Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego

-20%

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,60  17,00

Format: epub

13,6017,00

cena zawiera podatek VAT

Przedstawienie w postaci schematów problematyki prawnej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu ukazanie w formie graficznej powiązań logicznych i merytorycznych między poszczególnymi unormowaniami oraz zasygnalizowanie związków z nim innych przepisów prawa.


W 4. wydaniu publikacji zawierającej teksty ustaw: Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Prawo o aktach stanu cywilnego uwzględniono m.in. ustawę z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1146) i ustawę z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2089). Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens.


Liczba stron302
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-831-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów aktów normatywnych wymienionych w schematach i objaśnienia | str.    13
  
  Wstęp | str.    15
  
  Schemat 1. Zasady polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego | str.    17
  Schemat 2. Formy zawarcia małżeństwa podlegającego prawu cywilnemu (świeckiemu) | str.    18
  Schemat 3. Właściwość miejscowa kierownika USC do zawarcia małżeństwa i miejsce złożenia oświadczeń o zawarciu małżeństwa | str.    19
  Schemat 4. Przesłanki porządkowe zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC – w szczególności | str.    20
  Schemat 5. Zawarcie małżeństwa w sytuacjach wyjątkowych | str.    21
  Schemat 6. Składanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa | str.    22
  Schemat 7. Wymagania do złożenia przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński | str.    22
  Schemat 8. Przesłanki skuteczności zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu | str.    23
  Schemat 9. Przeszkody do zawarcia małżeństwa | str.    24
  Schemat 10. Zwolnienia przez sąd od przeszkody do zawarcia małżeństwa | str.    25
  Schemat 11. Przyczyny unieważnienia małżeństwa | str.    26
  Schemat 12. Legitymacja czynna do żądania unieważnienia małżeństwa w zależności od podstawy żądania | str.    27
  Schemat 13. Wyłączenia legitymacji czynnej do żądania unieważnienia małżeństwa | str.    28
  Schemat 14. Skutki prawne unieważnienia małżeństwa (art. 21) | str.    29
  Schemat 15. Unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu | str.    30
  Schemat 16. W płaszczyźnie prawa cywilnego (świeckiego) – małżeństwo nieistniejące, unieważnienie małżeństwa, unieważnienie aktu małżeństwa – podsumowanie | str.    31
  Schemat 17. Funkcje sądu w związku z zawieraniem małżeństwa – podsumowanie | str.    32
  Schemat 18. Prawa i obowiązki małżonków (art. 23–30) – charakterystyka ogólna | str.    33
  Schemat 19. Rodzaje praw i obowiązków małżonków | str.    34
  Schemat 20. Prawa i obowiązki niemajątkowe małżonków | str.    35
  Schemat 21. Prawa i obowiązki majątkowe małżonków – niezależne od ustroju majątkowego małżeńskiego | str.    36
  Schemat 22. Małżeńskie ustroje majątkowe – rodzaje i kryteria podziału (cz. 1) | str.    37
  Schemat 23. Małżeńskie ustroje majątkowe – rodzaje i kryteria podziału (cz. 2) | str.    38
  Schemat 24. Powstanie ustroju ustawowego | str.    39
  Schemat 25. Powstanie ustroju umownego | str.    40
  Schemat 26. Powstanie ustroju przymusowego rozdzielności majątkowej | str.    41
  Schemat 27. Możliwe rodzaje majątków przy ustroju wspólności ustawowej i umownej | str.    41
  Schemat 28. Udziały małżonków w majątku wspólnym | str.    42
  Schemat 29. Składniki majątków przy wspólności ustawowej | str.    43
  Schemat 30. Składniki majątków przy wspólności umownej | str.    43
  Schemat 31. Zarząd majątkiem wspólnym | str.    44
  Schemat 32. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich | str.    45
  Schemat 33. Przyczyny ustania małżeństwa | str.    45
  Schemat 34. Przesłanki rozwodu (art. 56) | str.    46
  Schemat 35. Obligatoryjne (z urzędu) rozstrzygnięcia w wyroku orzekającym rozwód | str.    47
  Schemat 36. Fakultatywne (na wniosek) rozstrzygnięcia w wyroku orzekającym rozwód | str.    48
  Schemat 37. Sposoby rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód | str.    48
  Schemat 38. Nazwisko małżonków po rozwodzie | str.    50
  Schemat 39. Obowiązek alimentacyjny rozwiedzionych małżonków | str.    51
  Schemat 40. Skutki rozwodu – podsumowanie | str.    52
  Schemat 41. Separacja – tryby postępowania, przesłanki dopuszczalności, przesłanki orzekania | str.    53
  Schemat 42. Orzeczenie separacji w trybie procesowym – rodzaje rozstrzygnięć | str.    55
  Schemat 43. Orzeczenie separacji w trybie nieprocesowym – rodzaje rozstrzygnięć | str.    56
  Schemat 44. Skutki prawne orzeczenia separacji | str.    57
  Schemat 45. Przyczyny zakończenia separacji | str.    58
  Schemat 46. Skutki prawne zniesienia separacji przez sąd | str.    59
  Schemat 47. Rozwód a separacja w trybie procesowym | str.    61
  Schemat 48. Wzmianki dodatkowe (art. 24 p.a.s.c.) i przypiski (art. 25 p.a.s.c.) w akcie małżeństwa, mające wpływ na stan cywilny małżonków – podsumowanie | str.    62
  Schemat 49. Pokrewieństwo i powinowactwo (cz. 1) | str.    63
  Schemat 50. Pokrewieństwo (cz. 2) – rodzeństwo rodzone i przyrodnie | str.    64
  Schemat 51. Znaczenie pokrewieństwa i powinowactwa w prawie rodzinnym | str.    65
  Schemat 52. Macierzyństwo | str.    66
  Schemat 53. Legitymacja w procesie o ustalenie macierzyństwa lub zaprzeczenie macierzyństwa | str.    67
  Schemat 54. Ojcostwo | str.    69
  Schemat 55. Sposoby ustalenia ojcostwa dziecka poczętego w sposób naturalny | str.    70
  Schemat 56. Zaprzeczenie pochodzenia dziecka (poczętego w sposób naturalny) od męża matki (obalenie domniemania z art. 62 § 1 zd. 1) | str.    71
  Schemat 57. Rodzaje (dopuszczalność) uznania ojcostwa | str.    72
  Schemat 58. Sposób uznania ojcostwa według art., 75 i 85 § 1 | str.    73
  Schemat 59. Forma uznania ojcostwa według art. 73, 75 i 85 § 1 oraz organy uprawnione do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa | str.    74
  Schemat 60. Kwalifikacje podmiotowe mężczyzny uznającego ojcostwo według art. 73, i 85 § 1 | str.    75
  Schemat 61. Kwalifikacje podmiotowe matki dziecka potwierdzającej ojcostwo przy uznaniu ojcostwa według art. 73, 75 i 85 § 1 | str.    76
  Schemat 62. Kwalifikacje podmiotowe dziecka, którego dotyczy uznanie ojcostwa według art. 73, 75 i 85 § 1 | str.    77
  Schemat 63. Niedopuszczalność uznania ojcostwa (dotyczy to dziecka poczętego w sposób naturalny oraz dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego gamety męskiej w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji – art. 85 § 1 druga część zdania) | str.    78
  Schemat 64. Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa (dotyczy to dziecka poczętego w sposób naturalny oraz dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego gamety męskiej w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji – art. 85 § 1 druga część zdania) | str.    80
  Schemat 65. Wymogi tzw. prenatalnego uznania ojcostwa według art. 751 k.r.o. w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 2 pkt 6, art. 36 ust. 1 pkt 7 u.l.n.; art. 19 ust. 2 pkt 4a oraz ust. 2a, art. 63 ust. 11 i 12 p.a.s.c. | str.    82
  Schemat 66. Skuteczność tzw. prenatalnego uznania ojcostwa według art. 751 i wyłączenie domniemań jako konsekwencja tego uznania | str.    83
  Schemat 67. Powództwo o ustalenie ojcostwa | str.    84
  Schemat 68. Roszczenia majątkowe związane z ustaleniem ojcostwa pozamałżeńskiego | str.    86
  Schemat 69. Rodzaje stosunków między rodzicami a dziećmi | str.    86
  Schemat 70. Sytuacje wpływające na reguły kształtowania nazwiska dziecka | str.    87
  Schemat 71. Uzyskanie władzy rodzicielskiej | str.    88
  Schemat 72. Ustawowy model władzy rodzicielskiej | str.    89
  Schemat 73. Modyfikacje władzy rodzicielskiej przez sąd | str.    90
  Schemat 74. Wygaśnięcie władzy rodzicielskiej | str.    91
  Schemat 75. Treść i sprawowanie władzy rodzicielskiej | str.    92
  Schemat 76. Piecza nad osobą dziecka | str.    93
  Schemat 77. Treść pieczy rodziców nad osobą dziecka | str.    94
  Schemat 78. Rodzaje pieczy zastępczej ustanawianej przez sąd | str.    95
  Schemat 79. Rodzaje rodzin zastępczych | str.    96
  Schemat 80. Przyczyny ustania pieczy zastępczej ustanowionej przez sąd | str.    96
  Schemat 81. Kontakty z dzieckiem | str.    97
  Schemat 82. Przesłanki przysposobienia | str.    98
  Schemat 83. Rodzaje przysposobienia | str.    99
  Schemat 84. Najistotniejsze skutki przysposobienia (art. 121–1241) | str.    100
  Schemat 85. Rozwiązanie przysposobienia przez sąd (art. 125) | str.    101
  Schemat 86. Skutki rozwiązania przysposobienia | str.    102
  Schemat 87. Po sporządzeniu aktu urodzenia – wzmianki dodatkowe w akcie urodzenia (art. 24 p.a.s.c.) lub sporządzenie nowego aktu urodzenia – podsumowanie | str.    103
  Schemat 88. Treść i postacie obowiązku alimentacyjnego | str.    104
  Schemat 89. Źródła obowiązku alimentacyjnego | str.    105
  Schemat 90. Okoliczności wpływające na powstanie i zakres świadczeń alimentacyjnych | str.    106
  Schemat 91. Kolejność obowiązków alimentacyjnych | str.    108
  Schemat 92. Rodzaje opieki prawnej (art. 145 i n.) | str.    109
  Schemat 93. Podstawowe zasady przepisów o opiece | str.    109
  Schemat 94. Sytuacje, w których ustanawia się opiekę nad małoletnim | str.    110
  Schemat 95. Zadania sądu opiekuńczego w odniesieniu do instytucji opieki prawnej | str.    111
  Schemat 96. Osoby, które nie mogą być ustanowione opiekunem (art. 148) | str.    112
  Schemat 97. Wybór przez sąd osoby na opiekuna spośród wchodzących w rachubę kandydatów (art. 149) | str.    113
  Schemat 98. Sprawowanie opieki | str.    114
  Schemat 99. Przyczyny ustania opieki | str.    115
  Schemat 100. Podstawy prawne ustanowienia kurateli i działania kuratora | str.    116
  Schemat 101. Rodzaje kuratorów (przykłady) | str.    117
  
  USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. –Kodeks rodzinny i opiekuńczy | str.    119
  
  TYTUŁ I. MAŁŻEŃSTWO | str.    121
  DZIAŁ I. Zawarcie małżeństwa | str.    121
  DZIAŁ II. Prawa i obowiązki małżonków | str.    128
  DZIAŁ III. Małżeńskie ustroje majątkowe | str.    131
  Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy | str.    131
  Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe | str.    136
  Oddział 1 . Przepisy ogólne | str.    136
  Oddział 2 . Wspólność majątkowa | str.    137
  Oddział 3. Rozdzielność majątkowa | str.    138
  Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków | str.    138
  Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy | str.    140
  DZIAŁ IV. Ustanie małżeństwa | str.    141
  DZIAŁ V. Separacja | str.    144
  TYTUŁ II. POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO | str.    145
  DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str.    145
  DZIAŁ IA. Rodzice i dzieci | str.    146
  Rozdział I. Pochodzenie dziecka | str.    146
  Oddział 1. Macierzyństwo | str.    146
  Oddział 2 . Ojcostwo | str.    148
  Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi | str.    157
  Oddział 1 . Przepisy ogólne | str.    157
  Oddział 2. Władza rodzicielska | str.    159
  Oddział 2a. Piecza zastępcza | str.    168
  Oddział 3. Kontakty z dzieckiem | str.    170
  DZIAŁ II. Przysposobienie | str.    172
  DZIAŁ III. Obowiązek alimentacyjny | str.    178
  TYTUŁ III. OPIEKA I KURATELA | str.    183
  DZIAŁ I. Opieka nad małoletnim | str.    183
  Rozdział I. Ustanowienie opieki | str.    183
  Rozdział II. Sprawowanie opieki | str.    186
  Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki | str.    188
  Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki | str.    189
  DZIAŁ II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie | str.    190
  DZIAŁ III. Kuratela | str.    191
  
  Skorowidz | str.    193
  
  USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego | str.    205
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    207
  Rozdział 2. Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego | str.    214
  Rozdział 3. Rejestracja stanu cywilnego | str.    215
  Rozdział 4. Zmiany w aktach stanu cywilnego | str.    224
  Rozdział 5. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego | str.    229
  Rozdział 6. Rodzaje aktów stanu cywilnego | str.    233
  Rozdział 7. Szczególny tryb rejestracji stanu cywilnego | str.    264
  Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    274
  Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    276
  
  Skorowidz | str.    297
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia