Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin

-25%

Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

172,50  230,00

Format: pdf

172,50230,00

cena zawiera podatek VAT

Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin to publikacja wieloautorska zawierająca 56 tekstów przygotowanych przez profesorów z polskich ośrodków akademickich, sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz przedstawicieli nauk penalnych i współpracowników Jubilata z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


W księdze zostały omówione procesowe zagadnienia ogólne i szczegółowe, w tym m.in. środki przymusu, pozycja uczestników postępowania, problematyka uzasadniania orzeczeń, dowody, środki zaskarżenia i postępowanie odwoławcze, a ponadto zagadnienia prawa karnego skarbowego, postępowania w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, materialnego prawa karnego i wykroczeń, ochrony danych osobowych, kwestii ustrojowych. Uwzględniono również perspektywę konstytucyjną, europejską i komparatystyczną. Publikacja obejmuje zatem szeroki zakres rozważań nad kondycją postępowania karnego, a przedmiotem badań są również planowane zmiany normatywne, ale i pożądane kierunki rozwoju.


Dzieło ma, poza oczywistym wymiarem honorującym Jubilata, zróżnicowany i wielowątkowy charakter, pozwalający czytelnikowi poznać szeroki wachlarz zagadnień kształtujących proces karny sensu largo.


"Profesor Tomasz Grzegorczyk to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych przedstawicieli doktryny prawa karnego procesowego sensu largo. Trzeba podkreślić, że zainteresowania badawcze Jubilata są bardzo szerokie; dotyczą one postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń, a także prawa karnego materialnego i kwestii ustrojowych. Dorobek naukowy Profesora Tomasza Grzegorczyka obejmuje ponad 340 publikacji, wśród których są liczne monografie, komentarze do ustaw, rozdziały w monografiach, artykuły naukowe, glosy do orzeczeń, a także recenzje. (...) Dorobek naukowy Profesora Tomasza Grzegorczyka stanowi istotny i trwały wkład do polskiej nauki. Dość powiedzieć, że trudno znaleźć pracę z zakresu procesu karnego sensu largo, w której nie byłoby odwołań do publikacji Pana Profesora".


Redaktorzy naukowi


Rok wydania2019
Liczba stron992
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-235-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Profesor Tomasz Grzegorczyk – wybitny naukowiec, znakomity sędzia, ceniony dydaktyk, a przede wszystkim wspaniały człowiek    5
  Sylwetka Profesora Tomasza Grzegorczyka    9
  Wykaz dorobku naukowego Profesora Tomasza Grzegorczyka    13
  Listy gratulacyjne    33
  I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
  Cezary Kulesza
  Konflikt między prawami pokrzywdzonego i oskarżonego w perspektywie
  10 lat ewolucji polskiego procesu karnego – zarys problemu    53
  Radosław Olszewski
  O stabilności i funkcji gwarancyjnej prawa karnego procesowego    71
  Maria Rogacka-Rzewnicka
  O wątpliwej przynależności współczesnego prawa karnego (procesu karnego) do prawa publicznego. Analiza systemowo-historyczna    80
  Jacek Sobczak
  W kwestii potrzeby wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym    96
  Paweł Wiliński
  Cel procesu karnego jako formy rozstrzygania konfliktów w prawie karnym    115
  II. DOWODY
  Jarosław Berent
  Biegły lekarz w postępowaniu karnym    125
  Katarzyna Dudka
  Znaczenie wiedzy eksperckiej w procesie karnym – zagadnienia wybrane    132
  Hanna Gajewska-Kraczkowska
  Przesłuchanie konsularne w postępowaniu karnym    140
  Barbara Janusz-Pohl
  Konkretyzacja uprawnienia prokuratora w zakresie wykorzystania dowodów uzyskanych w ramach tzw. wtórnej kontroli operacyjnej    150
  Romuald Kmiecik
  O dokumentach prywatnych jako dowodach z przeznaczenia (art. 393 § 3 w zw. z art. 168a k.p.k.)    160
  Ewa Kruk
  Znaczenie przyznania się do winy w procesie karnym – zarys problematyki    168
  Agnieszka Liszewska
  Ochrona tajemnicy lekarskiej w postępowaniu karnym    178
  Hanna Paluszkiewicz
  Kilka uwag o kryteriach oceny wiarygodności dowodów w polskim procesie karnym    188
  Janusz Tylman
  Rola Policji w utrwalaniu dowodów    199
  Zbigniew Wardak
  Karnoprocesowe podstawy użycia wariografu    212
  Jarosław Zagrodnik
  Model postępowania dowodowego na rozprawie głównej w świetle najnowszych propozycji nowelizacji k.p.k.    222
  III. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
  Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki
  Standaryzacja uzasadnień wyroków sądów pierwszej instancji    235
  Justyna Karaźniewicz
  Zawiadomienie o przestępstwie jako forma inicjowania postępowania karnego – wybrane zagadnienia    257
  Jarosław Kasiński
  Głos w kwestii publicznego ogłoszenia wyroku    268
  Jacek Kosonoga
  Środek zapobiegawczy zakazu udziału w zamówieniach publicznych    279
  Wiesław Kozielewicz
  Postępowanie w przedmiocie odstąpienia od uchwały Sądu Najwyższego mającej moc zasady prawnej    295
  Michał Kurowski
  Prawo uzyskania przez strony odpisu dokumentów znajdujących się w aktach sprawy postępowania przygotowawczego    309
  Zbigniew Kwiatkowski
  Cofnięcie wniosku o ściganie w procesie karnym    318
  Arkadiusz Lach
  Czy reformować wnioskowy tryb ścigania przestępstw?    331
  Michał Laskowski
  Uzasadnienie wyroku – rzeczywistość i próby jej zmiany    339
  Maciej Rogalski
  Ochrona danych osobowych w procesie karnym    347
  Andrzej Sakowicz
  Prawo do milczenia a instytucje konsensualnego zakończenia postępowania karnego    356
  Jerzy Skorupka
  Granice temporalne wolnościowych środków zapobiegawczych    372
  Ryszard A. Stefański
  Poszukiwanie oskarżonego listem gończym    380
  Andrzej Światłowski
  Czy w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego jest miejsce dla konsensualizmu?    400
  Małgorzata Wąsek-Wiaderek
  Złożenie wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku – wybrane problemy    409
  Kazimierz Zgryzek
  „…wyeliminowanie dostrzeżonych usterek i błędów legislacyjnych” . Wybrane uwagi na tle projektu zmian k.p.k. i innych ustaw z 4 grudnia 2018 r.    417
  IV. ŚRODKI ZASKARŻENIA I POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
  Michał Błoński
  Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jako wyjątkowy rodzaj rozstrzygnięcia sądu odwoławczego    433
  Monika Klejnowska
  Decyzje kasatoryjne w polskim procesie karnym – uwagi modelowe    443
  Amadeusz Małolepszy
  Kilka uwag na temat sprawności postępowania zażaleniowego w toku postępowania przygotowawczego    452
  Piotr Misztal
  Skarga nadzwyczajna w sprawach karnych. Zagadnienia wybrane    462
  Ireneusz Nowikowski
  Sprzeciw wobec decyzji referendarza sądowego w kodeksie postępowania karnego (kwestie wybrane)    472
  Katarzyna Rydz-Sybilak
  Zaskarżalność postanowienia sądu powszechnego stwierdzającego niewłaściwość do rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora zapadłe w postępowaniu przygotowawczym    492
  Dobrosława Szumiło-Kulczycka
  Sporządzanie środków odwoławczych na materiałach objętych klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne”    499
  Krzysztof Woźniewski
  Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w sprawach karnych a zasada trafnej reakcji karnej    513
  V. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, PRAWO KARNE SKARBOWE
  Radosław Koper
  Świadek i jego zeznania w postępowaniu w sprawach o wykroczenia    529
  Piotr Kruszyński
  Specyfika postępowania dyscyplinarnego wobec adwokatów przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego – wybrane zagadnienia    539
  Janusz Sawicki
  Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – uwagi do projektowanych zmian w art. 17 k.k.s.    548
  Grzegorz Skowronek
  Eksploracja instytucji pomocy prawnej w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe    558
  Piotr Krzysztof Sowiński
  Kilka uwag o obronie obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia    567
  VI. PERSPEKTYWA KONSTYTUCYJNA, EUROPEJSKA, MATERIALNOPRAWNA I KOMPARATYSTYCZNA
  Ryszard Dębski
  Kilka uwag o tzw. związku przeciwobowiązkowości jako kryterium obiektywnego przypisania skutku    583
  Krzysztof Indecki
  O zasadności wyeliminowania znamienia „uporczywość” z art. 209 k.k.    601
  Piotr Kardas
  Nowe postaci ciągłości popełnienia przestępstwa a zasada ne bis in idem    612
  Hanna Kuczyńska
  Model reguł dopuszczalności dowodów w państwach anglosaskich na przykładzie Wielkiej Brytanii    622
  Witold Kulesza
  Sędziowskie naginanie prawa w świetle niemieckiego prawa karnego    641
  Stefan Lelental
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiego prawa o wykroczeniach – rozważania prawnoporównawcze    652
  Barbara Nita-Światłowska
  Odpowiedzialność karna w rozumieniu Konstytucji RP oraz powiązane z nią konstytucyjne gwarancje ochronne: zakaz podwójnego karania oraz nakaz proporcjonalności    661
  Dariusz Świecki
  Zaskarżalność orzeczeń i instancyjność postępowania sądowego w sprawach karnych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego    672
  VII. VARIA
  Anna Gerecka-Żołyńska
  Karnoprocesowe funkcje baz danych tworzonych w celu przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi dobrami kultury    687
  Adam Górski
  Ochrona prawnokarna lekarza i przedstawicieli innych zawodów medycznych jak funkcjonariusza publicznego – po zmianach legislacyjnych    696
  Brunon Hołyst
  Ogólne zagadnienia informatyki śledczej    706
  Autorzy    715
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia