Prace językoznawcze zamieszczone w niniejszym tomie dotyczą zagadnień onomastyki: aspektu lingwokulturologicznego ojkonimii Ukrainy, historii języka ukraińskiego: języka literatury przekładowej końca XVI wieku oraz socjolingwistyki historycznej: prawosławizacji i jej lingwistycznych środków wyrazu we współczesnym dyskursie religijnym i świeckim.


Studia literaturoznawcze zostały poświęcone poezji Bohdana Ihora Antonycza, dramaturgii Hryhora Łużnyckiego i Pawła Arje oraz reportażom Jelizawety Honczarowej. Przedstawiono także badania związane z ukraińską literaturą emigracyjną, twórczością Vołodymyra Łysa i Marii Matios.


Artykuły z dziedziny kulturoznawstwa podejmują zagadnienia przyjęcia przez Ukrainę chrześcijaństwa, tradycji kolędowej, modlitwy Jezusowej jako tradycji modlitewnej i spuścizny duchowej Polaków i Ukraińców, walki o zachowanie tożsamości narodowej i religijnej Ukraińców przesiedlonych na Ziemie Odzyskane po drugiej wojnie światowej i ich potomków.


Liczba stron215
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjiukraiński
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    11
  Językoznawstwo
  Котович Віра
  Християнські мотиви в ойконімах України: лінгвокультурологічний аспект    13
  Мацюк Галина
  Православізація як суспільний феномен та категорія історичної соціолінгвістики    23
  Ніка Оксана
  Лексичні заміни в „Апокрисисі” Христофора Філалета    35
  Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
  Хороб Степан
  Кореляція категорії sacrum у драматургії Григора Лужницького    49
  Jakubowska-Krawczyk Katarzyna
  „Інколи жах і обстріли – історією народження твоєї дитини…” Obraz dziecka w reportażach Jelizawety Honczarowej Десь поруч війна    61
  Kozak Stefan
  Dzieło misyjne Cyryla i Metodego na Rusi-Ukrainie    77
  Луцюк Марія
  Диглосія вірувань у гуцульській колядковій традиції    85
  Mytnik Irena
  Modlitwa Jezusowa jako dziedzictwo duchowe Polaków i Ukraińców    97
  Nowacki Albert
  Przestrzenie sacrum w Trylogii wołyńskiej Wołodymyra Łysa    109
  Olechowska Paulina, Zambrzycka Marta
  Świat po katastrofie. Motywy postczarnobylskie w powieści Очамимря Ołeksandra Irwańca i w dramacie Na początku i na końcu czasów Pawła Arje    121
  Stefanowska Lidia
  Антитези і парадокси у поезії. До 110 роковин з дня народження Б. І. Антонича    137
  Шадріна Тетяна
  Національна ідентичність як сфера сакрального у творах канадських авторів українського походження    149
  Трохановський Аркадій
  Виселені, але з почуттям своєї гідності. Приклад української спільноти з Валча    161
  Zambrzycka Marta
  Motyw choroby i dysfunkcji w powieści Marii Matios Słodka Darusia    173
  Жуковська Галина
  Сфера sacrum у художньому дискурсі Марії Матіос    185
  Recenzje
  Jakubowska-Krawczyk Katarzyna
  Identity and memory questions in contemporary Ukrainian literature – Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі by Jaroslav Polishchuk    201
  Malanij Olena
  The panorama of Ukrainian identity: cultural aspect
  (Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Switłana Romaniuk, Marta Zambrzycka, Культура і традиції українців: з минулого в сучасність, Warszawa 2018)    207
  Sobol Valentyna
  Professor Kozak’s new work (Стефан Козак, Літературно-
  культурологічні меморабіліа, Перемишль 2017)    211
  
  Foreword    11
  Linguistics
  Kotovych Vira
  Christian motifs in ojkonimes of Ukraine: linguistics and cultural aspects    13
  Maciuk Halyna
  Conversion to orthodoxy as social phenomenon and category of historical sociolinguistics    23
  Nika Oksana
  Lexical substitutions in Apocrysys by Krystofor Filalet    35
  Literary and cultural studies
  Chorob Stepan
  The Correlation of the sacrum category in Hryhor Luzhnytskyi’s dramaturgy    49
  Jakubowska-Krawczyk Katarzyna
  „Інколи жах і обстріли – історією народження твоєї дитини…” Obraz dziecka w reportażach Jelizawety Honczarowej Десь поруч війна    61
  Kozak Stefan
  Missionary work of Cyril and Mathodius in Rus-Ukraine    77
  Luciuk Marija
  Diglossia of beliefs in Christmas carol tradition of Hutsuls    85
  Mytnik Irena
  Jesus prayer as spiritual heritage of the Poles and the Ukrainians    97
  Nowacki Albert
  Spaces of the sacred in “Volyn Trilogy” by Volodymyr Lys     109
  Olechowska Paulina, Zambrzycka Marta
  The world after the catastrophe. The post-Chernobyl themes in the novel Ochamimriya by Oleksandr Iwaniec and the drama At the beginning and end of the times by Pawel Arje    121
  Stefanowska Lidia
  Antithesis and paradoxes in poetry: Marking the 110th Anniversary of the Birth of B. I. Antonych    137
  Shchadrina Tetyana
  National identity as sacral fi eld in works of Canadian authors of Ukrainian origin    149
  Тrochanowski Arkadiusz
  Importance of Greek Catholic parish for Ukrainian community on Land of Wałcz after 1947    161
  Zambrzycka Marta
  The motif of illness and dysfunction in novel by Maria Matios Sweet Darusia    173
  Żukowska Halyna
  Sacrum sphere in te Maria Matios’ art discourse    185
  Reviews
  Jakubowska-Krawczyk Katarzyna
  Identity and memory questions in contemporary Ukrainian literature (Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі by Jaroslav Polishchuk)    201
  Malanij Olena
  Panorama of Ukrainian identity: cultural aspect (Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Switłana Romaniuk, Marta Zambrzycka, Культура і традиції українців: з минулого в сучасність, Warszawa 2018)    207
  Sobol Valentyna
  Professor Kozak’s new work (Стефан Козак, Літературно-
  -культурологічні меморабіліа, Перемишль 2017)    211
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia