Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

-15%

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

124,10  146,00

Format: pdf

124,10146,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera około 300 wzorów z zakresu procedury karnej, opatrzonych wyczerpującymi komentarzami wraz z obszernie przytaczanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Autor przedstawia szczegółowe praktyczne wskazówki, w jaki sposób formułować pisma procesowe na każdym etapie prowadzonego postępowania, dotyczące m.in.:


umorzenia i zawieszenia postępowania,
postępowania dowodowego,
środków przymusu,
postępowania odwoławczego.


Drugie wydanie uwzględnia zmiany wynikające z najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 19 lipca 2019 r. W książce uaktualniono wszystkie wzory pism. Z uwagi na ostatnie zmiany dodano m.in.:


wniosek o odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka,
wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym,
wniosek o zaniechanie wezwania świadków,
wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas nieobecności oskarżonego,
wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu.


Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania online po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Adresaci:
Opracowanie jest skierowane do adwokatów, radców prawnych, aplikantów, a także osób niekorzystających z fachowej obsługi prawnej, które osobiście sporządzają pisma procesowe.


Liczba stron964
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-715-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    21
  
  Przedmowa    25
  
  I Umorzenie i zawieszenie postępowania; sygnalizacja
  1. Wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 1 k.p.k.)    29
  2. Wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 2 k.p.k.)    33
  3. Wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 1 k.p.k.)    36
  4. Wniosek o ściganie (art. 12 § 1 k.p.k.)    39
  5. Wniosek o ściganie z wyłączeniem osoby najbliższej (art. 12 § 2 k.k.)    42
  6. Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym (art. 12 § 3 k.p.k.)    44
  7. Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu sądowym (art. 12 § 3 k.p.k.)    46
  8. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niepopełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.)    48
  9. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia (art. 17 § 1 pkt 1 w zw. z art. 339 § 3 pkt 2 k.p.k.)    51
  10. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.)    54
  11. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu (art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.)    57
  12. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niepodlegania karze (art. 17 § 1 pkt 4 k.p.k.)    61
  13. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu przedawnienia karalności czynu (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.)    64
  14. Wniosek o umorzenie postępowania wobec prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.)    67
  15. Wniosek o umorzenie postępowania wobec braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.)    70
  16. Wniosek o umorzenie postępowania wskutek konsumpcji skargi publicznej (art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.)    73
  17. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i przekazanie sprawy Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu (art. 17 § 1 pkt 2 i art. 18 § 1 k.p.k.)    77
  18. Zażalenie w związku z ukaraniem karą pieniężną za nieudzielanie wyjaśnień (art. 19 § 3 k.p.k.)    79
  19. Wniosek o zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej o rażącym naruszeniu przez obrońcę obowiązków procesowych (art. 20 § 1 k.p.k.)    82
  20. Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego (art. 22 § 1 k.p.k.)    85
  21. Zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu postępowania przygotowawczego (art. 22 § 2 k.p.k.)    88
  22. Zażalenie na postanowienie sądu o odmowie podjęcia postępowania zawieszonego (art. 22 § 2 k.p.k.)    91
  23. Wniosek o skierowanie sprawcy do postępowania mediacyjnego (art. 23a § 1 k.p.k.)    94
  
  II Właściwość sądu; wyłączenie sędziego i innych uczestników procesu
  1. Wniosek o wystąpienie przez sąd właściwy do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu (art. 25 § 2 k.p.k.)    99
  2. Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości miejscowej sądu i przekazanie sprawy do sądu właściwego miejscowo (art. 35 § 1 k.p.k.)    103
  3. Zażalenie na postanowienie sądu o stwierdzeniu swej niewłaściwości i przekazanie sprawy sądowi właściwemu (art. 35 § 3 k.p.k.)    107
  4. Zażalenie na wydane na rozprawie postanowienie sądu o stwierdzeniu swej niewłaściwości i przekazaniu sprawy sądowi właściwemu (art. 35 § 2 k.p.k.)    110
  5. Wniosek o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na to, iż większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego (art. 36 k.p.k.)    113
  6. Wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości (art. 37 k.p.k.)    117
  7. Wniosek o wystąpienie do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w celu uniknięcia przedawnienia karalności czynu (art. 11a p.w.k.p.k.)    121
  8. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że był świadkiem czynu (art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k.)    124
  9. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że brał udział w sprawie jako obrońca (art. 40 § 1 pkt 5 k.p.k.)    126
  10. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że wydał zaskarżone orzeczenie (art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k.)    129
  11. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone (art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k.)    131
  12. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw (art. 40 § 1 pkt 9 k.p.k.)    134
  13. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości co do jego bezstronności, zgłoszony przed otwarciem przewodu sądowego (art. 41 § 1 k.p.k.)    136
  14. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości co do jego bezstronności, zgłoszony po otwarciu przewodu sądowego (art. 41 § 2 k.p.k.)    140
  15. Wniosek o wyłączenie prokuratora z uwagi na wątpliwości co do jego bezstronności (art. 41 § 1 w zw. z art. 47 § 1 k.p.k.)    142
  16. Wniosek o wyłączenie funkcjonariusza prowadzącego dochodzenie z uwagi na to, że był świadkiem czynu (art. 40 § 1 pkt 4 w zw. z art. 47 § 1 k.p.k.)    145
  
  III Strony i ich przedstawiciele procesowi
  1. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 k.k.)    149
  2. O świadczenie o wykonywaniu praw nieporadnego pokrzywdzonego (art. 51 § 3 k.p.k.)    152
  3. O świadczenie pokrzywdzonego o woli działania w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.)    154
  4. Subsydiarny akt oskarżenia (art. 55 § 1 i 2 k.p.k.)    157
  5. O świadczenie pokrzywdzonego o przyłączeniu się do postępowania wszczętego wskutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia (art. 55 § 3 k.p.k.)    162
  6. O świadczenie oskarżyciela posiłkowego o odstąpieniu od oskarżenia (art. 57 § 1 k.p.k.)    164
  7. O świadczenie osoby najbliższej zmarłego oskarżyciela posiłkowego o przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 58 § 1 k.p.k.)    166
  8. O świadczenie pokrzywdzonego o przyłączeniu się do postępowania w charakterze oskarżyciela prywatnego (art. 59 § 2 k.p.k.)    168
  9. Wniosek pokrzywdzonego o wszczęcie przez prokuratora postępowania o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego (art. 60 § 1 k.p.k.)    170
  10. O świadczenie o wstąpieniu w prawa zmarłego oskarżyciela posiłkowego (art. 61 § 1 k.p.k.)    173
  11. Wniosek obrońcy o zezwolenie na porozumiewanie się z podejrzanym tymczasowo aresztowanym pod nieobecność innych osób (art. 73 § 1 k.p.k.)    175
  12. Zawiadomienie oskarżonego o zmianie miejsca pobytu (art. 75 § 1 k.p.k.)    177
  13. Zażalenie na postanowienie sądu o zatrzymaniu i przymusowym sprowadzeniu (art. 75 § 3 k.p.k.)    179
  14. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu (art. 78 § 1 k.p.k.).    183
  15. Wniosek o wyznaczenie nowego obrońcy z urzędu w miejsce obrońcy dotychczasowego (art. 81 § 2 k.p.k.)    187
  16. Wniosek o cofnięcie wyznaczonego obrońcy z urzędu (art. 79 § 4 k.p.k.)    189
  17. Ustanowienie obrońcy z wyboru (art. 83 § 1 k.p.k.)    191
  18. Informacja obrońcy o braku podstaw do wniesienia kasacji (art. 84 § 3 k.p.k.)    193
  19. Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu sprzeczności interesów oskarżonych reprezentowanych przez tego samego obrońcę (art. 85 § 2 k.p.k.)    197
  20. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (art. 88 § 1 w zw. z art. 78 § 1 k.p.k.)    201
  
  IV Czynności procesowe
  1. Wniosek o sprostowanie orzeczenia (art. 105 § 1 k.p.k.)    205
  2. Zażalenie na sprostowanie orzeczenia (art. 105 § 4 k.p.k.)    208
  3. Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania orzeczenia (art. 105 § 4 k.p.k.)    211
  4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji (art. 107 § 1 k.p.k.)    214
  5. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego (art. 126 § 1 k.p.k.)    216
  6. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego połączony z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia (art. 126 § 1 i art. 127 k.p.k.)    220
  7. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu zawitego (art. 126 § 3 k.p.k.)    223
  8. Informacja o zmianie adresu pobytu (art. 139 k.p.k.)    226
  9. Wniosek o wydanie kopii zapisu obrazu lub dźwięku (art. 147 § 4 k.p.k.)    228
  10. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy (art. 152 k.p.k.)    230
  11. Wniosek o udostępnienie akt sprawy w postępowaniu sądowym (art. 156 § 1 k.p.k.)    233
  12. Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów z akt sprawy w postępowaniu sądowym (art. 156 § 1 k.p.k.)    235
  13. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów (art. 156 § 2 k.p.k.)    237
  14. Wniosek o udostępnienie akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym (art. 156 § 5 k.p.k.)    239
  15. Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów z akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym (art. 156 § 5 k.p.k.)    242
  16. Wniosek o udostępnienie akt podejrzanemu w zakresie zawierającym dowody wskazane we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania (art. 156 § 5a k.p.k.)    244
  17. Zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym (art. 159 k.p.k.)    246
  18. Wniosek o odtworzenie akt (art. 160 § 1 k.p.k.)    249
  
  V Postępowanie dowodowe
  1. Wniosek dowodowy (art. 167 k.p.k.)    255
  2. Wniosek o przeprowadzenie dowodu w określony sposób (art. 169 § 2 k.p.k.)    258
  3. Wniosek dowodowy złożony po wyznaczonym terminie (art. 167 w zw. z art. 170 § 1a k.p.k.)    260
  4. Wniosek o konfrontację (art. 172 k.p.k.)    263
  5. Wniosek o okazanie (art. 173 § 1 k.p.k.)    265
  6. Wniosek o umożliwienie złożenia wyjaśnień na piśmie (art. 176 § 1 k.p.k.)    268
  7. Wniosek o przesłuchanie świadka w drodze wideokonferencji (art. 177 § 1a k.p.k.)    270
  8. Zażalenie na postanowienie o zezwoleniu na przesłuchanie zobowiązanego do zachowania tajemnicy adwokackiej (art. 180 § 2 k.p.k.)    272
  9. Zażalenie na postanowienie o odmowie zezwolenia na przesłuchanie zobowiązanego do zachowania tajemnicy adwokackiej (art. 180 § 2 k.p.k.)    275
  10. Zażalenie na postanowienie o odmowie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 5 k.p.k.)    278
  11. Wniosek o uchylenie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 7 k.p.k.)    281
  12. Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 7 k.p.k.)    283
  13. Wniosek o ponowne przesłuchanie przez sąd w trybie art. 185a k.p.k.    286
  14. Wniosek o przesłuchanie przez sąd w trybie art. 185b k.p.k.    289
  15. Wniosek o przesłuchanie przez sąd w trybie art. 185c k.p.k. w warunkach wideokonferencji    291
  16. Wniosek o przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa (art. 192 § 2 k.p.k.)    295
  17. Wniosek o powołanie biegłego (art. 193 § 1 k.p.k.)    298
  18. Wniosek o wyłączenie biegłego z powodów osłabiających zaufanie do bezstronności (art. 196 § 3 k.p.k.)    301
  19. Wniosek o powołanie innego biegłego (art. 201 k.p.k.)    303
  20. Wniosek o powołanie biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (art. 202 § 1 k.k.)    306
  21. Zażalenie na postanowienie o umieszczeniu oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 4 k.p.k.)    309
  22. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu umieszczenia oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 4 k.p.k.)    313
  23. Wniosek o dokonanie oględzin miejsca (art. 207 § 1 k.p.k.)    316
  24. Wniosek o dokonanie oględzin i otwarcia zwłok (art. 209 § 1 k.p.k.)    318
  25. Wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego (art. 211 k.p.k.)    320
  26. Wniosek o zarządzenie badania oskarżonego przez biegłego psychologa (art. 215 k.p.k.)    323
  27. Zażalenie na zatrzymanie rzeczy (art. 217 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.)    325
  28. Zażalenie na postanowienie o wydanie korespondencji (art. 218 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.)    328
  29. Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu (art. 219 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.)    331
  30. Zażalenie na odmowę zwrotu rzeczy wobec braku zatwierdzenia zatrzymania lub przeszukania rzeczy (art. 230 §    1
  w zw. z art. 236 k.p.k.)    335
  31. Wniosek o wydanie rzeczy jako zbędnej dla potrzeb procesu (art. 230 § 2 k.p.k.)    338
  32. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania rzeczy zbędnych dla potrzeb postępowania (art. 230 § 2 w zw. z art. 236 k.p.k.)    340
  33. Zażalenie na postanowienie o złożeniu rzeczy do depozytu sądowego (art. 231 § 1 w zw. z art. 236 k.p.k.)    343
  34. Zażalenie na postanowienie o zarządzeniu zniszczenia przedmiotów lub substancji (art. 232a § 2 w zw. z art. 236 k.p.k.)    346
  35. Zażalenie na postanowienie o zarządzeniu kontroli i utrwalania rozmów (art. 237 § 1 w zw. z art. 240 k.p.k.)    349
  36. Wniosek o zniszczenie utrwalonych zapisów treści rozmów, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego (art. 238 § k.p.k.)    353
  
  VI Środki przymusu
  1. Żądanie kontaktu z adwokatem przez osobę zatrzymaną (art. 245 § 1 k.p.k.)    359
  2. Zażalenie na zatrzymanie (art. 246 § 1 k.p.k.)    361
  3. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie (art. 247 § 6 w zw. z art. 246 § 1 k.p.k.)    365
  4. Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (art. 252 § 1 k.p.k.)    368
  5. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji (art. 252 § 2 k.p.k.)    374
  6. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego (art. 252 § 2 k.p.k.)    378
  7. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu uprawniającego
  do przekroczenia granicy (art. 252 § 2 k.p.k.)    382
  8. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu w czynnościach służbowych (art. 252 § 2 k.p.k.)    385
  9. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru warunkowego (art. 252 § 2 k.p.k.)    388
  10. O świadczenie pokrzywdzonego o rezygnacji z zawiadamiania o uchyleniu lub zmianie tymczasowego aresztowania (art. 253 § 3 k.p.k.)    391
  11. Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 1 k.p.k.)    393
  12. Wniosek o zmianę wysokości poręczenia majątkowego (art. 254 § 1 k.p.k.)    396
  13. Wniosek o zmianę warunków dozoru Policji (art. 254 § 1 k.p.k.)    399
  14. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania (art. 263 § 5 w zw. z art. 252 § 1 k.p.k.)    402
  15. Wniosek o przyjęcie poręczenia majątkowego (art. 266 § 1 k.p.k.)    408
  16. Cofnięcie poręczenia majątkowego (art. 269 § 3 k.p.k.)    410
  17. Zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art. 270 § 3 k.p.k.)    412
  18. Wniosek o zastosowanie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a § 1 k.p.k.)    415
  19. Wniosek o wydanie listu żelaznego (art. 281 k.p.k.)    418
  20. Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego (art. 284 § 2 k.p.k.)    422
  21. Zażalenie na postanowienie o ukaraniu świadka karą pieniężną (art. 285 § 1 k.p.k.)    425
  22. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka (art. 285 § 2 k.p.k.)    428
  23. Wniosek o uchylenie kary pieniężnej (art. 286 k.p.k.)    431
  24. Zażalenie na postanowienie o aresztowaniu świadka (art. 290 § 2 k.p.k.)    433
  25. Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym (art. 293 § 3 k.p.k.)    436
  26. Wniosek o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym (art. 254 § 2 k.p.k. w zw. z art. 293 § 3 k.p.k.)    440
  
  VII Postępowanie przygotowawcze
  1. Wniosek podejrzanego o przesłuchanie z udziałem obrońcy (art. 301 k.p.k.)    445
  2. Zażalenie podejrzanego na czynność naruszającą jego prawa (art. 302 § 2 k.p.k.)    447
  3. Zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu (art. 304 § 1 k.p.k.)    451
  4. Zawiadomienie o przestępstwie ściganym na wniosek (art. 12 § 1 k.p.k.)    454
  5. Wniosek pokrzywdzonego o wydanie potwierdzenia złożenia zawiadomienia o przestępstwie (art. 304b k.p.k.)    457
  6. Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 pkt 1 k.p.k.)    459
  7. Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1a pkt 1 k.p.k.)    463
  8. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 pkt 1 w zw. z art. 429 § 2 k.p.k.)    467
  9. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1a pkt 1 w zw. z art. 429 § 2 k.p.k.)    470
  10. Zażalenie na bezczynność organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (art. 306 § 3 k.p.k.)    473
  11. Żądanie sporządzenia na piśmie uzasadnienia podstaw zarzutów (art. 313 § 3 k.p.k.)    476
  12. Wniosek o dokonanie czynności postępowania przygotowawczego połączony z wnioskiem o zawiadomienie o terminie i miejscu czynności (art. 315 § 1 i 2 k.p.k.)    478
  13. Wniosek o odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka (art. 315a k.p.k.)    481
  14. Żądanie przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym (art. 315a k.p.k.)    483
  15. Wniosek o dopuszczenie do udziału w niepowtarzalnej czynności śledztwa (art. 316 § 1 k.p.k.)    485
  16. Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd (art. 316 § 3 k.p.k.)    487
  17. Wniosek o dopuszczenie do udziału w czynności śledztwa (art. 317 § 1 k.p.k.)    490
  18. Wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego (art. 321 § 1 k.p.k.)    492
  19. Wniosek o uzupełnienie postępowania przygotowawczego (art. 321 § 5 k.p.k.)    495
  20. Wniosek o podjęcie umorzonego postępowania przygotowawczego (art. 327 § 1 k.p.k.)    498
  21. Wniosek o wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego (art. 327 § 2 k.p.k.)    502
  22. Wniosek o skierowanie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336 § 1 k.p.k.)    506
  
  VIII Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
  1. Wniosek o zwrot prokuratorowi aktu oskarżenia w celu usunięcia braków formalnych (art. 337 § 1 k.p.k.)    513
  2. Wniosek pokrzywdzonego o powiadomienie go o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej (art. 337a § 1 k.p.k.)    518
  3. Wniosek dowodowy po doręczeniu oskarżonemu aktu oskarżenia (art. 338 § 1 k.p.k.)    520
  4. Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia (art. 338 § 2 k.p.k.)    523
  5. Wniosek o wydanie wyroku skazującego (art. 338a k.p.k.)    528
  6. Żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu (art. 338b k.p.k.)    531
  7. Sprzeciw wobec warunkowego umorzenia postępowania (art. 341 § 2 k.p.k.)    534
  8. Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego (art. 344a § 1 k.p.k.)    538
  9. Wniosek o wyznaczenie posiedzenia organizacyjnego (art. 349 § 2 k.p.k.)    544
  10. Wniosek o zaniechanie wezwania świadków (art. 350a k.p.k.)    547
  11. Wniosek oskarżonego o odroczenie rozprawy z powodu niezachowania terminu 7 dni między doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy (art. 353 § 2 k.p.k.)    549
  12. Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o doprowadzenie na rozprawę (art. 353 § 3 k.p.k.)    551
  13. Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk przez przedstawicieli środków masowego przekazu (art. 357 § 1 k.p.k.)    553
  14. Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (art. 358 k.p.k.)    556
  15. Wniosek o wyłączenie jawności z uwagi na to, że oskarżony jest nieletni (art. 360 § 1 pkt 2 k.p.k.)    558
  16. Żądanie wyłączenia jawności przez składającego wniosek o ściganie (art. 360 § 1 pkt 3 k.p.k.)    561
  17. Żądanie pozostawienia na sali rozpraw wskazanych osób w sprawie toczącej się z wyłączeniem jawności (art. 361 § 1 k.p.k.)    563
  18. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego (art. 376 k.p.k.)    565
  19. Zawiadomienie o wypowiedzeniu stosunku obrończego przy obronie z wyboru (art. 378 § 1 k.p.k.)    569
  20. Wniosek oskarżonego o zmianę obrońcy z urzędu (art. 378 § 2 k.p.k.)    572
  21. Wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas nieobecności oskarżonego (art. 378a § 3 k.p.k.)    575
  22. Wniosek o wydanie wyroku skazującego w trybie dobrowolnego poddania się karze (art. 387 § 1 k.p.k.)    579
  23. Wniosek o usunięcie oskarżonego z sali rozpraw na czas przesłuchania świadka (art. 390 § 2 k.p.k.)    584
  24. Wniosek o zaniechanie wzywania na rozprawę świadka i odczytanie jego zeznań (art. 392 § 1 k.p.k.)    586
  25. Wniosek o odczytanie dokumentów na rozprawie (art. 394 § 2 pkt 1 k.p.k.)    588
  26. Wniosek o zobowiązanie oskarżyciela publicznego do przedstawienia dowodów, których przeprowadzenie pozwoli na usunięcie istotnych braków postępowania (art. 396a § 1 k.p.k.)    590
  27. Wniosek o odroczenie rozprawy z powodu kolizji terminów (art. 404 § 1 k.p.k.)    594
  28. Wniosek o uzupełnienie wyroku i orzeczenie w zakresie przepadku (art. 420 § 1 k.p.k.)    597
  29. Wniosek o uzupełnienie wyroku i orzeczenie zaliczenia na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu tymczasowego aresztowania (art. 420 § 1 k.p.k.)    599
  30. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie wraz z odpisem wyroku (art. 422 § 1 k.p.k.)    601
  31. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie wraz z odpisem wyroku (art. 422 § 1 k.p.k.)    605
  32. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art. 422 § 3 k.p.k.)    607
  
  IX Postępowanie odwoławcze
  1. Apelacja od uzasadnienia wyroku (art. 425 § 2 k.p.k.)    613
  2. Zażalenie na wydane w toku postępowania odwoławczego postanowienie o przeprowadzeniu obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym (art. 426 § 2 k.p.k.)    617
  3. Zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu odwoławczym o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 426 § 2 k.p.k.)    621
  4. Odpowiedź na apelację (art. 428 § 2 k.p.k.)    625
  5. Odpowiedź na zażalenie (art. 428 § 2 k.p.k.)    628
  6. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji (art. 429 § 2 k.p.k.)    631
  7. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania (art. 430 § 2 k.p.k.)    636
  8. Cofnięcie apelacji (art. 431 § 1 k.p.k.)    641
  9. Cofnięcie apelacji przez obrońcę (art. 431 § 2 k.p.k.)    644
  10. Wniosek oskarżonego o uchylenie lub zmianę wyroku na jego korzyść mimo niewniesienia apelacji (art. 435 k.p.k.)    646
  11. Wniosek o ograniczenie rozpoznania apelacji do poszczególnych uchybień (art. 436 k.p.k.)    650
  12. Apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu – co do winy (art. 438 pkt 1 k.p.k.)    655
  13. Apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego co do kary (art. 438 pkt 1a k.p.k.)    660
  14. Apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego co do środka kompensacyjnego (art. 438 pkt 1a k.p.k.)    663
  15. Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 2 k.p.k.)    666
  16. Apelacja oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, który mógł mieć wpływ na jego treść (art. 438 pkt 3 k.p.k.)    671
  17. Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.)    677
  18. Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności środka karnego (art. 438 pkt 4 k.p.k.)    682
  19. Apelacja oparta na zarzucie niezastosowania innego środka (art. 438 pkt 4 k.p.k.)    685
  20. Apelacja obrońcy dotycząca kilku oskarżonych i kilku zarzutów (art. 438 k.p.k.)    688
  21. Apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby nieuprawnionej (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.)    694
  22. Apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby niezdolnej do orzekania (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.)    698
  23. Apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby podlegającej wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.)    701
  24. Apelacja oparta na zarzucie nienależytej obsady sądu (art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.)    704
  25. Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd niższego rzędu w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu (art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k.)    708
  26. Apelacja oparta na zarzucie orzeczenia kary nieznanej ustawie (art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k.)    711
  27. Apelacja oparta na zarzucie sprzeczności w treści orzeczenia uniemożliwiającej jego wykonanie (art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k.)    714
  28. Apelacja oparta na zarzucie, że postępowanie karne co do tego samego czynu i tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone (art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.)    718
  29. Apelacja oparta na zarzucie, że oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w ramach obrony obligatoryjnej
  (art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.)    722
  30. Apelacja oparta na zarzucie, iż sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa (art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k.)    728
  31. Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku na korzyść oskarżonego ze względu na to, że jego utrzymanie w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe (art. 440 k.p.k.)    732
  32. Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o sprowadzenie go na rozprawę (art. 451 k.p.k.)    738
  33. Wniosek o uzupełnienie przewodu sądowego i przeprowadzenie dowodu na rozprawie odwoławczej (art. 452 § 2 k.p.k.)    743
  34. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (art. 457 § 2 k.p.k.)    747
  
  X Postępowanie zażaleniowe
  1. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia (art. 462 k.p.k.)    753
  2. Zażalenie połączone z wnioskiem o jego uwzględnienie przez organ, który wydał zaskarżone postanowienie (art. 463 § 1 k.p.k.)    756
  3. Wniosek o zezwolenie na wzięcie udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego (art. 464 § 2 k.p.k.)    760
  
  XI Postępowania szczególne
  1. Akt oskarżenia w trybie prywatnoskargowym (art. 487 k.p.k.)    765
  2. Skarga pokrzywdzonego o popełnienie przestępstwa (art. 488 § 1 k.p.k.)    769
  3. Wniosek o zlecenie Policji dokonania czynności dowodowych w sprawie prywatnoskargowej (art. 488 § 2 k.p.k.)    771
  4. Wniosek o wyznaczenie terminu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (art. 489 § 2 k.p.k.)    774
  5. Wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na posiedzenie pojednawcze (art. 491 § 1 k.p.k.)    777
  6. Odstąpienie oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art. 496 § 1 i 2 k.p.k.)    780
  7. Zgoda oskarżonego na umorzenie postępowania z powodu odstąpienia oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art. 496 § 1 k.p.k.)    783
  8. Usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na rozprawę (art. 496 § 3 k.p.k.)    785
  9. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym (art. 500 § 1 k.p.k.)    788
  10. Sprzeciw od wyroku nakazowego (art. 506 § 1 k.p.k.)    792
  11. Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego (art. 506 § 5 k.p.k.)    794
  12. Wniosek w trybie przyspieszonym o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego (art. 517g § 2 k.p.k.)    796
  13. Wniosek o uzasadnienie wyroku w trybie przyspieszonym (art. 517h § 1 k.p.k.)    799
  
  XII Postępowanie kasacyjne
  1. Wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji (art. 521 k.p.k.)    803
  2. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku (art. 523 § 1 k.p.k.)    808
  3. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku (art. 523 § 1 k.p.k.)    814
  4. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku połączonego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia (art. 523 § 1, art. 532 § 1 k.p.k.)    820
  5. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. (art. 523 § 1 k.p.k.)    826
  6. Wniosek o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art. 524 § 1 k.p.k.)    830
  7. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art. 524 § 1 w zw. z art. 126 § 1 k.p.k.)    833
  8. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji (art. 524 § 1 w zw. z art. 126 § 1 k.p.k.)    836
  9. Wniosek skazanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu w celu sporządzenia i podpisania kasacji (art. 526 § 2 k.p.k.)    840
  10. O pinia prawna o braku istnienia podstaw do wniesienia kasacji (art. 84 § 3 k.p.k.)    844
  11. Wniosek o zwolnienie od opłaty od kasacji (art. 527 k.p.k.)    848
  12. Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia kasacji(art. 530 § 3 k.p.k.)    850
  13. Wniosek o sprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę w Sądzie Najwyższym (art. 535 § 2 k.p.k.)    853
  14. Wniosek o uwzględnienie kasacji w całości na posiedzeniu z powodu jej oczywistej zasadności (art. 535 § 5 k.p.k.)    855
  
  XIII Skarga na wyrok sądu odwoławczego
  1. Skarga na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (art. 539a k.p.k.)    861
  
  XIV Postępowanie wznowieniowe
  1. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego, jeżeli w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa (art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k.)    869
  2. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na ujawnienie się nowych faktów lub dowodów
  (art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k.)    873
  3. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na utratę mocy lub zmianę przepisu, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (art. 540 § 2 k.p.k.)    878
  4. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na to, że skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 k.k., nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji (art. 540a pkt 1 k.p.k.)    881
  5. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na uchylenie lub istotną zmianę prawomocnego wyroku, z powodu którego zostało ono umorzone, gdyż orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo (art. 540a pkt 2 k.p.k.)    885
  6. Wniosek o wznowienie z urzędu postępowania sądowego ze względu na ujawnienie się uchybienia z art. 439 § 1 k.p.k. (art. 542 § 3 k.p.k.)    888
  7. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu w celu sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania
  (art. 545 § 2 k.p.k.)    892
  8. Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania sądowego (art. 623 k.p.k.)    896
  9. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu wniosku o wznowienie postępowania bez rozpoznania (art. 547 § 1 k.p.k.)    899
  10. Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania (art. 547 § 1 k.p.k.)    902
  11. Apelacja od wyroku zmieniającego zaskarżony wyrok i uniewinniającego skazanego (art. 547 § 3 k.p.k.)    906
  12. Apelacja od wyroku uchylającego zaskarżony wyrok i umarzającego postępowanie (art. 547 § 3 k.p.k.)    910
  
  XV Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
  1. Wniosek o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 549 k.p.k.)    915
  2. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 550 § 3 k.p.k.)    918
  3. Zażalenie na postanowienie o podjęciu postępowania warunkowo umorzonego (art. 550 § 3 k.p.k.)    921
  4. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (art. 552 § 1 k.p.k.)    924
  5. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie (art. 552 § 4 k.p.k.)    931
  6. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie (art. 552 § 4 k.p.k.)    938
  7. Ustanowienie pełnomocnika przez składającego wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie (art. 556 § 3 k.p.k.)    941
  8. Prośba o ułaskawienie (art. 560 § 1 k.p.k.)    943
  9. Wniosek o wydanie wyroku łącznego (art. 570 k.p.k.)    947
  10. Apelacja od wyroku łącznego (art. 570 w zw. z art. 444 k.p.k.)    952
  11. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego (art. 572 k.p.k.)    956
  
  Wykaz literatury    961
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia