Nowe Prawo wodne

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Podmiot ten ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.


Ustawa reguluje m.in. kwestie:


zgody wodnoprawnej, która jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego,
wydania oceny wodnoprawnej


- określając zakres przedmiotowy każdej z wymienionych czynności wraz z trybem ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne oraz wymogami poszczególnych operatów wodnoprawnych.


Zasadność opracowania nowego aktu normatywnego była podyktowana koniecznością stworzenia nowego, efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej oraz bodźców finansowych kształtujących potrzeby wodne społeczeństwa i gospodarki, opartych na odpłatności za usługi wodne przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód.


Liczba stron516
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-327-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP | str.    9
  
  OMÓWIENIE | str.    11
  
  Ocena wodnoprawna - nowe obowiązki inwestora | str.    11
  1. Cel nowych uregulowań | str.    11
  2. Katalog przypadków wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej | str.    12
  3. Przyznawanie odstępstw w procedurze wydawania oceny wodnoprawnej a regulacje dyrektywy wodnej | str.    15
  4. Zastąpienie oceny wodnoprawnej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko | str.    17
  5. Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej | str.    19
  6. Ocena skumulowanego oddziaływania inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych | str.    20
  7. Wykaz planowanych inwestycji | str.    20
  
  Opłaty za korzystanie z usług wodnych według nowych regulacji wprowadzonych ustawą - Prawo wodne | str.    21
  1. Usługi wodne jako instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami | str.    21
  2. Regulacje ramowej dyrektywy wodnej mające wpływ na ustalenie opłat za korzystanie z wód | str.    23
  3. Usługi wodne | str.    24
  4. Opłaty za usługi wodne jako instrumenty finansowe | str.    25
  5. System naliczania i pobierania opłat oraz innych należności | str.    27
  5.1. Kompetencje organów | str.    27
  5.2. Opłaty stale i zmienne | str.    28
  5.3. Ustalanie wysokości opłat zmiennych | str.    30
  6. Oplata za zmniejszenie retencji - nowe obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta miasta) | str.    31
  7. Obowiązkowe opomiarowanie | str.    32
  
  PYTANIA I ODPOWIEDZI | str.    33
  
  USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE (Dz.U. poz. 1566) | str.    65
  
  Dział I. Zasady ogólne | str.    66
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    66
  Rozdział 2. Objaśnienia określeń ustawowych | str.    72
  Rozdział 3. Wody oraz jednolite części wód | str.    88
  Dział II. Korzystanie z wód | str.    90
  Rozdział 1. Korzystanie z wód i usługi wodne | str.    90
  Rozdział 2. Wody wykorzystywane do kąpieli | str.    95
  Dział III. Ochrona wód | str.    105
  Rozdział 1. Cel ochrony wód i cele środowiskowe | str.    105
  Rozdział 2. Zasady ochrony wód | str.    121
  Rozdział 3. Oczyszczanie ścieków komunalnych | str.    129
  Rozdział 4. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych | str.    136
  Rozdział 5. Substancje zanieczyszczające | str.    144
  Rozdział 6. Ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych | str.    146
  Rozdział 7. Ochrona środowiska wód morskich | str.    154
  Dział IV. Zarzadzanie ryzykiem powodziowym i przeciwdziałanie skutkom suszy | str.    179
  Rozdział 1. Zarzadzanie ryzykiem powodziowym | str.    179
  Rozdział 2. Przeciwdziałanie skutkom suszy | str.    198
  Dział V. Budownictwo wodne i melioracje wodne | str.    200
  Rozdział 1. Budownictwo wodne | str.    200
  Rozdział 2. Melioracje wodne | str.    209
  Dział VI. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | str.    216
  Rozdział 1. Własność wód i obowiązki ich właścicieli | str.    216
  Rozdział 2. Wody Polskie | str.    232
  Rozdział 3. Gospodarka finansowa Wód Polskich | str.    246
  Rozdział 4. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | str.    250
  Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami | str.    259
  Dział VII. Zarządzanie wodami | str.    306
  Rozdział 1. Planowanie | str.    306
  Rozdział 2. System informacyjny gospodarowania wodami | str.    322
  Rozdział 3. Kontrola gospodarowania wodami | str.    329
  Rozdział 4. Monitoring wód | str.    341
  Dział VIII. Władza wodna | str.    349
  Rozdział 1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej | str.    349
  Rozdział 2. Służby państwowe | str.    355
  Dział IX. Zgoda wodnoprawna | str.    368
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    368
  Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych | str.    378
  Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego | str.    392
  Rozdział 4. Zgłoszenie wodnoprawne | str.    397
  Rozdział 5. Oceny wodnoprawne | str.    400
  Dział X. Spółki wodne i związki wałowe | str.    404
  Rozdział 1. Tworzenie spółek wodnych i związków wałowych | str.    404
  Rozdział 2. Organy spółki wodnej | str.    409
  Rozdział 3. Nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej | str.    411
  Rozdział 4. Rozwiązanie spółki wodnej | str.    413
  Dział XI. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str.    414
  Dział XII. Przepisy karne | str.    417
  Dział XIII. Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str.    422
  Rozdział 1. Zmiany w przepisach | str.    422
  Rozdział 2. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str.    488
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia