Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

-20%

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

122,40  153,00

Format: pdf

122,40153,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.


Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r.


Zmiany te dotyczą w szczególności:


wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy,
nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników,
odformalizowania zasad postępowania dowodowego,
uzasadniania wyroków z urzędu,
postępowania apelacyjnego,
wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.


W pracy ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.


Korzystając z książki, czytelnik ma możliwość:


zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.


Publikacja obejmuje również wzory z zakresu europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.


Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych.


Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.postepowanie-cywilne-wzory-wydanie-4.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Rok wydania2020
Liczba stron1088
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-706-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     17
  
  Wprowadzenie     21
  
  PROCES
  
  I. Pisma procesowe przed wszczęciem procesu
  
  1. Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych     27
  
  2. Wniosek powódki o zwolnienie od kosztów sądowych     32
  
  3. Wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu     37
  
  4. Wniosek o zabezpieczenie dowodu     42
  
  5. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej     45
  
  6. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia     48
  
  II. Pozwy
  
  A. Wzory ogólne
  
  7. Pozew o świadczenie majątkowe (o zapłatę)     57
  
  8. Pozew o świadczenie niemajątkowe     63
  
  9. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy     68
  
  10. Pozew o ukształtowanie prawa     72
  
  11. Pozew z roszczeniem ewentualnym     76
  
  12. Pozew z roszczeniem alternatywnym     79
  
  13. Pozew zawierający interwencję główną     82
  
  14. Pozew wzajemny     86
  
  B. Prawo cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania
  
  15. Pozew o ochronę dóbr osobistych     93
  
  16. Pozew o zapłatę w związku ze spełnieniem świadczenia     97
  
  17. Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną     101
  
  18. Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną     105
  
  19. Pozew o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli     110
  
  20. Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości     114
  
  21. Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu     118
  
  22. Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń     122
  
  23. Pozew o wydanie i rozgraniczenie nieruchomości     126
  
  24. Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości     131
  
  25. Pozew o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną     135
  
  26. Pozew o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne)     140
  
  27. Pozew o zaprzestanie naruszeń prawa własności nieruchomości (powództwo negatoryjne)     145
  
  28. Pozew najemcy przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na nieruchomość     149
  
  29. Pozew zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy     153
  
  30. Pozew dłużnika solidarnego o zapłatę (względem współdłużnika)     156
  
  31. Pozew wierzyciela solidarnego o zapłatę     159
  
  32. Pozew o uznanie ogólnych warunków umów za niedozwolone     162
  
  33. Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej     166
  
  34. Pozew o zwrot zadatku     170
  
  35. Pozew o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia     175
  
  36. Pozew o zapłatę z tytułu czynu niedozwolonego     179
  
  37. Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny     183
  
  38. Pozew o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania     189
  
  39. Pozew o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika     194
  
  40. Pozew o zapłatę kary umownej     200
  
  41. Pozew o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej     206
  
  42. Powództwo o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną     210
  
  43. Pozew o zapłatę z powodu wady rzeczy     214
  
  44. Pozew o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie gwarancji     219
  
  45. Pozew o zapłatę z uwagi na złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy     225
  
  46. Pozew o odszkodowanie za naruszenie prawa pierwokupu     230
  
  47. Powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu     235
  
  48. Pozew o zwrot rzeczy użyczonej     240
  
  49. Pozew o zapłatę prowizji z tytułu umowy agencyjnej     245
  
  50. Pozew przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki     251
  
  51. Pozew o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę korzystającą z usług hotelu     256
  
  52. Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej     262
  
  53. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością     267
  
  54. Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością     274
  
  55. Pozew wierzyciela przeciwko poręczycielowi     278
  
  56. Pozew o zwrot przedmiotu darowizny     282
  
  C. Prawo spadkowe
  
  57. Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego     291
  
  58. Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia     296
  
  59. Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu     300
  
  60. Pozew o zachowek     305
  
  61. Pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę     310
  
  62. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku w formie ustnej     314
  
  D. Prawo rodzinne
  
  63. Pozew o unieważnienie małżeństwa     319
  
  64. Pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny     324
  
  65. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej     328
  
  66. Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia     333
  
  67. Pozew o separację     339
  
  68. Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczenie środków utrzymania     344
  
  69. Pozew męża matki o zaprzeczenie ojcostwa     348
  
  70. Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa     353
  
  71. Pozew o ustalenie ojcostwa     359
  
  72. Pozew o rozwiązanie przysposobienia     363
  
  73. Pozew o zasądzenie alimentów     369
  
  74. Pozew o podwyższenie alimentów     374
  
  75. Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego     379
  
  E. Inne postępowania odrębne
  
  76. Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym     385
  
  77. Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym     390
  
  III. Pisma procesowe wnoszone w toku postępowania
  
  A. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
  
  78. Odpowiedź na pozew     397
  
  79. Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym     403
  
  80. Odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu     408
  
  81. Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczeń     412
  
  82. Ograniczenie powództwa     415
  
  83. Wniosek o wyłączenie sędziego     418
  
  84. Zgłoszenie interwencji ubocznej     422
  
  85. Opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego     426
  
  86. Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału w procesie – przypozwanie     429
  
  87. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie     432
  
  88. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu     435
  
  89. Wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy     439
  
  90. Wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżeń co do uchybień przepisom postępowania     442
  
  91. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego     444
  
  92. Wniosek o przywrócenie terminu     447
  
  93. Wniosek powoda o zawieszenie postępowania     450
  
  94. Wniosek stron o zawieszenie postępowania     454
  
  95. Wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania     456
  
  96. Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania     460
  
  97. Wniosek powoda o odroczenie rozprawy     463
  
  98. Wniosek powoda o połączenie kilku oddzielnych spraw do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia     465
  
  99. Wniosek o sporządzenie oraz doręczenie pozwanemu wyroku wraz z uzasadnieniem     468
  
  100. Wniosek powoda o sprostowanie wyroku     471
  
  101. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku     474
  
  102. Wniosek pozwanego o dokonanie wykładni wyroku     476
  
  103. Wniosek pozwanego o ograniczenie zabezpieczenia wynikającego z nakazu zapłaty z weksla     478
  
  104. Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego     481
  
  B. Zaskarżenie orzeczeń sądowych
  
  105. Sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego     487
  
  106. zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym     491
  
  107. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym     496
  
  108. Apelacja pozwanego oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego     499
  
  109. Apelacja oparta na zarzucie naruszeń prawa procesowego     505
  
  110. Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach     509
  
  111. Odpowiedź na apelację     512
  
  112. Cofnięcie apelacji pozwanego     515
  
  113. Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie zwrotu kosztów sądowych     517
  
  114. Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego     521
  
  115. Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych     525
  
  116. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia     528
  
  117. Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie zwrotu pozwu     531
  
  118. Zażalenie powoda na postanowienie rozstrzygające o kosztach procesu     535
  
  119. Odpowiedź na zażalenie     538
  
  120. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu prawa materialnego     541
  
  121. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania     551
  
  122. Odpowiedź pozwanego na skargę kasacyjną     557
  
  123. Cofnięcie skargi kasacyjnej     561
  
  124. Skarga na postanowienie referendarza sądowego     564
  
  125. Skarga pozwanego o wznowienie postępowania     568
  
  126. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia     573
  
  POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE
  
  I. Sprawy z zakresu prawa osobowego
  
  127. Wniosek o uznanie za zmarłego     585
  
  128. Wniosek o stwierdzenie zgonu     590
  
  129. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu za zmarłego     594
  
  130. Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wraz z wnioskiem o ustanowienie doradcy tymczasowego     598
  
  131. Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia     603
  
  II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli
  
  132. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną     609
  
  133. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa     612
  
  134. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków     615
  
  135. Wniosek małżonka o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem     618
  
  136. Wniosek małżonka o nakazanie wypłacania mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka     622
  
  137. Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka     625
  
  138. Wniosek o separację na zgodny wniosek małżonków     629
  
  139. Wniosek o zniesienie separacji     633
  
  140. Wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku     636
  
  141. Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej     641
  
  142. Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem     645
  
  143. Wniosek o odebranie dziecka     649
  
  144. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka     653
  
  145. Wniosek o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka     656
  
  146. Wniosek o przysposobienie     659
  
  147. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej osoby małoletniej     666
  
  148. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej majątku małoletniego     669
  
  149. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej     672
  
  III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
  
  150. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości     677
  
  151. Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej     682
  
  152. Wniosek współwłaściciela o uchylenie zarządu     685
  
  153. Wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy     688
  
  154. Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej     693
  
  155. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości     699
  
  IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego
  
  156. Wniosek o zabezpieczenie spadku     705
  
  157. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza     710
  
  158. Wniosek o nakazanie złożenia testamentu     714
  
  159. Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu     718
  
  160. Wniosek o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów spadkowych     722
  
  161. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku     726
  
  162. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku     730
  
  163. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu     735
  
  164. Wniosek o dział spadku     738
  
  V. Sprawy złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
  
  165. Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego     745
  
  166. Wniosek dłużnika o zwrot depozytu sądowego     751
  
  VI. Postępowanie rejestrowe
  
  167. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców     757
  
  168. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców     767
  
  169. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów     779
  
  170. Wniosek o wpis w księdze wieczystej     785
  
  VII. Inne sprawy
  
  171. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego     795
  
  172. Wniosek o odtworzenie świadectwa dojrzałości     799
  
  173. Wniosek o umorzenie weksla     804
  
  POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE
  
  I. Postępowanie zabezpieczające
  
  174. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego     813
  
  175. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych     817
  
  176. Wniosek strony o uchylenie zabezpieczenia     820
  
  177. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zobowiązanie dłużnika do wykonania określonych czynności     824
  
  178. Zażalenie na udzielenie zabezpieczenia     827
  
  179. Zażalenie na postanowienie uchylające zabezpieczenie     830
  
  180. Pozew dłużnika przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia     834
  
  II. Postępowanie egzekucyjne
  
  A. Wnioski i pisma w sprawie nadania klauzuli wykonalności
  
  181. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu     841
  
  182. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem     844
  
  183. Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego     847
  
  184. Wniosek o stwierdzenie wykonalności ugody zawartej przed sądem polubownym     850
  
  185. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu     853
  
  186. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika     856
  
  187. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie, na którą przeszedł obowiązek     861
  
  188. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego)     865
  
  189. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki osobowej     869
  
  190. Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego     873
  
  191. Zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności     876
  
  192. Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego     879
  
  193. Wniosek dłużnika o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego     883
  
  B. Wszczęcie i prowadzenie egzekucji
  
  194. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego     889
  
  195. Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości     894
  
  196. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę     897
  
  197. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego     900
  
  198. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności     903
  
  199. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości     906
  
  200. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu)     909
  
  201. Wniosek o wszczęcie egzekucji z użytkowania wieczystego gruntu     913
  
  202. Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości     917
  
  203. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości     921
  
  204. Wniosek o wszczęcie egzekucji ze statku morskiego     925
  
  205. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wydania rzeczy ruchomej     928
  
  206. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wprowadzenia w posiadanie     932
  
  207. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (z prawem do lokalu socjalnego)     935
  
  208. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia)     940
  
  209. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania określonej czynności (zastępowalnej)     945
  
  210. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wymuszenia zaniechania określonej czynności     948
  
  211. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości     952
  
  212. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych     955
  
  213. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy     958
  
  214. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku     964
  
  215. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego     968
  
  216. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego     970
  
  217. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji     972
  
  218. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości     975
  
  219. Skarga na czynność komornika     980
  
  220. Skarga na zaniechanie przez komornika określonej czynności (bezczynność komornika)     983
  
  221. Skarga dłużnika na postanowienie komornika w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego     986
  
  C. Powództwa przeciwegzekucyjne
  
  222. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego     993
  
  223. Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji     997
  
  POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM
  
  224. Zapis na sąd polubowny     1003
  
  225. Wezwanie na arbitraż     1007
  
  226. Wniosek strony do sądu o wyznaczenie arbitra     1009
  
  227. wniosek strony o wyłączenie arbitra     1013
  
  228. Wniosek sądu polubownego do sądu rejonowego o dokonanie czynności     1017
  
  229. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego     1019
  
  MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE
  
  I. Powództwo przed sądem pracy przeciwko pracodawcy zagranicznemu
  
  230. Powództwo o zapłatę wynagrodzenia przeciwko pracodawcy zagranicznemu – na podstawie rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 1215/2012     1029
  
  II. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (rozporządzenie nr 861/2007)
  
  231. Pozew w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń     1037
  
  232. Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń     1049
  
  III. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
  
  233. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty     1057
  
  234. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty     1068
  
  IV. Postępowanie w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego
  
  235. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego – na podstawie rozporządzenia nr 805/2004     1075
  
  236. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu wykonawczego     1079
  
  237. Wniosek dłużnika o wydanie zaświadczenia o utracie wykonalności orzeczenia, któremu wcześniej nadano zaświadczenie europejskiego tytułu wykonawczego     1082
  
  LITERATURA     1085
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia