Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz

-20%

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

101,60  127,00

Format: pdf

101,60127,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz stanowi rozbudowane opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: stron, trybu zawierania oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków zastawnika oraz zastawcy, trybu zaspokojenia praw zastawnika oraz organizacji i funkcjonowania rejestru zastawów. Zawiera także praktyczne wskazówki, jak zredagować umowę, wskazuje na katalog przedmiotów zastawu i sposób ich identyfikacji w sądowym rejestrze zastawów.


W obecnym, piątym wydaniu komentarza uwzględniono m.in. tzw. dużą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., mającą wpływ na stosowanie omawianych uregulowań prawnych, powołano też przepisy wykonawcze do ustawy. Bogate odwołanie do poglądów doktryny z odniesieniem do najnowszej literatury i całości orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego zastawu rejestrowego i rejestru zastawów to kolejne niewątpliwe atuty publikacji.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo zajmujących się zabezpieczeniami wierzytelności – sędziów, referendarzy, notariuszy, komorników i radców prawnych.


Liczba stron408
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-529-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Słowo wstępne | str.    13
  
  Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017) | str.    21
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    23
  Art. 1. [Zakres ustawy] | str.    23
  
  Rozdział 1a. Ustanowienie zastawu rejestrowego | str.    40
  Art. 2. [Powstanie zastawu rejestrowego. Ochrona zastawnika działającego w dobrej wierze] | str.    40
  Art. 3. [Forma i treść umowy zastawniczej] | str.    55
  Art. 4. [Administrator zastawu. Zabezpieczenie wierzytelności z tytułu dłużnych papierów wartościowych emitowanych w serii] | str.    67
  Art. 5. [Przedmiot zabezpieczenia zastawem rejestrowym; waluta] | str.    76
  Art. 6. [Zabezpieczenie kilku wierzytelności] | str.    78
  Art. 6a. [Odsetki, roszczenia uboczne] | str.    80
  
  Rozdział 2. Przedmiot zastawu rejestrowego | str.    82
  Art. 7. [Katalog przedmiotów zastawu rejestrowego] | str.    82
  Art. 8. [Przetworzenie, połączenie, pomieszanie rzeczy obciążonej z innymi rzeczami] | str.    128
  Art. 9. [Połączenie rzeczy ruchomej z nieruchomością] | str.    133
  Art. 10. [Surogat; roszczenia odszkodowawcze] | str.    138
  
  Rozdział 3. Prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika | str.    148
  Art. 11. [Uprawnienia i obowiązki zastawcy lub osoby trzeciej] | str.    148
  Art. 12. [Odnotowanie zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu] | str.    153
  Art. 13. [Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego] | str.    156
  Art. 14. [Zakaz zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego] | str.    162
  
  Rozdział 4. Zbieg obciążeń | str.    168
  Art. 15. [Pierwszeństwo] | str.    168
  Art. 16. [Kilka zastawów rejestrowych na tym samym przedmiocie] | str.    170
  
  Rozdział 5. Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego | str.    174
  Art. 17. [Przeniesienie zastawu rejestrowego] | str.    174
  Art. 18. [Wygaśnięcie zastawu rejestrowego] | str.    182
  Art. 18a. [Maksymalny okres trwania zastawu rejestrowego] | str.    185
  Art. 19. [Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów] | str.    188
  
  Rozdział 6. Zaspokojenie zastawnika | str.    194
  Art. 20. [Pierwszeństwo w zaspokojeniu] | str.    194
  Art. 21. [Tryb zaspokojenia] | str.    199
  Art. 21a. [Zakaz działań zastawnika po zajęciu przedmiotu zastawu rejestrowego] | str.    210
  Art. 22. [Umowa o przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego] | str.    213
  Art. 23. [Ustalenie wartości przedmiotu zastawu rejestrowego w przypadku przejęcia go na własność] | str.    221
  Art. 24. [Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego] | str.    225
  Art. 25. [Zawiadomienie zastawcy] | str.    232
  Art. 26. [Zagrożenie bezpieczeństwa zastawu] | str.    237
  Art. 27. [Zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa] | str.    238
  Art. 28. (uchylony) | str.    244
  
  Rozdział 7. (uchylony) | str.    245
  Art. 29–35. (uchylone) | str.    245
  
  Rozdział 8. Rejestr zastawów | str.    246
  Art. 36. [Właściwość sądów] | str.    246
  Art. 37. [Jawność rejestru; wydawanie odpisów i zaświadczeń] | str.    256
  Art. 38. [Domniemania związane z wpisem] | str.    258
  Art. 39. [Wniosek o wpis] | str.    263
  Art. 40. [Treść wpisu] | str.    271
  Art. 41. [Rozpoznawanie spraw o wpis do rejestru] | str.    281
  Art. 41a. [Ujawnienie zastawu rejestrowego w rejestrze statków cywilnych lub rejestrze prawa własności przemysłowej] | str.    288
  Art. 42. [Centralna informacja o zastawach rejestrowych] | str.    290
  Art. 43. [Delegacja ustawowa – sposób prowadzenia rejestru i centralnej informacji, opłaty] | str.    295
  Art. 43a. [Delegacja ustawowa – forma wniosków i dokumentów składanych drogą elektroniczną] | str.    296
  Art. 44. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. | str.    297
  Art. 45. (pominięty) | str.    298
  Art. 46. (pominięty) | str.    300
  Art. 47–48. (pominięte) | str.    300
  Art. 49. (pominięty) | str.    301
  Art. 50. [Dotychczasowe zastawy bankowe] | str.    301
  Art. 51. [Przepisy intertemporalne] | str.    304
  Art. 52. [Wejście w życie ustawy] | str.    304
  
  ANEKS
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz.U. Nr 134, poz. 892; zm.: Dz.U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1533) | str.    307
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz.U. Nr 134, poz. 893; zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2867; z 2008 r. Nr 229, poz. 1534; z 2016 r. poz. 1682) | str.    368
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za informację, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 2, poz. 4) | str.    377
  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. Nr 145, poz. 1542) | str.    379
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno -technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz.U. poz. 1345) | str.    382
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów (Dz.U. Nr 229, poz. 1532) | str.    385
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz.U. Nr 45, poz. 371) | str.    389
  
  Bibliografia | str.    397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia