Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

41,3059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki. Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym. W swojej koncepcji odnosi się do refleksyjnych nurtów kształcenia nauczycieli języków obcych, oferując użytkownikom publikacji osobiste doświadczanie na sobie współczesnych trendów i koncepcji glottodydaktycznych.
Zamieszczone w tomie studia przypadków i zadania odnoszą się do nauczania poszczególnych języków obcych, traktowanych jako element jednego ogólnego kształcenia językowego.
Zawartość książki skorelowana jest z wymaganiami sformułowanymi w obecnych i przygotowywanych standardach kształcenia nauczycieli. Odnosi się do treści skupionych w ramach ogólnej dydaktyki językowej i pedagogiki, które realizowane są na wszystkich specjalizacjach nauczycielskich prowadzonych w ramach neofilologii (anglistyk, germanistyk, romanistyk, iberystyk, italianistyk, rusycystyk), lingwistyk stosowanych i glottodydaktyki polonistycznej. Pod względem treści obejmuje całościowy przegląd rozwoju glottodydaktyki, zwracając uwagę na perspektywy i kierunki jej dalszego rozwoju.
Książka jest adresowana do studentów wszystkich ścieżek kształcenia nauczycieli języków obcych. Jej użytkownikami stają się tym samym studiujący specjalizacje nauczycielskie zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i kwalifikacyjnych podyplomowych w ramach wszystkich języków obcych obecnych w polskim systemie edukacyjnym.


„Na rynku polskich wydawnictw naukowych niewiele jest tego typu publikacji (może Janowskiej, Komorowskiej czy Pfeiffera), które można uznać za względnie kompleksowe, przy czym oceniany podręcznik wyróżnia się na tym tle in plus aktualnością i zakresem podejmowanych wątków problemowych. Postęp, jaki dokonał się przez minione kilka czy kilkanaście lat na gruncie omawianej dyscypliny, przesądza o tym, że zaproponowany wykład można uznać za nowe ujęcie problemu, wypełniające istotną lukę na rynku wciąż nielicznych podręczników akademickich dla przyszłych nauczycieli języków obcych.
Dydaktyka języków obcych autorstwa Przemysława Gębala niewątpliwie nosi cechy podręcznika akademickiego. To publikacja bardzo ciekawa, poznawczo wartościowa i potrzebna na etapie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Użyteczność tego opracowania docenią zwłaszcza ci czytelnicy, którzy mają utrudniony dostęp do źródeł innojęzycznych, tak z przyczyn logistycznych, jak i kompetencyjnych. W przedmowie do podręcznika autor celnie wymienia grupy adresatów jego wykładu: przyszłych i praktykujących nauczycieli języków obcych, w tym polskiego jako obcego, zamierzających nauczać bądź nauczających w różnych typach szkół i na różnych poziomach kształcenia, tak w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Listę tę rozszerzyłabym o nauczycieli akademickich zajmujących się kształceniem przyszłych nauczycieli języków obcych. Dla nich również podręcznik może okazać się pomocą wielce użyteczną, zwłaszcza że został wzbogacony o komponent autorskich zadań/projektów, dzięki którym dużo łatwiej będzie osiągnąć zamierzenie autora, by jego praca przysłużyła się do „wykształcenia refleksyjnych praktyków, przygotowanych do uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych przez całe życie”.
Dr hab. Anna Jaroszewska, fragment recenzji


Liczba stron508
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20920-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp 11
  1. Języki obce w polskim kontekście edukacyjnym 17
    1.1. Znaczenie i wartość komunikacyjna poszczególnych języków. Elementy polityki językowej     17
      1.1.1. Narzędzia europejskiej polityki językowej    18
      1.1.2. Definicje i charakterystyka polityki językowej    19
      1.1.3. Czynniki i kryteria rozwoju polityki językowej     21
      1.1.4. Polska polityka językowa    24
    1.2. Nauczanie języków obcych w polskim systemie edukacyjnym     27
      1.2.1. Założenia programowe kształcenia językowego w Polsce (od roku 2017)     30
      1.2.2. Preferencje językowe Polaków i ich odzwierciedlenie w ofercie językowej systemu edukacyjnego    42
      1.2.3. Wybrane rozwiązania w zakresie organizacji i realizacji kształcenia językowego w Polsce     47
        1.2.3.1. Nauczanie języka polskiego jako drugiego     48
        1.2.3.2. Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe Oddziały dwujęzyczne    51
  2. Dydaktyka języków obcych jako dziedzina badań naukowych     54
    2.1. Rodowód dydaktyki języków obcych     56
    2.2. Wokół definicji dydaktyki języków obcych     56
    2.3. Modelowanie koncepcji dyscypliny naukowej. Układy glottodydaktyczne     62
    2.4. Tożsamość dydaktyki języków obcych     71
    2.5. Główne obszary dydaktyki języków obcych     73
    2.6. Metodologia badań (glotto)dydaktycznych     80
      2.6.1. Cele poznawcze i aparat terminologiczny dydaktyki języków obcych    80
      2.6.2. Metody i techniki badawcze    81
      2.6.3. Współczesne badania glottodydaktyczne     88
        2.6.3.1. Badania porównawcze    89
        2.6.3.2. Badania historyczne     91
        2.6.3.3. Badania etnograficzne     92
        2.6.3.4. Badania neurobiologiczne i psychofizjologiczne    94
  3. Główne nurty teoretyczne współczesnej dydaktyki języków obcych     98
    3.1. W stronę konstruktywizmu     99
    3.2. Konstruktywizm poznawczy     101
    3.3. Konstruktywizm społeczno-kulturowy     102
    3.4. Konstruktywizm neurobiologiczny     103
    3.5. Konstruktywizm emocjonalny     105
    3.6. Pedagogika konstruktywistyczna     106
    3.7. Dydaktyka konstruktywistyczna     109
    3.8. Pragmatyzm pedagogiczny     112
    3.9. Teorie działania     113
    3.10. W stronę działania w kontekście społecznym     113
    3.11. Pedagogiczne podstawy współczesnej dydaktyki języków obcych     114
      3.11.1. Pedagogika humanistyczna     114
      3.11.2. Pedagogika emancypacyjna     116
      3.11.3. Pedagogika postmodernizmu     118
  4. Ku podejściu działaniowemu do uczenia się i nauczania języków obcych. Kierunki rozwoju i koncepcje współczesnej dydaktyki języków obcych     121
    4.1. Podejścia dydaktyczne – metody nauczania – techniki nauczania     121
    4.2. Dydaktyka komunikacyjna w teorii i praktyce edukacyjnej     122
      4.2.1. Lingwistyczne podłoże podejścia komunikacyjnego     122
      4.2.2. Programy komunikacyjne. Poziom progowy w nauczaniu języków obcych    123
      4.2.3. Założenia pedagogiczne i dydaktyczne podejścia komunikacyjnego     126
      4.2.4. Jednostka uczenia się / nauczania w podejściu komunikacyjnym. Planowanie zajęć    130
      4.2.5. Osiągnięcia dydaktyki komunikacyjnej    133
      4.2.6. Krytyka dydaktyki komunikacyjnej    134
    4.3. Dydaktyka postkomunikacyjna     136
    4.4. Dydaktyka działaniowa – rozważania teoretyczne i rozwiązania programowe     138
      4.4.1. Podstawowe cele i założenia dydaktyki działaniowej    138
      4.4.2. Podejście działaniowe czy zadaniowe? Nieścisłości terminologiczne    139
      4.4.3. Filozofia podejścia działaniowego    140
      4.4.4. Kompetencje ogólne i językowa kompetencja komunikacyjna    141
      4.4.5. Profilowanie edukacji językowej. Sfery użycia języka     144
      4.4.6. Działania językowe i ich podejmowanie w kontekście edukacyjnym     144
      4.4.7. Skale biegłości językowej    150
      4.4.8. Skala globalna autoewaluacji biegłości językowej    156
    4.5. Dydaktyka działaniowa w praktyce edukacyjnej. Podejście zadaniowe i metoda projektów     160
      4.5.1. Podejście zadaniowe     162
      4.5.2. Praca metodą projektu    169
      4.5.3. Podejście zadaniowe i praca metodą projektu w polskim kontekście kształcenia językowego    174
    4.6. Europejskość dydaktyki działaniowej     177
    4.7. Dydaktyka komunikacyjna i działaniowa w szkolnej edukacji językowej     178
  5. Współczesne wyznaczniki dydaktyki języków obcych     180
    5.1. Uczący się w centrum zainteresowania współczesnej dydaktyki języków obcych     180
    5.2. Autorski model uczenia się i nauczania języków obcych w kontekście konstruktywistycznych koncepcji pedagogicznych    181
    5.3. Uczenie się języków obcych jako wspieranie otwartości na różnorodność kulturową     184
      5.3.1. Edukacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej     186
      5.3.2. Edukacja międzykulturowa i rozwijanie kompetencji międzykulturowej w nauczaniu języków obcych     188
      5.3.3. Kultura/kultury w procesie dydaktycznym     194
      5.3.4. Podejścia do nauczania kultury w kontekście nauczania języków obcych    195
      5.3.5. Polska koncepcja glottopedagogiki międzykulturowej    200
      5.3.6. Nauczanie międzykulturowe w europejskich standardach kształcenia językowego     201
      5.3.7. Nauczanie międzykulturowe w kontekście kształcenia językowego – podstawowe założenia dydaktyczne    203
      5.3.8. Metodyka nauczania międzykulturowego     211
      5.3.9. Portfolio doświadczeń kulturowych. Autobiografia spotkań międzykulturowych     214
      5.3.10. Ukryte (kulturowe) konteksty nauczania     215
      5.3.11. Edukacja dla demokracji    218
      5.3.12. Dydaktyka literatury     226
      5.3.13. Zewnętrzna i wewnętrzna perspektywa nauczania międzykulturowego    229
    5.4. Uczenie się języków obcych jako wspieranie różnojęzyczności     230
      5.4.1. Wielojęzyczność w oficjalnych deklaracjach i zaleceniach europejskich     231
      5.4.2. Od wielojęzyczności do różnojęzyczności     234
      5.4.3. Dydaktyka wielo- i różnojęzyczności    237
      5.4.4. Psycholingwistyczne modele wielo- i różnojęzyczności    239
      5.4.5. Czynniki i strategie wspierające rozwój kompetencji różnojęzycznej w procesie dydaktycznym    242
      5.4.6. Zintegrowana dydaktyka języków tercjalnych    246
        5.4.6.1. Dydaktyka języków tercjalnych DaFnE     248
      5.4.7. Interkomprehensja     254
        5.4.7.1. Metodyka interkomprehensji    259
        5.4.7.2. Materiały do nauczania interkomprehensji    261
        5.4.7.3. Interkomunikacja     266
      5.4.8. Otwarcie na języki    267
      5.4.9. Bilans koncepcji dydaktyki wielojęzyczności    273
      5.4.10. Europejska standaryzacja dydaktyki wielojęzyczności    276
      5.4.11. Łączenie koncepcji dydaktyki wielojęzyczności w praktyce edukacyjnej    279
    5.5. Nauczanie języków obcych jako przygotowywanie do kariery zawodowej    280
      5.5.1. Ogólna dydaktyka językowa a dydaktyka języków obcych dla potrzeb zawodowych i specjalistycznych    280
      5.5.2. Lingwistyczne podstawy dydaktyki języków dla potrzeb specjalistycznych i zawodowych    284
      5.5.3. Badanie potrzeb językowych jako wyznacznik planowania procesu dydaktycznego w zakresie języków zawodowych i specjalistycznych    286
      5.5.4. Ewolucja koncepcji nauczania języka dla potrzeb zawodowych     291
      5.5.5. Metodyka nauczania języków dla potrzeb zawodowych i specjalistycznych     292
      5.5.6. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL)     295
      5.5.7. Język edukacji szkolnej jako odmiana języka specjalistycznego i istotne zagadnienie dla dydaktyki języka polskiego jako drugiego    297
      5.5.8. Kompetencje miękkie a nauczanie języków dla potrzeb zawodowych i specjalistycznych     299
    5.6. Nauczanie języków obcych jako przygotowywanie do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną     303
      5.6.1. Koncepcja CALL (Computer Assisted Language Learning)    303
      5.6.2. Koncepcja MALL (Mobile Assisted Language Learning)     307
      5.6.3. W stronę MALU (Mobile Assisted Language Use)    308
    5.7. Nauczanie języków obcych jako wspieranie rozwoju osobistego    309
      5.7.1. Coaching językowy – tutoring – peer-consulting    309
      5.7.2. Metodyka edukacji spersonalizowanej    312
      5.7.3. Relacja między coachem/tutorem a podopiecznym     315
    5.8. Nauczanie języków obcych jako czynnik włączania społecznego     315
      5.8.1. Założenia edukacji włączającej     316
        5.8.1.1. Międzynarodowe deklaracje propagujące podejścia inkluzyjne    317
        5.8.1.2. Od integracji do inkluzji    318
      5.8.2. Wybrane założenia metodyki edukacji włączającej    320
      5.8.3. Edukacja włączająca a nauczanie języka polskiego jako drugiego    323
      5.8.4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wynikające z nich trudności w uczeniu się języków    324
        5.8.4.1. Uczący się niedosłyszący i niesłyszący    327
        5.8.4.2. Uczący się niedowidzący (słabowidzący) i niewidomi    328
        5.8.4.3. Uczący się dyslektyczni    329
        5.8.4.4. Uczniowie szczególnie zdolni     332
  6. Uczący się języków obcych w świetle współczesnych koncepcji psycholingwistycznych i dydaktycznych 336
    6.1. Proces uczenia się w ujęciu neurobiologicznym     337
    6.2. Uwarunkowania osobowościowe i indywidualne a proces efektywnego uczenia się języków obcych    341
      6.2.1. Cechy i czynniki osobowościowe, temperament     342
      6.2.2. Inteligencje     344
      6.2.3. Style poznawcze, style uczenia się, strategie uczenia się    346
      6.2.4. Zdolności i tzw. zdolności specjalne    350
      6.2.5. Postawy, przekonania, wartości     351
      6.2.6. Lęk językowy i gotowość komunikacyjna     352
      6.2.7. Poczucie własnej wartości i samoocena. Czynniki motywacyjne     356
      6.2.8. Savoir-être a efektywność uczenia się języków. Model SSAKK Macieja Smuka     358
    6.3. Kompetentny uczący się na lekcji języka obcego. Model MAN (menedżer – artysta – naukowiec) Jolanty Sujeckiej-Zając     360
    6.4. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jako uczący się języków obcych. Wczesna edukacja językowa     364
      6.4.1. Polska koncepcja kształcenia zintegrowanego     364
      6.4.2. Argumenty przemawiające za wczesną edukacją językową     366
      6.4.3. Założenia dydaktyczno-metodyczne wczesnej edukacji językowej     369
    6.5. Młodzież jako uczący się języków obcych. Szkolna dydaktyka języków obcych     371
      6.5.1. Charakterystyka młodzieży jako uczących się języków obcych    372
      6.5.2. Zalecenia programowe szkolnego kształcenia językowego     375
      6.5.3. Egzaminy językowe. Efekt zwrotny egzaminów    376
    6.6. Dorośli uczący się języków obcych. Andragogika a nauczanie języków obcych     378
      6.6.1. Koncepcja „uczenia się przez całe życie („life long learning”; LLL)     379
      6.6.2. Charakterystyka dorosłych jako uczących się języków obcych    380
    6.7. Seniorzy jako uczący się języków. Założenia i koncepcje glottogeragogiki     383
      6.7.1. Od geragogiki do glottogeragogiki     383
      6.7.2. Charakterystyka seniorów jako uczących się języków obcych    385
      6.7.3. Cele edukacji językowej seniorów     388
      6.7.4. Metodyka nauczania seniorów języków obcych    389
  7. Nauczający języków obcych jako podmiot badań dydaktyki języków obcych 392
    7.1. Kompetencje i umiejętności współczesnych nauczających języków obcych    394
    7.2. Style dydaktyczne. Kierowanie klasą/grupą     401
      7.2.1. Styl demokratyczny     401
      7.2.2. Styl partycypacyjny     402
      7.2.3. Styl konsultacyjny     402
      7.2.4. Styl perswazyjny    403
      7.2.5. Styl autorytarny     403
      7.2.6. Styl laissez-faire     404
    7.3. Subiektywne teorie nauczających    405
    7.4. Nauczający jako refleksyjny praktyk     406
    7.5. Koncepcje kształcenia nauczycieli     408
    7.6. Dobrostan nauczającego     409
    7.7. Europejskie standardy pedeutologiczne     416
      7.7.1. Europejski profil kształcenia nauczycieli języków    416
      7.7.2. Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków    419
    7.8. Elementy edukacji spersonalizowanej w kształceniu nauczycieli języków     422
    7.9. Marka osobista nauczającego     427
  8. Zakończenie     430
  Literatura przedmiotu    432
  Aneksy     461
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia