Bankowość

Bankowość

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,00

Format: pdf

1,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce przedstawiono w sposób syntetyczny zagadnienia bankowości, będące podstawą do studiowania i rozszerzania wiedzy z tej dziedziny. Omawiana problematyka została podzielona na trzy części. W części pierwszej zaprezentowano specyfikę systemu bankowego jako elementu rynkowego systemu finansowego. W części drugiej skupiono się na szeroko rozumianej działalności operacyjnej każdego banku na rynku finansowym. W trzeciej przedstawiono wybrane aspekty zarządzania bankiem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami banku, jego ryzykiem i kapitałem oraz marketingu, niezbędnego w ramach wzrastającej konkurencji rynkowej. Każdy rozdział zamyka zestaw pytań sprawdzających oraz wykaz tej pozycji literatury, która omawia zagadnienia danego rozdziału.


Liczba stron320
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-560-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     11
  CZĘŚĆ I
  DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE
  Rozdział    1
  SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO    15
  1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego    15
  1.2. Ewolucja, funkcje i sprawność systemu bankowego    18
  1.3. Struktura systemu bankowego    21
  1.4. Kategorie bankowości    26
  1.5. Przekształcenia w sektorze bankowym w Polsce    29
  1.5.1. Restrukturyzacja i prywatyzacja    29
  1.5.2. Konsolidacja w sektorze bankowym    32
  Rozdział    2
  NARODOWY BANK POLSKI W DWUSZCZEBLOWYM SYSTEMIE BANKOWYM    37
  2.1. Cel i zadania NBP jako banku centralnego    37
  2.2. Rola i funkcje banku centralnego    39
  2.3. Niezależność banku centralnego    41
  2.4. NBP w strukturze Europejskiego Systemu Banków Centralnych    45
  Rozdział    3
  POLITYKA PIENIĘŻNA    49
  3.1. Funkcje i formy pieniądza    49
  3.2. Istota i cele polityki pieniężnej    51
  3.3. Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej    55
  3.4. Instrumenty polityki pieniężnej    59
  3.4.1. Rezerwa obowiązkowa    59
  3.4.2. Kredyty refinansowe    61
  3.4.3. Operacje otwartego rynku    63
  3.4.4. Pozostałe instrumenty polityki pieniężnej    64
  Rozdział    4
  NADZÓR BANKOWY    67
  4.1. Bezpieczeństwo sektora bankowego    67
  4.1.1. Bank jako instytucja zaufania publicznego    67
  4.1.2. Sieć bezpieczeństwa finansowego    68
  4.2. Nadzór bankowy w strukturze nadzoru zintegrowanego    69
  4.3. Funkcje nadzoru bankowego    73
  4.4. Formy nadzoru bankowego    77
  Rozdział    5
  BANKI JAKO DRUGI SZCZEBEL SYSTEMU BANKOWEGO    81
  5.1. Rola banku w gospodarce i kierunki zmian w jego funkcjonowaniu    81
  5.2. Zasady działania i kryteria klasyfikacji banków    84
  5.3. Specyfika funkcjonowania wybranych rodzajów banków    87
  5.3.1. Banki uniwersalne    87
  5.3.2. Banki spółdzielcze    90
  5.3.3. Banki hipoteczne    94
  5.3.4. Banki inwestycyjne    98
  5.4. Monetarne instytucje finansowe w systemie bankowym    100
  5.4.1. Fundusze rynku pieniężnego    101
  5.4.2. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe    102
  CZĘŚĆ II
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA BANKU
  Rozdział    6
  RYNEK FINANSOWY    109
  6.1. Specyfika rynku finansowego    109
  6.2. Rynek pieniężny    113
  6.2.1. Cechy, funkcje i segmenty rynku pieniężnego    113
  6.2.2. Instrumenty rynku pieniężnego    115
  6.2.3. Specyfika funkcjonowania rynku pieniężnego    118
  6.3. Rynek kapitałowy    119
  6.3.1. Cechy, funkcje i segmenty rynku kapitałowego    119
  6.3.2. Instrumenty rynku kapitałowego    122
  6.4. Funkcje banku na rynku finansowym    125
  Rozdział    7
  RACHUNKI BANKOWE    131
  7.1. Rodzaje rachunków bankowych    131
  7.2. Umowa rachunku bankowego    133
  7.3. Wielofunkcyjność rachunku bankowego    134
  7.4. Operacje, czynności i usługi bankowe oferowane posiadaczowi rachunku bankowego    137
  Rozdział    8
  DZIAŁALNOŚĆ DEPOZYTOWA    143
  8.1. Źródła pozyskiwania obcych środków pieniężnych przez bank    143
  8.1.1. Klasyfikacja obcych źródeł zasilania finansowego    143
  8.1.2. Wkłady pieniężne klientów banku    144
  8.1.3. Emisja dłużnych papierów wartościowych    148
  8.1.4. Lokaty międzybankowe    149
  8.2. System gwarantowania depozytów w Polsce    150
  8.2.1. Cechy systemów gwarantowania depozytów    150
  8.2.2. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego    151
  Rozdział    9
  DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA    157
  9.1. Polityka kredytowa banku    157
  9.2. Oferta kredytowa banku    159
  9.3. Procedura kredytowa    165
  9.3.1. Etapy procedury kredytowej    165
  9.3.2. Zdolność kredytowa    167
  9.3.3. Zabezpieczenia kredytów    170
  9.3.4. Monitoring kredytowy    174
  9.4. Biuro Informacji Kredytowej SA    175
  Rozdział    10
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA    179
  10.1. Specyfika działalności inwestycyjnej    179
  10.2. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych    181
  10.3. Analiza obligacji    183
  10.4. Analiza akcji    185
  10.4.1. Analiza fundamentalna    185
  10.4.2. Analiza techniczna    187
  10.5. Analiza portfelowa    189
  Rozdział    11
  BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE    193
  11.1. Istota i struktura rozliczeń pieniężnych    193
  11.2. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe    195
  11.3. Rozliczenia krajowe i zagraniczne    197
  11.4. Elektroniczne instrumenty płatnicze    200
  11.5. Systemy rozliczeń międzybankowych    202
  CZĘŚĆ III
  WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BANKIEM
  Rozdział    12
  ZARZĄDZANIE FINANSAMI BANKU    211
  12.1. Specyfika zarządzania finansami banku    211
  12.2. Plan finansowy podstawą gospodarki finansowej banku    213
  12.3. Budżetowanie w banku    216
  12.4. Specyfika wybranych metod i instrumentów zarządzania finansowego     217
  12.4.1. Portfel bankowy i portfel handlowy    217
  12.4.2. Odsetki, prowizje, opłaty    219
  12.4.3. Marża    222
  Rozdział    13
  SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA    225
  13.1. Funkcje i elementy sprawozdania finansowego    225
  13.2. Charakterystyka elementów sprawozdania finansowego    226
  13.2.1. Bilans    226
  13.2.2. Rachunek zysków i strat    229
  13.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych    230
  13.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym    232
  13.2.5. Informacja dodatkowa    232
  13.3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w rachunkowości bankowej    233
  Rozdział    14
  ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU    237
  14.1. Rola i funkcje kapitału bankowego    237
  14.2. Poziom kapitału banku    240
  14.3. Formy kapitału i ich struktura    241
  14.4. Uregulowania nadzorcze w zarządzaniu kapitałem    247
  Rozdział    15
  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM    251
  15.1. Fazy zarządzania ryzykiem bankowym    251
  15.2. Specyfika wybranych rodzajów ryzyka bankowego    254
  15.2.1. Ryzyko kredytowe    254
  15.2.2. Ryzyko rynkowe    260
  15.2.3. Ryzyko operacyjne    262
  15.2.4. Ryzyko płynności    266
  15.2.5. Ryzyko kapitałowe    270
  Rozdział    16
  ANALIZA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BANKU    275
  16.1. Elementy i rodzaje analiz w ocenie banku    275
  16.2. Analiza wstępna sprawozdań finansowych    279
  16.3. Analiza wskaźnikowa    280
  16.3.1. Zakres analizy wskaźnikowej    280
  16.3.2. Efektywność jako klasyczne kryterium oceny banku    282
  16.3.3. Wypłacalność i adekwatność kapitałowa jako kryterium bezpieczeństwa    284
  16.3.4. Kryterium oceny rynkowej    285
  Rozdział    17
  MARKETING BANKOWY    287
  17.1. Istota marketingu bankowego     287
  17.2. Segmentacja klientów    290
  17.3. Strategie marketingowe    292
  17.4. Elementy strategii marketingowej    293
  17.4.1. Produkt    293
  17.4.2. Cena    295
  17.4.3. Dystrybucja    297
  17.4.4. Promocja    299
  BIBLIOGRAFIA    303
  SPIS RYSUNKÓW    315
  SPIS TABLIC    318
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia