Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

-20%

Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska.


W komentarzu szczegółowo omówiono:


katalog zadań IOŚ oraz jej organy,
zagadnienia dotyczące pracowników IOŚ, w tym wymagań na stanowisku Inspektora Ochrony Środowiska, czasu pracy i dodatków inspekcyjnych,
wykonywanie przez IOŚ zadań kontrolnych oraz w zakresie poważnych awarii,
państwowy monitoring środowiska.


Komentarz wzbogacony został o wykaz przestępstw przeciwko środowisku, wykroczeń oraz deliktów administracyjnych, w zakresie których właściwe są organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Omawia także zmiany, które przyznały organom IOŚ wiele nowych kompetencji do tej pory zarezerwowanych wyłącznie dla prokuratury i innych organów ścigania. Ten stan rzeczy doprowadził do wielu wątpliwości interpretacyjnych, które autorzy komentarza w przystępny sposób wyjaśniają.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej – m.in. urzędów gmin, powiatów, województw, Inspekcji Ochrony Środowiska, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Pożarnej. Zainteresuje także przedsiębiorców z branż, które podlegają kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska.


Liczba stron392
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-807-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  
  Wstęp    15
  
  Część I
  Wprowadzenie historyczne i teoretyczne
  
  1. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska powołana ustawą z 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska    21
  2. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska powołana ustawą z 20.07.1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska    27
  3. Przemiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska    34
  4. Miejsce ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie prawnym    39
  5. Inspekcje środowiska w prawie międzynarodowym i unijnym    41
  
  Część II
  Komentarz
  
  Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska    47
  
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne    49
  Art. 1. [Zadania Inspekcji]    49
  Art. 2. [Zakres zadań Inspekcji]    52
  
  Rozdział    2
  Organy Inspekcji Ochrony Środowiska    78
  Art. 3. [Wskazanie organów]    78
  Art. 3a. [Pozycja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska]    80
  Art. 4. [Powoływanie Głównego Inspektora]    80
  Art. 4a. [Zadania Głównego Inspektora]    86
  Art. 5. [Pozycja, powoływanie i zadania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska]    89
  Art. 5a. [Roczny plan działalności kontrolnej]    93
  Art. 6. (uchylony)    97
  Art. 7. [Powierzanie zadań powiatom]    97
  Art. 8. [Organ właściwy i organ wyższego stopnia]    98
  Art. 8a. [Wojewódzki inspektor a samorząd terytorialny]    99
  Art. 8b. [Wniosek starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta]    100
  Art. 8c. (uchylony)    101
  
  Rozdział 2a
  Pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska    102
  Art. 8d. [Ogół pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska]    102
  Art. 8e. [Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska]    104
  Art. 8f. [Czas pracy]    106
  Art. 8g. [Dodatek inspekcyjny]    108
  Art. 8h. [Ochrona prawna pracowników Inspekcji]    108
  
  Rozdział    3
  Wykonywanie zadań kontrolnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska    112
  Art. 9. [Uprawnienia kontrolującego]    112
  Art. 9a. [Kontrola przedsiębiorców]    119
  Art. 9b. [Legitymacja służbowa]    121
  Art. 9c. [Uczestnictwo w kontroli]    122
  Art. 10. [Obowiązki kontrolowanego]    125
  Art. 10a. [Występowanie o pomoc]    126
  Art. 10b. [Szczególne uprawnienia inspektorów]    130
  Art. 10c. [Zespół kontrolny]    150
  Art. 10d. [Informacje uzyskane podczas czynności z art. 10b ust. 2]    151
  Art. 10e. [Informacje kryminalne]    153
  Art. 11. [Protokół]    154
  Art. 12. [Uprawnienia pokontrolne wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska]    155
  Art. 12a–13. (uchylone)    162
  Art. 14. [Rola organów Inspekcji w sprawach o wykroczenia]    162
  Art. 15. [Rola organów Inspekcji w sprawach o przestępstwa]    201
  Art. 16. [Wnioski i wystąpienia]    238
  Art. 16a. [Reakcja na nieprawidłowości]    239
  Art. 17. [Współdziałanie]    240
  Art. 18. [Koszty analiz i pomiarów]    246
  Art. 18a–18b. (uchylone)    249
  Art. 19. [Postępowanie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu]    249
  Art. 20–21. (uchylone)    250
  Art. 22. [Podejmowanie czynności przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska]    250
  
  Rozdział    4
  Państwowy monitoring środowiska    252
  Art. 23. [Organizacja monitoringu]    255
  Art. 24. (uchylony)    266
  Art. 25. [Gromadzenie informacji]    267
  Art. 25a. (uchylony)    267
  Art. 25b. [Raport o stanie środowiska w Polsce]    267
  Art. 25c. [Sporządzanie i przekazywanie informacji o badaniach monitoringowych prowadzonych w ramach państwowego monitoringu środowiska]    267
  Art. 26. (uchylony)    268
  Art. 27. [Delegacja do określenia warunków i metod pomiarów]    269
  Art. 28. [Informowanie społeczeństwa]    269
  
  Rozdział 4a
  (uchylony)    272
  Art. 28a–28e. (uchylone)    272
  
  Rozdział 4b
  Laboratoria    273
  Art. 28f. [Centralne laboratorium badawcze]    273
  Art. 28g. [Krajowe laboratoria referencyjne]    275
  
  Rozdział 4c
  System informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”    279
  Art. 28h. [Organizacja Ekoinfonetu]    279
  Art. 28i. [Krajowe Repozytorium]    284
  Art. 28j. [Korzystanie lub przetwarzanie danych z Ekoinfonetu]    285
  
  Rozdział    5
  Wykonywanie zadań w zakresie poważnych awarii    286
  Art. 29. [Przeciwdziałanie poważnym awariom]    286
  Art. 30. [Współdziałanie w zwalczaniu poważnej awarii]    290
  Art. 31. [Kontrola zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku]    290
  
  Rozdział 5a
  Przepisy karne i przepisy o karach pieniężnych    296
  Art. 31a. [Wykroczenia w zakresie informowania organu Inspekcji i korzystania z Ekoinfonetu]    296
  Art. 31b. [Niedostarczanie danych na potrzeby państwowego monitoringu środowiska]    301
  Art. 31c. [Delikt administracyjny uniemożliwiania lub utrudniania kontroli]    306
  
  Rozdział    6
  Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe    318
  Art. 32–33. (pominięte)    318
  Art. 34. [Wejście wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w stosunki prawne Ośrodków (Samodzielnych Pracowni) Badań i Kontroli Środowiska]    318
  Art. 35. [Stosunki pracy pracowników dotychczasowych Ośrodków (Samodzielnych Pracowni) Badań i Kontroli Środowiska]    319
  Art. 36. [Jednostki budżetowe]    319
  Art. 37. [Postępowania w toku]    320
  Art. 38. [Wejście w życie]    320
  
  Bibliografia    321
  
  Aneks nr    1
  Przestępstwa przeciwko środowisku    325
  
  Aneks nr    2
  Wykroczenia    329
  
  Aneks nr    3
  Delikty administracyjne    367
  Kary pieniężne w Prawie ochrony środowiska    367
  Kary pieniężne w ustawie o odpadach    380
  Kary pieniężne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    385
  Kary pieniężne w ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów    390
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia