Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części

-18%

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,82  51,00

Format: pdf

41,8251,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy.


Autorzy skupiają się na aktualnych problemach, z którymi będą zmierzać się dyrektorzy szkół w okresie ruchu kadrowego, omawiając m.in.:


podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem;
zagadnienia przekształcenia z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony;
dokumentację wymaganą przy zatrudnieniu;
obowiązek przedkładania informacji o niekaralności;
rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę;
rozwiązanie stosunku pracy w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce;
przeniesienie nauczyciela do innej szkoły (przedszkola) lub na inne stanowisko w tej samej szkole (przedszkolu).


Książka zawiera odpowiedzi specjalistów na najbardziej nurtujące pytania, m.in.:


Czy z nauczycielem kontraktowym można zawrzeć umowę terminową?
Jak długo ważne jest zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRS dla kandydata na pracownika?
Czy zaświadczenie o niekaralności dostarczone w związku z ubieganiem się o pracę na stanowisku nauczyciela należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w oryginale?
Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym odbywającym staż na nauczyciela mianowanego?
Jak wypowiedzieć umowę na zastępstwo osobie zastępującej?
Kiedy rozpoczyna swój bieg stan nieczynny nauczyciela?


Poradnik wzbogacony został o specjalistyczne wzory dokumentów powszechnie stosowane w praktyce szkolnej, a także procedury rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów oraz nauczycieli publicznych szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, pracowników działów kadr w tych placówkach oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny.


Rok wydania2020
Liczba stron176
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-818-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I
  
  Akty prawne •    11
  Wykaz skrótów •    13
  Słowo wstępne •    17
  
  Komentarz
  
  I. Zatrudnianie nauczycieli w publicznych szkołach i placówkach •    21
  Wprowadzenie •    21
  1. Podstawa nawiązania stosunku pracy •    21
  1.1. Umowa o pracę •    22
  2. Mianowanie •    29
  3. Przekształcenie z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony •    30
  II. Obowiązek przedkładania informacji o niekaralności w kontekście nauczycielskich stosunków pracy •    31
  Wprowadzenie •    31
  1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego •    31
  2. Informacja o niekaralności a Karta Nauczyciela •    34
  2.1. Przekształcenie stosunku nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania •    35
  2.2. Jednoczesne zatrudnienie w kilku szkołach a dokumentacja pracownicza •    36
  2.3. Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole •    37
  2.4. Nawiązywanie kolejnych stosunków pracy z tym samym pracodawcą •    38
  III. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę, nawiązanych na czas określony i nieokreślony •    39
  Wprowadzenie •    39
  1. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania •    40
  1.1. Na wniosek nauczyciela •    40
  1.2. W razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy •    40
  1.3. W razie orzeczenia o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy •    42
  1.4. W razie uzyskania negatywnej oceny pracy •    44
  1.5. Na mocy porozumienia stron •    45
  1.6. Niezgłoszenie się na badania okresowe lub kontrolne •    46
  2. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony •    48
  3. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas określony •    49
  4. Rozwiązanie umownego stosunku pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego •    52
  5. Rozwiązanie stosunków pracy w związku z przekazaniem szkoły podmiotom prywatnym •    53
  IV. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce •    54
  1. Wypowiedzenie stosunków pracy na podstawie art. 20 KN •    54
  1.1. Zastosowanie art. 20 KN •    54
  1.2. Przesłanki zastosowania art. 20 KN •    55
  1.3. Kryteria doboru do zwolnienia •    57
  1.4. Skrócenie okresu wypowiedzenia •    59
  2. Stan nieczynny •    59
  3. Ochrona przed wypowiedzeniem – art. 41 k.p. •    65
  4. Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy •    68
  4.1. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania •    68
  4.2. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy •    69
  4.3. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w części obowiązkowego wymiaru czasu pracy •    70
  4.4. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy a przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny •    71
  4.5. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy •    72
  4.6. Odprawa dla nauczyciela w związku z przekazaniem szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej niebędącej organem samorządu terytorialnego •    72
  5. Doręczenie wypowiedzenia stosunku pracy •    74
  6. Konsultowanie zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi •    75
  6.1. Konsultacje związkowe zamiaru wypowiedzenia na podstawie art. 20 KN •    75
  6.2. Wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie mianowania (art. 23 KN) a kwestia konsultacji związkowych •    75
  6.3. Konsultacje związkowe zamiaru wypowiedzenia na podstawie art. 27 KN •    76
  V. Rozwiązanie stosunku pracy z księdzem oraz nauczycielem religii •    77
  Wprowadzenie •    77
  1. Cofnięcie skierowania •    77
  2. Zwolnienie z innych przyczyn •    79
  3. Zwolnienie na podstawie art. 20 ust. 1 KN •    81
  4. Odprawa •    84
  Podsumowanie •    84
  VI. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi podczas urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego •    86
  1. Urlop macierzyński i rodzicielski •    86
  2. Urlop wychowawczy •    87
  3. Urlop dla poratowania zdrowia •    89
  4. Urlop bezpłatny •    91
  Podsumowanie •    92
  VII. Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły, przedszkola lub na inne stanowisko w tej samej szkole, przedszkolu •    93
  Wprowadzenie •    93
  1. Przeniesienie dokonywane przez dyrektora szkoły •    93
  1.1. Tryb przeniesienia •    93
  1.2. Istota przeniesienia •    94
  1.3. Pojęcie innego stanowiska •    94
  1.4. Odprawa •    95
  1.5. Wydanie świadectwa pracy •    96
  1.6. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego •    96
  
  Część II
  
  Procedury
  
  1. Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania •    103
  1.1. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania •    104
  1.2. Fakultatywne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania •    109
  1.3. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku przejścia na emeryturę w trybie art. 88 KN •    110
  1.4. Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela •    111
  2. Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę •    114
  2.1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony •    115
  2.2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony •    117
  2.3. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie uzyskania negatywnej oceny pracy •    120
  2.4. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 20 KN •    121
  2.5. Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela •    123
  3. Procedura opracowania kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia •    125
  
  Wzory dokumentów
  
  Wzór 1. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą •    133
  Wzór 2. Umowa z nauczycielem w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania •    135
  Wzór 3. Umowa na zastępstwo nieobecnego nauczyciela •    138
  Wzór 4. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony •    140
  Wzór 5. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania •    141
  Wzór 6. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony (w przypadku niespełnienia przez nauczyciela mianowanego/dyplomowanego warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 KN) •    142
  Wzór 7. Umowa o pracę na czas określony •    143
  Wzór 8. Umowa o pracę na czas nieokreślony •    145
  Wzór 9. Akt mianowania nauczyciela •    147
  Wzór 10. Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania •    148
  Wzór 11. Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela za wypowiedzeniem •    149
  Wzór 12. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela •    150
  Wzór 13. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok •    151
  Wzór 14. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy •    152
  Wzór 15. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy •    153
  Wzór 16. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii •    154
  Wzór 17. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który wniósł podanie o urlop bezpłatny •    155
  Wzór 18. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki •    156
  Wzór 19. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych •    157
  Wzór 20. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny •    158
  Wzór 21. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie •    159
  Wzór 22. Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania •    160
  Wzór 23. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na mocy porozumienia stron •    161
  Wzór 24. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne •    162
  Wzór 25. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę •    163
  Wzór 26. Świadectwo pracy •    164
  Wzór 27. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem za wypowiedzeniem •    169
  Wzór 28. Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia •    170
  Wzór 29. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem przebywającym w stanie nieczynnym •    171
  Wzór 30. Wniosek nauczyciela o przeniesienie go do innej szkoły/placówki •    172
  Wzór 31. Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, z urzędu, do innej szkoły/placówki oświatowej •    173
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia