Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki

-12%

Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

73,92  84,00

Format: pdf

73,9284,00

cena zawiera podatek VAT

Autorka dokonuje kompleksowej wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję kontaktów z dzieckiem. Omawia formy kontaktów, sposoby ich ograniczenia i pozbawienia, a także kontakty z innymi niż rodzice osobami bliskimi. Przytacza wiele praktycznych przykładów rozwiązań najczęściej występujących problemów, nie pomijając przy tym własnych wniosków, opartych na szerokim tle prawnoporównawczym i licznie powoływanych poglądach doktryny i judykatury.


Czytelnicy odnajdą w opracowaniu m.in.:


analizę istoty kontaktów z dzieckiem oraz praw i obowiązków stron,
szerokie omówienie problematyki form kontaktów,
rozwiązania służące dziecku i łagodzące konflikt pomiędzy rodzicami,
koncepcje i wykładnie pozwalające na nowo interpretować istniejące przepisy.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz kuratorów sądowych, mediatorów, biegłych czy psychologów, jak i przedstawicieli nauki prawa rodzinnego, aplikantów, a także rodziców pozostających w konflikcie lub pragnących go uniknąć.


Rok wydania2020
Liczba stron496
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-937-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
  
  Wstęp    17
  
  Rozdział I
  Zagadnienia ogólne związane z problematyką kontaktów… z dzieckiem    23
  1. Istota oraz cele instytucji    23
  1.1. Istota instytucji    23
  1.2. Więź rodzicielska    26
  1.3. Cele instytucji    27
  1.3.1. Cel psychologiczny    28
  1.3.2. Cel społeczno-polityczny    29
  1.3.3. Cel prawny    31
  2. Geneza instytucji kontaktów – rys historyczny    33
  2.1. Uwagi ogólne    33
  2.2. Pierwotne źródła instytucji kontaktów    34
  3. Ewolucja instytucji kontaktów w Polsce    41
  3.1. Instytucja kontaktów przed nowelizacją z 6.11.2008 r.    41
  3.1.1. Instytucja kontaktów w dekrecie z 22.05.1946 r. – Prawo rodzinne    41
  3.1.2. Instytucja kontaktów w Kodeksie rodzinnym z 1950 r.    42
  3.1.3. Instytucja kontaktów w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z 1964 r.    42
  3.2. Instytucja kontaktów po nowelizacji z 6.11.2008 r.    46
  4. Standardy międzynarodowe    51
  5. Pojęcie kontaktów z dzieckiem    55
  5.1. Zakres przedmiotowy    55
  5.1.1. Zakres przedmiotowy w ujęciu semantycznym    56
  5.1.2. Zakres przedmiotowy w ujęciu prawnoporównawczym    62
  5.1.3. Wnioski częściowe    66
  5.2. Zakres podmiotowy    68
  5.2.1. Dziecko    69
  5.2.2. Rodzice    72
  5.2.3. Osoby z art. 1136 k.r.o.    78
  5.2.3.1. Rodzeństwo    79
  5.2.3.2. Dziadkowie    83
  5.2.3.3. Powinowaci w linii prostej    87
  5.2.3.4. Inne osoby    87
  5.3. Zakres czasowy    90
  5.3.1. Moment powstania prawa do kontaktów    90
  5.3.1.1. Uwagi ogólne    90
  5.3.1.2. Koncepcje związane z rozwojem opieki prenatalnej    92
  5.3.2. Moment zakończenia prawa do kontaktów    94
  5.3.2.1. Uwagi ogólne    94
  5.3.2.2. Analogiczne stosunki rodzinnoprawne    95
  5.3.2.3. Trwanie prawa i obowiązku kontaktów    98
  6. Wnioski    101
  
  Rozdział II
  Ustalenie kształtu kontaktów z dzieckiem    105
  1. Porozumienie rodziców    105
  2. Rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem    111
  3. Ustawowe formy kontaktów z dzieckiem    111
  3.1. Bezpośrednie formy kontaktów z dzieckiem    113
  3.1.1. Przebywanie z dzieckiem    113
  3.1.1.1. Odwiedziny    114
  3.1.1.2. Spotkania    114
  3.1.1.3. Zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu    115
  3.1.2. Bezpośrednie porozumiewanie się    117
  3.2. Pośrednie formy kontaktów z dzieckiem    120
  3.2.1. Korespondencja    121
  3.2.2. Porozumiewanie się na odległość    122
  3.2.3. Prawo do informacji    125
  3.2.4. Stopień zaangażowania zmysłów w poszczególnych postaciach kontaktów    129
  3.3. Problemy związane z postaciami kontaktów    130
  3.3.1. Nowa partnerka lub partner rodzica    130
  3.3.2. Problemy zdrowotne rodzica lub dziecka    132
  3.3.3. Problem dorastania dziecka    132
  3.4. Katalog kontaktów w ujęciu prawnoporównawczym    135
  4. Ingerencja w prawo i obowiązek kontaktów    137
  4.1. Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem    138
  4.1.1. Formy ograniczeń    138
  4.1.2. Obecność innych osób    142
  4.1.3. Nadzór kuratora    142
  4.1.4. Zobowiązanie do określonego postępowania    144
  4.1.5. Ograniczenie kontaktów w ujęciu prawnoporównawczym    148
  4.2. Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem    150
  4.2.1. Czas trwania zakazu    152
  4.2.2. Zakaz kontaktów w ujęciu prawnoporównawczym    154
  4.3. Prawo do relokacji jako ograniczenie prawa do kontaktów    156
  4.3.1. Istota i pojęcie relokacji    156
  4.3.2. Sprzeczność interesów rodziców dziecka    160
  4.3.3. Pojęcie „wirtualnej wizyty”    164
  5. Zaprzestanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem    165
  6. Zawieszenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem    166
  7. Wnioski    171
  
  Rozdział III
  Charakter prawny instytucji kontaktów z dzieckiem    173
  1. Uwagi wprowadzające    173
  1.1. Relacja stosunków rodzinnoprawnych i cywilnoprawnych    174
  1.2. Ochrona wynikająca z uznania kontaktów za prawo podmiotowe    176
  2. Charakter rodzinnoprawny instytucji kontaktów    182
  2.1. Wzajemność prawa i obowiązku kontaktów    188
  2.2. Prawo do kontaktów    191
  2.3. Roszczenie o kontakty    193
  2.4. Obowiązek kontaktów    201
  2.4.1. Obowiązek niezakłócania kontaktów    208
  2.4.2. Triada praw i obowiązków kontaktów z dzieckiem    209
  2.4.3. Niewykonywanie obowiązku przez rodzica    213
  2.4.4. Niewykonywanie obowiązku przez dziecko    216
  2.4.5. Stanowisko dziecka    219
  2.4.6. Prawo dziecka do nieutrzymywania kontaktów    224
  2.4.6.1. Uwarunkowania filozoficzne    224
  2.4.6.2. Odmowa kontaktów przez dziecko    226
  2.5. Sankcja rodzinnoprawna    228
  2.6. Sankcja wynikająca z prawa procesowego    232
  2.7. Odpowiednie prawo i obowiązek innych niż rodzice osób    237
  2.7.1. Kształt prawa i obowiązku w relacji innej niż rodzicielska    239
  2.7.2. Hierarchia osób uprawnionych    243
  3. Naturalny charakter prawa do kontaktów    244
  3.1. Uwagi wstępne    244
  3.2. Koncepcje naturalno- i pozytywnoprawne    245
  3.3. Koncepcje naturalnoprawne w Niemczech    247
  3.4. Koncepcje naturalnoprawne w Izraelu    251
  3.5. Koncepcje naturalnoprawne w Stanach Zjednoczonych    253
  3.6. Podstawowe grupy rodzicielstwa    255
  3.7. Konsekwencje przyjęcia charakteru naturalnego prawa do kontaktów    258
  3.8. Domniemanie prawa i obowiązku kontaktów    262
  4. Osobisty charakter prawa do kontaktów    267
  4.1. Udział osób trzecich    269
  4.2. Prawo do kontaktów podczas pobytu rodzica za granicą (zjawisko tzw. eurosieroctwa)    272
  5. Wnioski    276
  
  Rozdział IV
  Relacja instytucji kontaktów i władzy rodzicielskiej    279
  1. Uwagi wprowadzające    279
  2. Ewolucja relacji władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem    281
  2.1. Stanowisko judykatury dotyczące relacji przed nowelizacją z 2008 r.    281
  2.2. Stanowisko doktryny dotyczące relacji przed nowelizacją z 2008 r.    287
  2.3. Stanowisko judykatury dotyczące relacji po nowelizacji z 2008 r.    297
  2.4. Stanowisko doktryny dotyczące relacji po nowelizacji z 2008 r.    298
  3. Zależność władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem    307
  3.1. Ingerencja sądu we władzę rodzicielską oraz w prawo i obowiązek kontaktów    307
  3.2. Piecza nad osobą dziecka a prawo do kontaktów z nim    311
  3.2.1. Uwagi wstępne    311
  3.2.2. Pojęcie pieczy nad osobą dziecka    312
  3.2.3. Obowiązek posłuszeństwa    315
  3.2.4. Osobista styczność jako element pieczy    316
  3.2.5. Wnioski częściowe    323
  4. Kontakty z dzieckiem w rodzinie pełnej    326
  4.1. Uwagi ogólne    326
  4.2. Kontakty jako „uśpione roszczenie”    331
  5. Relacja instytucji kontaktów i władzy rodzicielskiej… w ujęciu prawnoporównawczym    337
  6. Wnioski    341
  
  Rozdział V
  Prawo i obowiązek kontaktów z dzieckiem… w instytucji przysposobienia i pieczy zastępczej    345
  1. Uwagi ogólne    345
  2. Prawo do kontaktu preadopcyjnego    348
  2.1. Pojęcie osobistej styczności    350
  2.2. Obligatoryjność osobistej styczności    357
  2.3. Wnioski częściowe    366
  3. Prawo do kontaktów postadopcyjnych    373
  3.1. Prawo do kontaktów w instytucji przysposobienia niepełnego    373
  3.2. Prawo do kontaktów w instytucji przysposobienia pełnego    375
  3.3. Prawo do kontaktów w instytucji przysposobienia
  całkowitego    377
  3.3.1. Znaczenie zgody anonimowej    378
  3.3.2. Nieprzysługiwanie prawa do kontaktów    380
  3.3.3. Poszukiwanie nieprzysługujących kontaktów    387
  3.3.4. Nienawiązanie się więzi pomiędzy przysposabiającymi a przysposobionym    391
  3.3.5. Uprawnienia rodziców wynikające z więzów krwi    397
  3.3.6. Ochrona naturalnej więzi rodzicielskiej    406
  3.3.7. Prawo do kontaktów przysługujące przysposobionemu    412
  3.3.8. Prawo do kontaktów a instytucja „adopcji otwartej”    415
  3.3.9. Prawo do kontaktów a ochrona tajemnicy przysposobienia    417
  3.3.10. Prawo do kontaktów a leczenie niepłodności    422
  3.4. Wnioski częściowe    426
  4. Prawo i obowiązek kontaktów w instytucji pieczy zastępczej    430
  4.1. Tymczasowy charakter pieczy zastępczej    434
  4.2. Prawo do kontaktów w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej    436
  4.3. Prawo do kontaktów w aktach wykonawczych dotyczących pieczy zastępczej    438
  4.4. Prawo do kontaktów a instytucja władzy rodzicielskiej w warunkach pieczy dzielonej    440
  5. Wnioski    443
  
  Podsumowanie    445
  
  Postulaty de lege lata i de lege ferenda    451
  
  Wykaz literatury    457
  
  Wykaz orzecznictwa    487
  
  Wykaz aktów prawnych    491
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia