Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych migrantów

-26%

Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych migrantów

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,68  32,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,6832,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

To książka o losie setek tysięcy dzieci cyrkularnych migrantów. Nazywa się je często „eurosierotami”. W jaki sposób dzieci te są spostrzegane, oceniane i traktowane przez innych? Autor książki w 12 badaniach (5 korelacyjnych i eksperymentalnych) ocenił zakres, w jakim korzystanie z terminu „eurosierota” prowadzi do stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów w podstawowych środowiskach życia, tj. rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej. Ponadto przeanalizowano w nich odroczone konsekwencje wyjazdów zarobkowych rodziców poza granice kraju dla jakości związków partnerskich/małżeńskich „eurosierot” w dorosłym życiu. Badania realizowano w latach 2012–2017, na łącznej próbie 3282 osób (nauczycieli, uczniów, studentów pedagogiki i dorosłych dzieci cyrkularnych migrantów), a uzyskane wyniki podsumowano w dwóch metaanalizach.


Warto podkreślić, że badania prowadzone przez Sławomira Trusza z wykorzystaniem eksperymentu w pedagogice należą do rzadkości, podobnie jak liczebność próby badawczej. Już ten fakt świadczy o naukowej odwadze, zaangażowaniu, wysokim kunszcie metodologicznym oraz wysokich umiejętnościach statystycznego opracowania, analiz i dyskusji.
z recenzji dr hab. Joanny Małgorzaty Łukasik, prof. UP w Krakowie


Mamy do czynienia z rzeczywiście unikalną monografią złożonego, pasjonującego i znaczącego społecznie zjawiska. Przewiduję, że praca wzbudzi zainteresowanie zarówno środowiska naukowego (nie tylko psychologów i pedagogów), jak i nauczycieli oraz opiekunów dzieci migrantów zarobkowych. Ponadto, książka wręcz powinna stać się też źródłem (i wzorcem) wielu inspiracji badawczych.
z recenzji dr hab. Doroty Turskiej, prof. nadzw. UMCS w Lublinie


Liczba stron276
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-981-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wstęp    11
  Rozdział 1. Spostrzeganie eurosierot przez innych.
  Zjawisko stygmatyzacji i stereotypizacji dzieci
  cyrkularnych migrantów     17
  1.1. Społeczne piętno eurosieroctwa     18
  1.1.1. Eurosieroctwo jako indywidualna skaza i piętno grupowe     19
  1.2. Proces stereotypizacji eurosierot     21
  1.2.1. Prototypy w procesie stereotypizacji eurosierot     23
  1.2.2. Funkcje schematów poznawczych     24
  1.2.3. Proces formowania stereotypowego obrazu eurosieroty     26
  1.3. Badanie 1. Formalna i treściowa charakterystyka stereotypowego
  obrazu eurosieroty     27
  1.3.1. Metoda     28
  1.3.2. Wyniki     30
  1.3.3. Dyskusja     51
  1.4. Automatyczna natura procesu stereotypizacji
  dzieci cyrkularnych migrantów     54
  1.5. Językowe mechanizmy stereotypizacji eurosierot     58
  1.6. Badanie 2. Osiągnięcia edukacyjne eurosierot. Proces automatycznej
  stereotypizacji dzieci cyrkularnych migrantów     63
  1.6.1. Metoda     64
  1.6.2. Wyniki     67
  1.7. Badanie 3. Funkcjonowanie poznawcze eurosierot. Proces automatycznej
  stereotypizacji dzieci cyrkularnych migrantów     69
  1.7.1. Metoda     69
  1.7.2. Wyniki     71
  1.8. Dyskusja     73
  Rozdział 2. Emocje wzbudzane przez eurosieroty.
  Zjawisko uprzedzeń wobec dzieci cyrkularnych migrantów     76
  2.1. Uprzedzenia i stereotypy – ich wzajemne relacje w ramach postaw     76
  2.1.1. Uprzedzenia jawne i ukryte wobec eurosierot     79
  2.1.2. Współczesne formy uprzedzeń – uprzedzenia awersyjne     83
  2.2. Zjawisko dyfuzji znaczeń słów i afektu     84
  2.3. Język a uprzedzenia wobec innych     85
  2.3.1. Uprzedzenia i język nienawiści     86
  2.3.2. Uprzedzenia i język propagandy     89
  2.4. Badanie 4. Uprzedzenia jawne wobec eurosierot     90
  2.4.1. Metoda     91
  2.4.2. Wyniki     91
  2.4.3. Dyskusja     93
  2.5. Badanie 5. Uprzedzenia utajone wobec eurosierot,
  sierot i dzieci     94
  2.5.1. Metoda     95
  2.5.2. Wyniki     98
  2.5.3. Dyskusja     101
  2.6. Badanie 6. Cechy charakteru eurosierot. Uprzedzenia utajone wobec
  dzieci cyrkularnych migrantów     103
  2.6.1. Metoda     103
  2.6.2. Wyniki     105
  2.7. Badanie 7. Kontakt z eurosierotami jako źródło negatywnych emocji     106
  2.7.1. Metoda     107
  2.7.2. Wyniki     109
  2.8. Badanie 8. Kontakt z eurosierotami jako źródło negatywnych emocji.
  Replikacja     110
  2.8.1. Metoda     111
  2.8.2. Wyniki     112
  2.9. Dyskusja     114
  Rozdział 3. Zachowania kierowane wobec eurosierot.
  Zjawisko dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów     116
  3.1. Kategoryzowanie innych a skłonność do ich dyskryminowania     116
  3.1.1. Treść stereotypu a różne formy dyskryminowania innych     117
  3.1.2. Wymiary dyskryminowania innych     118
  3.1.3. Zjawisko dyskryminowania a dehumanizowanie
  i infrahumanizowanie innych     120
  3.2. Związek stygmatyzacji i dyskryminacji     122
  3.3. Dyskryminowanie eurosierot jako efekt oczekiwań interpersonalnych     125
  3.4. Poziom spostrzeganej kontroli nad zachowaniami eurosierot
  a skłonność nauczycieli do ich dyskryminowania     128
  3.5. Zjawisko kontrolowanej
  i automatycznej dyskryminacji innych     129
  3.5.1. Znaczenie języka w procesie dyskryminowania innych     131
  3.6. Badanie 9. Pomoc oferowana eurosierotom     134
  3.6.1. Metoda     135
  3.6.2. Wyniki     136
  3.7. Badanie 10. Pomoc deklarowana i rzeczywiście oferowana
  eurosierotom     138
  3.7.1. Metoda     138
  3.7.2. Wyniki     139
  3.8. Dyskusja     140
  Rozdział 4. Edukacyjne i pozaedukacyjne efekty eurosieroctwa.
  Funkcjonowanie dzieci cyrkularnych migrantów w klasie szkolnej
  i dorosłym życiu     144
  4.1. Funkcjonowanie dzieci cyrkularnych migrantów w klasie szkolnej.
  Pozycja społeczna i relacje eurosierot z rówieśnikami
  i nauczycielami     145
  4.1.1. Rola grupy rówieśniczej w rozwoju dziecka     145
  4.1.2. Źródła negatywnych postaw i dyskryminowania dzieci
  w grupie rówieśniczej     146
  4.1.3. Zjawisko ulubieńców nauczycieli a dyskryminowanie eurosierot
  w klasie szkolnej     150
  4.1.4. Pozycja społeczna dzieci cyrkularnych migrantów
  w klasie szkolnej     150
  4.2. Badanie 11. Funkcjonowanie dzieci cyrkularnych migrantów
  w klasie szkolnej     151
  4.2.1. Metoda     151
  4.2.2. Wyniki     153
  4.2.3. Dyskusja     168
  4.3. Funkcjonowanie dzieci cyrkularnych migrantów w dorosłym życiu.
  Doświadczenia migracyjne, style przywiązania i relacje
  partnerskie/małżeńskie     169
  4.3.1. Potencjalne mediatory i moderatory efektów eurosieroctwa     171
  4.3.2. Migracje zarobkowe rodziców a ich postawy wobec dzieci
  oraz postawy dzieci wobec rodziców migrujących
  i pozostających w kraju     172
  4.3.3. Poziom zaspokajania potrzeb dzieci w rodzinach migracyjnych     173
  4.3.4. Style przywiązania rozwijane przez dzieci
  cyrkularnych migrantów     176
  4.3.5. Style przywiązania a jakość funkcjonowania
  osób w związkach partnerskich/małżeńskich     178
  4.3.6. Style przywiązania a miłość romantyczna     179
  4.4. Badanie 12. Wyjazdy zarobkowe rodziców, style przywiązania
  a relacje partnerskie/małżeńskie dorosłych dzieci
  cyrkularnych migrantów     181
  4.4.1. Metoda     181
  4.4.2. Wyniki     187
  4.4.3. Dyskusja     191
  Rozdział 5. Metaanalizy wyników badań od 1. do 12.     194
  5.1. Metoda     195
  5.2. Wyniki     200
  5.2.1. Metaanaliza 1. Wpływ etykiety „eurosierota” na postawy
  osób badanych wobec dzieci cyrkularnych migrantów     200
  5.2.2. Metaanaliza 2. Paradoksalność wpływu etykiety „eurosierota”
  na postawy osób badanych wobec dzieci
  cyrkularnych migrantów     206
  5.3. Dyskusja     210
  Bibliografia     217
  Aneksy     235
  Aneks 1. Kwestionariusz Obrazu Eurosieroty (KOE)     235
  Aneks 2. Przykładowe zdjęcia dziewczynek i chłopców w młodszym
  i starszym wieku     240
  Aneks 3. Zdjęcie grupy osób wykorzystywane w eksperymentach
  nadprogowego torowania etykiet, na etapie pierwszym – rozgrzewki
  poznawczej i podania instrukcji maskującej prawdziwy cel badania     241
  Aneks 4. Przykładowe odciski palców     242
  Aneks 5. Test Zdań Przemieszanych     243
  Aneks 6. Słowa wykorzystane w zadaniach od 1 do 5 trzech testów IAT     244
  Aneks 7. Przykładowe plansze wykorzystane w zadaniach
  od 1 do 5 trzech testów IAT     245
  Aneks 8. Przykładowe heksagramy     246
  Aneks 9. Przykładowe czarno-białe zdjęcia radosnych i smutnych dzieci –
  dziewczynek i chłopców w różnym wieku     247
  Aneks 10. Przykładowe zadania testu przeszukiwania pola     248
  Aneks 11. Kwestionariusz Zachowań Prozdrowotnych     249
  Aneks 12a. Kwestionariusz Obrazu Ucznia
  (KOU – wersja z kategorią opisową)     250
  Aneks 12b. Kwestionariusz Obrazu Ucznia
  (KOU – wersja z terminem „eurosierota”)     254
  Aneks 13. Kwestionariusz Doświadczeń Migracyjnych     258
  Wykaz rycin     259
  Wykaz tabel     262
  Indeks nazwisk     263
  Indeks rzeczowy     270
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia