Metodyka sporządzania umów gospodarczych

-20%

Metodyka sporządzania umów gospodarczych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

122,40  153,00

Format: pdf

122,40153,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.


W opracowaniu autorki zawarły:


zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli oraz
wiele konkretnych przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.


W 6. wydaniu dodano nowe przykłady umów: świadczenia usług serwisowania, poręczenia za dług przyszły, potrącenia wzajemnych wierzytelności, najmu okazjonalnego, o prowadzenie rachunku powierniczego i depozytu adwokackiego, określającej sposób korzystania z nieruchomości (umowa quoad usum), a także porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia.


Książka jest przeznaczona w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy będą mogli ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.


Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.umowy-gospodarcze-wzory-6.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Liczba stron824
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-440-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    13
   WPROWADZENIE    15
   ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH ................    17
   1. Wstęp ................    17
   2. Oświadczenia woli ................    19
   2.1. Pojęcie oświadczeń woli ................    19
   2.2. Wykładnia oświadczeń woli ................    23
   2.3. Wykładnia umowy ................    25
   2.4. Problematyka wad oświadczeń woli ................    31
   2.4.1. Brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażeniu woli ................    32
   2.4.2. Pozorność ................    35
   2.4.3. Błąd ................    38
   2.4.4. Groźba ................    41
   2.5. Problematyka uchylania się od skutków oświadczenia woli ................    42
   3. Pojęcie i struktura stosunku zobowiązaniowego ................    45
   3.1. Pojęcie stosunku zobowiązaniowego ................    45
   3.2. Struktura stosunku zobowiązaniowego ................    50
   3.3. Umowa jako stosunek zobowiązaniowy ................    52
   3.3.1. Zawarcie umowy ................    53
   3.3.2. Uchylenie się od zawarcia umowy ................    54
   3.3.3. Zmiana umowy ................    56
   3.3.4. Wygaśnięcie umowy ................    58
   4. Pojęcie i zakres zasady swobody umów ................    60
   4.1. Pozytywna strona zasady swobody umów ................    61
   4.2. Wyznaczanie granic swobody umów ................    62
   4.3. Skutki przekroczenia zakresu swobody umów ................    66
   4.3.1. Wyzysk ................    66
   4.3.2. Niemożliwość świadczenia ................    67
   4.3.3. Szczególne przypadki ograniczenia zasady swobody umów ................    67
   5. Szczególne zasady i klauzule wyznaczające treść zawieranej umowy ................    68
   5.1. Zasada trwałości umów ................    68
   5.2. Zasada współdziałania ................    69
   5.3. Zasada dobrej wiary (dobrych obyczajów) ................    71
   5.4. Zasada uczciwego obrotu (uczciwości kupieckiej) ................    71
   5.5. Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ................    72
   5.6. Klauzula zwyczaju ................    72
   6. Zawieranie umów w obrocie konsumenckim ................    73
   6.1. Pojęcie wzorców umownych ................    75
   6.2. Charakter prawny wzorców ................    76
   6.3. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca ................    77
   6.4. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich ................    79
   6.5. Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa ................    80
   6.6. Umowy z konsumentem zawierane na odległość ................    81
   6.7. Zagadnienia szczególne związane z umowami z udziałem konsumenta ................    83
   6.8. Wzorce umów w handlu elektronicznym ................    85
   7. Forma umowy ................    86
   7.1. Rodzaje formy czynności prawnej ................    86
   7.2. Elementy konstrukcyjne zwykłej formy pisemnej ................    87
   7.3. Elementy konstrukcyjne kwalifikowanej formy pisemnej................    93
   7.3.1. Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu ................    93
   7.3.2. Forma aktu notarialnego ................    95
   7.3.3. Forma pisemna z datą pewną ................    99
   7.4. Pactum de forma ................    100
   7.5. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej ................    102
   7.5.1. Forma pisemna zastrzeżona ad probationem ................    102
   7.5.2. Forma pisemna zastrzeżona ad solemnitatem ................    105
   7.5.3. Forma ad eventum ................    108
   7.6. Forma następczych czynności prawnych ................    108
   8. Systematyka wadliwych czynności prawnych ................    110
   8.1. Nieważność umowy ................    110
   8.1.1. Sprzeczność umowy z prawem jako przesłanka jej nieważności ................    113
   8.1.2. Sprzeczność umowy z właściwością stosunku ................    114
   8.1.3. Sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego ................    115
   8.1.4. Konsekwencje nieważnych zapisów umownych ................    117
   8.2. Bezskuteczność czynności prawnej ................    121
   8.2.1. Bezskuteczność zawieszona ................    121
   8.2.2. Bezskuteczność względna ................    125
   9. Wykonanie zobowiązań wynikających z kontraktu ................    127
   9.1. Wykonanie zobowiązania ................    127
   9.1.1. Wykonanie zobowiązania w całości lub części ................    128
   9.1.2. Jakość świadczenia ................    128
   9.1.3. Zarachowanie świadczenia na poczet kilku długów ................    129
   9.2. Osobisty charakter świadczenia dłużnika ................    130
   9.3. Zasada współdziałania wierzyciela ................    133
   9.4. Miernik staranności ................    134
   9.5. Miejsce i czas wykonania zobowiązania ................    136
   9.5.1. Miejsce wykonania zobowiązania ................    136
   9.5.2. Termin wykonania zobowiązania ................    138
   9.6. Wykonanie zobowiązania o charakterze wzajemnym ................    141
   9.7. Prawo zatrzymania ................    142
   10. Przesłanki i zasady odpowiedzialności kontraktowej ................    145
   10.1. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej ................    145
   10.1.1. Uwagi ogólne ................    145
   10.1.2. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo ................    150
   10.2. Zasady odpowiedzialności kontraktowej ................    152
   10.3. Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej ................    154
   10.4. Następcza niemożliwość świadczenia ................    157
   10.5. Opóźnienie a zwłoka dłużnika ................    160
   10.6. Zwłoka wierzyciela ................    163
   10.7. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów wzajemnych ................    165
   10.8. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej ................    169
   ROZDZIAŁ 2. KOMPARYCJA UMOWY ................    173
   1. Pojęcie komparycji umowy ................    173
   2. Zdolność kontraktowa ................    173
   3. Struktura komparycji umowy ................    174
   3.1. Nazwa umowy ................    174
   3.2. Data i miejsce zawarcia umowy ................    175
   3.3. Preambuła ................    176
   3.3.1. Uwagi ogólne ................    176
   3.3.2. Przykładowe propozycje preambuły ................    176
   3.4. Strony umowy ................    177
   3.4.1. Osoba fizyczna ................    177
   3.4.1.1. Indywidualizacja osoby fizycznej ................    178
   3.4.1.2. Konsumenci ................    178
   3.4.1.3. Przedsiębiorcy ................    179
   3.4.1.4. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy ................    181
   3.4.1.5. Zawarcie umowy przez osobę pozostającą w związku małżeńskim ................    186
   3.4.2. Osoby prawne ................    189
   3.4.2.1. Uwagi ogólne ................    189
   3.4.2.2. Skarb Państwa ................    191
   3.4.2.3. Państwowe osoby prawne ................    192
   3.4.2.4. Jednostki samorządu terytorialnego ................    195
   3.4.3. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej ................    197
   3.4.4. Kościelne osoby prawne ................    197
   3.4.4.1. Kościół katolicki ................    197
   3.4.4.2. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe ................    199
   3.5. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy ................    199
   3.5.1. Spółka cywilna ................    200
   3.5.2. Spółka jawna ................    202
   3.5.3. Spółka partnerska ................    204
   3.5.4. Spółka komandytowa ................    206
   3.5.5. Spółka komandytowo-akcyjna ................    207
   3.5.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ................    208
   3.5.7. Spółka akcyjna ................    210
   3.5.8. Prosta spółka akcyjna ................    213
   3.5.9. Spółdzielnia ................    216
   3.5.10. Wspólnota mieszkaniowa ................    217
   3.5.11. Fundacja ................    218
   3.5.12. Stowarzyszenie ................    219
   3.5.13. Skarb Państwa ................    222
   3.5.14. Jednostki samorządu terytorialnego ................    223
   3.6. Pełnomocnictwo ................    225
   3.6.1. Uwagi ogólne ................    225
   3.6.2. Zawarcie umowy z osobą do tego nieupoważnioną ................    227
   3.7. Prokura ................    229
   4. Wzory komparycji z praktycznymi wyjaśnieniami ................    231
   4.1. Skarb Państwa – minister ................    231
   4.2. Wojewoda ................    232
   4.3. Urząd wojewódzki ................    232
   4.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ................    233
   4.5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ................    233
   4.6. Przedsiębiorstwo państwowe ................    234
   4.7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ................    234
   4.8. Agencja Mienia Wojskowego ................    235
   4.9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ................    237
   4.10. Sądy powszechne ................    238
   4.11. Prokuratura ................    239
   4.12. Policja ................    239
   4.13. Straż miejska ................    240
   4.14. Państwowa Straż Pożarna ................    241
   4.15. Urząd skarbowy ................    242
   4.16. Izba administracji skarbowej ................    242
   4.17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ................    243
   4.18. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ................    243
   4.19. Gmina ................    244
   4.20. Jednostka organizacyjna gminy ................    246
   4.20.1. Ogród zoologiczny ................    246
   4.20.2. Przedszkole ................    246
   4.20.3. Szkoła podstawowa ................    246
   4.21. Miasto stołeczne Warszawa ................    247
   4.22. Powiat ................    247
   4.23. Województwo ................    249
   4.24. Muzeum ................    250
   4.25. Teatr ................    251
   4.26. Stowarzyszenie ................    251
   4.26.1. Ochotnicza straż pożarna ................    252
   4.26.2. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) ................    253
   4.26.3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) ................    253
   4.26.4. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) ................    254
   4.27. Uczelnia ................    254
   4.28. Fundacja ................    255
   4.29. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ................    255
   4.30. Spółdzielnia ................    256
   4.31. Wspólnota mieszkaniowa ................    257
   4.32. Związki zawodowe ................    258
   4.33. Instytut badawczy ................    259
   4.34. Spółka cywilna ................    260
   4.35. Spółka jawna ................    261
   4.36. Spółka partnerska ................    262
   4.37. Spółka komandytowa ................    263
   4.38. Spółka komandytowo-akcyjna ................    264
   4.39. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ................    266
   4.40. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ................    268
   4.41. Prosta spółka akcyjna ................    268
   4.42. Spółka akcyjna ................    269
   4.43. Spółka akcyjna w organizacji ................    270
   4.44. Syndyk ................    271
   4.45. Sądowy zarządca nieruchomości ................    272
   4.46. Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) ................    273
   4.47. Kościelne osoby prawne ................    274
   ROZDZIAŁ 3. PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWNE ................    276
   1. Proces formułowania postanowień umownych ................    276
   1.1. Oferta ................    277
   1.1.1. Uwagi ogólne ................    277
   1.1.2. Oferta w postaci elektronicznej ................    281
   1.2. Negocjacje ................    283
   1.3. List intencyjny ................    283
   1.4. Przetarg i aukcja ................    284
   2. Elementy treści umowy ................    288
   2.1. Uwagi ogólne ................    288
   2.2. Preambuła ................    288
   2.3. Słownik pojęć umowy ................    291
   2.4. Postanowienia wstępne ................    293
   2.5. Przedmiot umowy ................    294
   2.5.1. Uwagi ogólne ................    294
   2.5.2. Świadczenia jednorazowe, okresowe, ciągłe ................    296
   2.5.3. Świadczenia podzielne i niepodzielne ................    297
   2.5.4. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo ................    299
   2.5.5. Świadczenie pieniężne i odsetki ................    299
   2.5.6. Umowy odnoszące się do osób trzecich ................    301
   2.5.6.1. Uwagi ogólne ................    301
   2.5.6.2. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią – art. 391 k.c. ................    301
   2.5.6.3. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia – art. 392 k.c. ................    303
   2.5.6.4. Umowa na rzecz osoby trzeciej – art. 393 k.c. ................    305
   2.6. Postanowienia dotyczące wymagalności świadczeń ................    308
   2.7. Miejsce wykonania umowy ................    309
   2.8. Podstawowe obowiązki stron ................    310
   2.9. Sposób spełnienia świadczenia ................    313
   2.10. Terminy spełnienia świadczeń ................    314
   2.11. Materiały i siła robocza ................    315
   2.12. Wartość umowy ................    315
   2.13. Sposób rozliczenia i płatności ................    316
   2.14. Odpowiedzialność za szkody ................    316
   2.15. Czas zawarcia umowy ................    317
   2.16. Dodatkowe zabezpieczenia ................    317
   2.17. Postanowienia końcowe ................    318
   2.18. Omówienie skreśleń i pomyłek ................    319
   2.19. Podpis ................    319
   2.20. Załączniki do umowy ................    320
   ROZDZIAŁ 4. KLAUZULE UMOWNE ................    321
   1. Klauzula dotycząca przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa ................    321
   2. Klauzula miejsca wykonania umowy ................    324
   3. Wynagrodzenie kosztorysowe ................    326
   4. Wynagrodzenie ryczałtowe ................    332
   5. Wykonanie zastępcze ................    336
   6. Klauzula dotycząca podwykonawców ................    339
   7. Zadatek ................    343
   8. Zaliczka ................    349
   9. Klauzula przejścia majątkowych praw autorskich ................    352
   10. Klauzula dotycząca udzielenia licencji ................    363
   11. Odsetki ................    370
   12. Kara umowna ................    378
   13. Warunek ................    389
   14. Termin ................    395
   15. Klauzula rebus sic stantibus ................    399
   16. Siła wyższa ................    405
   17. Gwarancja ................    409
   18. Zabezpieczenie wekslowe ................    417
   19. Przewłaszczenie na zabezpieczenie ................    422
   20. Hipoteka ................    427
   21. Zastaw ................    433
   22. Klauzula czynności z samym sobą ................    438
   23. Klauzula zakazu konkurencji ................    444
   23.1. Uwagi ogólne ................    444
   23.2. Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej ................    448
   23.3. Zakaz konkurencji w umowie zawieranej z pracownikiem ................    449
   23.4. Modyfikacje, przykłady, orzecznictwo ................    452
   24. Klauzula poufności ................    457
   25. Klauzula waloryzacyjna ................    464
   26. Klauzula umownego prawa odstąpienia ................    468
   27. Odstępne ................    475
   28. Zapis na sąd polubowny ................    478
   29. Klauzula prorogacyjna ................    483
   30. Klauzula dotycząca jurysdykcji ................    486
   31. Klauzula salwatoryjna ................    490
   32. Klauzula języka ................    492
   33. Koszty związane z zawarciem umowy ................    495
   34. Zmiana umowy ................    496
   ROZDZIAŁ 5. UMOWY PODSTAWOWE ................    502
   1. List intencyjny ................    502
   2. Umowa przedwstępna ................    507
   3. Umowa ramowa ................    517
   4. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.) ................    533
   5. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) a umowa o przejęcie długu (art. 519 k.c.) .........    538
   ROZDZIAŁ 6. PRZYKŁADOWE UMOWY ................    548
   1. Umowa cesji wierzytelności ................    548
   2. Umowa czarterowa ................    552
   3. Umowa o dzieło (umowa o wykonanie projektu architektonicznego) ................    556
   4. Umowa zlecenia ................    575
   5. Umowa o świadczenie usług serwisowych ................    582
   6. Umowa sprzedaży ................    588
   7. Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ................    605
   8. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ................    611
   9. Umowa spółki cywilnej ................    620
   10. Umowa o roboty budowlane ................    637
   11. Umowa konsorcjum ................    651
   12. Umowa spółki jawnej ................    661
   13. Umowa spółki partnerskiej ................    672
   14. Umowa spółki komandytowej ................    682
   15. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ................    691
   16. Porozumienie wekslowe ................    712
   17. Umowa faktoringu niewłaściwego ................    715
   18. Umowa faktoringu właściwego ................    720
   19. Umowa o prawo dostępu do strony internetowej (hostingowa) ................    723
   20. Umowa leasingu operacyjnego ................    727
   21. Umowa leasingu finansowego ................    735
   22. Umowa merchandisingu reklamowego ................    740
   23. Umowa najmu okazjonalnego ................    742
   24. Umowa najmu wirtualnego biura ................    752
   25. Umowa poddzierżawy nieruchomości ................    757
   26. Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości (umowa quoad usum) ................    761
   27. Umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ................    766
   28. Umowa o nadzór autorski nad inwestycją ................    778
   29. Umowa poręczenia spłaty pożyczki ................    781
   30. Umowa poręczenia za dług przyszły ................    784
   31. Umowa pożyczki udziałowca do spółki ................    788
   32. Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności ................    792
   33. Umowa barteru ................    796
   34. Umowa franchisingu ................    799
   35. Umowa upoważnienia inkaso ................    806
   36. Umowa o prowadzenie rachunku powierniczego i depozytu adwokackiego ................    811
   37. Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia ................    815
   38. Umowa o zachowaniu poufności ................    818
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia