Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r.

-20%

Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r.

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu m.in. białej listy podatników VAT, wystawiania faktur do paragonu fiskalnego oraz split payment.


Książka zawiera 137 zagadnień, w tym odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.


W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:


Czy w związku z białą listą obecna lista podatników VAT przestanie istnieć?
Czy zapłacenie faktury VAT poniżej 15 000 zł na konto inne niż zgłoszone również wyklucza zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów?
Czy należy sprawdzać rachunki bankowe kontrahentów, jeżeli we wrześniu i w październiku dostanę kilka faktur zakupowych na kwoty przekraczające 15 000 zł?
Czy nowe przepisy dotyczące faktur o wartości powyżej 15 000 zł mają zastosowanie do polskiego kontrahenta mającego rachunek w banku zagranicznym?
Czy faktury VAT RR mogą być wystawiane elektronicznie?
Czy mogę odliczyć zryczałtowany zwrot (podatek) z faktur VAT RR w deklaracji za październik?
Czy od faktury VAT RR zapłaconej gotówką od 1.09.2019 r. mogę odliczyć VAT naliczony?
Czy od września 2019 r. również będzie obowiązywał przepis dotyczący konieczności umieszczenia na paragonie fiskalnym NIP, żeby można było wystawić jedną zbiorczą fakturę później, np. za cały miesiąc?
Czy jeśli przyjmę zwrot towarów, których sprzedaż była udokumentowana paragonem, będę mógł wystawić fakturę na ich sprzedaż?
Czy można wystawić fakturę VAT do paragonu fiskalnego, jeśli faktura miałaby być wystawiona na podatnika VAT zwolnionego?
Kto ponosi sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP: właściciel przedsiębiorstwa czy pracownik?
Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej wbrew zakazowi do paragonu?
Czy płatność dokonywana po 1.11.2019 r. za faktury wystawione z VAT przed 1.11.2019 r. (obowiązek podatkowy też powstał przed 1.11.2019 r.) należy wykonać za pomocą podzielonej płatności?
Czy limit 15 000 zł dotyczy wartości faktury, czy transakcji?
Jak postąpić w przypadku, gdy faktura na nabycie towaru z załącznika 15 do ustawy o podatku od towarów i usług opiewa na wartość np. 14 000 zł, lecz później zostaje do tej faktury wystawiona korekta in plus i ostatecznie wartość transakcji przekracza 15 000 zł?
Czy podzieloną płatność trzeba będzie stosować przy zwracaniu kwoty z tytułu korekty faktury wystawionej dla nabywcy?
Czy można zapłacić fakturę opiewającą na kwotę mniejszą niż 15 000 zł metodą split payment?
Czy usługi hotelowe i gastronomiczne będą podlegać obowiązkowej podzielonej płatności?
Czy usługi menedżerskie podlegają obowiązkowej podzielonej płatności?
Czy wystawiając fakturę VAT za dzierżawę pomieszczeń na kwotę powyżej 15 000 zł, należy umieszczać na nich dopisek „mechanizm podzielnej płatności”?
Czy podatnik nieposiadający firmowego rachunku bankowego jest zobowiązany do jego założenia?
Czy podmiot zagraniczny zarejestrowany do celów VAT na terenie Polski musi regulować swoje zobowiązania w split payment, jeżeli ma taką adnotację na fakturze zakupu?
W jaki sposób płacić mechanizmem podzielonej płatności faktury wystawiane w walutach obcych?
Od kiedy wchodzi w życie podzielona płatność VAT w samorządowych instytucjach kultury i od jakiej kwoty?
Czy w jednym przelewie bankowym można zapłacić metodą split payment za kilka faktur?
Czy – w przypadku faktur podlegających obowiązkowi podzielonej płatności – można dokonać rozliczenia poprzez barter?
Czy są jakieś konsekwencje dla firmy, która wystawiła fakturę VAT (za towary podlegające podzielonej płatności) z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”, lecz od swojego kontrahenta otrzymała zapłatę zwykłym przelewem bankowym?
Czy na każdej fakturze VAT można umieścić napis „mechanizm podzielnej płatności”?
Czy podzielona płatność dotyczy również faktur wystawianych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (usługi budowlane)?
Czy podatnik VAT czynny dokonujący transakcji towarami z załącznika 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, ale poniżej 15 000 zł, musi obowiązkowo posiadać rachunek bankowy firmowy?
Czy usługi budowlane do 15 000 zł nadal są objęte odwrotnym obciążeniem?
Czy VAT zapłacony podzieloną płatnością będzie normalnie do odliczenia?
Czy spółka może zapłacić podatek dochodowy środkami pochodzącymi z rachunku VAT?
Czy pieniędzmi z rachunku VAT może opłacić zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców?
Czy można zapłacić podatek dochodowy (wspólników) z rachunku VAT spółki jawnej?
Czy może zapłacić należności celne pieniędzmi z rachunku VAT?
Jak postąpić, jeśli firma zwolniona z VAT dostanie kwoty na rachunek VAT (np. z powodu złośliwości kontrahenta albo pomyłki)?


Autor przedstawia również następujące zagadnienia:


tzw. biała lista podatników VAT - od 1.01.2020 r. przedsiębiorcy będą musieli w określonych przypadkach dokonywać płatności na rachunki bankowe ujęte w ramach białej listy, aby móc zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów;
sytuacje, w których będzie można wystawiać faktury VAT do paragonu fiskalnego;
obowiązkowa podzielona płatność;
zgłoszenie rachunku przez podatnika zwolnionego z VAT;
zapłata na inny rachunek podatnikowi VAT zwolnionemu;
płatności powtarzające się - okresowe, stałe zakupy;
płatności dokonywane w okresie przejściowym, do 31.12.2019 r.;
korzystanie z pośrednika przy płatnościach;
zapłata kartą płatniczą (debetową albo kredytową);
zawiadomienie o dokonaniu płatności na innych rachunek bankowy;
nadanie zawiadomienia na poczcie;
skierowanie zawiadomienia do niewłaściwego urzędu;
zmiany w zakresie korekt podatku naliczonego u podatników wybierających zwolnienie z podatku;
skrócenie liczby okresów, po upływie których podatnik może zostać wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT;
termin na złożenie wniosku o przywrócenie rejestracji;
naprawy samochodów z wykorzystaniem kupowanych części zamiennych a zwolnienie z podatku;
faktura do paragonu dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
ręczne dopisanie NIP na paragonie;
sankcje za wystawienie faktury VAT do paragonu;
faktury wystawiane do paragonów przez taksówkarzy;
roboty budowlane objęte obowiązkową podzieloną płatnością;
towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością;
sprzedaż towarów z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług w ramach WDT;
brak potrzeby znajomości numeru rachunku VAT;
więcej niż jedna faktura płacona jedną podzieloną płatnością;
faktury otrzymane w jednym miesiącu, choć wystawione w różnych miesiącach;
podatnik VAT zwolniony nabywający usługi objęte podzieloną płatnością;
podzielona płatność a zapłata kartą płatniczą;
potrącenie z kwoty faktury objętej podzieloną płatnością;
sankcje za złamanie obowiązku podzielonej płatności;
elementy faktury dokumentującej świadczenia objęte obowiązkową podzieloną płatnością;
"podzielona płatność" także na fakturze zaliczkowej;
faktura korygująca usuwająca braki faktury dotyczącej podzielonej płatności;
odpowiedzialność karna skarbowa za wadliwe faktury;
brak możliwości utworzenia rachunku VAT do rachunku osobistego;
usługi i dostawy wykonane w okresie przejściowym;
zaliczki przyjęte przed 1.11.2019 r. a czynności wykonane po 31.10.2019 r.;
faktury na czynności dotychczas objęte odwrotnym obciążeniem na kwoty poniżej 15 000 zł;
zapłata PIT z rachunku VAT;
przekazanie środków z likwidowanego rachunku VAT;
opłata skarbowa od wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT.


Liczba stron152
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-327-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ..................................................................................    13
   Wstęp ...................................................................................................    15
   Rozdział 1. Biała lista podatników VAT – skutki w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych .......................    17
   1. Nowa biała lista podatników VAT a wykazy dotychczasowe .............................................................................    17
   2. Zgłoszenie rachunku przez podatnika zwolnionego z VAT ...    18
   3. Rachunki w walutach obcych ....................................................    18
   4. Zapłata na inny rachunek podatnikowi VAT zwolnionemu ...............................................................................    19
   5. Płatność nieprzekraczająca 15 000 zł ........................................    20
   6. Faktura na kwotę niższą niż 15 000 zł ......................................    22
   7. Płatności powtarzające się – okresowe .....................................    23
   8. Płatności powtarzające się – stałe zakupy ................................    24
   9. Płatności dokonywane w okresie do 31.12.2019 r. ..................    26
   10. Płatność w okresie przejściowym ..............................................    26
   11. Płatności do banków zagranicznych .........................................    27
   12. Transakcja z kontrahentem zagranicznym ..............................    28
   13. Wpłata na rachunek z wykazu przekazem pocztowym .........    29
   14. Korzystanie z pośrednika przy płatnościach ...........................    31
   15. Zapłata kartą płatniczą (debetową albo kredytową) ...............    34
   16. Zapłata na indywidualny rachunek klienta (typu collect) ......    35
   17. Zaliczka gotówkowa ....................................................................    36
   18. Płatność gotówkowa a zawiadomienie .....................................    37
   19. Zawiadomienie o dokonaniu płatności na inny rachunek bankowy .......................................................................................    38
   20. Termin na zawiadomienie ..........................................................    39
   21. Forma złożenia zawiadomienia .................................................    40
   22. Nadanie zawiadomienia na poczcie ..........................................    41
   23. Urząd właściwy do przyjęcia zawiadomienia ..........................    42
   24. Skierowanie zawiadomienia do niewłaściwego urzędu .........    43
   25. Właściwość urzędu skarbowego ...............................................    43
   26. Dokonanie płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności .......................................................................................    44
   Rozdział 2. Zmiany w VAT od 1.09.2019 r. oraz od 1.01.2020 r. (wynikające z ustawy nowelizującej z 4.07.2019 r.) ....................    46
   1. Zmiany w zakresie korekt podatku naliczonego u podatników wybierających zwolnienie z podatku ...............    46
   2. Podatnik wybierający zwolnienie po raz pierwszy .................    47
   3. Wcześniejszy moment dokonania korekty nie wpływa na wysokość korekty ...................................................................    48
   4. Skrócenie liczby okresów, po upływie których podatnik może zostać wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT .......    49
   5. Skrócenie terminów istotnych dla wykreślenia podatnika z rejestru .......................................................................................    49
   6. Termin na złożenie wniosku o przywrócenie rejestracji ........    51
   7. Początek biegu terminu na złożenie wniosku o przywrócenie rejestracji ..................................................    51
   8. Wymogi wniosku o przywrócenie rejestracji w przypadku wykreślenia z powodu nieskładania deklaracji .......................    52
   9. Zapłata podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ..........................................................................    53
   10. Zwolnienie podmiotowe z VAT .................................................    54
   11. Naprawy samochodów z wykorzystaniem kupowanych części zamiennych a zwolnienie z podatku .............................    55
   12. Sprzedaż sprzętu RTV w sklepie ...............................................    56
   13. Wysyłkowa sprzedaż AGD .........................................................    57
   14. Zamówienia kosmetyków składane przez Internet z odbiorem na miejscu ...............................................................    58
   15. Faktury VAT RR wystawiane elektronicznie ...........................    59
   16. Kwalifikowany podpis elektroniczny na fakturze VAT RR ....    60
   17. Zapłata za fakturę VAT RR po terminie płatności ..................    61
   18. Zapłata za fakturę VAT RR po terminie płatności – okres przejściowy .....................................................................    63
   19. Zapłata za fakturę VAT RR gotówką .........................................    64
   20. Ograniczenie możliwości wystawiania faktur do paragonów ..............................................................................    64
   21. Termin wejścia w życie przepisów ograniczających możliwość wystawienia faktury do paragonu .........................    65
   22. Status nabywcy – paragon czy faktura ......................................    65
   23. Zwrot towarów, których sprzedaż była udokumentowana paragonem ...................................................................................    66
   24. Faktura do paragonu dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ...........................................................    67
   25. Faktura do paragonu dla podatnika VAT ZW .........................    68
   26. Ręczne dopisanie NIP na paragonie .........................................    69
   27. Sankcje za wystawienie faktury VAT do paragonu .................    70
   28. Osoba ponosząca sankcje za wystawienie faktury do paragonu .................................................................................    71
   29. Faktury do paragonów wystawionych przed 1.01.2020 r. ......    71
   30. Faktury wystawiane do paragonów przez taksówkarzy .........    72
   31. Odliczenie VAT z faktury wystawionej wbrew zakazowi ......    73
   Rozdział 3. Obowiązkowa podzielona płatność oraz usunięcie odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym ..............................    74
   1. Faktury wystawione przed 1.11.2019 r. opłacane po tej dacie ...................................................................................    74
   2. Roboty budowlane objęte obowiązkową podzieloną płatnością .....................................................................................    75
   3. Warunki podzielonej płatności – kwota ..................................    75
   4. Nabycie towarów z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług o wartości poniżej 15 000 zł ....................    77
   5. Kwota należności na fakturze powyżej 15 000 zł a niższa wartość towarów z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług ......................................................................    77
   6. Limit 15 000 zł dotyczy faktury .................................................    78
   7. Usługi ciągłe a obowiązkowa podzielona płatność .................    79
   8. Podzielona płatność podzielona na części ...............................    79
   9. Faktury zaliczkowe – istotna jest wartość należności ogółem ..........................................................................................    80
   10. Roboty budowlane odbierane etapami .....................................    82
   11. Korekta zwiększająca wartość faktury powyżej kwoty 15 000 zł ........................................................................................    82
   12. Podzielona płatność przy korektach faktur .............................    83
   13. Niższa kwota na fakturze a zapłata podzieloną płatnością ....    84
   14. Towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością .....................................................................................    85
   15. Usługi hotelowe i gastronomiczne ............................................    95
   16. Dostawa sprzętu elektronicznego .............................................    95
   17. Usługi menedżerskie ...................................................................    96
   18. Usługi dzierżawy .........................................................................    96
   19. Sprzedaż towarów z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług w ramach WDT .........................................    97
   20. Podatnik nieposiadający firmowego rachunku bankowego ...................................................................................    98
   21. Zapłata kwoty VAT na rachunek VAT normalnym przelewem? ...................................................................................    98
   22. Brak potrzeby znajomości numeru rachunku VAT ................    99
   23. Faktura opłacana w mechanizmie podzielonej płatności a zagraniczny rachunek bankowy .............................................    100
   24. Obowiązkowa podzielona płatność a podmiot zagraniczny ..................................................................................    101
   25. Obowiązkowa podzielona płatność a faktury wystawione w walutach obcych ......................................................................    101
   26. Podzielona płatność w samorządowych instytucjach kultury ..........................................................................................    103
   27. Więcej niż jedna faktura płacona jedną podzieloną płatnością .....................................................................................    104
   28. Faktury otrzymane w jednym miesiącu, choć wystawione w różnych miesiącach .................................................................    104
   29. Zapłata za wybrane faktury z jednego miesiąca podzieloną płatnością .....................................................................................    105
   30. Zapłata podzieloną płatnością za więcej niż jedną fakturę ....    106
   31. Zbiorcza zapłata faktur – istotna data wystawienia ................    107
   32. Brak ujęcia przy zbiorczej podzielonej płatności jednej faktury z danego miesiąca ..........................................................    108
   33. Zapłata wszystkich faktur z danego miesiąca – dane w komunikacie przelewu ............................................................    108
   34. Faktura dokumentująca towary (usługi) objęte obowiązkową podzieloną płatnością – elementy faktury ...............................    109
   35. Faktura sprzedaży towarów (usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością oraz innych ...........................................    110
   36. Podatnik VAT zwolniony nabywający usługi objęte podzieloną płatnością .................................................................    111
   37. Przekazanie zgodnie z umową zapłaty na rzecz innego podmiotu ......................................................................................    112
   38. Podzielona płatność a zapłata kartą płatniczą .........................    113
   39. Mechanizm podzielonej płatności a korzystanie z pośredników w płatnościach ..................................................    114
   40. Potrącenie umowne a obowiązek stosowania podzielonej płatności ...............................................    114
   41. Inne niż zapłata formy regulowania należności za faktury ...    116
   42. Potrącenie z kwoty faktury objętej podzieloną płatnością ....    117
   43. Rozliczenia barterowe a obowiązek podzielonej płatności ....    118
   44. Sankcje za złamanie obowiązku podzielonej płatności ..........    119
   45. Konsekwencje dla nabywcy wadliwego opłacenia faktury ....    120
   46. Sankcje za złamanie obowiązku podzielonej płatności – wady faktury .............................................................................    121
   47. Sankcje za złamanie obowiązku podzielonej płatności – rozliczenie VAT przez sprzedawcę .........................................    122
   48. Odpowiedzialność karna skarbowa za złamanie obowiązku podzielonej płatności – rozliczenie VAT przez sprzedawcę ............    123
   49. Elementy faktury dokumentującej świadczenia objęte obowiązkową podzieloną płatnością ........................................    124
   50. „Podzielona płatność” czy „split payment”? .............................    125
   51. Dopisek „mechanizm podzielonej płatności” na każdej fakturze .........................................................................................    125
   52. „Podzielona płatność” także na fakturze zaliczkowej .............    126
   53. Faktury na roboty budowlane ...................................................    127
   54. Podzielona płatność a faktury na rzecz konsumentów ..........    127
   55. Płatności na podstawie faktury pro forma a obowiązkowa podzielona płatność ....................................................................    128
   56. Sankcje za brak obowiązkowych elementów na fakturze ......    129
   57. Faktura korygująca usuwająca braki faktury dotyczącej podzielonej płatności ..................................................................    131
   58. Odpowiedzialność karna skarbowa za wadliwe faktury ........    132
   59. Podstawa wyliczenia sankcji za wadliwe faktury ....................    133
   60. Zapłata za wadliwą fakturę podzieloną płatnością a odpowiedzialność karna skarbowa wystawcy ......................    134
   61. Usługodawca wykonujący czynności objęte podzieloną płatnością a korzystanie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) .............................................................    135
   62. Konieczność założenia firmowego rachunku bankowego .....    136
   63. Brak możliwości utworzenia rachunku VAT do rachunku osobistego .....................................................................................    137
   64. Usługi wykonane w okresie przejściowym ..............................    137
   65. Dostawy wykonane w okresie przejściowym ..........................    138
   66. Zaliczki przyjęte przed 1.11.2019 r. a czynności wykonane po 31.10.2019 r. ...........................................................................    139
   67. Faktury na czynności dotychczas objęte odwrotnym obciążeniem na kwoty poniżej 15 000 zł ..................................    140
   68. Roboty budowlane na niższe kwoty a odwrotne obciążenie .....................................................................................    141
   69. Obowiązkowa podzielona płatność a brak prawa do odliczenia podatku z danej faktury .....................................    141
   70. Odliczenie podatku zapłaconego podzieloną płatnością .......    142
   71. Zapłata PIT z rachunku VAT .....................................................    143
   72. Zapłata CIT z rachunku VAT ....................................................    143
   73. Zapłata zaliczek na podatek dochodowy pracowników z rachunku VAT ...........................................................................    144
   74. Podatek dochodowy wspólników zapłacony z rachunku VAT spółki jawnej ................................................................................    144
   75. Zapłata składek ZUS przedsiębiorcy z rachunku VAT ...........    145
   76. Zapłata należności celnych środkami z rachunku VAT .........    146
   77. Przekazanie środków z likwidowanego rachunku VAT .........    146
   78. Otrzymanie płatności na rachunek VAT przez podatnika VAT zwolnionego ........................................................................    147
   79. Opłata skarbowa od wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT ...........................................................................    148
   80. Zwrot opłaty skarbowej ..............................................................    149
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia