Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

-15%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

115,60  136,00

Format: pdf

115,60136,00

cena zawiera podatek VAT

Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relacji normatywnych zachodzących pomiędzy zatrudnionymi a podmiotami zatrudniającymi w uczelniach wyższych. W szczególnie szeroki sposób reguluje ono status nauczycieli akademickich.


Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.


Przedmiotem wywodów są w nim m.in.:


nawiązanie stosunku pracy,
uprawnienia i obowiązki wynikające ze stosunku pracy,
przekształcenie stosunku pracy,
rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy,
procedury uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego,
zatrudnienie administracyjnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie cywilnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie doktorantów w szkołach doktorskich,
przepisy przejściowe.


Komentując poszczególne regulacje, autorzy przedstawiają również bogaty dorobek judykatury i nauki prawa pracy w tym zakresie.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich, władz uczelni, pracowników działów kadr oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje również przedstawicieli doktryny prawa pracy, radców prawnych, adwokatów, a także sędziów orzekających w sprawach pracowniczych.


Liczba stron690
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-359-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O Autorach | str.    5
  
  Wykaz skrótów | str.    17
  
  Wstęp | str.    21
  
  Ustawa z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wyciąg) | str.    23
  
  DZIAŁ II. Szkolnictwo wyższe | str.    25
  Rozdział 5. Pracownicy uczelni | str.    25
  Art. 112. [Pracownicy uczelni] | str.    25
  Art. 113. [Wymagania wobec nauczycieli akademickich] | str.    29
  Art. 114. [Grupy pracowników uczelni będących nauczycielami akademickimi] | str.    37
  Art. 115. [Obowiązki nauczycieli akademickich] | str.    41
  Art. 116. [Stanowiska nauczycieli akademickich] | str.    51
  Art. 117. [Nawiązanie stosunku pracy] | str.    62
  Art. 118. [Zakaz powstania podległości służbowej między osobami bliskimi] | str.    73
  Art. 119. [Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego] | str.    81
  Art. 120. [Wskazanie uczelni jako podstawowego miejsca pracy] | str.    89
  Art. 121. [Osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora] | str.    93
  Art. 121a. [Ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego będącego sędzią TK, SN lub NSA] | str.    95
  Art. 122. [Legitymacja służbowa] | str.    107
  Art. 123. [Wypowiedzenie umowy o pracę z nauczycielem akademickim] | str.    109
  Art. 124. [Wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim] | str.    122
  Art. 125. [Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego] | str.    130
  Art. 126. [Regulamin pracy; określenie warunków wynagradzania za pracę] | str.    154
  Art. 127. [Czas pracy nauczyciela akademickiego; pensum] | str.    159
  Art. 128. [Okresowa ocena nauczycieli akademickich] | str.    168
  Art. 129. [Urlop wypoczynkowy] | str.    181
  Art. 130. [Płatny urlop naukowy] | str.    194
  Art. 131. [Płatny urlop dla poratowania zdrowia] | str.    201
  Art. 132. [Odwołanie od orzeczenia lekarskiego] | str.    210
  Art. 133. [Ponoszenie przez uczelnię kosztów badań lekarskich] | str.    212
  Art. 134. [Delegacja ustawowa] | str.    212
  Art. 135. [Wynagrodzenie w okresie urlopu wypoczynkowego oraz za czas płatnych urlopów] | str.    213
  Art. 136. [Składniki wynagrodzenia pracownika uczelni publicznej] | str.    218
  Art. 137. [Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego] | str.    222
  Art. 138. [Dodatki do wynagrodzenia] | str.    226
  Art. 139. [Wypłata wynagrodzenia] | str.    233
  Art. 140. [Ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego rektora] | str.    235
  Art. 141. [Prawo do nagrody jubileuszowej] | str.    237
  Art. 142. [Obliczenie wysokości nagrody jubileuszowej] | str.    245
  Art. 143. [Dodatkowe wynagrodzenie roczne] | str.    246
  Art. 144. [Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych] | str.    251
  Art. 145. [Nagrody rektora] | str.    258
  Art. 146. [Odprawa] | str.    261
  Art. 147. [Stosowanie przepisów k.p.; właściwość sądów pracy] | str.    264
  DZIAŁ V. Stopnie i tytuł w systemie szkolnictwa wyższego i nauki | str.    278
  Rozdział 2. Stopień doktora | str.    278
  Oddział 1. Nadawanie stopnia doktora | str.    278
  Art. 185. [Podmioty doktoryzujące] | str.    278
  Art. 186. [Warunki nadania stopnia doktora] | str.    285
  Art. 187. [Rozprawa doktorska] | str.    293
  Art. 188. [Udostępnienie rozprawy doktorskiej i recenzji w BIP podmiotu doktoryzującego] | str.    301
  Art. 189. [Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora] | str.    305
  Art. 190. [Promotorzy i recenzenci] | str.    307
  Art. 191. [Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej] | str.    313
  Art. 192. [Określenie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora] | str.    315
  Art. 193. [Odwołanie do RDN od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora] | str.    319
  Art. 194. [Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora] | str.    325
  Art. 195. [Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia doktora] | str.    328
  Art. 196. [Urlop na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej] | str.    332
  Art. 197. [Tryby przygotowania rozprawy doktorskiej] | str.    336
  Oddział 2. Kształcenie doktorantów | str.    338
  Art. 200. [Rekrutacja do szkoły doktorskiej] | str.    338
  Art. 201. [Czas trwania kształcenia doktorantów] | str.    345
  Art. 202. [Realizacja indywidualnego planu badawczego] | str.    349
  Art. 203. [Skreślenie z listy doktorantów] | str.    353
  Art. 204. [Złożenie rozprawy doktorskiej] | str.    355
  Art. 205. [Regulamin szkoły doktorskiej] | str.    358
  Art. 206. [Obowiązki wobec doktorantów w przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie] | str.    364
  Art. 207. [Podstawowe obowiązki doktoranta] | str.    366
  Art. 208. [Przerwy wypoczynkowe; zaliczenie okresu kształcenia w szkole doktorskiej do okresu pracy] | str.    369
  Art. 209. [Stypendium doktoranckie] | str.    372
  Art. 210. [Kredyt studencki] | str.    378
  Art. 211. [Zakwaterowanie w domu studenckim; wyżywienie w stołówce studenckiej] | str.    381
  Art. 212. [Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego] | str.    382
  Art. 213. [Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie] | str.    383
  Art. 214. [Ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej] | str.    383
  Art. 215. [Samorząd doktorantów] | str.    384
  Art. 216. [Zrzeszanie się w organizacjach doktorantów] | str.    387
  Oddział 3. Tryb eksternistyczny | str.    389
  Art. 217. [Wniosek o wyznaczenie promotora] | str.    389
  Rozdział 3. Stopień doktora habilitowanego | str.    391
  Art. 218. [Podmioty habilitujące] | str.    391
  Art. 219. [Warunki nadania stopnia doktora habilitowanego] | str.    392
  Art. 220. [Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego] | str.    401
  Art. 221. [Ocena przez RDN wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego; powołanie komisji habilitacyjnej; wyznaczenie recenzenta; kolokwium habilitacyjne] | str.    403
  Art. 222. [Informacje udostępniane w BIP podmiotu habilitującego] | str.    413
  Art. 223. [Zwolnienie od pracy na uczestnictwo w kolokwium habilitacyjnym] | str.    418
  Art. 224. [Odwołanie do RDN od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego] | str.    421
  Art. 225. [Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu tego stopnia – odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    427
  Art. 226. [Nabycie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego] | str.    437
  Rozdział 4. Tytuł profesora | str.    441
  Art. 227. [Warunki nadania tytułu profesora] | str.    441
  Art. 228. [Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora] | str.    446
  Art. 229. [Recenzent w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora] | str.    451
  Art. 230. [Złożenie przez RDN wniosku o nadanie tytułu profesora] | str.    453
  Art. 231. [Utrata tytułu profesora jako następstwo złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego] | str.    455
  DZIAŁ VII. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str.    459
  Rozdział 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich | str.    459
  Art. 275. [Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej] | str.    459
  Art. 276. [Kary dyscyplinarne] | str.    465
  Art. 277. [Rzecznicy dyscyplinarni] | str.    472
  Art. 278. [Podmioty orzekające w postępowaniach dyscyplinarnych] | str.    476
  Art. 279. [Właściwość rzeczowa komisji dyscyplinarnych] | str.    479
  Art. 280. [Kadencja komisji dyscyplinarnej] | str.    480
  Art. 281. [Obsługa komisji dyscyplinarnych przez ministerstwo] | str.    481
  Art. 282. [Kompetencje rektora] | str.    481
  Art. 283. [Mediacja] | str.    484
  Art. 284. [Kara upomnienia] | str.    488
  Art. 285. [Rozpoczęcie prowadzenia sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego] | str.    492
  Art. 286. [Strony w postępowaniu wyjaśniającym i ich uprawnienia] | str.    496
  Art. 287. [Termin wszczęcia i zakończenia postępowania wyjaśniającego; przesłanki wszczęcia postępowania wyjaśniającego z urzędu] | str.    497
  Art. 288. [Przedawnienie karalności] | str.    504
  Art. 289. [Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego] | str.    505
  Art. 290. [Zawieszenie postępowania wyjaśniającego] | str.    507
  Art. 291. [Skład orzekający komisji dyscyplinarnych] | str.    509
  Art. 292. [Strony w postępowaniu dyscyplinarnym] | str.    509
  Art. 293. [Przebieg postępowania dyscyplinarnego] | str.    510
  Art. 294. [Orzeczenia komisji dyscyplinarnej] | str.    520
  Art. 295. [Odwołanie do komisji dyscyplinarnej przy ministrze oraz do sądu pracy] | str.    526
  Art. 296. [Wznowienie postępowania dyscyplinarnego] | str.    534
  Art. 297. [Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego na czas trwania postępowania przygotowawczego lub postępowania sądowego] | str.    541
  Art. 298. [Przedawnienie karalności] | str.    542
  Art. 299. [Przekazanie orzeczenia komisji dyscyplinarnej stronom postępowania, rektorowi i ministrowi] | str.    542
  Art. 300. [Zatarcie kar dyscyplinarnych] | str.    543
  Art. 301. [Opinia komisji do spraw etyki w nauce PAN] | str.    545
  Art. 302. [Zawieszenie w pełnieniu obowiązków] | str.    547
  Art. 303. [Wynagrodzenie w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków] | str.    549
  Art. 304. [Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzecznika dyscyplinarnego oraz członka komisji dyscyplinarnej] | str.    551
  Art. 305. [Zakres stosowania przepisów k.p.k. do postępowań w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej] | str.    552
  Art. 306. [Delegacja ustawowa – szczegółowy tryb prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego] | str.    555
  Dział XIV. Przepisy szczególne | str.    556
  Art. 451. [Wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w uczelni wojskowej; wyznaczenie funkcjonariusza na stanowisko nauczyciela akademickiego w uczelni służb państwowych; stanowisko profesora w uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych i uczelni morskiej] | str.    556
  Art. 452. [Zwolnienie ze stanowiska nauczyciela akademickiego uczelni wojskowej będącego żołnierzem zawodowym] | str.    561
  Art. 453. [Dodatkowe zatrudnienie żołnierza zawodowego będącego nauczycielem akademickim uczelni wojskowej; stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektora uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej oraz uczelni morskiej] | str.    562
  Art. 454. [Uczestnictwo nauczyciela akademickiego w udzielaniu świadczeń zdrowotnych] | str.    568
  Art. 455. [Świadczenia dla żołnierzy zawodowych wykonujących zadania w uczelni wojskowej oraz funkcjonariuszy wykonujących zadania w uczelni służb państwowych – odesłanie do odrębnych przepisów] | str.    570
  Art. 456. [Przebieg zawodowej służby wojskowej żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska w uczelniach] | str.    573
  Art. 457. [Odpowiedzialność zawodowa w uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej i uczelni morskiej] | str.    574
  Art. 458. [Nagroda ministra przyznawana nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej lub uczelni morskiej] | str.    576
  
  Ustawa z 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wyciąg) | str.    579
  
  Rozdział 3. Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe | str.    581
  Art. 246. [Ciągłość stosunków pracy pracowników uczelni; dostosowanie umów o pracę do wprowadzanych przepisów] | str.    581
  Art. 247. [Przyporządkowanie nauczycieli akademickich do odpowiednich stanowisk określonych we wprowadzanych przepisach] | str.    600
  Art. 248. [Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie wprowadzanych przepisów] | str.    606
  Art. 249. [Wprowadzenie regulaminów pracy; zawarcie zakładowych układów zbiorowych pracy lub ustalenie regulaminów wynagradzania; dostosowanie umów o pracę do nowych przepisów; dostosowanie stanowisk osób zatrudnionych na podstawie mianowania do stanowisk określonych na podstawie wprowadzanych przepisów] | str.    618
  Art. 250. [Stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego] | str.    621
  Art. 251. [Niezakończone sprawy dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego] | str.    622
  Art. 252. [Niezakończone sprawy dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego] | str.    623
  Art. 253. [Utrzymanie w mocy zgód rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego] | str.    624
  Art. 254. [Wymiar czasu pracy pracowników uczelni – okres stosowania dotychczasowych przepisów] | str.    625
  Art. 255. [Niezakończone sprawy dotyczące ocen okresowych nauczycieli akademickich; pierwsza ocena okresowa dokonywana na podstawie wprowadzanych przepisów] | str.    636
  Art. 256. [Zasady wykorzystywania i wymiar urlopów dla celów naukowych i urlopów dla poratowania zdrowia udzielonych przed wejściem w życie wprowadzanych przepisów] | str.    638
  Art. 257. [Niezakończone postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich] | str.    639
  Art. 258. [Termin zakończenia kadencji komisji dyscyplinarnych; świadczenia przysługujące rzecznikom dyscyplinarnym i członkom komisji dyscyplinarnych] | str.    644
  Art. 259. [Zniesienie Konwentu Rzeczników] | str.    646
  Art. 260. [Zachowanie przez pracowników uczelni niepublicznych prawa do dodatku za staż] | str.    646
  Art. 261. [Zaliczenie okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej] | str.    649
  Art. 262. [Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w latach 2019–2026] | str.    651
  
  Bibliografia | str.    655
  
  Orzecznictwo | str.    668
  
  Skorowidz | str.    675
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia