System polityczny Unii Europejskiej

System polityczny Unii Europejskiej

1 opinia

Autor:

Simon Hix

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

29,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czego nauki polityczne uczą nas o Unii Europejskiej?


Czego Unia Europejska uczy nas w dziedzinie nauk politycznych?


Całościowa i nowatorska analiza organizacji i funkcjonowania Unii Europejskiej. Autor założył, że Unia Europejska to w pełni funkcjonujący systemem polityczny. Kładzie nacisk na funkcjonalny aspekt: analizuje role i możliwości poszczególnych uczestników, pokazuje zależności i powiązania pomiędzy instytucjami, ich rolę i kompetencje, wskazuje na grę interesów w ramach Unii Europejskiej. I część poświęcona jest władzy wykonawczej, prawodawczej i sądowniczej, II część – obywatelom, opinii publicznej oraz wyborom i reprezentacji, III część – procesom politycznym właściwym Unii.


Celem tej książki jest wyjaśnienie, jak obecnie działa UE. Do kogo ostatecznie należy władza wykonawcza? W jakich sytuacjach Parlament Europejski (PE) ma wpływ na proces legislacyjny? Czy Trybunał Sprawiedliwości jest poza kontrolą polityczną? Dlaczego niektórzy obywatele popierają istnienie instytucji centralnych, a inni są im przeciwni? Jaki wpływ na wybór polityk mają partie polityczne i wyniki głosowań wyborczych? Dlaczego niektóre grupy społeczne mają większy wpływ na agendę polityczną UE niż inne? Czy polityki kształtujące wspólny rynek mają charakter deregulacyjny, czy zachodzi zjawisko „reregulacji”? Kto traci, a kto zyskuje w procesie wydatków budżetowych? Jakie są polityczne konsekwencje integracji ekonomicznej i walutowej? Czy polityka UE rozszerza i chroni prawa i wolność obywateli? Wreszcie, w jakiej mierze instytucje centralne UE mogą mówić jednym głosem na arenie światowej?


(Fragment tekstu)


[...] z książki mogą skorzystać przede wszystkim studenci, rozmaitych kierunków: prawa, politologii, socjologii, europeistyki. Każdy bowiem znajdzie coś, co pozwoli mu rozszerzyć perspektywę spojrzenia na fenomen integracji.


(Fragment recenzji dr hab. Katarzyny Sobolewskiej-Myślik)


www.oup.com


Rok wydania2010
Liczba stron584
KategoriaEuropeistyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16306-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp do wydania drugiego    13
  Wstęp do wydania pierwszego    15
  Spis tabel i wykresów    19
  Wykaz skrótów    23
  1. Wstęp: System polityczny UE    27
    Działanie systemu politycznego UE    32
    Aktorzy, instytucje i wyniki procesu politycznego: podstawy współczesnych nauk politycznych    39
    Teorie integracji europejskiej i polityki UE    42
    Podział kompetencji politycznych w UE: „umowa konstytucyjna”    47
    Struktura książki    52
  CZĘŚĆ I. PODZIAŁ WŁADZ    53
    2. Władza wykonawcza    55
      Teorie władzy wykonawczej, delegowanie i swoboda w korzystaniu z uprawnień    55
      Zakres władzy Rady UE i państw członkowskich    59
        Traktaty i reformy traktatów: zamierzona i niezamierzona delegacja władzy    60
        Rada Europejska: pierwszeństwo wpływu na politykę UE i „otwarta metoda koordynacji”    64
        Koordynacja procesu tworzenia polityki UE przez państwa członkowskie: „fuzja” i „europeizacja”    68
      Zakres władzy Komisji Europejskiej    70
        Gabinet polityczny: główna instytucja wykonawcza UE    71
        System administracyjny UE    77
        Instytucje regulacyjne: organizacje typu quango    80
      System komitologii: współdziałanie podwójnej egzekutywy    84
        Procedury w systemie komitologii    85
        Konflikt międzyinstytucjonalny w wyborze i działaniu procedur    87
      Demokratyczne mechanizmy kontroli egzekutywy UE    90
        Odpowiedzialność polityczna: wybór i wotum nieufności wobec Komisji    91
        Odpowiedzialność administracyjna: kontrola parlamentarna i transparencja    94
      Organizacja władzy wykonawczej w UE    97
        Zapotrzebowanie na rząd unijny: delegacja selektywna państw członkowskich    97
        Wkład rządu unijnego: preferencje Komisji, przedsiębiorczość i wpływy    100
      Podsumowanie: polityka podwójnej egzekutywy    102
    3. Władza prawodawcza    104
      Teorie koalicji legislacyjnych i organizacji systemu władzy prawodawczej    104
      Ewolucja systemu legislacyjnego UE    109
      Polityka legislacyjna w Radzie    112
        Tworzenie agendy: prezydencja Rady, rady sektorowe i komitety    113
        Sposoby głosowania i sojusze polityczne w Radzie UE    117
      Polityka legislacyjna w Parlamencie Europejskim    122
        Zachowania członków PE: reelekcja i awanse w PE, polityka parlamentarna    123
        Tworzenie agendy: kierownictwo, frakcje polityczne i komisje parlamentarne    124
        Tworzenie koalicji    131
      Negocjacje prawodawcze pomiędzy Radą a PE    134
        Teoretyczne modele systemu dwuizbowego UE    138
        Empiryczny dowód władzy Parlamentu    141
      Podsumowanie: duża złożoność znanej polityki    144
    4. Władza sądownicza    146
      Polityczne teorie konstytucji i sądów    146
      System prawny UE i Europejski Trybunał Sprawiedliwości    151
        Skład i działanie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości    152
        Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości    155
      Konstytucjonalizacja UE    157
        Bezpośrednia skuteczność: prawo UE jako prawo dla obywateli UE    157
        Nadrzędność: prawo UE jako prawo pierwszego rzędu?    158
        Integracja przez prawo i konstytucjonalizm ekonomiczny    160
        Cechy quasi-państwowe: zewnętrzna suwerenność i wewnętrzny przymus    161
        Kompetenz-Kompetenz: kontrola sądowa w konflikcie kompetencyjnym    163
      Przenikanie prawa unijnego do narodowych systemów prawnych    165
        Ilościowo: wykorzystanie orzeczeń ETS w trybie prejudycjalnym przez sądy    165
        Jakościowo: akceptacja systemu prawnego UE przez sądy krajowe    169
      Polityka sądownicza UE    172
        Formalizm prawny i kultura prawna    172
        Aktywizm Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości    174
        Strategiczne działania sądów krajowych: delegacja władzy i rywalizacja sądów    175
        Interesy prywatne: inni uczestnicy w ETS    177
        Strategiczne działania rządów narodowych    179
      Podsumowanie: niepewny los czy rodząca się równowaga?    181
  CZĘŚĆ II. POLITYKA    185
    5. Opinia publiczna    187
      Teorie społecznych podstaw polityki    187
      Opinia publiczna wobec UE: koniec konsensu permisywnego    189
      Integracja słabsza czy mocniejsza: dobra czy zła Europa?    192
        Podziały narodowe    192
        Konflikty ponadnarodowe: interesy grup społecznych    198
        Inne podziały ponadnarodowe: wiek, wykształcenie, płeć, religia, elitarność v. egalitaryzm    203
      Kierunek dla Europy: Europa prawicowa czy lewicowa?    208
      Powiązania wyborcze: łączenie dwóch wymiarów Unii    212
      Podsumowanie: UE jako społeczeństwo pluralistyczne    215
    6. System demokratyczny, partie polityczne i wybory    217
      System demokratyczny: wybór partii, liderów partyjnych i polityki partyjnej    217
      „Deficyt demokracji”    219
      Partie polityczne: konkurencja międzypartyjna i organizacja partii    223
        Partie narodowe a wspólna Europa    225
        Partie polityczne na szczeblu europejskim    228
      Wybory: wybory do PE i referenda w UE    235
        Wybory do PE: rywalizacja na poziomie narodowym czy europejskim?    235
        Referenda dotyczące członkostwa w UE i reformy traktatów    239
      W kierunku bardziej demokratycznej Unii?    245
        Parlament większościowy i/lub z większym zakresem władzy    245
        Wybory Komisji: parlamentarne czy prezydencjalne?    246
      Podsumowanie: w kierunku bardziej demokratycznego rządu UE?    249
    7. Reprezentacja interesów politycznych    251
      Teorie polityk prowadzonych przez grupy nacisku    251
      Lobbing na poziomie Europy: grupy nacisku i tworzenie polityki w UE    255
        Biznesowe grupy nacisku: firmy jako aktorzy polityczni    257
        Związki zawodowe, interesy publiczne i ruchy społeczne    260
        Interesy terytorialne: u źródeł wielopoziomowego systemu rządów    265
      Interesy narodowe i kartele w UE    268
      Proces reprezentacji interesów    270
        Przyczyny reprezentacji interesów: globalizacja i europeizacja    270
        Przyczyny większej dostępności UE: zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę oraz negocjacje w procesie legislacyjnym    273
      Podsumowanie: zróżnicowane style reprezentacji interesów    276
  CZĘŚĆ III. KSZTAŁTOWANIE POLITYKI NA SZCZEBLU UE    279
    8. Regulacja jednolitego rynku europejskiego    281
      Teorie regulacji    281
      Deregulacja przez integrację negatywną: jednolity rynek UE i polityka ochrony konkurencji    286
        Jednolity rynek    286
        Polityka ochrony konkurencji    290
        Nowe metody liberalizacji rynku: otwarta metoda koordynacji i proces Lamfalussy’ego    293
        Efekt polityki deregulacyjnej: liberalizacja i konkurencja regulacyjna    297
      Reregulacja przez integrację pozytywną: polityka ochrony środowiska i polityka społeczna    299
        Polityka ochrony środowiska    300
        Polityka społeczna    304
        System reregulacyjny UE: pomiędzy harmonizacją a woluntaryzmem    310
      Polityka regulacyjna UE    312
        Zapotrzebowanie na regulacje: negocjacje międzyrządowe    312
        Zapotrzebowanie na regulacje: prywatne grupy nacisku i europluralizm    315
        Podaż regulacji: przedsiębiorczość polityczna, pomysły polityczne i kształtowanie decyzji    316
        Ograniczenia instytucjonalne: przepisy legislacyjne i struktura polityczna    318
      Podsumowanie: neoliberalizm w zetknięciu z rynkiem społecznym    320
    9. Wydatki budżetowe UE    323
      Teorie wydatków publicznych i redystrybucji    323
      Budżet Unii Europejskiej    328
        Dochody i system zasobów własnych    329
        Wydatki budżetowe    330
        Procedura uchwalania budżetu: „siła portfela”    332
      Wspólna polityka rolna    334
        Cele i działanie WPR    335
        Problemy z WPR    336
        Reforma WPR: w kierunku nowego rodzaju polityki (socjalnej)    337
        Tworzenie polityki rolnej: czy da się złamać żelazny trójkąt?    338
      Polityka spójności    343
        Działanie polityki spójności    343
        Efekt: polityka z niepewnymi konsekwencjami dla konwergencji    346
        Tworzenie polityki spójności: rola Komisji, rządów państw członkowskich i regionów    348
      Inne polityki wewnętrzne    350
        Badania i rozwój    351
        Infrastruktura    353
        Integracja społeczna i europejskie społeczeństwo obywatelskie    353
      Polityka budżetowa w UE    355
        Negocjacje międzyrządowe: kalkulacje narodowych kosztów i korzyści    355
        Interesy prywatne: rolnicy, regiony, naukowcy i euro-pork    358
        Przedsiębiorczość Komisji: promowanie rządów wielopoziomowych    359
        Zasady instytucjonalne: jednomyślność, większość kwalifikowana, ustalanie agendy politycznej i zasada zrównoważonego budżetu    361
      Podsumowanie: zbiór powiązanych transakcji społecznych    363
    10. Unia gospodarcza i walutowa    365
      Ekonomia polityczna unii walutowej    365
      Powstanie UGW    370
        Raport Delorsa    370
        Traktat z Maastricht    371
        Kto się kwalifikuje? Naciąganie kryteriów konwergencji    373
        Rozwiązywanie innych problemów: łagodzenie niezadowolenia rządu francuskiego    376
      Unia gospodarcza i walutowa    378
        Racjonalność ekonomiczna: integracja gospodarcza i optymalny obszar walutowy    378
        Negocjacje międzypaństwowe: układ francusko-niemiecki    381
        Wpływ na agendę polityczną aktorów pozapaństwowych: Komisja i banki centralne    383
        Siła idei: konsens monetarystyczny    384
      Polityka gospodarcza i walutowa w UGW    387
        Niezależność EBC: budowanie wiarygodności i reputacji    387
        Ustalanie stop procentowych przez EBC    390
        Cel inflacyjny: relacje pomiędzy EBC a Ecofin    392
        Krajowa polityka fiskalna: pakt stabilności i wzrostu    393
        Europejska polityka fiskalna: transfery budżetowe i harmonizacja podatkowa    397
        Elastyczność rynku pracy: mobilność kadr, reformy strukturalne i umowy płacowe    398
        Efekt zewnętrzny UGW    401
      Podsumowanie: potrzeba koordynacji polityki    403
    11. Polityka wolności i bezpieczeństwa obywateli    405
      Teorie obywatelstwa i państwa    405
      Europejska polityka wolności i bezpieczeństwa obywateli    408
        Od swobodnego przepływu pracowników do „obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”    408
        Swobodny przepływ osób    409
        Podstawowe prawa i wolności    412
        Polityka imigracyjna i azylowa    416
        Współpraca policyjna i sądowa    420
      Objaśnienie polityki wolności i bezpieczeństwa obywateli    423
        Presja zewnętrzna: wzrost migracji i przestępstw w skali międzynarodowej    423
        Interesy rządów: od high politics do porażki regulacyjnej i żądań wyborców    427
        Strategie biurokratów: strefy wpływów i paradygmat kontroli    431
        Przedsiębiorczość ponadnarodowa: wiarygodność i odpowiedzialność    434
      Podsumowanie: zrąb państwa paneuropejskiego    437
    12. Polityka zagraniczna    439
      Teorie stosunków międzynarodowych i ekonomii politycznej    439
      Zewnętrzna polityka gospodarcza: wolny handel, nie „forteca Europa”    444
        Struktura handlu UE    444
        Wspólna polityka handlowa    445
        Wielostronne umowy handlowe: GATT i WTO    448
        Dwustronne preferencyjne umowy handlowe    450
        Polityka rozwojowa: pomoc i handel we „wszystkim oprócz broni”    451
      Zewnętrzne stosunki polityczne: w kierunku unijnej polityki zagranicznej    453
        Rozwój współpracy i wspólne podejmowanie decyzji w polityce zagranicznej    454
        Sukcesy i porażki polityki: rozbieżność pomiędzy możliwościami a oczekiwaniami    460
      Polityka zagraniczna UE    464
        Globalna (współ)zależność gospodarcza i geopolityczna    464
        Cele i priorytety twardej polityki bezpieczeństwa narodowego    466
        Narodowe interesy gospodarcze: rządy państw członkowskich i firmy międzynarodowe    469
        Reguły instytucjonalne: procedury podejmowania decyzji i ustalanie agendy    471
      Podsumowanie: „miękkie mocarstwo”?    473
    13. Podsumowanie: refleksje na temat Unii Europejskiej    476
      Czego dyscyplina nauk politycznych uczy nas na temat UE    476
        Władze UE, polityka i kształtowanie decyzji politycznych na szczeblu UE    476
        Związki pomiędzy instytucjami sprawującymi władzę, polityką i procesem jej kształtowania w UE    480
      Czego UE uczy nas w dziedzinie nauk politycznych    483
  Posłowie do wydania polskiego (Monika Poboży)    487
  Załącznik: Procedury podejmowania decyzji w Unii Europejskiej    508
  Bibliografia    522
  Indeks nazwisk    574
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia