Genetyka molekularna

Genetyka molekularna

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie niezwykle popularnego i od dawna oczekiwanego podręcznika genetyki molekularnej. W obecnym wydaniu uwzględniono najważniejsze osiągnięcia w obrębie każdego z omawianych działów, wprowadzono rozdział poświęcony genomice i proteomice. Omówiono miejsce genetyki w biologii i naukach przyrodniczych; przyszłość genetyki, zwłaszcza w obszarze jej praktycznych zastosowań; podstawowe koncepcje genetyczne i metody analizy genetycznej u różnych grup organizmów; budowę, strukturę i fizyczną organizację materiału genetycznego (DNA i RNA); mechanizm replikacji DNA, mutacje, rekombinacje i naprawę uszkodzeń DNA; kod genetyczny i biosyntezę białek; inżynierię genetyczną; budowę i działanie genów prokariotycznych i eukariotycznych; genomikę i proteomikę, geny a różnicowanie się i rozwój; molekularne podstawy procesów odpornościowych; genetyczne podłoże chorób nowotworowych; geny a ewolucja; biotechnologię w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Podręcznik bogato ilustrowany. Napisany przez grono najwybitniejszych znawców.


Pozycja przeznaczona dla studentów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, nauk rolniczych, medycyny, psychologii, socjologii, słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów i pracowników naukowych oraz tych wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, czym jest współczesna genetyka.


Podczas II Kongresu Genetyki Polskiej we wrześniu 2007 roku autor książki otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetycznego za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2004-2006.


Liczba stron542
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-011-4744-0
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp PIOTR WĘGLEŃSKI XIII
  Wykaz skrótów XVII
  1. Podstawowe koncepcje genetyczne i wybrane metody analizy genetycznej u różnych grup organizmów PIOTR WĘGLEŃSKI 1
    1.1. Dziedziczenie ma charakter jednostkowy    1
    1.2. Geny mieszczą się w chromosomach    4
    1.3. Geny zajmują stałe miejsca w chromosomach i mogą rekombinować     6
    1.4. Rekombinacja może zachodziƒá również i wewnątrz genu    9
    1.5. Mutacje w różnych genach uzupełniają się (komplementują), a w jednym (na ogół) nie    9
    1.6. Analiza genetyczna bakterii    12
      1.6.l. Koniugacja    13
      1.6.2. Transformacja    16
      1.6.3. Transdukcja    16
    1.7. Nie wszystkie geny lokują się w chromosomach     18
  2. Struktura, replikacja i naprawa materiału genetycznego KRZYSZTOF STAROŃ     20
    2.1. Budowa,struktura i fizyczna organizacja materiału genetycznego    20
      2.1.1. Ogólna budowa podwójnej helisy oparta jest na kilku prostych regułach    22
      2.1.2. Niektóre zasady azotowe w DNA są zmetylowane    25
      2.1.3. Polimorfizm strukturalny cząsteczek DNA ma znaczenie biologiczne    25
      2.1.4. Z dwuniciowej budowy cząsteczki DNA wynikają problemy topologiczne, rozwiązywane przez topoizomerazy    29
      2.1.5. W upakowaniu bakteryjnego DNA mają udział topoizomerazy oraz białka wiążące się do DNA     35
      2.1.6. DNA archeonów jest owinięty wokół struktur przypominających eukariotyczne nukleosomy    38
      2.1.7. Nukleosomy są podstawową strukturą organizującą eukariotyczny DNA    38
      2.1.8. Włókno nukleosomowe zwija się w struktury wyższego rzędu     41
      2.1.9. Jądro komórkowe zawiera odrębne kompartmenty     42
      2.1.10. Struktura jądra komórkowego jest dynamiczna     43
      2.1.11. Podczas mitozy chromosomy ulegają kondensacji     43
    2.2. Mechanizm replikacji DNA    45
      2.2.1. Replikacja DNA polega na dołączaniu nukleotydów w kierunku 5'->3'    46
      2.2.2. Replikacja bakteryjna rozpoczyna się w pojedynczym miejscu inicjacji replikacji (ori)    48
      2.2.3. Replikacja eukariotyczna jest kontrolowana przez cykl komórkowy    53
      2.2.4. Wierność replikacji zależy od polimerazy DNA    57
      2.2.5. U eukariotów replikacji ulega chromatyna    58
      2.2.6. Replikacja telomerów wymaga wyjątkowych enzymów    60
    2.3. Rekombinacje, mutacje, naprawa uszkodzeń DNA i niestabilność genomu    63
      2.3.1. Podczas rekombinacji homologicznej po≈õrednim stadium na poziomie DNA są struktury Hollidaya    63
      2.3.2. W rekombinacji homologicznej bierze udział wiele białek    66
      2.3.3. Większość dwuniciowych pęknięć DNA ssaków jest usuwana przez rekombinację niehomologiczną    68
      2.3.4. Wyróżnia się wiele rodzajów mutacji    70
      2.3.5. W komórce zachodzą spontaniczne mutacje    71
      2.3.6. Czynniki mutagenne zwiększają częstość mutacji    74
      2.3.7. Uszkodzenia DNA są w większości naprawiane     76
      2.3.8. Niestabilność genomu jest przyczyną wielu chorób    82
  3. Kod genetyczny i biosynteza białek WŁODZIMIERZ ZAGÓRSKI-OSTOJA    83
    3.1. Cząsteczka adaptorowa, pojęcie antykodonu    85
    3.2. Schemat translacji    86
    3.3. Struktura rybosomu     90
    3.4. Rybosomowe kwasy rybonukleinowe (rRNA)    90
    3.5. Białka typosomowe     92
    3.6. Rybosom - maszyna molekularna    93
    3.7. Odstępstwa od kodu uniwersalnego    6
    3.8. Kod nie musi być odczytany w jednej fazie    98
    3.9. Zapis w mRNA może się różnić od zapisu w DNA    99
    3.10. Redagowanie może wprowadzić dodatkowy kodon terminalny    99
    3.11. Redagowanie może kreować kodon inicjacyjny    100
    3.12. Redagowanie może przywrócić treść kodu uniwersalnego     100
    3.13. Redagowanie może nadać sens informacji, kreując otwarte ramki odczytu w rezultacie licznych rozrzuconych insercji     101
    3.14. Redagowanie może nadać sens informacji na skutek blokowych insercji urydyn i delecji urydyn    101
    3.15. Transferowy RNA(tRNA)    102
    3.16. Swoistość aminoacylacji tRNA    103
    3.17. Supresorowe tRNA    104
    3.18. Swoistość aminoacylacji może być określona przez nietypową parę zasad umieszczoną w ramieniu aminokwasowym    105
    3.19. Supresja może zachodzić w wyniku „pomyłek” rybosomów. Dwuznaczność translacji    105
    3.20. Modyfikacje reszt aminokwasowych w aminoacylo-tRNA zmieniają znaczenie kodonów     108
  4. Inżynieria genetyczna PIOTR WĘGLEŃSKI, PAWEŁ GOLIK 109
    4.1. Klonowanie genów     110
    4.2. Enzymy restrykcyjne     112
    4.3. Mapy restrykcyjne     114
    4.4. Wektory    116
      4.4.1. Bakteryjne wektory plazmidowe    116
      4.4.2. Wektory pochodne bakteriofagów    119
      4.4.3. Wektory drożdżowe     122
      4.4.4. Wektory stosowane do wyższych eukariotów    123
      4.4.5. Wektory ekspresyjne     129
    4.5. Wprowadzanie DNA do komórek i całych organizmów    129
    4.6. Sklonowany gen może ulegać ekspresji w komórkach gospodarza    131
    4.7. Technika PCR pozwala na namnożenie dowolnego fragmentu DNA bez konieczności klonowania     132
    4.8. Hybrydyzacja pozwala na identyfikację określonych sekwencji nukleotydowych    134
      4.8.1. Sondami w technikach hybrydyzacji są wyznakowane cząsteczki kwasów nukleinowych    135
      4.8.2. Metoda Southerna służy do identyfikacji fragmentów DNA    137
      4.8.3. Hybrydyzacja northern wykrywa określone cząsteczki RNA    140
      4.8.4. Technika western i inne techniki immunologiczne służą do badania białek     140
    4.9. Mikromacierze pozwalają na analizę tysięcy genów jednocześnie    142
      4.9.1. Mikromacierze cDNA służą do porównywania ekspresji genów w dwóch próbkach     142
      4.9.2. Mikromacierze oligonukleotydowe służą do badania RNA i DNA    144
      4.9.3. Wyniki doświadczeń wykorzystujących mikromacierze są analizowane za pomocą odpowiednich metod bioinformatycznych    146
    4.10. Sekwencjonowanie DNA    146
    4.11. Badanie oddziaływań białek z DNA umożliwia identyfikację sekwencji odpowiedzialnych za regulację ekspresji genów     149
    4.12. Badanie błałek     151
    4.13. Ukierunkowana mutageneza pozwala wytwarzać dowolne allele sklonowanego genu    152
    4.14. Odwrotna genetyka - poszukiwanie funkcji genu     155
      4.14.1. Rekombinację można wykorzystać do trwałego rozbicia genu    156
      4.14.2. Interferencja RNA pozwala na epigenetyczne wyciszenie ekspresji wybranego genu     159
    4.15. Metody bioinformatyczne     160
      4.15.1. Analiza sekwencji dostarcza wielu informacji     160
      4.15.2. Sekwencja pozwala niekiedy na modelowanie struktury przestrzennej    161
      4.15.3. Bazy danych są jednym z najważniejszych narzędzi w biologii    162
  5. Budowa i działanie genów prokariotycznych ELŻBIETA K. JAGUSZTYN-KRYNICKA 164
    5.1. Organizacja i ekspresja materiału genetycznego bakterii     164
      5.1.1. Genomy bakteryjne są dynamicznymi, stale ewoluującymi strukturami. Jak zdefiniować podstawowe elementy materiału genetycznego bakterii?     164
    5.2. Regulacja ekspresji genów na poziomie transkrypcji jest głównym mechanizmem regulującym skład proteomu bakteryjnego    171
      5.2.1. Podjednostka sigma (σ) RNAP odgrywa zasadniczą rolę w rozpoznaniu sekwencji promotorowych     172
      5.2.2. Inicjacja transkrypcji wymaga aktywności czynników transkrypcyjnych    174
      5.2.3. Przykłady negatywnej i pozytywnej regulacji inicjacji transkrypcji – operon laktozowy, galaktozowy i arabinozowy     181
      5.2.4. Fosforylacja białek odpowiada za procesy transdukcji sygnału i modulowanie aktywności wielu czynników transkrypcyjnych    184
      5.2.5. Metylacja DNA reguluje inicjację transkrypcji wielu genów bakteryjnych i wpływa na poziom wirulencji bakterii patogennych     187
    5.3. Kontrola ekspresji genów jest także modulowana potranskrypcyjnie     188
      5.3.1. Stabilność bakteryjnego mRNA decyduje o poziomie ekspresji genów    188
      5.3.2. Zadziwiająco wiele mechanizmów moduluje strukturę drugorzędową obszaru liderowego RNA warunkując przedwczesną terminację transkrypcji    191
      5.3.3. Regulatorowe małe cząsteczki RNA kontrolują potranskrypcyjnie ekspresję genów także w komórkach prokariotycznych     195
    5.4. Potranslacyjne modyfikacje białek oraz właściwa lokalizacja decydują o ich aktywności    200
      5.4.1. Fosforylacja i glikozylacja białek decydują o ich funkcji    201
      5.4.2. Wprowadzanie mostków dwusiarczkowych zachodzące na terenie peryplazmy jest etapem niezbędnym do prawidłowego zwijania wielu białek     202
      5.4.3. Modyfikacja prekursorów lipoprotein oraz ich sortowanie decydują o właściwościach tej klasy białek    204
      5.4.4. Potranslacyjne modyfikacje wielu białek bakterii patogennych zachodzą na terenie komórek eukariotycznych     206
      5.4.5. Proteoliza białek jest procesem decydującym o aktywności białek strukturalnych i efektorowych, regulującym poziom białek regulatorowych oraz kontrolującym jakość wytwarzanych protein    208
      5.4.6. Pasożytniczy, samolubny DNA obecny jest w komórkach prokariotycznych - introny inteiny.    210
    5.5. Globalne systemy regulacji, regulony, zapewniają szybką adaptację ekspresji wielu operonów do zmieniających się warunków środowiska     213
      5.5.1. Kaskadowy model regulacji ekspresji czynników wirulencji warunkuje precyzję odpowiedzi    216
      5.5.2. W populacji bakteryjnej poszczególne komórki wykazują różne właściwości fenotypowe     219
    5.6. Analiza transkryptomów i proteomów bakteryjnych dostarcza wielu nowych informacji, których często nie potrafimy wytłumaczyć     223
  6. Budowa i działanie genów eukariotycznych ANDRZEJ JERZMANOWSKI 226
    6.1. Budowa genów eukariotycznych LL    226
      6.1.1. Rodzaje sekwencji występujące w genomach eukariotycznych    226
      6.1.2. Geny nieciągłe     228
    6.2. Transkypcja     229
      6.2.1. Ogólna charakterystyka transkrypcji u eukariotów     229
      6.2.2. Rodzaje jądrowych polimeraz RNA i transkrybowane przez nie geny    230
      6.2.3. Sekwencje regulatorowe    231
      6.2.4. Metylacja DNA, wyspy CpG i transkrypcja     233
      6.2.5. Składniki kompleksu transkrypcyjnego i ich działanie w trakcie inicjacji transkrypcji     234
      6.2.6. Dalszy przebieg transkrypcji z udziałem pol RNAII: elongacja i terminacja oraz ochrona początku i końca transkryptu     238
    6.3. Mechanizm wycinania intronów i spajania eksonów (splicing)     243
    6.4. Chromatyna i regulacja transkrypcji     246
      6.4.1. Euchromatyna i heterochromatyna     246
      6.4.2. Potranslacyjne modyfikacje histonów (kod histonowy) i metylacja DNA    247
      6.4.3. Mechanizmy odpowiedzialne za tworzenie heterochromatyny    248
      6.4.4. Zjawisko interferencji RNA    248
      6.4.5. Warianty histonów     252
      6.4.6. Białka Polycomb i Trithorax     253
    6.5. Geny związane z regulacją cyklu komórkowego    253
    6.6. Geny związane Z apoptozą    256
    6.7. Geny związane z przewodzeniem sygnałów     257
    6.8. Geny związane z uczeniem się i pamięcią     258
  7. Genomika PAWEŁ GOLIK 259
    7.1. Od genów do genomów    259
    7.2. Główne działy współczesnej genomiki    261
    7.3. Sekwencje i genomy    262
      7.3.1. Pierwszymi poznanymi genomami były genomy mikoplazm    262
      7.3.2. Genomy bakterii sekwencjonowane są z wykorzystaniem metody losowej fragmentacji     263
      7.3.3. Do sekwencjonowania pierwszych złożonych genomów eukariotycznych zastosowano metodę hierarchiczną    264
      7.3.4. Zastosowanie metody losowej fragmentacji przyspieszyło prace nad sekwencją genomu człowieka     266
      7.3.5. Identyfikacja genów w genomach wyższych eukariotów nie jest oczywista     267
      7.3.6. Genom człowieka zawiera zaskakująco niewiele genów     268
      7.3.7. Genomy wyższych eukariotów zawierają wiele sekwencji repetytywnych     269
    7.4. Genomika porównawcza i ewolucja     270
      7.4.1. Analiza genomów pozwala odtwarzać najwcześniejsze etapy ewolucji życia     270
      7.4.2. Genomika porównawcza ujawnia przystosowania genomu do zajmowanej przez organizm niszy ewolucyjnej     271
      7.4.3. Analiza genomów bakterii ujawnia wiele przypadków horyzontalnego transferu genów     273
      7.4.4. Genomika środowiskowa analizuje całe zbiorowiska mikroorganizmów    273
      7.4.5. Genomy eukariotyczne zawierają wiele wspólnych genów     274
      7.4.6. Porównanie genomu człowieka i szympansa jest drogą do wyjaśnienia ewolucji człowieka     275
    7.5. Genomika funkcjonalna i pokrewne dziedziny    276
      7.5.1. Poznanie sekwencji genomów zmienia strategię badania funkcji genów     276
      7.5.2. Analiza porównawcza dostarcza wstępnych hipotez odnośnie do funkcji genu    277
      7.5.3. Odwrotna genetyka i transkryptomika to dwie główne strategie analizy funkcjonalnej     277
      7.5.4. Analiza funkcjonalna genomu drożdży jest bardzo zaawansowana    279
      7.5.5. Proteomika bada białka kodowane przez geny zawarte w genomie    280
    7.6. Genomika różnic indywidualnych i farmakogenomika    282
      7.6.1. Średnio 1 na 300 nukleotydów w genomie wykazuje zmienność    282
      7.6.2. Niektóre zmiany nukleotydowe są przyczyną chorób genetycznych    282
      7.6.3. Zmienność nukleotydowa ma znaczenie medyczne     283
      7.6.4. Zmienność genetyczna pozwala na odtworzenie historii populacji     284
    7.7. Przyszłość genomiki - nadzieje i obawy     284
  8. Geny a różnicowanie się i rozwój PIOTR BĘBAS 286
    8.1. Różnicowanie się komórek jest związane ze zmianą ich potencji rozwojowej     286
    8.2. Skierowanie komórek na określony szlak rozwoju zależy od materiału odziedziczonego od komórki macierzystej lub jest wynikiem oddziaływań międzykomówkowych     287
    8.3. Istnieją trzy mechanizmy, poprzez które dochodzi do ustalenia losów komórek w rozwijającym się organizmie    289
    8.4. Genetyczna kontrola determinacji i rozwoju płci u zwierząt     290
      8.4.1. Mechanizm kompensacyjny odpowiada za regulację poziomu transkrypcji genów położonych na chromosomach X    292
      8.4.2. W różnicowaniu płci somatycznej u ssaków bierze udział czynnik TDF    297
      8.4.3. Sry determinuje płeć męską komórek somatycznych jąder oraz odpowiada za przebieg różnicowania się pierwszorzędowych cech płciowych u ssaków     299
      8.4.4. Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów jest głównym elementem szlaku różnicowaniasię płci somatycznej u D. melanogaster     302
      8.4.5. Osiąganie stanu przeznaczenia komórek rozrodczych     305
    8.5. Wybrane zagadnienia z zakresu genetycznej kontroli embriogenezy zwierząt    306
      8.5.1. Hierarchiczny system działania genów podczas rozwoju D. melanogaster     306
      8.5.2. Geny matczyne odpowiadają za wczesne etapy kształtowania planu budowy zarodka wzdłuż jego osi przednio-tylnej poprzez regulację aktywności genów ubytku     308
      8.5.3. Geny segmentacji    314
      8.5.4. Rozwój zarodka wzdłuż jego osi grzbietowo-brzusznej również zależy od genów matczynych     319
      8.5.5. Pierwsze z genów zarodkowych aktywowanych podczas rozwoju owada wzdłuż osi grzbietowo-brzusznej wzajemnie regulują swą aktywność (analogicznie do genów ubytku)    322
      8.5.6. Geny homeotyczne     324
      8.5.7. Inicjacja oraz utrzymywanie ekspresji genów homeotycznych    327
      8.5.8. Homeoboksy, homeodomeny oraz geny Hox     329
    8.6. Wybrane zagadnienia z zakresu genetycznej kontroli rozwoju roślin    330
      8.6.1. Geny zaangażowane w rozwój siewki    331
      8.6.2. Genetyczna kontrola rozwoju kwiatu    333
      8.6.3. Rola genów homeotycznych w tworzeniu wzoru kwiatu    335
  9. Molekularne podstawy procesów odpornościowych BARBARA LIPIŃSKA, MARTA NUREK 338
    9.1. Antygeny wywołują odpowiedź immunologiczną humoralną i komórkową     339
    9.2. Przeciwciała wiążą się z determinantami antygenowymi    340
    9.3. Przeciwciała dzielą się na klasy pełniące różne funkcje    342
    9.4. Przeciwciała są wytwarzane przez limfocyty B    345
    9.5. Odpowiednie przeciwciała wytwarzane są dzięki selekcji określonych klonów limfocytów B     346
    9.6. Układ odpornościowy ma pamięć immunologiczną     348
    9.7. Limfocyty T są podstawą odpowiedzi komórkowej i niezbędnym elementem odpowiedzi humoralnej     348
    9.8. Makrofagi są ważnymi komórkami wspomagającymi odpowiedź immunologiczną     351
    9.9. Komórki układu immunologicznego krążą po całym organizmie    351
    9.10. Przeciwciała mają wspólny plan budowy, lecz są bardzo różnorodne    352
    9.11. Potrafimy wytwarzać przeciwciała monoklonalne    358
    9.12. Są dwa zasadnicze mechanizmy prowadzące do różnorodności przeciwciał    360
    9.13. Geny immunoglobulin ulegają somatycznej rekombinacji    360
    9.14. Regulacja transkrypcji genów immunoglobulin    370
    9.15. Limfocyty T mają receptory TCR    371
    9.16. Receptory komórek T wiążą antygeny prezentowane na powierzchni komórki    376
    9.17. Białka MHC uczestniczą w odrzucaniu przeszczepów    379
    9.18. Białka MHC uczestniczą w stymulacji syntezy immunoglobulin    381
    9.19. Białka MHC są polimorficzne i należą do nadrodziny immunoglobulin    382
    9.20. Geny MHC mają bardzo wiele alleli     384
    9.21. Edukacja grasicowa uczy komórki T reagować z obcymi białkami i tolerować własne    385
    9.22. Odpowiedź immunologiczna zależna od antygenu    387
    9.23. Antygeny stymulujące syntezę przeciwciał niezależnie od komórek T    391
    9.24. Zaktywowana komórka B wydziela przeciwciała     391
    9.25. Zaktywowany limfocyt B wytwarza wtórne przeciwciała     393
    9.26. Geny immunoglobulin ulegają somatycznym mutacjom    395
    9.27. Tolerancja komórek B wobec własnych antygenów organizmu    396
    9.28. Wirus HIV wywołuje AIDS    396
  10. Genetyczne podłoże chorób nowotworowych JANUSZ LIMON    400
    10.1. Wprowadzenie do procesu transformacji nowotworowej     400
    10.2. Większość czynników rakotwórczych pośrednio lub bezpośrednio uszkadza DNA    401
    10.3. Rozwój nowotworów złośliwych może być współuwarunkowany przez czynniki, które nie uszkadzają DNA    403
    10.4. Udział wirusów i innych czynników infekcyjnych w indukcji nowotworów złośliwych    403
    10.5. Promieniowania jonizujące i nadfioletowe wywołują liczne uszkodzenia DNA     405
    10.6. Większość raków powstaje z jednej nieprawidłowej komórki    407
    10.7. Nowotwory są bardzo różnorodnymi chorobami     408
    10.8. Geny związane z procesem powstawania i rozwoju nowotworów    409
      10.8.1. Protoonkogeny a onkogeny    410
      10.8.2. Geny supresorowe     413
      10.8.3. Geny ochraniające integralność genomu     415
    10.9. Czym różnią się nowotwory uwarunkowane mutacjami somatycznymi od nowotworów powstających na podłożu mutacji germinalnych?    416
    10.10. Tylko nieliczne raki są wywoływane mutacjami germinalnymi – większość indukujących mutacji zachodzi w komórkach somatycznych podczas życia osobniczego     418
    10.11. Uszkodzenia DNA i chromosomów występujące w komórkach rakowych są złożone     421
      10.11.1. Zaburzenia liczby chromosomów, czyli aneuploidie     421
      10.11.2. Translokacje chromosomowe    423
      10.11.3. Amplifikacje genów    425
    10.12. Metody identyfikacji uszkodzeń genomu komórek nowotworowych    427
  11. Ewolucja molekularna PAWEŁ GOLIK 430
    11.1. Homologia i zmienność sekwencji    431
      11.1.1. Podobieństwo sekwencji świadczy o ich homologii    431
      11.1.2. Przyrównywanie jest konieczne do porównywania sekwencji    433
      11.1.3. Zmienność sekwencji białkowych    434
      11.1.4. Zmienność sekwencji nukleotydowych    440
    11.2. Tworzenie nowej informacji i ewolucja genomów    445
      11.2.1. Ekspansja rodzin paralogicznych może prowadzić do powstawania nowych genów    446
      11.2.2. Duplikacje genów homeotycznych leżały u podstaw ewolucji planów budowy zwierząt     449
      11.2.3. Duplikacje wewnątrzgenowe i tasowanie domen umożliwiły powstawanie bardziej złożonych białek     451
      11.2.4. Introny ułatwiały ewolucję białek    452
      11.2.5. Duplikacje i fuzje całych genomów powodowały przyrost złożoności organizmów     454
      11.2.6. Horyzontalny transfer genów odegrał ważną rolę w ewolucji bakterii     455
    11.3. Filogenetyka molekularna     456
      11.3.1. Wybór i przygotowanie sekwencji     458
      11.3.2. Drzewa filogenetyczne - rodzaje i terminologia     459
      11.3.3. Filogenetyka a taksonomia     461
      11.3.4. Metody odległościowe    462
      11.3.5. Metoda parsymonii (oszczędnościowa)    462
      11.3.6. Metoda największej wiarygodności i inne metody statystyczne     464
      11.3.7. Analiza statystyczna wiarygodności drzew i drzewa uzgodnione     465
      11.3.8. Filogenetyka molekularna pozwala odtwarzać historię człowieka    466
    11.4. Powstanie życia na Ziemi    468
      11.4.1. Związki organiczne powstawały na Ziemi w procesach prebiotycznych     469
      11.4.2. Replikacja pojawiła się w≈õwiecie RNA    470
      11.4.3. Od świata RNA do komórek współczesnych     472
  12. Nowy wspaniały świat biotechnologii MAGDALENA FIKUS    475
    12.1. Zakres stosowania technik inżynierii genetycznej w projektach biotechnologicznych    476
      12.1.1. Badania dla biotechnologii    476
      12.1.2. Przemysł biotechnologiczny    477
    12.2. Problematyka podejmowana w badaniach i produkcji biotechnologicznej    480
      12.2.1. Czerwona biotechnologia - badania     481
      12.2.2. Czerwona biotechnologia - przemysł    494
      12.2.3. Zielona biotechnologia    497
      12.2.4. Biała biotechnologia     502
    12.3. Biotechnologia a bioinformatyka     508
    12.4. Niektóre aspekty etyczne biotechnologii    509
    12.5. Biotechnologia w Polsce    510
  Słownik wybranych terminów    512
  Skorowidz    519
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia