Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia

-20%

Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia. Obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące:


reform współczesnych systemów zdrowia,
gromadzenia danych w ramach Narodowych Rachunków Zdrowia,
wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie finansowania i zarządzania ograniczonymi zasobami podmiotów medycznych.
Szczególnej analizie zostały poddane sposoby tworzenia funduszy publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia pochodzących z budżetu państwa, funduszy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz pozyskiwanych ze środków prywatnych.


W publikacji zwrócono także uwagę na trudne problemy gospodarowania zasobami placówek medycznych w sytuacji ograniczenia środków finansowych. Omówiono szczegółowo zagadnienia związane z wprowadzeniem do systemu płatności modelu DRG (Diagnostic Related Groups) i wzorowanego na nim polskiego modelu Jednorodnych Grup Pacjentów. W zakończeniu tych rozważań zaprezentowano możliwości zastosowania teoretycznego modelu decyzyjnego do określenia ryzyka poniesienia strat z tytułu dłuższego pobytu pacjenta w szpitalu, niż długość hospitalizacji ustalona dla każdego DRG.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest w szczególności dla decydentów w zakresie polityki: finansowej, ekonomicznej, społecznej, zdrowotnej, a także menedżerów ochrony zdrowia oraz studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, nauk o zdrowiu, polityki społecznej i finansów publicznych.


(...) Publikacja


Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia


pod redakcją profesor Jadwigi Sucheckiej poświęcone są ważnym problemom ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Rzecz nie dotyczy tylko ujętej w tytule kwestii finansowania, lecz także efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczanych na zdrowie oraz alternatywnych możliwości finansowego wspierania ochrony zdrowia. Analiza źródeł finansowania obejmuje sposoby tworzenia funduszy publicznych przeznaczanych na zdrowie oraz wydatków prywatnych na ten cel, w tym: skłonności do prywatnego płacenia, wykorzystania dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i wreszcie zapłaty bezpośredniej za usługi medyczne oraz leki. (...)


Opracowanie jest bardzo wartościową pozycją wydawniczą. Może być szeroko wykorzystywane przez menedżerów sektora służby zdrowia, pracowników nauki i studentów wyższych uczelni oraz studiów podyplomowych, zainteresowanych problemami ekonomii i zarządzania w systemie ochrony zdrowia. (...)


z recenzji prof. Kazimierza Rycia


Liczba stron340
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9839-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie (Jadwiga Suchecka) | str.    13
  
  Wprowadzenie do wydania drugiego (Jadwiga Suchecka) | str.    21
  
  Rozdział    1
  Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach (Adam Depta) | str.    27
  1.1. Charakterystyka i reformy ubezpieczeniowego modelu ochrony zdrowia | str.    28
  1.1.1. Niemcy | str.    30
  1.1.2. Belgia | str.    33
  1.1.3. Francja | str.    34
  1.1.4. Holandia | str.    35
  1.2. Charakterystyka i reformy budżetowego modelu ochrony zdrowia | str.    37
  1.2.1. Wielka Brytania | str.    38
  1.2.2. Szwecja | str.    40
  1.2.3. Hiszpania | str.    44
  1.3. System zdrowotny USA jako przykład rezydualnego modelu ochrony zdrowia | str.    46
  1.4. Charakterystyka i reformy scentralizowanego modelu Siemaszki | str.    49
  1.4.1. Litwa | str.    50
  1.4.2. Węgry | str.    51
  1.4.3. Czechy (transformacja systemu Siemaszki) | str.    52
  1.4.4. System ochrony zdrowia w Polsce | str.    53
  1.5. Zakończenie | str.    58
  
  Rozdział    2
  Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w ujęciu narodowych rachunków zdrowia (Agnieszka Strzelecka) | str.    62
  2.1. Wprowadzenie | str.    62
  2.2. Metodologia Systemu Rachunków Zdrowia według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | str.    63
  2.2.1. Cele i zasady Systemu Rachunków Zdrowia | str.    64
  2.2.2. Międzynarodowa Klasyfikacja dla Rachunków Zdrowia (ICHA) | str.    66
  2.2.2.1. Klasyfikacja Funkcjonalna Ochrony Zdrowia (ICHA-HC) | str.    66
  2.2.2.2. Klasyfikacja Dostawców Dóbr i Usług Zdrowotnych
  (ICHA-HP) | str.    68
  2.2.2.3. Klasyfikacja Źródeł Finansowania Ochrony Zdrowia (ICHA-HF) | str.    69
  2.3. System Rachunków Zdrowia w Polsce | str.    70
  2.3.1. Instytucje rządowe i samorządowe (z wyłączeniem funduszy ubezpieczeń społecznych) | str.    71
  2.3.2. Fundusze ubezpieczeń społecznych: powszechne ubezpieczenia zdrowotne | str.    72
  2.3.3. Fundusze zabezpieczenia społecznego: pozostałe ubezpieczenia społeczne | str.    72
  2.3.4. Ubezpieczenia prywatne | str.    73
  2.3.5. Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia | str.    74
  2.3.6. Wydatki instytucji non-profit działających na rzecz gospodarstw domowych | str.    74
  2.3.7. Podmioty gospodarcze | str.    75
  2.3.8. Zagranica | str.    75
  2.4. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w 2010 i 2011 roku | str.    76
  2.5. Zakończenie | str.    83
  
  Rozdział    3
  Makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia (Agnieszka Strzelecka) | str.    85
  3.1. Wprowadzenie | str.    85
  3.2. Czynniki makroekonomiczne wpływające na wydatki publiczne na ochronę zdrowia | str.    87
  3.3. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w wybranych krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (lata 2005-2012) | str.    95
  3.4. Eksploracja wydatków publicznych na ochronę zdrowia | str.    109
  3.5. Zakończenie | str.    111
  
  Rozdział    4
  Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce (Zofia Skrzypczak) | str.    112
  4.1. Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w krajach europejskich | str.    112
  4.2. Wydatki prywatne na ochronę zdrowia w Polsce według Narodowego Rachunku Zdrowia (National Health Accounts) | str.    117
  4.3. Wydatki polskich gospodarstw domowych na ochronę zdrowia - ujęcie mikro- i makroekonomiczne | str.    123
  4.4. Propozycja wykorzystania rachunków narodowych jako źródła informacji o wydatkach gospodarstw domowych na ochronę zdrowia | str.    130
  4.5. Podsumowanie | str.    132
  
  Rozdział    5
  Skłonność do płacenia za świadczenia zdrowotne (willingness-to-pay) (Maciej Jewczak) | str.    133
  5.1. Wstęp | str.    133
  5.2. Geneza gotowości do płacenia | str.    135
  5.3. Polityka cenowa podejścia do WTP | str.    137
  5.4. Koncepcje podejścia do WTP | str.    143
  5.4.1. Mechanizm ceny maksymalnej | str.    143
  5.4.2. Mechanizm ceny granicznej | str.    144
  5.5. Techniki pomiaru skłonności do płacenia | str.    148
  5.6. Wykorzystanie podstawowych technik WTP w opiece zdrowotnej - próba aplikacji | str.    154
  5.7. Załącznik metodologiczny | str.    160
  
  Rozdział    6
  Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia (Jadwiga Suchecka, Zofia Skrzypczak) | str.    168
  6.1. Wprowadzenie | str.    168
  6.2. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego | str.    170
  6.3. Legislacja dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce | str.    177
  6.4. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia | str.    182
  6.5. Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia na świecie | str.    188
  6.5.1. Prywatyzacja ambulatoryjnych usług dializoterapii - Rumunia | str.    191
  6.5.2. Lepsze IT dla lepszego zdrowia ("bIT4health" - Niemcy) | str.    192
  6.6. Podsumowanie | str.    193
  
  Rozdział    7
  Przydział uprawnień kontrolnych podmiotom współpracującym w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (Jadwiga Suchecka) | str.    196
  7.1. Wprowadzenie | str.    196
  7.2. Alokacja uprawnień kontrolnych w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (aspekt teoretyczny) | str.    201
  7.3. Praktyczne zastosowanie teorii podziału uprawnień kontrolnych na przykładzie przemysłu farmaceutycznego w Chinach | str.    208
  7.3.1. Hipotezy i założenia modelu teoretycznego | str.    208
  7.3.2. Wyniki badań empirycznych - przemysł farmaceutyczny w Chinach | str.    215
  
  Rozdział    8
  Outsourcing - metoda pozyskiwania wewnętrznych źródeł finansowania (Hanna Lewandowska) | str.    220
  8.1. Wstęp | str.    220
  8.2. Rodzaje kapitałów w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw | str.    221
  8.3. Metody pozyskiwania wewnętrznych źródeł finansowania | str.    225
  8.4. Outsourcing jako metoda pozyskiwania wewnętrznych źródeł finansowania. Studia przypadków | str.    235
  8.5. Podsumowanie | str.    240
  
  Rozdział    9
  Koszyk świadczeń gwarantowanych (Maciej Jewczak) | str.    242
  9.1. Uwagi wstępne | str.    242
  9.2. Czym jest koszyk świadczeń gwarantowanych? | str.    247
  9.3. Koszyk świadczeń gwarantowanych a katalog świadczeń | str.    248
  9.4. Rodzaje i modele koszyka świadczeń gwarantowanych | str.    249
  9.5. Metody ewaluacyjne stosowane w ekonomice zdrowia | str.    253
  9.5.1. Podział i charakterystyka | str.    253
  9.5.2. Metody ewaluacyjne - przykładowe zastosowanie | str.    255
  9.6. Koncepcje koszyka świadczeń gwarantowanych w Polsce i na świecie | str.    258
  9.7. Katalogi świadczeń usług | str.    262
  9.7.1. Katalogi usług opieki leczniczej (HC.1) | str.    262
  9.7.1.1. Opieka szpitalna | str.    262
  9.7.1.2. Opieka ambulatoryjna | str.    266
  9.7.2. Usługi rehabilitacyjne (HC.2) | str.    270
  9.7.3. Usługi długoterminowej opieki pielęgniarskiej (HC.3) | str.    270
  9.7.4. Usługi pomocnicze opieki zdrowotnej (HC.4) | str.    271
  9.7.5. Towary medyczne w opiece ambulatoryjnej (HC.5) | str.    272
  9.7.5.1. Farmaceutyki i środki medyczne nietrwałego użytku | str.    272
  9.7.5.2. Terapeutyczne i inne urządzenia medyczne trwałego użytku | str.    273
  9.7.6. Zapobieganie i publiczna służba zdrowia (HC.6) | str.    273
  
  Rozdział    10
  Jednorodne grupy diagnostyczne narzędziem finansowania świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach UE - analiza porównawcza (Konstanty Owczarek, Jadwiga Suchecka) | str.    277
  10.1. Wprowadzenie | str.    277
  10.2. Charakterystyka i proces wyodrębniania jednorodnych grup pacjentów | str.    279
  10.3. System DRG w wybranych krajach UE | str.    284
  10.3.1. Organizacja i polityka ochrony zdrowia | str.    286
  10.3.2. Instytucje decydujące o wdrożeniu systemu DRG | str.    291
  10.3.3. Przyczyny wdrożenia systemu DRG | str.    292
  10.3.4. Czas wdrażania systemu DRG | str.    294
  10.3.5. Finansowanie szpitali przed wprowadzeniem systemu DRG | str.    296
  10.3.6. Cele wprowadzenia systemu DRG | str.    297
  10.3.7. Okres przejściowy między starym systemem finansowania a DRG | str.    298
  10.3.8. Podstawy finansowe i różnice pomiędzy lokalnymi wariantami wdrożonego systemu DRG | str.    299
  10.3.9. Zakres stosowania systemu DRG w szpitalach | str.    300
  10.3.10. Rodzaj stosowanego systemu DRG oraz przyczyny jego wyboru | str.    301
  10.3.11. Efekty wdrożenia systemu DRG | str.    302
  10.4. Optymalny podział ryzyka między szpitalem a ubezpieczycielem | str.    305
  10.4.1. Odchylenie standardowe LOS i optymalny próg | str.    312
  10.5. Zakończenie | str.    316
  
  Bibliografia | str.    319
  
  Akty prawne | str.    331
  
  Indeks rzeczowy | str.    333
  
  O Autorach | str.    339
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia