Gospodarowanie wodami

-25%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

89,25  119,00

Format: pdf

89,25119,00

cena zawiera podatek VAT

„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”.


Ze wstępu


Książka omawia dobre praktyki we wdrażaniu systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w Unii Europejskiej. Autorzy szczególną uwagę zwracają na problemy praktyczne występujące w związku z programowaniem i wdrażaniem rozwoju gospodarczego zależnego od polityki wodnej. Ponadto przedstawiają tematykę gospodarowania wodami na tle wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska czy zarządzania ryzykiem powodziowym, a także na gruncie przepisów nowego Prawa wodnego oraz towarzyszących aktów prawnych. W opracowaniu przedstawiono również zagadnienia ekonomiczne i instytucjonalne, które odgrywają znaczenie w programowaniu zrównoważonego rozwoju.


Publikacja przeznaczona jest dla każdego, kto pragnie rozwijać swą wiedzę w obszarze innowatorskich metod gospodarowania wodami. Zainteresuje urzędników, radców prawnych, konsultantów i ekonomistów zajmujących się omawianą problematyką.


Autorami publikacji są pracownicy naukowi oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie opracowywania dokumentów programowych oraz realizacji przedsięwzięć w obszarze gospodarowania wodami, które obejmuje przede wszystkim udział w sporządzaniu kluczowych dokumentów strategicznych implementujących ramową dyrektywę wodną oraz dyrektywę powodziową, a także udział w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na cele środowiskowe wód.


Rok wydania2020
Liczba stron324
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-877-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
  
  Od Redaktora    17
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  OCENY ODDZIAŁYWANIA NA STAN WÓD
  
  Magdalena Bar, Krzysztof Okrasiński
  I. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć a dążenie do osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie ochrony wód    23
  1. Wprowadzenie    23
  2. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód oraz dopuszczalność ich nieosiągnięcia    24
  2.1. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód    24
  2.2. Dopuszczalność nieosiągnięcia celów środowiskowych w zakresie ochrony wód (derogacje)    30
  3. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć a ocena wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych w zakresie ochrony wód    33
  3.1. Wprowadzenie    33
  3.2. Ocena wodnoprawna    34
  3.3. Ocena wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód w ramach oceny oddziaływania na środowisko    38
  3.4. Uwzględnienie kwestii oddziaływania na wody w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko    43
  3.5. Połączenie oceny wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód z OOŚ w świetle dyrektywy EIA    49
  3.6. Udział społeczeństwa    51
  Bibliografia    53
  
  Michał Behnke
  II. Ocena oddziaływań skumulowanych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z zakresu gospodarowania wodami    55
  1. Wprowadzenie    55
  2. Rozumienie oddziaływań skumulowanych    56
  3. Pojęcie przedsięwzięć z dziedziny gospodarowania wodami 604. Obszar analizy oddziaływań skumulowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarowania wodami    61
  5. Zakres analizy oddziaływań skumulowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarowania wodami    63
  6. Wnioski    65
  Bibliografia    67
  Orzecznictwo    68
  
  Paweł Prus, Mikołaj Adamczyk
  III. Parametryzacja oddziaływań przedsięwzięć hydrotechnicznych na ichtiofaunę i makrobezkręgowce jako biologiczne elementy oceny stanu wód    69
  1. Wprowadzenie    69
  2. Charakterystyka ichtiofauny i makrobezkręgowców jako biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód, z uwzględnieniem metodyki przyjętej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i typologii abiotycznej rzek    72
  3. Parametryzacja oddziaływań wyróżnionych grup przedsięwzięć hydrotechnicznych na ichtiofaunę i makrobezkręgowce z uwzględnieniem typologii rzek    74
  3.1. Zbiorniki wodne lub grupy zbiorników wodnych (budowa nowego, powiększenie istniejącego zbiornika)    77
  3.2. Suche zbiorniki, poldery (budowa nowych obiektów)    79
  3.3. Budowle piętrzące inne niż na cele zbiorników wodnych – jazy, progi (budowa nowych lub rozbudowa istniejących)    80
  3.4. Prace regulacyjne i utrzymaniowe w korytach naturalnych części wód, sztucznych lub silnie zmienionych części wód oraz rowach melioracyjnych    81
  3.5. Wały przeciwpowodziowe (budowa nowych lub przebudowa/modernizacja istniejących – zmniejszenie terenów naturalnie okresowo zalewanych)    82
  3.6. Wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód powodujące zmiany w charakterystyce fizycznej JCW (zmiana reżimu hydraulicznego – przyspieszenie przepływu lub zmiana morfologii koryta)    83
  3.7. Obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych oraz pobór wód (ocena wpływu na stan ilościowy oraz ryzyka przedostawania się organizmów do danych obiektów)    84
  4. Podsumowanie    85
  Bibliografia    87
  
  Sylwia Horska-Schwarz
  IV. Minimalizacja i kompensacja oddziaływań na środowisko jako instrument wspierający wdrażanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym    89
  1. Wprowadzenie    89
  2. Instrumenty wspierające zarządzanie ryzykiem powodziowym    91
  3. Zestawy działań ograniczających ryzyko powodziowe    94
  4. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym – wybrane działania wymagające kompensacji    98
  5. Wnioski    104
  Bibliografia    107
  
  Irmina Grzegrzółka
  V. Transgraniczna ocena oddziaływania przedsięwzięć na wody podziemne w prawie międzynarodowym, unijnym i polskim    109
  1. Wprowadzenie    109
  2. Ewolucja TOOŚ w prawie międzynarodowym    112
  2.1. Zasada niepowodowania szkód    112
  2.2. Deklaracja sztokholmska z 1972 r.    113
  2.3. Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju z 1992 r.    113
  2.4. Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z 1992 r.    114
  2.5. Konwencja z Espoo z 1991 r.    116
  3. Procedura TOOŚ w świetle konwencji z Espoo    116
  3.1. Etap wstępny    117
  3.2. Wszczęcie postępowania    119
  3.3. Konsultacje ze stroną narażoną    119
  3.4. Konsultacje społeczne    119
  3.5. Przekazanie decyzji końcowej    120
  3.6. Fakultatywna analiza porealizacyjna    120
  3.7. Rozwiązywanie sporów    121
  4. Procedura TOOŚ w świetle dyrektywy EIA i prawa polskiego    121
  4.1. Obowiązek zawierania umów dwustronnych    122
  4.2. Zakres przedmiotowy oceny    122
  4.3. Monitoring    123
  4.4. Przepisy krajowe w zakresie TOOŚ    124
  5. Umowy dwustronne    126
  6. Stosunki prawne z Rosją    129
  7. Przepisy materialne w zakresie oceny oddziaływania na wody podziemne    129
  7.1. Cele ochrony wód podziemnych    129
  7.2. Oddziaływania na stan ilościowy wód podziemnych    131
  7.3. Oddziaływania na stan chemiczny wód podziemnych    132
  7.4. Derogacje z art. 4 ust. 7 i art. 4 ust. 5 r.d.w.    133
  8. Wnioski    136
  Bibliografia    137
  
  CZĘŚĆ DRUGA
  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POWODZIOWYM
  
  Urszula Sadowska
  VI. Dobre praktyki opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym    141
  1. Wprowadzenie    141
  2. Pierwsze PZRP w Polsce    142
  2.1. Etapy prac nad PZRP    142
  2.2. Cele zarządzania ryzykiem powodziowym    143
  2.3. Proces sporządzania planów    144
  2.4. Proces konsultacji społecznych i kampania informacyjna    145
  2.5. Przyjęcie PZRP w formie rozporządzenia    146
  3. Ocena PZRP przez Komisję Europejską    146
  4. Dobre praktyki opracowania PZRP    147
  4.1. Cele i działania    148
  4.2. Zaangażowanie interesariuszy    148
  4.3. Konsultacje społeczne i kampania informacyjna    149
  4.4. Nietechniczne działania – instrumenty wspierające zarządzanie ryzykiem powodziowym    149
  4.5. Kompleksowe analizy środowiskowe    150
  4.6. Dodatkowe zalecenia w opracowaniu PZRP    151
  4.6.1. Zmiany klimatu    151
  4.6.2. Oddziaływanie transgraniczne    151
  4.6.3. Ograniczona lista działań    152
  4.6.4. Hierarchizacja    152
  4.6.5. Finansowanie    153
  4.7. Powodzie miejskie    153
  5. Podsumowanie    155
  Bibliografia    156
  
  Tamara Tokarczyk, Andrzej Tiukało
  VII. Wariantowanie metod ochrony przeciwpowodziowej w świetle wymogów dyrektywy powodziowej oraz ramowej dyrektywy wodnej    157
  1. Wprowadzenie    157
  2. Cele i działania zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce w I cyklu planistycznym    160
  3. Założenia metodyczne opracowania wariantów planistycznych PZRP    166
  3.1. Diagnoza problemów w regionie wodnym    166
  3.2. Formułowanie i ocena wariantów planistycznych    168
  4. Wybór działań PZRP na przykładzie dorzecza Odry    174
  5. Podsumowanie    179
  Bibliografia    179
  
  Paulina Kupczyk-Kuriata
  VIII. Wdrażanie planów przesiedleń w związku z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych w świetle polityk Banku Światowego oraz prawa polskiego    181
  1. Wprowadzenie    181
  2. Podstawa przygotowania i wdrożenia planów przesiedleń w Polsce    182
  3. Odszkodowanie jako esencja procesu wdrażania planu przesiedleń    187
  4. Wnioski    193
  Bibliografia    194
  Orzecznictwo    194
  
  Tomasz Kolerski, Stefan Iwicki
  IX. Ochrona przed powodziami zatorowymi ze szczególnym uwzględnieniem Odry granicznej    195
  1. Wprowadzenie    195
  1.1. Metody czynne    196
  1.1.1. Lodołamanie z wykorzystaniem lodołamaczy    197
  1.1.2. Lodołamanie z wykorzystaniem koparek pływających    197
  1.1.3. Wykorzystanie materiałów wybuchowych    198
  1.2. Metody bierne    199
  1.2.1. Przegrody stałe    199
  1.2.2. Przegrody pływalne    200
  2. Uwarunkowania prowadzenia akcji lodołamania na Odrze granicznej    201
  3. Opis historycznych problemów w prowadzeniu akcji lodołamania    207
  3.1. Lodołamanie w sezonie zimowym 2008/2009    207
  3.2. Lodołamanie w sezonie zimowym 2009/2010    209
  3.3. Lodołamanie w sezonie zimowym 2010/2011    212
  3.4. Lodołamanie w sezonie zimowym 2011/2012    214
  3.5. Lodołamanie w sezonie zimowym 2015/2016    215
  3.6. Podsumowanie    216
  4. Wnioski    216
  Bibliografia    220
  
  CZĘŚĆ TRZECIA
  ASPEKTY INSTYTUCJONALNE I EKONOMICZNE
  
  Łukasz Oleszczuk
  X. Podmiotowe aspekty statusu inwestora przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodami w świetle nowego Prawa wodnego    225
  1. Wprowadzenie    225
  2. Nowa struktura prawno-organizacyjna organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej    226
  3. Kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w obszarze działalności inwestycyjnej i utrzymaniowej    228
  4. Inwestycje na śródlądowych drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym    231
  5. Ocena wdrożenia reformy prawa wodnego pod kątem trybu przygotowania i realizacji inwestycji    235
  6. Wnioski    238
  Bibliografia    239
  
  Rafał Cieślak
  XI. Partnerstwo publiczno-prywatne w obszarze gospodarowania wodami    241
  1. Wprowadzenie    241
  2. Podstawowe modele współpracy publiczno-prywatnej    243
  3. Regulacja PPP w Polsce    246
  4. Podstawy prawne realizacji przedsięwzięć PPP w obszarze gospodarowania wodami    248
  5. Identyfikacja podstawowych modeli prawno-organizacyjnych PPP w obszarze gospodarowania wodami    251
  6. Przykłady zagraniczne    254
  6.1. Poprawa dostępności Portu w Amsterdamie    254
  6.2. Budowa nowego obszaru mieszkalnego w Bilbao    254
  6.3. Elektrownia wodna w Nachtigal    255
  6.4. Koncesje na MEW w Macedonii    255
  7. Wnioski    256
  Bibliografia    257
  
  Sergiusz Urban
  XII. Wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych w świetle doświadczeń polskich i nowego Prawa wodnego    259
  1. Wprowadzenie    259
  2. Stan prawny w Polsce przed przyjęciem w 2017 r. ustawy – Prawo wodne    261
  3. Przyczyny inicjatywy legislacyjnej    263
  3.1. Zapewnienie zgodności z ramową dyrektywą wodną    263
  3.2. Nieskuteczność dotychczasowych rozwiązań służących zwrotowi kosztów usług wodnych i finansowaniu systemu gospodarowania wodami w Polsce    265
  3.3. Przywrócenie dostępu do środków Unii Europejskiej    265
  3.4. Przesłanki środowiskowe    266
  4. Zwrot kosztu usług wodnych w Prawie wodnym z 2017 r.    267
  4.1. Uchwalenie ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne    267
  4.2. Pojęcie usług wodnych    268
  4.3. Obowiązek zwrotu kosztów za usługi wodne – konstrukcja opłaty za usługi wodne w Prawie wodnym z 2017 r.    269
  4.4. Podmioty korzystające z usług wodnych    271
  4.5. Zwolnienia od obowiązku opłaty za korzystanie z usług wodnych    272
  5. Wnioski    273
  Bibliografia    273
  Orzecznictwo    274
  Odpowiedzi na interpelacje poselskie    274
  Inne    275
  
  Piotr Rak
  XIII. Analizy kosztów i korzyści na potrzeby wniosków o dofinansowanie, w tym w ujęciu międzysektorowym    277
  1. Wprowadzenie    277
  2. Zastosowanie analizy kosztów i korzyści    278
  3. Podstawy metodyczne analizy kosztów i korzyści    280
  4. Algorytm analizy kosztów i korzyści    281
  5. Ogólne wymagania wniosków o dofinansowanie    284
  6. Wymagania metodyczne analizy kosztów i korzyści na potrzeby wniosków o dofinansowanie    285
  7. Wyzwania metodyczne oceny wariantów międzysektorowych    289
  8. Ujęcie analiz międzysektorowych we wnioskach o dofinansowanie    290
  9. Wnioski praktyczne    293
  Bibliografia    293
  
  Łukasz Trojnarski
  XIV. Ekonomiczne aspekty wariantowania metod ochrony przeciwpowodziowej    295
  1. Wprowadzenie    295
  2. Etapy analiz ekonomicznych    295
  2.1. Przygotowanie wariantów ochrony przed powodzią i ocena wariantów ochrony przed powodzią    297
  2.2. Sposób formułowania wariantów do analiz    300
  3. Analiza wielokryterialna    303
  4. Analiza kosztów i korzyści    310
  4.1. Etapy analizy kosztów i korzyści    313
  4.2. Metodyka szacowania kosztów i korzyści    314
  4.3. Uniknięte straty materialne    316
  4.4. Uniknięte straty niematerialne    317
  4.5. Dodatkowe korzyści społeczne    319
  4.6. Indukowane korzyści ekonomiczne    319
  4.7. Wycena kosztów społecznych    320
  4.8. Analiza kosztów i korzyści jako element analiz wrażliwości w studium wykonalności    321
  5. Wnioski    322
  Bibliografia    322
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia