System prawa ubezpieczeń społecznych. Tom I. Część ogólna

-25%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

127,50  170,00

Format: pdf

127,50170,00

cena zawiera podatek VAT

Tom I Systemu prawa ubezpieczeń społecznych podejmuje zagadnienia z ogólnej teorii prawa ubezpieczeń społecznych. Przemiany modelu ubezpieczeń społecznych, jakie miały miejsce po 1998 r., a także liczne nowelizacje ustaw z nim związanych, których celem było poszukiwanie optymalnych rozwiązań gwarantujących w przyszłości środki utrzymania dla ubezpieczonych w przypadku pojawienia się ryzyka ubezpieczeniowego, pozwalają na nowo spojrzeć i ocenić funkcjonujące konstrukcje prawa ubezpieczeń społecznych.


Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych, prezentacja stanowisk weryfikujących przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania oraz porządkowanie i ujednolicenie terminologii tej gałęzi prawa.


Czytelnicy odnajdą tu szczegółowe omówienie następujących tematów:


pojęcie i systematyka prawa ubezpieczeń społecznych,
miejsce prawa ubezpieczeń społecznych w systemie prawa i jego związki z innymi gałęziami prawa,
funkcje i źródła prawa ubezpieczeń społecznych,
podmioty i stosunki prawne ubezpieczenia społecznego,
właściwości i zasady prawa ubezpieczeń społecznych,
zdarzenia losowe i ryzyka ubezpieczeniowe.


Autorzy tomu to uznani przedstawiciele nauki prawa z wielu ośrodków naukowych z całego kraju, legitymujący się znaczącym dorobkiem w zakresie opracowanych zagadnień.


Ze względu na rozległość i złożoność kwestii składających się na prawo ubezpieczeń społecznych ich analiza będzie przedmiotem kolejnych tomów Systemu.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli nauki prawa socjalnego oraz dla prawników praktyków, w tym sędziów, radców prawnych i adwokatów.


Rok wydania2020
Liczba stron628
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-824-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    11
  
  SŁOWO WSTĘPNE | str.    19
  
  ROZDZIAŁ I
  Pojęcie i systematyka prawa ubezpieczeń społecznych | str.    21
  1. Wprowadzenie – ubezpieczenia społeczne jako systemy świadczeniowe prawa socjalnego | str.    21
  1.1. Prawo socjalne jako system norm służących realizacji celów polityki społecznej | str.    21
  1.2. Typizacja systemów świadczeniowych prawa socjalnego | str.    26
  1.2.1. Techniki zabezpieczenia społecznego i ich ewolucja | str.    26
  1.2.2. Systemy przezorności a systemy wspierające | str.    36
  1.3. Zakres przedmiotowy prawa socjalnego | str.    41
  2. Pojęcie prawa ubezpieczenia społecznego i kryteria jego wyodrębniania od innych systemów świadczeniowych prawa socjalnego | str.    46
  2.1. Wprowadzenie | str.    46
  2.2. Ryzyko socjalne w ubezpieczeniach społecznych i jego powiązanie z aktywnością zawodową | str.    49
  2.3. Składkowe finansowanie ubezpieczeń społecznych | str.    53
  2.3.1. Składki a dotacja budżetowa | str.    53
  2.3.2. Podział składki | str.    54
  2.4. „Uwspólnienie” ryzyka jako podstawa aksjologiczna ubezpieczeń społecznych | str.    56
  2.4.1. Obowiązek ubezpieczeniowy i „uwspólnienie” ryzyka a podstawa wymiaru składek | str.    56
  2.4.2. Problematyka wzajemności i ekwiwalentności składki i świadczenia w ubezpieczeniach społecznych | str.    58
  2.4.3. Kwestia pozaskładkowego wkładu ubezpieczonych | str.    61
  2.4.4. „Uwspólnienie” ryzyka a systemy zaopatrzeniowe | str.    62
  2.5. Podsumowanie | str.    63
  3. Systematyka prawa ubezpieczeń społecznych | str.    65
  
  ROZDZIAŁ II
  Miejsce prawa ubezpieczeń społecznych w systemie prawa i związki z innymi gałęziami prawa | str.    71
  1. Geneza prawa ubezpieczeń społecznych | str.    71
  2. Prawo ubezpieczeń społecznych w systemie prawa | str.    74
  2.1. Podział systemu prawa i system ubezpieczeń społecznych | str.    74
  2.2. Odrębność prawa ubezpieczeń społecznych jako działu prawa | str.    79
  2.3. Prawo ubezpieczeń społecznych a prawo zabezpieczenia społecznego, zaopatrzenia, odszkodowania i wsparcia społecznego oraz pomocy społecznej | str.    83
  3. Niesamodzielność prawa ubezpieczeń społecznych | str.    91
  4. Publicznoprawny charakter prawa ubezpieczeń społecznych | str.    94
  5. Prawo ubezpieczeń społecznych a nauka o ubezpieczeniach społecznych i prawie ubezpieczeń społecznych | str.    96
  6. Prawo ubezpieczeń społecznych a inne działy prawa | str.    100
  6.1. Uwagi wprowadzające | str.    100
  6.2. Prawo ubezpieczeń społecznych a prawo konstytucyjne | str.    103
  6.3. Prawo ubezpieczeń społecznych a prawo międzynarodowe | str.    105
  6.4. Prawo ubezpieczeń społecznych a prawo cywilne | str.    106
  6.5. Prawo ubezpieczeń społecznych a prawo administracyjne | str.    109
  6.6. Prawo ubezpieczeń społecznych a prawo karne | str.    110
  6.7. Prawo ubezpieczeń społecznych a wybrane inne dziedziny prawa | str.    111
  6.7.1. Prawo proceduralne | str.    111
  6.7.2. Prawo pracy | str.    112
  6.7.3. Prawo finansowe i prawo podatkowe | str.    113
  6.7.4. Prawo ubezpieczeniowe, prawo ubezpieczeń gospodarczych | str.    115
  7. Prawo ubezpieczeń społecznych a polityka i inne sfery aktywności ludzkiej (nauka, technika) | str.    116
  
  ROZDZIAŁ III
  Właściwości prawa ubezpieczeń społecznych | str.    119
  1. Uwagi wstępne | str.    119
  2. Schematyzm ochrony ubezpieczeniowej | str.    123
  3. Formalizm normatywny | str.    133
  4. Dyferencjacja w zakresie objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz ustalenia i realizacji praw do świadczeń | str.    143
  
  ROZDZIAŁ IV
  Funkcje prawa ubezpieczeń społecznych | str.    154
  1. Wprowadzenie | str.    154
  2. Funkcje prawa ubezpieczeń społecznych w ujęciu historycznoprawnym | str.    158
  3. Funkcje prawa ubezpieczeń społecznych | str.    166
  3.1. Funkcja ochrony socjalnej | str.    166
  3.2. Funkcja rozdzielcza | str.    181
  3.3. Funkcja prewencyjna | str.    185
  3.4. Funkcja zatrudnienia | str.    194
  3.5. Funkcja polityki ludnościowej | str.    196
  3.6. Funkcja fiskalno-ekonomiczna | str.    198
  
  ROZDZIAŁ V
  Źródła prawa ubezpieczeń społecznych | str.    201
  1. Zagadnienia terminologiczne | str.    201
  2. Krajowe źródła prawa ubezpieczeń społecznych | str.    203
  2.1. Zarys konstytucyjnego system źródeł prawa pracy | str.    203
  2.2. Konstytucja jako źródło prawa ubezpieczeń społecznych | str.    204
  2.3. Ustawa jako źródło prawa ubezpieczeń społecznych | str.    208
  2.4. Rozporządzenia jako źródła prawa ubezpieczeń społecznych | str.    210
  2.5. Źródła prawa niespełniające obecnych wymagań konstytucyjnych | str.    213
  3. Źródła prawa międzynarodowego | str.    216
  3.1. Wprowadzenie | str.    216
  3.2. Źródła prawa międzynarodowego w ogólności | str.    217
  3.3. Źródła prawa międzynarodowego z zakresu ubezpieczeń społecznych przyjęte przez ONZ | str.    219
  3.4. Źródła prawa międzynarodowego z zakresu ubezpieczeń społecznych przyjęte przez MOP | str.    222
  3.5. Źródła prawa międzynarodowego z zakresu ubezpieczeń społecznych przyjęte przez Radę Europy | str.    237
  3.6. Umowy bilateralne | str.    239
  4. Źródła prawa unijnego w zakresie dotyczącym prawa ubezpieczeń społecznych | str.    240
  4.1. Miejsce prawa unijnego w polskim porządku prawnym, źródła prawa unijnego | str.    240
  4.2. Kompetencje prawodawcze Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego | str.    245
  4.3. Akty prawa pochodnego koordynujące systemy zabezpieczenia społecznego | str.    250
  4.4. Akty prawa pochodnego dotyczące problematyki równego traktowania w systemach zabezpieczenia społecznego | str.    256
  4.5. Pozostałe akty prawa pochodnego dotyczące problematyki prawa ubezpieczeń społecznych | str.    261
  
  ROZDZIAŁ VI
  Stosunki prawne ubezpieczenia społecznego | str.    262
  1. Stosunek ubezpieczenia społecznego | str.    262
  1.1. Pojęcie i znaczenie stosunku ubezpieczenia społecznego | str.    262
  1.1.1. Stosunek prawny a model stosunku prawnego ubezpieczenia społecznego | str.    262
  1.1.2. Zróżnicowanie gałęziowe systemu prawa a stosunek ubezpieczenia społecznego | str.    265
  1.1.3. Stosunek ubezpieczenia społecznego jako narzędzie prawnicze | str.    274
  1.2. Przegląd stanowisk doktryny | str.    280
  1.2.1. Struktura i elementy stosunku prawnego ubezpieczeń społecznych | str.    280
  1.2.2. Charakterystyka prawna stosunku ubezpieczenia społecznego | str.    285
  2. Typy stosunków prawnych z zakresu ubezpieczenia społecznego | str.    290
  2.1. Stosunki prawne materialne, procesowe i organizacyjne | str.    290
  2.2. Stosunki prawne proste (elementarne) i zespolone (kompleksowe) | str.    295
  2.3. Pracownicze i pozapracownicze stosunki prawne ubezpieczeń społecznych | str.    298
  2.4. Charakterystyka zobowiązaniowa typów stosunków prawnych | str.    305
  3. Podmioty i przedmioty stosunków prawnych ubezpieczenia społecznego | str.    312
  3.1. Wprowadzenie | str.    312
  3.2. Podmioty stosunków materialnoprawnych ubezpieczenia społecznego | str.    315
  3.3. Przedmioty stosunków materialnoprawnych ubezpieczenia społecznego | str.    322
  3.3.1. Składka ubezpieczeniowa – stosunek prawny podlegania ubezpieczeniom | str.    322
  3.3.2. Ekspektatywa ubezpieczeniowa – gwarancyjny stosunek prawny | str.    325
  3.3.3. Świadczenie ubezpieczeniowe – realizacyjny stosunek prawny | str.    329
  3.4. Stosunek ubezpieczający a stosunek ubezpieczeniowy | str.    332
  3.4.1. Zespolone stosunki prawne ubezpieczeń społecznych. Elementy przedmiotowe zobowiązania | str.    332
  3.4.2. Relacje prawne zachodzące w ramach stosunku ubezpieczającego | str.    337
  3.4.2.1. Zobowiązanie płatnika do naliczania składki od wynagrodzenia | str.    338
  3.4.2.2. Zobowiązanie ubezpieczonego do zaniechania pobierania części wynagrodzenia przeznaczonego na składki ubezpieczeniowe | str.    339
  3.4.2.3. Zobowiązanie płatnika do opłacania składki lub jej rozliczenia z ZUS | str.    341
  3.4.3. Relacje prawne zachodzące w ramach stosunku ubezpieczeniowego | str.    344
  4. Powstanie, kształtowanie treści i ustanie stosunków prawnych ubezpieczenia społecznego | str.    348
  4.1. Obowiązkowe stosunki prawne ubezpieczenia społecznego | str.    348
  4.2. Zbieg tytułów ubezpieczenia społecznego i jego wpływ na treść stosunków ubezpieczających | str.    353
  4.3. Dobrowolne stosunki ubezpieczenia społecznego | str.    357
  
  ROZDZIAŁ VII
  Rodzajowe stosunki prawne ubezpieczenia społecznego | str.    361
  1. Stosunki prawne ubezpieczenia chorobowego | str.    361
  1.1. Stosunek ubezpieczający chorobę i macierzyństwo | str.    361
  1.2. Chorobowy stosunek ubezpieczeniowy | str.    364
  1.3. Charakter prawny stosunków prawnych ubezpieczenia chorobowego | str.    370
  2. Stosunki prawne ubezpieczenia rentowego | str.    373
  2.1. Stosunek ubezpieczający trwałą niezdolność do pracy i śmierć | str.    373
  2.2. Rentowy stosunek ubezpieczeniowy | str.    377
  2.3. Charakter prawny stosunków ubezpieczenia rentowego | str.    383
  3. Stosunki prawnego ubezpieczenia emerytalnego | str.    386
  3.1. Stosunek ubezpieczający zaprzestanie pracy w wieku emerytalnym | str.    386
  3.2. Emerytalny stosunek ubezpieczeniowy | str.    391
  3.3. Charakter prawny stosunków ubezpieczenia emerytalnego | str.    395
  4. Stosunki prawne ubezpieczenia wypadkowego | str.    399
  4.1. Stosunek ubezpieczający wypadek przy pracy i chorobę zawodową | str.    399
  4.2. Wypadkowy stosunek ubezpieczeniowy | str.    402
  4.3. Charakterystyka stosunków prawnych ubezpieczenia wypadkowego | str.    405
  
  ROZDZIAŁ VIII
  Podmioty ubezpieczeń społecznych | str.    408
  1. Wprowadzenie | str.    408
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych | str.    410
  2.1. Organizacja i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed ostatnią reformą emerytalną | str.    410
  2.1.1. Organizacja i zadania ZUS do 1950 r. | str.    410
  2.1.2. Organizacja i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 1999 r. | str.    413
  2.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych współcześnie | str.    418
  2.2.1. Status prawny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str.    418
  2.2.2. Organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich zadania | str.    423
  2.2.3. Zakres działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str.    429
  2.2.3.1. Wprowadzenie | str.    429
  2.2.3.2. Realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych | str.    431
  2.2.3.3. Prewencja rentowa i wypadkowa | str.    437
  2.2.3.4. Inne działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str.    441
  2.2.4. Finanse Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str.    442
  2.2.4.1. Wprowadzenie | str.    442
  2.2.4.2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | str.    443
  2.2.4.3. Fundusz Rezerwy Demograficznej | str.    445
  2.2.4.4. Fundusz Emerytur Pomostowych | str.    448
  3. Płatnicy składek | str.    449
  3.1. Wprowadzenie | str.    449
  3.2. Obowiązki płatnika składek | str.    454
  
  ROZDZIAŁ IX
  Właściwości regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych | str.    458
  1. Założenia ogólne prawa ubezpieczeń społecznych. Prawo ubezpieczeń społecznych jako ius strictum | str.    458
  2. Zagadnienie występowania klauzul generalnych w regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych | str.    464
  3. Właściwości tekstów prawnych regulacji ubezpieczeń społecznych | str.    474
  3.1. Reguły wykładni przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych | str.    474
  3.2. Klauzule szacunkowe (zwroty nieostre) w regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych | str.    477
  3.3. Problem wieloznaczności zwrotów występujących w regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych | str.    478
  3.4. Znaczenie zasady równości ubezpieczonych w procesie wykładni i stosowania regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych | str.    484
  3.5. Pluralność jako cecha przepisów prawnych w regulacji ubezpieczeń społecznych a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego | str.    486
  3.6. Uwarunkowania i skutki autonomii regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych | str.    493
  
  ROZDZIAŁ X
  Zasady prawa ubezpieczeń społecznych | str.    498
  1. Uwagi ogólne | str.    498
  2. Dotychczasowa dyskusja na temat zasad prawa ubezpieczeń społecznych | str.    500
  3. Metodologia wyodrębniania zasad prawa ubezpieczeń społecznych | str.    504
  4. Zasady-wartości prawa ubezpieczeń społecznych | str.    506
  4.1. Pojęcie wartości w naukach prawnych | str.    506
  4.2. Zasada solidarności | str.    507
  4.3. Zasada sprawiedliwości społecznej | str.    513
  4.4. Zasada równości | str.    516
  4.5. Zasada ochrony praw nabytych, zasada zaufania do państwa i stanowionego prawa oraz zasada niedziałania prawa wstecz | str.    521
  5. Zasady-elementy konstrukcyjne systemu ubezpieczeń społecznych | str.    528
  5.1. Zasada powszechności | str.    528
  5.2. Zasada przymusu | str.    530
  5.3. Zasada automatyzmu prawnego | str.    531
  5.4. Zasada schematyzmu świadczeń | str.    534
  5.5. Zasada wzajemności | str.    534
  5.6. Zasada gwarancji wypłacalności świadczeń | str.    542
  6. Zasady-normy ukształtowania określonych instytucji prawnych | str.    543
  
  ROZDZIAŁ XI
  Zdarzenia losowe i ryzyka ubezpieczeniowe | str.    544
  1. Wprowadzenie | str.    544
  2. „Zdarzenie losowe” | str.    550
  2.1. Znaczenie terminu „zdarzenie losowe” według poglądów doktryny | str.    550
  2.2. Próba ustalenia znaczenia terminu „zdarzenie losowe” | str.    555
  3. Formuła „ryzyka ubezpieczeniowego” | str.    559
  3.1. Uwagi wstępne | str.    559
  3.2. Konstrukcja „ryzyka ubezpieczeniowego” | str.    563
  3.3. Katalogi i relacje między „ryzykami ubezpieczeniowymi” | str.    567
  
  BIBLIOGRAFIA | str.    573
  
  INDEKS RZECZOWY | str.    615
  
  O AUTORACH | str.    623
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia