Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 540. Zamówienia publiczne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 540. Zamówienia publiczne

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Oddajemy w Państwa ręce zbiór opracowań objętych wspólnym tytułem Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych. Publikacja jest efektem badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu pt. „Nadzór publiczny nad rynkiem zamówień publicznych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2014/14/E/HS5/00845). Zamysłem opracowania było dokonanie przez przedstawicieli nauki prawa analiz na temat konkretnych problemów prawnych związanych z regulacjami prawa zamówień publicznych oraz z wpływem tych regulacji na stan gospodarki oraz na określone wartości społeczne. Prezentowane artykuły dotyczą zatem zagadnień prawnych oraz ekonomiczno-społecznych, a przy tym mają one walor zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Potrzeba prezentowania tego rodzaju analiz jest szczególnie istotna obecnie, tj. w połowie roku 2019, kiedy to trwają zaawansowane już prace nad nową polską ustawą mającą kodyfikować prawne regulacje dotyczące zamówień publicznych. W tym kontekście szczególnie potrzebne są zatem pogłębione analizy, które pozwolą adekwatnie skontekstualizować zasadnicze problemy legislacyjne stojące przed polskim prawodawcą oraz wskazać możliwe sposoby ich rozwiązywania – w warstwie zagadnień ogólnych (np. cele i zasady zamówień publicznych, ich zakres podmiotowy i przedmiotowy), jak również w płaszczyźnie kwestii szczegółowych (np. tryby zamówień, postępowanie zamówieniowe, środki ochrony prawnej). Wspólną osią wszystkich rozważań jest niekwestionowana i pożądana rola państwa – personifikowanego przez ustawodawcę, organy publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych, sądy oraz przez poszczególnych zamawiających mających status podmiotów publicznych – w kształtowaniu i zapewnianiu należytego funkcjonowania ładu prawnego w zamówieniach publicznych, tak aby zamówienia publiczne mogły efektywnie zaspokajać realnie istniejące potrzeby społeczne oraz odgrywać instrumentalną rolę w realizacji ważnych polityk publicznych. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że niniejszy numer Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanie się ważną pozycją w ramach prowadzonej współcześnie dyskusji naukowej na temat prawa zamówień publicznych, interesującą zarówno dla teoretyków, jak i praktyków życia gospodarczego.


Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Leszek Sobieski: Zawarcie umowy o finansowanie świadczeń gwarantowanych w aspekcie ochrony prawnej oferenta    9
  Daniel Puciato, Agnieszka Gawlik, Weronika Puciato: Obszary efektywności i jej pomiar na rynku zamówień publicznych    21
  Sebastian Bobowski, Jan Gola: Pozacenowe kryteria oceny ofert w systemie zamówień publicznych. W kierunku najkorzystniejszej ekonomicznie oferty    32
  Monika Przybylska: Przetarg publiczny jako forma wyboru dostawcy energii elektrycznej dla mieszkańców gminy    42
  Wojciech Szydło: Prawne podstawy wykorzystania przez wykonawcę realizującego zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych i usług zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia innego podmiotu. Uwagi na temat art. 22a ust. 4 Pzp    55
  Piotr Soroka, Magdalena Korkuś-Soroka: Nadużywanie pozycji dominującej przez zamawiającego w kontekście nakładania na wykonawców wygórowanych kar umownych    68
  Krzysztof Horubski: Publicyzacja prawa prywatnego w obszarze prawa zamówień publicznych    79
  Stefan Akira Jarecki: Przetargi na świadczenie pasażerskich przewozów kolejowych a środki w zakresie zapewnienia skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do taboru kolejowego    91
  Grzegorz Klich: Udzielanie zamówień publicznych w trybie partnerstwa innowacyjnego    105
  Cezary Pawlonka: Wymóg zatrudnienia w formie umowy o pracę w Prawie zamówień publicznych    116
  Jarosław Odachowski: Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – wybrane problemy (kontekst publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych)     133
  Krzysztof Gołębiowski: Problem istnienia uprawnienia podwykonawcy do domagania się od zamawiającego zapłaty wynagrodzenia w sytuacji uregulowanejw art. 143c ust. 1 p.z.p. awarding party in the situation governed by art. 143c sec. 1 ppl (Public Procurement Law)    150
  Krzysztof Zagrobelny: O osobistym wykonaniu zamówienia publicznego / Personal performance of a public contract    167
  Monika Tenenbaum-Kulig: Ochrona podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówień na roboty budowlane w świetle art. 143a Prawa zamówień publicznych    181
  Julian Jezioro: Przejście i korzystanie z autorskich praw majątkowych w ramach zamówień publicznych – zasady ogólne oraz wybrane zagadnienia praktyczne    201
  Mateusz Królikowski: Możliwość zastosowania przepisów o wadach oświadczenia woli do umów zawartych w trybie zamówień publicznych    216
  Marek Szydło: Cywilnoprawna sankcja dotykająca umowę zawartą z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych w świetle prawa unijnego    229
  Marek Szydło, Wojciech Szydło: Bezwzględna nieważność umów zawartych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych    246
  Jarosław Odachowski: Znaczenie wytycznych w kontekście publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych    267
  Katarzyna Tomaszewska: System organów kontroli nad rynkiem zamówień publicznych – potrzeba zmiany (uwagi de lege lata i de lege ferenda)    288
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia