Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego

Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem badań w pracy są metody oceny efektywności finansowej specyficznych projektów inwestycyjnych, jakimi są tzw. surowcowe projekty inwestycyjne. Projekt surowcowy w niniejszej pracy jest rozumiany szerzej niż projekt górniczy i oznacza ogół przedsięwzięć inwestora prowadzących do pozyskania surowca mineralnego. W tym sensie projekt surowcowy odpowiada anglojęzycznemu terminowi mineral project i jest rozumiany jako poszerzony zakres projektu górniczego (mining project). Zakres tego poszerzenia dotyczy np. procesów metalurgicznych, które nie wchodzą w zakres projektu górniczego, a w niniejszej pracy są elementem łańcucha oceny efektywności.


Projekty te stanowią zasadniczy podmiot rozważań, a metody określania ich finansowej efektywności są podstawowym przedmiotem analizy. Chodzi o wskazanie – konstruktywnie wykorzystujące dotychczasowy dorobek analizowanego obszaru – jaka powinna być istota, logika, i treść metodyki pozwalającej na poprawną ocenę wartości projektu oraz poziomu jego finansowej efektywności.


Zamierzeniem autora jest wskazanie i umiejscowienie w obszarze nauk ekonomicznych sposobów analizy efektywności takich inwestycji, których realizacja skutkuje zmianą ekonomicznego położenia nie tylko samego inwestora, ale także nieodwracalną zmianą w środowisku rozumianym w tym przypadku jako środowisko przyrodnicze. Ta perspektywa analizy przedmiotowego zagadnienia nierozerwalnie łączy się z problematyką uwzględniania w metodach oceny efektywności finansowej możliwości optymalizacji wielookresowej alokacji zasobów przyrody, tak aby indywidualne interesy inwestora nie pozostawały w sprzeczności z długookresowymi interesami społecznym. Wybór takich właśnie projektów – w kontekście podjętego obszaru badań – jest celowy i zamierzony.


Liczba stron313
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-422-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  Rozdział I. RACJONALNOŚĆ GOSPODAROWANIA SUROWCAMI MINERALNYMI A PROCESY INWESTYCYJNE    21
    1. Istota racjonalności gospodarowania zasobami przyrody    21
    2. Klasyfikacje zasobów złóż    32
    3. Warunki efektywnego wykorzystywania zasobów według reguły Hotellinga    36
      3.1. Warunki równowagi wykorzystywania zasobu    38
      3.2. Ogólne rozwiązanie równowagi    44
      3.3. Opłata eksploatacyjna jako narzędzie racjonalizacji gospodarowania zasobami    47
  Rozdział II. SUROWCOWY PROJEKT INWESTYCYJNY JAKO OBIEKT BADAŃ    52
    1. Istota surowcowego projektu inwestycyjnego    52
    2. Kategoria wartości złóż oraz ich zasobów w ujęciu przedmiotowym    57
    3. Wartość złóż i zasobów w zróżnicowanych przekrojach podmiotowych    69
    4. Podejścia i metody wyceny według Polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin    76
    5. Przedmiotowe kryteria oceny inwestycji surowcowej    83
    6. Zintegrowane zarządzanie wartością złoża – pojęcie oraz jego zakres    86
  Rozdział III. DETERMINANTY ORAZ POMIAR RYZYKA PROJEKTU SUROWCOWEGO    90
    1. Semantyka ryzyka projektu inwestycyjnego    90
    2. Istota ryzyka projektu surowcowego    94
    3. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko projektu    99
      3.1. Metoda ekwiwalentu pewności korygująca sposób szacowania przepływów pieniężnych projektu surowcowego    100
        3.1.1. Ekwiwalent pewności a szacowanie NPV    104
        3.1.2. Metoda ekwiwalentu pewności a teoria użyteczności – ujęcie łączne    108
      3.2. Ryzyko projektu i jego ekwiwalent wyrażone korektami stopy dyskonta    112
        3.2.1. Finansowa a społeczna stopa dyskonta w rachunku efektywności    115
        3.2.2. Koncepcja „Shadow price” w szacowaniu poziomów społecznej stopy dyskonta    117
    4. Metody pośrednio ujmujące ryzyko i złożoność projektów inwestycyjnych    120
      4.1. Analiza wrażliwości    121
      4.2. Analiza scenariuszy    123
      4.3. Metody symulacyjne – analiza Monte Carlo    129
      4.4. Metoda drzewa decyzyjnego    135
    5. Zastosowanie metody VaR do oceny efektywności projektu surowcowego    137
  Rozdział IV. DYSKONTOWE METODY OCENY PROJEKTU SUROWCOWEGO – DYNAMIZM PIERWSZEGO STOPNIA    148
    1. Dynamizm oceny efektywności a metody dyskontowe oraz strategiczna wartość projektu inwestycyjnego    148
      1.1. Metodyczne aspekty ujęcia dyskontowego    151
      1.2. Istota oceny projektów surowcowych opartej na saldzie generowanych strumieni przepływów pieniężnych    153
    2. Szacowanie przepływów pieniężnych    157
      2.1. Zasady szacowania przepływów pieniężnych w procedurze metod dyskontowych    158
      2.2. Schematy obliczania wolnych przepływów pieniężnych projektu surowcowego    164
    3. Szacowanie efektywności projektu metodą zdyskontowanych sald przepływów pieniężnych oraz niezbędne metodyczne modyfikacje    167
      3.1. Wartość bieżąca netto projektu surowcowego    167
      3.2. Zastosowanie metody wewnętrznej stopy zwrotu oraz zmodyfikowanej stopy zwrotu do oceny projektu surowcowego    177
    4. Ograniczenia aplikacyjności i decyzyjności metod dyskontowych w ocenie efektywności projektów surowcowych    181
      4.1. Katalog ograniczeń    181
      4.2. Ograniczenia związane z doborem stopy dyskonta i szacowaniem poziomu przepływów pieniężnych    183
      4.3. Kwestie wieloscenariuszowości projektów inwestycyjnych    188
  Rozdział V. METODY SZACOWANIA STRATEGICZNEJ WARTOŚCI PROJEKTU SUROWCOWEGO – DYNAMIZM DRUGIEGO STOPNIA    192
    1. Opcyjna wartość projektu inwestycyjnego    192
    2. Strategiczna wartość surowcowego projektu inwestycyjnego – ujęcie metodyczne    194
    3. Rachunek opcji rzeczowych w ocenie projektu surowcowego    200
      3.1. Konceptualizacja opcji rzeczowych    200
      3.2. Klasyfikacja opcji rzeczowych związanych z aktywami surowcowymi    201
      3.3. Odpowiedniość terminologii i treści w obszarze opcji finansowych i rzeczowych    210
      3.4. Modyfikacja metody ekwiwalentu pewności dla znanego poziomu wartości strategicznej    224
    4. Modele wyceny opcji rzeczowych    226
      4.1. Aplikacyjność metod wyceny opcji finansowych w wycenie opcji rzeczowych    226
      4.2. Historyczna i implikowana zmienność ceny surowca    229
      4.3. Metodyczne ujęcia wyceny opcji rzeczowych    233
        4.3.1. Wycena na podstawie dwumianu z wykorzystaniem koncepcji portfela replikującego i prawdopodobieństwa neutralnego względem ryzyka    233
        4.3.2. Implementacja modelu Blacka-Scholesa (B&S) do wyceny opcji rzeczowych    242
      4.4. Wycena opcji w ujęciu subiektywnym – model Luehrmana    246
  Rozdział VI. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA KONCEPCJI ZINTEGROWANEJ OCENY EFEKTYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU EKSPLOATACJI ZŁOŻA RUDY CYNKU I OŁOWIU    251
    1. Uzasadnienie wyboru projektu inwestycyjnego    251
    2. Zakres oceny efektywności    254
      2.1. Uwarunkowania i założenia analizy projektu    256
      2.2. Elastyczność decyzyjna analizowanego projektu i jej pomiar    259
    3. Charakterystyka analizowanego projektu    261
    4. Analiza efektywności finansowej projektu w ujęciu dynamizmu pierwszego stopnia    262
    5. Strategiczna wartość projektu – metody dynamiczne drugiego stopnia    268
      5.1. Symulacja stochastyczna Monte Carlo analizowanego projektu    268
        5.1.1. Rozkłady prawdopodobieństwa parametrów inwestycji    269
        5.1.2. Charakterystyki podstawowych parametrów wynikające z symulacji    273
        5.1.3. Wyniki symulacji Monte Carlo    276
      5.2. Określenie wartości opcji zawartej w projekcie    282
      5.3. Podsumowanie wyników analizy    288
  ZAKOŃCZENIE    291
  LITERATURA    299
  SPIS RYSUNKÓW    310
  SPIS TABEL    312
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia