Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw

-18%

Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,94  67,00

Format: pdf

54,9467,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym, komunikatywnym językiem, zaś przedstawiane rozważania teoretyczne poparto przykładami z praktyki, wzbogaconymi o liczne schematy i barwne ilustracje.


Autorzy – uznani przedstawiciele nauki kryminalistyki, będący jednocześnie biegłymi i ekspertami w swoich dziedzinach – uwzględniają najnowsze osiągnięcia naukowe, w tym nowe metody badań śladów wdrożone do praktyki kryminalistycznej i nowe kierunki wykorzystania kryminalistyki (audyt śledczy czy legal compliance).


Opracowanie szczegółowo przedstawia m.in.:


metody przesłuchania oraz kryteria oceny wiarygodności zeznań i wyjaśnień,
aktualne możliwości badań kryminalistycznych śladów i dowodów rzeczowych,
postępowanie na miejscu przestępstwa (zabezpieczanie śladów kryminalistycznych, pobieranie materiału porównawczego do badań),
oględziny oraz metody ujawniania i zabezpieczania śladów.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków i aplikantów zawodów prawniczych, a także biegłych, funkcjonariuszy policji, techników kryminalistyki oraz studentów prawa, bezpieczeństwa i studiów z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Będzie też nieocenionym źródłem wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych tą fascynującą dziedziną nauki.


Rok wydania2020
Liczba stron736
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-542-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    15
  
  Wstęp    19
  
  Rozdział I
  Początki, zakres i zadania kryminalistyki    21
  1. Krótki zarys dziejów kryminalistyki    21
  2. Definicja i zakres kryminalistyki    24
  3. Funkcje i zasady kryminalistyki    27
  4. Etyka w kryminalistyce    30
  
  Rozdział II
  Ślady kryminalistyczne    35
  1. Pojęcie śladu kryminalistycznego    35
  2. Klasyfikacja śladów kryminalistycznych    37
  2.1. Ślady materialne    38
  2.2. Ślady zjawiskowe    40
  2.3. Ślady cyfrowe    40
  2.4. Ślady idealne    41
  2.5. Inne klasyfikacje śladów    42
  3. Ujawnianie (wykrywanie) śladów kryminalistycznych    43
  4. Zabezpieczanie formalnoprocesowe śladów kryminalistycznych    44
  5. Zabezpieczanie techniczne śladów kryminalistycznych    46
  6. Funkcje śladów kryminalistycznych    48
  
  Rozdział III
  Ekspertyza kryminalistyczna    51
  1. Podstawowe zagadnienia ekspertyzy kryminalistycznej    51
  1.1. Czynności badawcze    53
  1.2. Wiadomości specjalne    53
  1.3. Biegły    54
  1.4. Organ procesowy    56
  1.5. Opinia – sprawozdanie i wnioski    57
  1.6. Opinia jako dowód w procesie    59
  1.7. Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy    60
  2. Rodzaje ekspertyz    60
  3. Ogólna problematyka badań kryminalistycznych – identyfikacja kryminalistyczna    67
  4. Problem kategorycznej identyfikacji indywidualnej    73
  
  Rozdział IV
  Dowód w postępowaniu karnym    81
  1. Rodzaje dowodów    81
  2. Kryminalistyczna ocena czynności dowodowych    83
  3. Dopuszczalność dowodów naukowych    86
  4. Dowód poszlakowy    89
  5. Paradygmaty kryminalistyki    91
  6. Subiektywizm i obiektywizm badań kryminalistycznych    94
  7. Efekt CSI    95
  8. Współczesne metody dowodzenia    98
  8.1. Audyt śledczy    99
  8.2. Legal compliance    100
  
  Rozdział V
  Reakcja na zawiadomienie o przestępstwie    103
  1. Źródła pierwszych informacji o zdarzeniu    103
  2. Pościg    106
  3. Poszukiwania    108
  4. Zasadzki i pułapki kryminalistyczne    109
  5. Ujęcie i zatrzymanie osoby    114
  
  Rozdział VI
  Metody wspomagające proces wykrywczy    117
  1. Wykorzystanie psa służbowego    117
  2. Profilowanie kryminalistyczne    120
  3. Niekonwencjonalne źródła informacji    126
  
  Rozdział VII
  Czynności operacyjno-rozpoznawcze    133
  1. Pojęcie, cele i podstawy prawne    133
  2. Zasady, formy i metody pracy operacyjnej    136
  3. Obserwacja    138
  4. Wywiad    139
  5. Współpraca z osobowymi źródłami informacji    139
  6. Kombinacja operacyjna    141
  7. Kontrola operacyjna    141
  8. Zakup kontrolowany    142
  9. Przesyłka niejawnie nadzorowana    143
  10. Analiza kryminalna    144
  
  Rozdział VIII
  Planowanie postępowania przygotowawczego. Wersje kryminalistyczne    151
  1. Plan postępowania przygotowawczego    151
  2. Zasady tworzenia i weryfikowania wersji kryminalistycznych    154
  
  Rozdział IX
  Podstawy psychologii zeznań    159
  1. Proces formowania się zeznań    159
  2. Etapy formowania się zeznań    163
  3. Wpływ czynników obiektywnych i subiektywnych na proces formowania się zeznań    169
  4. Przyczyny i rodzaje błędów w zeznaniach    173
  
  Rozdział X
  Przesłuchanie    179
  1. Zasady ogólne    179
  2. Przesłuchanie świadka    182
  3. Przesłuchanie podejrzanego    191
  
  Rozdział XI
  Przesłuchania szczególne    199
  1. Przesłuchanie biegłego    199
  2. Przesłuchanie dziecka    202
  3. Przesłuchanie osób w podeszłym wieku    207
  4. Przesłuchanie osób w ciężkim stanie zdrowia    208
  5. Konfrontacja    211
  
  Rozdział XII
  Metody oceny zeznań i wyjaśnień    215
  1. Badanie prawdziwości i szczerości wypowiedzi    215
  2. Badania wariograficzne i ich dopuszczalność    222
  3. Psychologiczny analizator stresu    227
  4. Hipnoza    229
  5. Narkoanaliza    233
  6. Termowizja    234
  
  Rozdział XIII
  Inne czynności procesowo-kryminalistyczne    237
  1. Okazanie    237
  2. Przeszukanie    244
  3. Wizja lokalna    249
  4. Eksperyment dowodowy    250
  
  Rozdział XIV
  Oględziny    255
  1. Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna    255
  2. Cele i zadania oględzin    257
  3. Organizacja oględzin miejsca zdarzenia    260
  4. Metody prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia    262
  5. Etapy oględzin miejsca zdarzenia    264
  5.1. Etap przygotowawczy – czynności poprzedzające właściwe oględziny miejsca zdarzenia    264
  5.2. Etap zasadniczy – oględziny właściwe    266
  5.3. Etap końcowy oględzin    268
  6. Oględziny zewnętrzne zwłok oraz oględziny osoby (ciała) i rzeczy    269
  6.1. Oględziny zwłok    269
  6.2. Oględziny osoby    273
  6.3. Oględziny rzeczy    274
  7. Podstawowe zasady dokonywania oględzin    275
  8. Wyposażenie techniczne wykorzystywane w trakcie oględzin    279
  9. Dokumentowanie oględzin    284
  9.1. Protokół oględzin    284
  9.2. Zabezpieczenie techniczne i procesowe śladów ujawnionych podczas oględzin    286
  9.3. Dokumentacja fotograficzna    287
  9.4. Skanowanie 3D    293
  9.5. Szkice i plany kryminalistyczne    294
  10. Wykorzystanie wyników oględzin w postępowaniu przygotowawczym    299
  11. Najczęstsze błędy w oględzinach    300
  
  Rozdział XV
  Antropometryczne metody identyfikacji człowieka    305
  1. Portret pamięciowy    305
  1.1. Rys historyczny    305
  1.2. Komputerowy portret obrazowy    309
  2. Identyfikacja osób na podstawie fotografii    316
  3. Odtwarzanie wizerunku osób na podstawie czaszki    317
  4. Inne metody identyfikacji zwłok    322
  
  Rozdział XVI
  Daktyloskopia    325
  1. Podstawy daktyloskopii    325
  2. Morfologia linii papilarnych    326
  3. Ujawnianie śladów linii papilarnych    332
  3.1. Rodzaje śladów linii papilarnych    332
  3.2. Metody ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych    333
  4. Daktyloskopowanie    347
  4.1. Podstawy prawne daktyloskopowania    347
  4.2. Daktyloskopowanie osób    349
  4.3. Daktyloskopowanie zwłok    354
  5. Identyfikacja daktyloskopijna    355
  5.1. Registratury daktyloskopijne    355
  5.2. Funkcjonowanie systemów AFIS    356
  5.3. AFIS w Polsce    358
  5.4. Ekspertyza daktyloskopijna    361
  5.4.1. Informacje ogólne    361
  5.4.2. Standardy identyfikacji daktyloskopijnej    361
  5.4.3. Ocena wieku śladów daktyloskopijnych    364
  
  Rozdział XVII
  Inne metody identyfikacji dermatoskopijnej oraz odontoskopia    367
  1. Cheiloskopia    367
  1.1. Podstawy biologiczne identyfikacji cheiloskopijnej    367
  1.2. Pobieranie materiału porównawczego do identyfikacji cheiloskopijnej    370
  1.3. Ekspertyza cheiloskopijna    372
  2. Otoskopia    372
  2.1. Biologiczne podstawy otoskopii    374
  2.2. Pobieranie materiału porównawczego do identyfikacji otoskopijnej    376
  2.3. Ekspertyza otoskopijna    377
  3. Odontoskopia    377
  3.1. Budowa zębów człowieka    378
  3.2. Rodzaje śladów zębów    379
  3.3. Zabezpieczanie śladów zębów    382
  3.4. Ekspertyza odontoskopijna    383
  4. Gantiskopia    385
  4.1. Rodzaje śladów rękawiczek    385
  4.2. Pobieranie materiału porównawczego do badań gantiskopijnych    389
  4.3. Ekspertyza gantiskopijna    390
  
  Rozdział XVIII
  Badania biologiczne    391
  1. Pojęcie i rodzaje śladów biologicznych    391
  2. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych    394
  2.1. Uwagi ogólne    394
  2.2. Ujawnianie i zabezpieczanie plam krwawych    395
  2.3. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów śliny    396
  2.4. Ujawnianie i zabezpieczanie włosów    396
  2.5. Zabezpieczanie śladów biologicznych spod paznokci    397
  2.6. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych w przypadku zgwałcenia    397
  2.7. Ujawnianie i zabezpieczanie innych śladów biologicznych    398
  3. Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie śladów krwi    398
  4. Klasyczne badania śladów biologicznych    404
  5. Badania DNA    405
  6. Baza danych DNA    412
  6.1. Podstawy prawne    412
  6.2. Struktura i funkcjonowanie bazy danych DNA    413
  
  Rozdział XIX
  Entomologia sądowa    417
  1. Pojęcie i zakres badań    417
  2. Rys historyczny    418
  3. Owady    419
  4. Ślady entomologiczne    421
  5. Metody szacowania czasu zgonu    421
  5.1. Metoda rozwojowa    421
  5.2. Metoda sukcesyjna    422
  6. Ekspertyza entomologiczna    423
  
  Rozdział XX
  Osmologia    425
  1. Pojęcie i charakterystyka śladów zapachowych    425
  2. Zabezpieczanie śladów zapachowych    426
  3. Pobieranie materiału porównawczego do badań osmologicznych    432
  4. Pobieranie materiałów kontrolnych i uzupełniających    435
  5. Badania śladów zapachowych – ekspertyza osmologiczna    435
  6. Podstawowe pojęcia z zakresu badań osmologicznych    440
  
  Rozdział XXI
  Badania dokumentów    443
  1. Pojęcie i rodzaje dokumentów    443
  2. Zabezpieczanie dokumentów jako śladów kryminalistycznych    447
  3. Badania pisma maszynowego    450
  4. Badania odbitek i odcisków pieczątek    455
  5. Badania wydruków komputerowych    458
  6. Nowe technologie w badaniach dokumentów    462
  7. Badania chronologii zapisów (wieku względnego)    467
  8. Badania wieku bezwzględnego pisma    470
  9. Techniczne badania dokumentów i zabezpieczenia antyfałszerskie    471
  10. Przygotowanie materiału porównawczego do badań technicznych dokumentów i zapisów drukowanych    476
  
  Rozdział XXII
  Badania pisma ręcznego i podpisów    481
  1. Właściwości pisma ręcznego    481
  2. Badania identyfikacyjne pisma ręcznego    483
  3. Ewolucja metod badań identyfikacyjnych pisma ręcznego    485
  3.1. Metoda kaligraficzna    485
  3.2. Metoda sygnalityczna    486
  3.3. Metoda grafologiczna    488
  3.4. Metody grafometryczne    488
  3.5. Metody eksperymentalne    492
  4. Metoda graficzno-porównawcza badań pisma ręcznego    493
  5. Badania pismoznawcze kopii dokumentów    500
  6. Grafologia a ekspertyza pismoznawcza    503
  7. Badania podpisów    509
  7.1. Pojęcie i rodzaje podpisów    509
  7.2. Rodzaje fałszerstw podpisów    510
  7.3. Metodyka badań podpisów    517
  8. Badania wieku podpisów (zapisów) na podstawie analizy cech graficznych    521
  9. Badania elektronicznych podpisów i zapisów ręcznych (biometrycznych)    521
  10. Zastosowanie metod komputerowych w ekspertyzie pismoznawczej    523
  10.1. Uwagi ogólne – problem obiektywizacji badań pismoznawczych    523
  10.2. Globalgraf    525
  10.3. Edytor i inne programy    536
  11. Katalog cech pisma ręcznego z uwzględnieniem parametrów wyznaczanych w programach komputerowych    538
  12. Materiał porównawczy do badań pisma ręcznego i podpisów    543
  12.1. Materiał porównawczy do klasycznych badań pisma ręcznego i podpisów    543
  12.2. Materiał porównawczy do badań elektronicznych zapisów ręcznych    547
  12.3. Niestandardowe techniki pobierania materiału porównawczego    547
  
  Rozdział XXIII
  Fonoskopia    551
  1. Pojęcie i zakres badań fonoskopijnych    551
  2. Zabezpieczanie materiału do badań fonoskopijnych    561
  3. Przygotowanie materiału porównawczego do badań fonoskopijnych    562
  
  Rozdział XXIV
  Mechanoskopia    567
  1. Pojęcie i zakres badań mechanoskopijnych    567
  2. Ślady mechanoskopijne    572
  3. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów mechanoskopijnych    576
  4. Pobieranie materiału porównawczego    580
  5. Identyfikacja mechanoskopijna, rodzaje badań    582
  6. Funkcja informacyjna śladów mechanoskopijnych    586
  
  Rozdział XXV
  Badania broni palnej    589
  1. Pojęcie broni palnej    589
  2. Rodzaje broni palnej    594
  3. Pojęcie, rodzaje i budowa amunicji    602
  4. Budowa i zasady działania broni palnej    607
  5. Ślady użycia broni palnej i ich kryminalistyczne znaczenie    609
  5.1. Ślady na ostrzelanej powierzchni    609
  5.2. Ślady na elementach naboju    616
  5.3. Broń palna jako ślad i ślady na tej broni    622
  5.4. Ślady na osobie strzelającej    622
  6. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów użycia broni palnej    626
  6.1. Zabezpieczanie broni i śladów jej użycia    626
  6.2. Zabezpieczanie śladów GSR    628
  7. Pobieranie materiału porównawczego    634
  8. Podstawowy zakres kryminalistycznych badań broni palnej    634
  9. Kartoteki i zbiory broni palnej oraz amunicji    635
  
  Rozdział XXVI
  Traseologia    639
  1. Rodzaje śladów obuwia    639
  2. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów obuwia    641
  2.1. Fotografowanie    641
  2.2. Wykonywanie odlewów    642
  2.3. Przenoszenie na folię    643
  2.4. Wykorzystanie metody elektrostatycznej    643
  2.5. Zabezpieczanie wraz z podłożem    644
  3. Ślady pojazdów i zwierząt    644
  4. Pobieranie materiału porównawczego    646
  5. Ekspertyza traseologiczna    646
  
  Rozdział XXVII
  Badania fizykochemiczne    653
  1. Rodzaje śladów fizykochemicznych    653
  1.1. Środki odurzające i psychotropowe (narkotyki)    653
  1.2. Włókna i wyroby włókiennicze    659
  1.3. Wyroby lakiernicze    660
  1.4. Tworzywa sztuczne i gumy    660
  1.5. Metale    661
  1.6. Szkło    661
  1.7. Gleba    661
  1.8. Inne materiały i substancje    661
  1.9. Mikroślady    662
  2. Fizykochemiczne badanie wybranych miejsc zdarzeń    662
  2.1. Wybuchy    662
  2.2. Pożary    664
  2.3. Wypadki drogowe    665
  2.4. Zatrucia    666
  3. Zabezpieczanie śladów fizykochemicznych    666
  4. Fizykochemiczne metody badań    667
  4.1. Klasyczna analiza chemiczna    667
  4.2. Chromatografia    668
  4.3. Spektroskopia w podczerwieni    669
  4.4. Spektrofotometria w nadfiolecie i świetle widzialnym (UV-Vis)    669
  4.5. Fluorescencja rentgenowska (XRF)    669
  4.6. Spektrometria mas    670
  4.7. Spektralna analiza emisyjna    670
  4.8. Inne metody    671
  
  Rozdział XXVIII
  Fotografia kryminalistyczna    673
  1. Rys historyczny    673
  2. Rodzaje fotografii kryminalistycznej    675
  3. Techniki wideo    691
  
  Rozdział XXIX
  Informatyka kryminalistyczna    695
  1. Pojęcie i zakres informatyki kryminalistycznej    695
  2. Zabezpieczenie materiału do badań    698
  3. Badania identyfikacyjne    701
  
  Rozdział XXX
  Kryminalistyczne bazy danych    703
  1. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych    703
  2. Krajowy System Informacyjny Policji    705
  3. Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej    706
  4. Baza danych DNA    707
  5. Inne bazy    708
  
  Bibliografia    711
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia