Diagnostyka obiektów budowlanych

Zasady wykonywania ekspertyz

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zwiększające się wymagania właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych wiążą się z koniecznością przeprowadzania częstych remontów, modernizacji i wzmocnień. Każda taka działalność powinna być poprzedzona odpowiednią diagnostyką oraz podjęciem decyzji co do zakresu i formy regeneracji obiektów budowlanych.
Tu nieodzowni okazują się rzeczoznawcy, którzy opracowują optymalne rozwiązania techniczne i ekonomiczne – oparte na badaniach naukowych oraz spełniające wymagania norm i certyfikatów.
W niniejszej monografii zaprezentowano najważniejsze problemy, analizy i wnioski dotyczące metod wykonywania ekspertyz, przeprowadzania diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budowlanych.
Najważniejsi eksperci z branży budowlanej – na co dzień zajmujący się diagnostyką, zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej – w przejrzysty sposób prezentują zasady wykonywana ekspertyz m.in. konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych i drewnianych oraz ekspertyz geotechnicznych, mikologicznych i audytów energetycznych.
Wszystkie wnioski oparte zostały na nowoczesnych metodach badawczych, analitycznych i projektowych oraz zrecenzowane przez Komitet Naukowo-Programowy 15 Konferencji Naukowo-Technicznych „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechnikę Świętokrzyską oraz Instytut Techniki Budowlanej.


Liczba stron468
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21065-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     13
  1. Status. Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz     17
    1.1. Załącznik 1. Wykaz specjalności rzeczoznawczych PZITB dla Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB     21
    1.2. Załącznik 2. Rodzaje opracowań rzeczoznawczych     24
    1.3. Załącznik 3. Zasady doskonalenia zawodowego Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB     26
    1.4. Załącznik 4. Instrukcja Ustanawiania Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB     29
  2. Zasady ogólne wykonywania ekspertyz konstrukcji budowlanych prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski 35
    2.1. Wstęp     35
    2.2. Terminy i definicje     37
    2.3. Bezpieczeństwo istniejących konstrukcji budowlanych     39
    2.4. Diagnostyka techniczna istniejących konstrukcji budowlanych     41
      2.4.1. Zagadnienia ogólne     41
      2.4.2. Rodzaje diagnostyk istniejących konstrukcji budowlanych     42
    2.5. Ogólna metodyka diagnostyk istniejących konstrukcji budowlanych     44
    2.6. Pomiary i badania istniejących konstrukcji budowlanych     47
      2.6.1. Wymagania ogólne     47
      2.6.2. Badania geodezyjne     48
      2.6.3. Badania geotechniczne     48
      2.6.4. Badania fotogrametryczne     49
      2.6.5. Badania środowiskowe     49
      2.6.6. Oceny zabezpieczeń chemoodpornych i przeciwwilgociowych     49
      2.6.7. Badania betonów     50
      2.6.8. Badania stali zbrojeniowych     52
      2.6.9. Badania drewna    53
      2.6.10. Badania murów     54
    2.7. Analiza bezpieczeństwa istniejących konstrukcji     5
      2.7.1. Obciążenia     54
      2.7.2. Bezpieczeństwo     55
    2.8. Obciążenia próbne istniejących elementów i konstrukcji     56
    2.9. Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji     57
      2.9.1. Konstrukcje, których bezpieczeństwo nie jest zagrożone     57
      2.9.2. Konstrukcje, których bezpieczeństwo jest zagrożone    57
    Bibliografia     59
  3. Zasady wykonywania dokumentacji ekspertyz dr hab. inż., prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż., prof. PŚ Radosław Jasiński     63
    3.1. Wprowadzenie     63
    3.2. Zawartość dokumentacji stanowiąca podstawę opracowania ekspertyz    64
      3.2.1. Projekty techniczne     65
      3.2.2. Opinie, ekspertyzy, protokoły     65
      3.2.3. Normy i przepisy prawne     66
    3.3. Cele i zakresy ekspertyz     66
    3.4. Opisy obiektów i analizy dokumentacji stanowiących podstawy opracowania ekspertyz     67
    3.5. Oględziny i opisy uszkodzeń     67
    3.6. Zakres badań materiałów, elementów i konstrukcji     71
      3.6.1. Ustalanie celu oraz zakresu badań i oględzin     71
      3.6.2. Badania geometrii konstrukcji     73
      3.6.3. Badania właściwości materiałów     74
      3.6.4. Opis badań     81
      3.6.5. Analiza wyników badań i oględzin     82
      3.6.6. Wnioski wynikające z badań i oględzin     83
    3.7. Uwagi dotyczące sprawdzających obliczeń konstrukcji stanowiących podstawę oceny bezpieczeństwa konstrukcji     83
    3.8. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji     87
    3.9. Zawartości części wnioskowych ekspertyzy 3.10. Podsumowanie     90
    Bibliografia     91
  4. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji stalowych prof. dr hab. inż. Antoni Biegus     93
    4.1. Charakterystyka ogólna ekspertyz budowlanych     93
    4.2. Analizy dokumentacji technicznych obiektów     100
    4.3. Eurokody a dotychczasowe normy PN-B w odniesieniu do konstrukcji stalowych     101
    4.4. Wybrane zagadnienia identyfikacji konstrukcji stalowych     104
      4.4.1. Wprowadzenie     104
      4.4.2. Identyfikacje parametrów właściwości stali konstrukcyjnych    106
      4.4.3. Inwentaryzacje i identyfikacje konstrukcji     114
      4.4.4. Identyfikacje schematów statycznych i modeli obliczeniowych konstrukcji stalowych     115
      4.4.5. Przykłady błędów identyfikacji schematów i modeli obliczeniowych konstrukcji hali MTK     122
    4.5. Wnioski i uwagi końcowe     128
    Bibliografia     130
  5. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji żelbetowych prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz     133
    5.1. Wprowadzenie     133
    5.2. Układy treści ekspertyz     137
    5.3. Postępowania diagnostyczne i ich wiodące role w ekspertyzach    139
      5.3.1. Ogólne zasady postępowania     139
      5.3.2. Metody i techniki diagnozowania     141
      5.3.3. Obciążenia próbne konstrukcji     162
    5.4. Podsumowanie     163
    Bibliografia     163
  6. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji drewnianych dr inż. Janusz Brol 167
    6.1. Wprowadzenie     168
    6.2. Trwałość drewna w konstrukcji     171
    6.3. Wilgotność drewna w konstrukcji     174
    6.4. Oceny wytrzymałościowe drewna w konstrukcjach istniejących     176
      6.4.1. Badania wytrzymałościowe na małych próbkach     178
      6.4.2. Wytrzymałościowe oceny wizualne drewna     181
      6.4.3. Wytrzymałości obliczeniowe drewna a otoczenie i obciążenie 1886.4.4. Określanie przekrojów użytecznych     189
    6.5. Przykłady słabych miejsc w istniejących konstrukcjach drewnianych    191
    Bibliografia     196
  7. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji murowych dr inż. Roman Gajownik, dr inż. Roman Jarmontowicz, mgr inż. Jan Sieczkowski     199
    7.1. Wstęp     199
      7.1.1. Ustalenia ogólne     199
      7.1.2. Elementy procesów ocen stanów technicznych konstrukcji    201
      7.1.3. Prace przygotowawcze     202
      7.1.4. Podstawy normowe diagnostyk konstrukcji murowych     203
    7.2. Rodzaje uszkodzeń konstrukcji murowych     205
    7.3. Metody badań stosowane w diagnostykach konstrukcji murowych    206
      7.3.1. Ustalenia ogólne     206
      7.3.2. Diagnostyki stanów granicznych użytkowalności budynków    207
      7.3.3. Diagnostyki stanów bezpieczeństwa konstrukcji budynków    211
    7.4. Badania uzupełniające     218
      7.4.1. Badania zawilgocenia     218
      7.4.2. Badania chemiczne     219
      7.4.3. Badania korozji biologicznej     221
    7.5. Podsumowanie     223
    Bibliografia     224
  8. Zasady wykonywania ekspertyz geotechnicznych budynków w warunkach zabudowy miejskiej prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, dr hab. inż. Tomasz Godlewski     227
    8.1. Wstęp     228
    8.2. Ogólne wymagania normowe dotyczące badań podłoża     229
      8.2.1. Wprowadzenie     229
      8.2.2. Wymagania ogólne     231
      8.2.3. Dobór metod badań     234
    8.3. Analiza wyników     241
    8.4. Oceny przyczyn i przykłady     245
    8.5. Podsumowanie     250
    Bibliografia     252
  9. Zasady wykonywania ekspertyz fundamentów z uwzględnieniem fundamentów głębokich prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, dr inż. Krzysztof Żarkiewicz     255
    9.1. Wstęp     255
      9.1.1. Eksperyzy w prawie budowlanym     256
      9.1.2. Prawo budowlane o rzeczoznawcach budowlanych     257
      9.1.3. Różnice między ekspertyzami a ocenami technicznymi w odniesieniu do fundamentów     258
      9.1.4. Główne punkty ekspertyz     259
    9.2. Ekspertyzy budowlane w odniesieniu do fundamentów     259
    9.3. Fundamenty głębokie     260
    9.4. Moduły ściśliwości gruntów, moduły edometryczne     266
      9.4.1. Moduły odkształcenia E otrzymane z badania płytami statycznymi    267
      9.4.2. Porównanie modułów edometrycznych oraz modułów uzyskanych za pomocą płyt statycznych     270
      9.4.3. Współczynniki podatności podłoży gruntowych ks [MN/m3]    271
    9.5. Podsumowanie     272
    Bibliografia     273
  10. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji przekryć dachowych dr hab. inż., prof. PŚ Jacek Hulimka    275
    10.1. Wstęp     275
    10.2. Specyfika konstrukcji dachowych jako przedmiotu ekspertyz    276
    10.3. Zakres ekspertyz konstrukcji dachowych     27
    10.4. Uwagi o ekspertyzach konstrukcji dachowych – pułapki czyhające na wykonawców     279
      10.4.1. Schematy konstrukcyjne dachów     279
      10.4.2. Rozpoznanie typowych elementów konstrukcyjnych     281
      10.4.3. Materiały konstrukcyjne     282
      10.4.4. Oceny warunków środowiskowych     284
      10.4.5. Inwentaryzacje wad i uszkodzeń     285
      10.4.6. Sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe     287
      10.4.7. Ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń konstrukcji     290
      10.4.8. Sformułowania zaleceń w zakresie ewentualnych prac naprawczych lub wzmocnień     291
    10.5. Podsumowanie     292
    Bibliografia     293
  11. Zasady wykonywania ekspertyz lekkich przegród zewnętrznych mgr inż. Marzena Jakimowicz, dr inż. Krzysztof Kuczyński 295
    11.1. Wprowadzenie     295
      11.1.1. Podstawowe określenia     295
      11.1.2. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne     296
    11.2. Wymagania dotyczące ścian osłonowych     296
      11.2.1. Wymagania formalne     296
      11.2.2. Projektowanie, wykonawstwo     297
      11.2.3. Konstrukcja nośna     298
      11.2.4. Odporność na obciążenie wiatrem     299
      11.2.5. Ciężar własny     299
      11.2.6. Odporność na uderzenia     300
      11.2.7. Odporność na obciążenia termiczne     300
      11.2.8. Przepuszczalność powietrza     300
      11.2.9. Wodoszczelność     301
      11.2.10. Przepuszczalność pary wodnej     301
      11.2.11. Izolacyjność termiczna     302
      11.2.12. Wymagania estetyczne     302
    11.3. Najczęściej spotykane błędy     303
      11.3.1. Wady projektowe     303
      11.3.2. Wady wykonawcze     304
      11.3.3. Wady montażowe     305
    11.4. Etapy wykonywania ekspertyz     308
      11.4.1. Założenia podstawowe     308
      11.4.2. Wizje lokalne     309
      11.4.3. Analizy projektów i dokumentacji systemowych     312
      11.4.4. Badania     315
      11.4.5. Analizy dokumentów formalnych     319
      11.4.6. Zasady formułowania wniosków     319
    11.5. Podsumowanie     320
    Bibliografia     321
  12. Zasady wykonywania ekspertyz technicznych budynków żelbetowych z wielkiej płyty z przykładami ich przebudowy prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, dr inż. Jarosław Szulc     323
    12.1.Wprowadzenie    324
    12.2. Zasoby budownictwa wielkopłytowego w Polsce    325
    12.3. Regulacje formalno-prawne dotyczące użytkowania obiektów budowlanych     326
    12.4. Diagnostyki budynków wielkopłytowych     328
      12.4.1. Schematy ogólne diagnostyki     328
      12.4.2. Systemy budownictwa wielkopłytowego     328
      12.4.3. Oceny uszkodzeń elementów budynków wielkopłytowych     335
      12.4.4. Badania materiałowe     338
    12.5. Kontrole stanów technicznych ścian zewnętrznych     340
    12.6. Oceny właściwości izolacyjnych przegród     343
    12.7. Zagadnienia higieniczno-zdrowotne     344
    12.8. Przykład z praktyki inżynierskiej     346
    12.9. Kierunki działań remontowych i modernizacyjnych     348
    12.10. Podsumowanie     350
    Bibliografia     351
  13. Zasady wykonywania ekspertyz obiektów zabytkowych dr inż. Stanisław Karczmarczyk     353
    13.1. Wprowadzenie     353
    13.2. Definicje opracowań zawierających oceny obiektów budowlanych i wynikające z nich zakresy merytoryczne     355
    13.3. Różnice w opracowaniach ekspertyz obiektów zabytkowych i współczesnych    357
    13.4. Wymagania formalne przy realizacji ekspertyz obiektów zabytkowych    369
    13.5. Podsumowanie, wnioski     370
    Bibliografia     371
  14. Diagnostyka mykologiczna obiektów budowlanych – metodyka i wyzwania przyszłościowe prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński     373
    14.1. Wprowadzenie     373
    14.2. Zagadnienia mykologiczno-budowlane     374
    14.3. Ekspertyzy mykologiczno-budowlane     379
    14.4. Wybrane problemy diagnozowania konstrukcji drewnianych     383
    14.5. Uwarunkowania diagnostyk mykologiczno-budowlanych     391
      14.5.1. Przepisy techniczno-prawne     391
      14.5.2. Badania i pomiary     393
      14.5.3. Obliczenia i synteza     397
    14.6. Podsumowanie     398
    Bibliografia    399
  15. Zasady wykonywania ekspertyz obiektów hydrotechnicznych po powodziach prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, mgr inż. Józef Zgrabczyński    401
    15.1. Wprowadzenie     401
    15.2. Oceny stanów technicznych a ekspertyzy budowli hydrotechnicznych    402
    15.3. Zasady wykonywania ekspertyz technicznych obiektów hydrotechnicznych po powodziach     410
      15.3.1. Uszkodzenia i awarie budowli hydrotechnicznych po powodzi     410
      15.3.2. Ogólne zasady wykonywania ekspertyz obiektów hydrotechnicznych    414
      15.3.3. Ekspertyzy techniczne budowli hydrotechnicznych po powodzi    415
      15.3.4. Informacje o przebiegu powodzi i akcji powodziowych     418
      15.3.5. Inwentaryzacje uszkodzeń obiektów/budowli     420
      15.3.6. Stany techniczne obiektów przed powodziami ze wskazaniem możliwych przyczyn awarii/uszkodzeń     422
      15.3.7. Badania obiektów/budowli     423
      15.3.8. Określenie przyczyn powstania uszkodzeń, awarii obiektów/budowli hydrotechniczych     425
      15.3.9. Koncepcje napraw/wzmocnień w toku dalszych postępowań z obiektami lub konstrukcjami budowlanymi     426
      15.3.10. Oceny i propozycje poprawy stanu technicznego w celu polepszenia jakości funkcjonowania całych obiektów     426
    15.4. Fragment przykładowej ekspertyzy     427
    Bibliografia     434
  16. Zasady wykonywania audytów energetycznych budynków i budowli dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Andrzej Wiszniewski 435
    16.1. Wstęp     436
    16.2. Rodzaje audytów energetycznych     437
      16.2.1. Zbieranie danych do audytów     437
      16.2.2. Analizy i oceny stanów istniejących     438
      16.2.3. Poszukiwania i formułowania rozwiązań     438
      16.2.4. Oceny wariantowych rozwiązań i wyboru rozwiązań optymalnych    439
      16.2.5. Opracowanie audytów i przekazanie ich zleceniodawcom     439
    16.3. Audyty termomodernizacyjne i remontowe     440
      16.3.1. Audyty termomodernizacyjne     441
      16.3.2. Audyty remontowe     445
    16.4. Audyty efektywności energetycznej     448
    16.5. Audyty energetyczne przedsiębiorstw     453
    16.6. Podsumowanie i wnioski Bibliografia    459
  17. Opinie specjalistyczne w praktyce rzeczoznawstwa budowlanego prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński    461
    17.1. Wprowadzenie     461
    17.2. Opinie specjalistyczne. Kiedy, kto i dla kogo je sporządza? Jakim celom służą i co powinny zawierać?     465
    17.3. Podsumowanie     468
    Bibliografia     468
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia