematach podatkowych i rachunki    143
   Orzecznictwo i interpretacje    150
   Pytania kontrolne    153
   Kazusy    154
   Odpowiedzi na pytania    158
   Rozwiązania kazusów    159
   Rozdział 5. Postępowanie podatkowe    163
   5.1. Specyfika postępowania podatkowego    163
   5.2. Przebieg postępowania podatkowego    166
   5.2.1. Strona w postępowaniu podatkowym    166
   5.2.2. Wszczęcie postępowania    169
   5.2.3. Czynności podejmowane w toku postępowania    170
   5.2.4. Dowody w postępowaniu podatkowym    172
   5.2.5. Oszacowanie podstawy opodatkowania    177
   5.2.6. Decyzja    178
   5.2.7. Odwołanie i postępowanie odwoławcze    180
   5.2.8. Tryby wzruszania decyzji ostatecznych    181
   5.2.9. Postępowania szczególne, do których stosuje się przepisy działu IV Ordynacji podatkowej    182
   5.3. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania    191
   5.4. Postępowanie podatkowe a czynności sprawdzające    194
   Orzecznictwo    197
   Pytania kontrolne    200
   Kazusy    201
   Odpowiedzi na pytania    201
   Rozwiązania kazusów    204
   Rozdział 6. Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa    205
   6.1. Istota i zakres kontroli podatkowej    205
   6.2. Przebieg kontroli podatkowej    207
   6.3. Organy i jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej    213
   6.4. Kontrola celno-skarbowa    218
   6.5. Pozostałe procedury realizowane przez Krajową Administrację Skarbową    229
   Pytania kontrolne    234
   Kazus    234
   Odpowiedzi na pytania    235
   Rozwiązanie kazusu    239
   Część III. Szczegółowe prawo podatkowe    241
   Rozdział 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych    243
   7.1. Charakter prawny    243
   7.2. Podmiot podatku    244
   7.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych jako podatek osobisty    245
   7.4. Przedmiot podatku    247
   7.4.1. Źródła przychodów    249
   7.4.2. Przychód    251
   7.4.3. Koszty uzyskania przychodów    253
   7.5. Podstawa obliczenia podatku    256
   7.6. Obliczanie podatku    260
   7.7. Pobór podatku    262
   7.8. Uproszczone formy opodatkowania    263
   7.8.1. Istota i zakres uproszczonych form opodatkowania    263
   7.8.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych    265
   7.8.3. Karta podatkowa    271
   7.8.4. Ryczałt od przychodów osób duchownych    275
   Orzecznictwo    276
   Pytania kontrolne    277
   Kazusy    277
   Odpowiedzi na pytania    279
   Rozwiązania kazusów    279
   Rozdział 8. Podatek dochodowy od osób prawnych    283
   8.1. Charakter prawny    283
   8.2. Podmiot podatku    284
   8.3. Zwolnienia podmiotowe    287
   8.4. Przedmiot opodatkowania    288
   8.5. Podstawa opodatkowania    293
   8.6. Stawki podatkowe    294
   8.7. Pobór podatku    296
   Pytania kontrolne    297
   Kazusy    297
   Odpowiedzi na pytania    298
   Rozwiązania kazusów    299
   Rozdział 9. Podatek od towarów i usług    301
   9.1. Charakter prawny    301
   9.2. Podmiot    305
   9.3. Przedmiot    308
   9.3.1. Wyłączenia ustawowe    310
   9.3.2. Dostawa towarów    311
   9.3.3. Świadczenie usług    312
   9.3.4. Eksport towarów    313
   9.3.5. Import towarów    314
   9.3.6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)    314
   9.3.7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)    315
   9.3.8. Zwolnienia przedmiotowe    315
   9.4. Podstawa opodatkowania    316
   9.5. Powstanie obowiązku podatkowego    319
   9.6. Obowiązki podatnika    321
   9.6.1. Obowiązek rejestracji    321
   9.6.2. Termin składania deklaracji    321
   Orzecznictwo    327
   Kazusy    328
   Rozwiązania kazusów    328
   Rozdział 10. Podatek akcyzowy    331
   10.1. Charakter prawny    331
   10.2. Regulacja krajowa i unijna    332
   10.3. Konstrukcja normatywna    333
   10.3.1. Podmiot podatku    333
   10.3.2. Przedmiot opodatkowania    335
   10.3.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe    341
   10.3.4. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe    343
   10.3.5. Ulgi i zwolnienia podatkowe    351
   10.3.6. Technika poboru    352
   Orzecznictwo i interpretacje    353
   Pytania kontrolne    356
   Kazusy    357
   Odpowiedzi na pytania    358
   Rozwiązania kazusów    359
   Rozdział 11. Podatek od gier    361
   11.1. Charakter prawny    361
   11.2. Konstrukcja normatywna    362
   11.2.1. Podmiot podatku    362
   11.2.2. Przedmiot opodatkowania    364
   11.2.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatku    366
   11.2.4. Obowiązki podatników    367
   11.2.5. Dopłaty    368
   Orzecznictwo i interpretacje    369
   Pytania kontrolne    369
   Kazusy    369
   Odpowiedzi na pytania    370
   Rozwiązania kazusów    371
   Rozdział 12. Pozostałe podatki państwowe    373
   12.1. Podatek tonażowy    373
   12.1.1. Charakter normatywny    373
   12.1.2. Konstrukcja normatywna    373
   12.1.2.1. Podmiot podatku    373
   12.1.2.2. Przedmiot opodatkowania    375
   12.1.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe    375
   12.1.4. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe oraz ustalanie i pobór należności podatkowych    376
   12.2. Podatek od wydobycia niektórych kopalin    378
   12.3. Podatek od niektórych instytucji fi nansowych    380
   Interpretacje    385
   Pytania kontrolne    386
   Kazusy    386
   Odpowiedzi na pytania    387
   Rozwiązania kazusów    390
   Rozdział 13. Podatki i opłaty samorządowe    391
   13.1. Podatek od nieruchomości    391
   13.1.1. Podmiot    392
   13.1.2. Przedmiot    394
   13.1.3. Podstawa opodatkowania    395
   13.1.4. Stawki podatku    396
   13.1.5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego    398
   13.1.6. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości    399
   13.1.7. Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości    400
   13.1.8. Zwolnienia od podatku od nieruchomości    401
   13.2. Podatek rolny i leśny    401
   13.2.1. Podatek rolny    401
   13.2.2. Podatek leśny    411
   13.3. Podatek od środków transportowych    416
   13.3.1. Konstrukcja normatywna    416
   13.3.1.1. Zakres podmiotowy    416
   13.3.1.2. Przedmiot opodatkowania    416
   13.3.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe    418
   13.3.3. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe    419
   13.3.4. Ulgi i zwolnienia podatkowe    422
   13.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych    422
   13.4.1. Przedmiot opodatkowania    423
   13.4.2. Podstawa opodatkowania    426
   13.4.3. Stawka podatku    427
   13.4.4. Obowiązek podatkowy    429
   13.4.5. Zwolnienia    430
   13.4.6. Zapłata, pobór i zwrot podatku    431
   13.5. Podatek od spadków i darowizn    432
   13.5.1. Uwagi ogólne    432
   13.5.2. Konstrukcja podatku od spadków i darowizn    433
   13.6. Opłaty samorządowe    442
   13.6.1. Cechy opłat samorządowych    442
   13.6.2. Opłata skarbowa    442
   13.6.3. Opłata targowa    445
   13.6.4. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa    447
   13.6.5. Opłata reklamowa    449
   13.6.6. Opłata od posiadania psów    450
   13.6.7. Opłata planistyczna    451
   13.6.8. Opłata adiacencka    451
   13.6.9. Opłaty związane z korzystaniem z dróg publicznych    453
   13.6.10. Opłaty związane z normalnym korzystaniem z dróg    454
   13.6.11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego    454
   13.6.12. Opłaty związane z korzystaniem ze środowiska naturalnego    455
   13.6.13. Opłaty za gospodarcze wykorzystywanie środowiska naturalnego    455
   13.6.14. Opłata za wycięcie drzew i krzewów    456
   Orzecznictwo i interpretacje    456
   Pytania kontrolne    460
   Kazusy    461
   Odpowiedzi na pytania    463
   Rozwiązania kazusów    472
   Bibliografia    477
   Autorzy    481
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia