Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,00  50,00

Format: pdf

40,0050,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:


od podstawowych pojęć, takich jak: podatek, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego;
do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, poszczególne rodzaje podatków i opłaty samorządowe.


W drugim wydaniu uwzględniono zmiany zarówno w ogólnym, jak i szczegółowym prawie podatkowym.


Dotyczą one m.in. następujących zagadnień:


rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi UE,
procedura eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych,
wydawanie uprzednich porozumień cenowych.


Analizie poddano także zmiany, które wejdą w życie z dniem 1.07.2020 r., w tym: umowę o współdziałanie, porozumienie podatkowe, audyt podatkowy. Autorzy omawiają również regulacje dotyczące białej listy podatników podatku od towarów i usług, a także unormowanie solidarnej odpowiedzialności podatnika wprowadzonej art. 117ba Ordynacji podatkowej.


W podręczniku ponadto znajdują się materiały pomocnicze niezbędne do nauki przed kolokwium lub egzaminem:


kazusy, które Czytelnik może samodzielnie rozwiązać,
zestaw pytań kontrolnych pomocnych w utrwaleniu wiedzy,
spis polecanej literatury do pogłębionej analizy zagadnień.


Przy każdym kazusie i pytaniu kontrolnym zamieszczono szkic odpowiedzi bądź wskazówki, w którym miejscu książki znajduje się materiał ułatwiający sformułowanie poprawnej odpowiedzi.


Rok wydania2020
Liczba stron484
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-004-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     13
  
  Wstęp     15
  
  Część I. Zagadnienia wprowadzające     17
  
  Rozdział 1. Pojęcie podatku i prawa podatkowego     19
  
   1.1. Definicja podatku     19
  
   1.2. Zakres konstrukcji prawnej podatku     25
  
   1.3. Problem granic opodatkowania     33
  
   1.4. Pojęcie prawa podatkowego     34
  
  Pytania kontrolne     35
  
  Odpowiedzi na pytania     35
  
  Rozdział 2. Źródła, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego     37
  
   2.1. Pojęcie i zakres źródeł prawa podatkowego     37
  
   2.2. Konstytucja     38
  
   2.3. Ustawy     41
  
   2.4. Międzynarodowe prawo podatkowe     43
  
   2.5. Unijne prawo podatkowe     45
  
   2.6. Rozporządzenia     47
  
   2.7. Akty prawa miejscowego     48
  
   2.8. Istota wykładni prawa podatkowego     50
  
   2.9. Rodzaje wykładni prawa podatkowego     52
  
   2.10. Stosowanie prawa podatkowego     57
  
  Pytania kontrolne     60
  
  Kazusy     60
  
  Odpowiedzi na pytania     61
  
  Rozwiązania kazusów     64
  
  Część II. Ogólne prawo podatkowe     67
  
  Rozdział 3. Ogólne prawo podatkowe w systemie prawa podatkowego     69
  
   3.1. Ogólne a szczegółowe prawo podatkowe     69
  
   3.2. Elastyczność przepisów prawa podatkowego     71
  
   3.3. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – pomiędzy elastycznością a definiowaniem     74
  
   3.4. Stosunek prawny zobowiązania podatkowego     79
  
  Pytania kontrolne     81
  
  Odpowiedzi na pytania     81
  
  Rozdział 4. Zobowiązanie podatkowe     83
  
   4.1. Powstanie zobowiązań podatkowych     83
  
   4.2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta     84
  
   4.2.1. Zagadnienia wstępne     84
  
   4.2.2. Odpowiedzialność podatnika     86
  
   4.2.3. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta     88
  
   4.3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych     89
  
   4.3.1. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 33–33c o.p.     90
  
   4.3.2. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 33d o.p.     93
  
   4.3.3. Hipoteka przymusowa     95
  
   4.3.4. Zastaw skarbowy     98
  
   4.4. Terminy płatności podatku i zaległość podatkowa     101
  
   4.5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe     106
  
   4.5.1. Wstęp     106
  
   4.5.2. Przesłanki ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego     106
  
   4.5.3. Ustalenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego     108
  
   4.5.4. Wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego     110
  
   4.5.5. Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej     110
  
   4.6. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych     111
  
   4.7. Nadpłata     122
  
   4.7.1. Pojęcie nadpłaty podatku     122
  
   4.7.2. Moment powstania nadpłaty     124
  
   4.7.3. Stwierdzenie nadpłaty podatku     126
  
   4.7.4. Zaliczenie i zwrot nadpłaty     128
  
   4.7.5. Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty podatku     130
  
   4.8. Odpowiedzialność osób trzecich     131
  
   4.8.1. Zasady odpowiedzialności     131
  
   4.8.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności     132
  
   4.8.3. Kategorie podmiotów odpowiedzialnych jako osoby trzecie     133
  
   4.9. Deklaracje, informacje podatkowe, informacje o schematach podatkowych i rachunki     143
  
  Orzecznictwo i interpretacje     150
  
  Pytania kontrolne     153
  
  Kazusy     154
  
  Odpowiedzi na pytania     158
  
  Rozwiązania kazusów     159
  
  Rozdział 5. Postępowanie podatkowe     163
  
   5.1. Specyfika postępowania podatkowego     163
  
   5.2. Przebieg postępowania podatkowego     166
  
   5.2.1. Strona w postępowaniu podatkowym     166
  
   5.2.2. Wszczęcie postępowania     169
  
   5.2.3. Czynności podejmowane w toku postępowania     170
  
   5.2.4. Dowody w postępowaniu podatkowym     172
  
   5.2.5. Oszacowanie podstawy opodatkowania     177
  
   5.2.6. Decyzja     178
  
   5.2.7. Odwołanie i postępowanie odwoławcze     180
  
   5.2.8. Tryby wzruszania decyzji ostatecznych     181
  
   5.2.9. Postępowania szczególne, do których stosuje się przepisy działu IV Ordynacji podatkowej     182
  
   5.3. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania     191
  
   5.4. Postępowanie podatkowe a czynności sprawdzające     194
  
  Orzecznictwo     197
  
  Pytania kontrolne     200
  
  Kazusy     201
  
  Odpowiedzi na pytania     201
  
  Rozwiązania kazusów     204
  
  Rozdział 6. Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa     205
  
   6.1. Istota i zakres kontroli podatkowej     205
  
   6.2. Przebieg kontroli podatkowej     207
  
   6.3. Organy i jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej     213
  
   6.4. Kontrola celno-skarbowa     218
  
   6.5. Pozostałe procedury realizowane przez Krajową Administrację Skarbową     229
  
  Pytania kontrolne     234
  
  Kazus     234
  
  Odpowiedzi na pytania     235
  
  Rozwiązanie kazusu     239
  
  Część III. Szczegółowe prawo podatkowe     241
  
  Rozdział 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych     243
  
   7.1. Charakter prawny     243
  
   7.2. Podmiot podatku     244
  
   7.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych jako podatek osobisty     245
  
   7.4. Przedmiot podatku     247
  
   7.4.1. Źródła przychodów     249
  
   7.4.2. Przychód     251
  
   7.4.3. Koszty uzyskania przychodów     253
  
   7.5. Podstawa obliczenia podatku     256
  
   7.6. Obliczanie podatku     260
  
   7.7. Pobór podatku     262
  
   7.8. Uproszczone formy opodatkowania     263
  
   7.8.1. Istota i zakres uproszczonych form opodatkowania     263
  
   7.8.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych     265
  
   7.8.3. Karta podatkowa     271
  
   7.8.4. Ryczałt od przychodów osób duchownych     275
  
  Orzecznictwo     276
  
  Pytania kontrolne     277
  
  Kazusy     277
  
  Odpowiedzi na pytania     279
  
  Rozwiązania kazusów     279
  
  Rozdział 8. Podatek dochodowy od osób prawnych     283
  
   8.1. Charakter prawny     283
  
   8.2. Podmiot podatku     284
  
   8.3. Zwolnienia podmiotowe     287
  
   8.4. Przedmiot opodatkowania     288
  
   8.5. Podstawa opodatkowania     293
  
   8.6. Stawki podatkowe     294
  
   8.7. Pobór podatku     296
  
  Pytania kontrolne     297
  
  Kazusy     297
  
  Odpowiedzi na pytania     298
  
  Rozwiązania kazusów     299
  
  Rozdział 9. Podatek od towarów i usług     301
  
   9.1. Charakter prawny     301
  
   9.2. Podmiot     305
  
   9.3. Przedmiot     308
  
   9.3.1. Wyłączenia ustawowe     310
  
   9.3.2. Dostawa towarów     311
  
   9.3.3. Świadczenie usług     312
  
   9.3.4. Eksport towarów     313
  
   9.3.5. Import towarów     314
  
   9.3.6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)     314
  
   9.3.7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)     315
  
   9.3.8. Zwolnienia przedmiotowe     315
  
   9.4. Podstawa opodatkowania     316
  
   9.5. Powstanie obowiązku podatkowego     319
  
   9.6. Obowiązki podatnika     321
  
   9.6.1. Obowiązek rejestracji     321
  
   9.6.2. Termin składania deklaracji     321
  
  Orzecznictwo     327
  
  Kazusy     328
  
  Rozwiązania kazusów     328
  
  Rozdział 10. Podatek akcyzowy     331
  
   10.1. Charakter prawny     331
  
   10.2. Regulacja krajowa i unijna     332
  
   10.3. Konstrukcja normatywna     333
  
   10.3.1. Podmiot podatku     333
  
   10.3.2. Przedmiot opodatkowania     335
  
   10.3.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe     341
  
   10.3.4. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe     343
  
   10.3.5. Ulgi i zwolnienia podatkowe     351
  
   10.3.6. Technika poboru     352
  
  Orzecznictwo i interpretacje     353
  
  Pytania kontrolne     356
  
  Kazusy     357
  
  Odpowiedzi na pytania     358
  
  Rozwiązania kazusów     359
  
  Rozdział 11. Podatek od gier     361
  
   11.1. Charakter prawny     361
  
   11.2. Konstrukcja normatywna     362
  
   11.2.1. Podmiot podatku     362
  
   11.2.2. Przedmiot opodatkowania     364
  
   11.2.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatku     366
  
   11.2.4. Obowiązki podatników     367
  
   11.2.5. Dopłaty     368
  
  Orzecznictwo i interpretacje     369
  
  Pytania kontrolne     369
  
  Kazusy     369
  
  Odpowiedzi na pytania     370
  
  Rozwiązania kazusów     371
  
  Rozdział 12. Pozostałe podatki państwowe     373
  
   12.1. Podatek tonażowy     373
  
   12.1.1. Charakter normatywny     373
  
   12.1.2. Konstrukcja normatywna     373
  
   12.1.2.1. Podmiot podatku     373
  
   12.1.2.2. Przedmiot opodatkowania     375
  
   12.1.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe     375
  
   12.1.4. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe oraz ustalanie i pobór należności podatkowych     376
  
   12.2. Podatek od wydobycia niektórych kopalin     378
  
   12.3. Podatek od niektórych instytucji fi nansowych     380
  
  Interpretacje     385
  
  Pytania kontrolne     386
  
  Kazusy     386
  
  Odpowiedzi na pytania     387
  
  Rozwiązania kazusów     390
  
  Rozdział 13. Podatki i opłaty samorządowe     391
  
   13.1. Podatek od nieruchomości     391
  
   13.1.1. Podmiot     392
  
   13.1.2. Przedmiot     394
  
   13.1.3. Podstawa opodatkowania     395
  
   13.1.4. Stawki podatku     396
  
   13.1.5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego     398
  
   13.1.6. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości     399
  
   13.1.7. Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości     400
  
   13.1.8. Zwolnienia od podatku od nieruchomości     401
  
   13.2. Podatek rolny i leśny     401
  
   13.2.1. Podatek rolny     401
  
   13.2.2. Podatek leśny     411
  
   13.3. Podatek od środków transportowych     416
  
   13.3.1. Konstrukcja normatywna     416
  
   13.3.1.1. Zakres podmiotowy     416
  
   13.3.1.2. Przedmiot opodatkowania     416
  
   13.3.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe     418
  
   13.3.3. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe     419
  
   13.3.4. Ulgi i zwolnienia podatkowe     422
  
   13.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych     422
  
   13.4.1. Przedmiot opodatkowania     423
  
   13.4.2. Podstawa opodatkowania     426
  
   13.4.3. Stawka podatku     427
  
   13.4.4. Obowiązek podatkowy     429
  
   13.4.5. Zwolnienia     430
  
   13.4.6. Zapłata, pobór i zwrot podatku     431
  
   13.5. Podatek od spadków i darowizn     432
  
   13.5.1. Uwagi ogólne     432
  
   13.5.2. Konstrukcja podatku od spadków i darowizn     433
  
   13.6. Opłaty samorządowe     442
  
   13.6.1. Cechy opłat samorządowych     442
  
   13.6.2. Opłata skarbowa     442
  
   13.6.3. Opłata targowa     445
  
   13.6.4. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa     447
  
   13.6.5. Opłata reklamowa     449
  
   13.6.6. Opłata od posiadania psów     450
  
   13.6.7. Opłata planistyczna     451
  
   13.6.8. Opłata adiacencka     451
  
   13.6.9. Opłaty związane z korzystaniem z dróg publicznych     453
  
   13.6.10. Opłaty związane z normalnym korzystaniem z dróg     454
  
   13.6.11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego     454
  
   13.6.12. Opłaty związane z korzystaniem ze środowiska naturalnego     455
  
   13.6.13. Opłaty za gospodarcze wykorzystywanie środowiska naturalnego     455
  
   13.6.14. Opłata za wycięcie drzew i krzewów     456
  
  Orzecznictwo i interpretacje     456
  
  Pytania kontrolne     460
  
  Kazusy     461
  
  Odpowiedzi na pytania     463
  
  Rozwiązania kazusów     472
  
  Bibliografia     477
  
  Autorzy     481
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia