Kodeks cywilny. Komentarz

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

298,00

Format: pdf

298,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Syntetyczne i zarazem wyczerpujące opracowanie, przydatne NIE TYLKO dla osób, które zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa cywilnego, a także dla aplikantów.


Dlaczego warto?


Wykorzystując najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa, w jednotomowym opracowaniu przedstawiono autorski komentarz do wszystkich przepisów kodeksu cywilnego.
Uwagi do poszczególnych artykułów k.c. zostały opracowane w sposób niezwykle przejrzysty, dzięki czemu czytelnik szybko odnajduje interesujące go zagadnienia.
Podział komentarzy na części: "Zagadnienia ogólne", "Zagadnienia szczegółowe" oraz "Doktryna i Orzecznictwo" pozwala czytelnikom na szybką i pełną orientację w różnorodnych tematach.
Autorzy nie boją się poruszać zagadnień budzących najwięcej kontrowersji w praktyce.
Korzystanie z komentarza umożliwia natychmiastowy dostęp do obowiązujących przepisów, orzecznictwa i poglądów doktryny - w szczególności w sytuacjach, gdy ograniczony jest dostęp do opracowań systemowych i publikacji elektronicznych.


WAŻNE


Książka zawiera opracowanie naukowe Piotra Nazaruka pt.: „Kodeks cywilny w systemie prawa prywatnego”, które stanowi całościową charakterystykę ustawy Kodeks cywilny i opisuje rolę, jaką odgrywa w systemie prawa prywatnego.


Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego.


Autorami książki są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych oraz z Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza.


Sprawdź także Kodeks Postępowania Cywilnego KPC oraz nowelizację KPC 2019


Rok wydania2019
Liczba stron1904
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-220-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Table of contents    9
  
  Wykaz skrótów    13
  
  Wykaz literatury skróconej    17
  
  Przedmowa    25
  
  Foreword    27
  
  Kodeks cywilny w systemie prawa prywatnego (Piotr Nazaruk)    29
  I. Uwagi wprowadzające    29
  II. Metoda regulacji prawa prywatnego    31
  III. Problematyka kodyfikacji i dekodyfikacji prawa cywilnego    32
  IV. Kodeks cywilny jako podstawowa regulacja w polskim systemie prawa prywatnego    35
  1. Etapy kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce    35
  2. Kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce Ludowej    36
  3. Reformy prawa cywilnego po 1990 r.    38
  4. Przegląd nowelizacji Kodeksu cywilnego w latach 1971–2018    39
  V. Systematyka Kodeksu cywilnego    45
  1. Uwagi wstępne    45
  2. Część ogólna Kodeksu cywilnego    45
  3. Własność i inne prawa rzeczowe    46
  4. Zobowiązania    46
  5. Spadki    47
  VI. Kodeks cywilny a szczególne regulacje prawa prywatnego    47
  1. Zagadnienia ogólne    47
  2. Konstytucja RP    48
  3. Prawo handlowe (gospodarcze prywatne)    49
  4. Prawo rodzinne    50
  5. Prawo własności intelektualnej    50
  6. Prawo bankowe    50
  7. Prawo pracy    51
  8. Postępowanie cywilne    51
  9. Prawo intertemporalne    52
  10. Prawo prywatne międzynarodowe    53
  11. Wzajemne relacje między Kodeksem cywilnym a regulacjami szczegółowymi na przykładzie Kodeksu spółek handlowych    53
  VII. Przyszłość Kodeksu cywilnego    54
  1. Zagadnienia ogólne    54
  2. Opracowywanie projektu nowego Kodeksu cywilnego przez Komisję Kodyfikacyjną    55
  3. Koncepcja Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego    55
  4. Wpływ integracji europejskiej na kodyfikację prawa cywilnego w Polsce    56
  VIII. Uwagi końcowe    57
  
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)
  Księga pierwsza. Część ogólna    61
  Tytuł I. Przepisy wstępne    61
  Tytuł II. Osoby    76
  Dział I. Osoby fizyczne    78
  Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych    78
  Rozdział II. Miejsce zamieszkania    102
  Rozdział III. Uznanie za zmarłego    106
  Dział II. Osoby prawne    110
  Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia    127
  Tytuł III. Mienie    141
  Tytuł IV. Czynności prawne    164
  Dział I. Przepisy ogólne    164
  Dział II. Zawarcie umowy    185
  Dział III. Forma czynności prawnych    206
  Dział IV. Wady oświadczenia woli    221
  Dział V. Warunek    235
  Dział VI. Przedstawicielstwo    241
  Rozdział I. Przepisy ogólne    242
  Rozdział II. Pełnomocnictwo    246
  Rozdział III. Prokura    259
  Tytuł V. Termin    268
  Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń    274
  Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe    290
  Tytuł I. Własność    290
  Dział I. Przepisy ogólne    290
  Dział II. Treść i wykonywanie własności    290
  Dział III. Nabycie i utrata własności    320
  Rozdział I. Przeniesienie własności    321
  Rozdział II. Zasiedzenie    337
  Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności    345
  Dział IV. Współwłasność    355
  Dział V. Ochrona własności    387
  Tytuł II. Użytkowanie wieczyste    404
  Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone    424
  Dział I. Przepisy ogólne    424
  Dział II. Użytkowanie    454
  Rozdział I. Przepisy ogólne    455
  Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne    477
  Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne    482
  Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania    492
  Dział III. Służebności    494
  Rozdział I. Służebności gruntowe    495
  Rozdział II. Służebności osobiste    521
  Rozdział III. Służebność przesyłu    533
  Dział IV. Zastaw    544
  Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych    545
  Rozdział II. Zastaw na prawach    585
  Tytuł IV. Posiadanie    592
  Księga trzecia. Zobowiązania    619
  Tytuł I. Przepisy ogólne    619
  Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli    654
  Dział I. Zobowiązania solidarne    654
  Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne    673
  Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych    676
  Tytuł IV. (uchylony)    721
  Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie    722
  Tytuł VI. Czyny niedozwolone    739
  Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny    809
  Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania    823
  Dział I. Wykonanie zobowiązań    823
  Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań    858
  Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych    893
  Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu    911
  Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika    941
  Dział I. Zmiana wierzyciela    943
  Dział II. Zmiana dłużnika    970
  Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika    984
  Tytuł XI. Sprzedaż    1000
  Dział I. Przepisy ogólne    1002
  Dział II. Rękojmia za wady    1030
  Dział II1 .Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej    1057
  Dział III. Gwarancja przy sprzedaży    1061
  Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży    1071
  Rozdział I. Sprzedaż na raty    1071
  Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę    1076
  Rozdział III. Prawo odkupu    1081
  Rozdział IV. Prawo pierwokupu    1084
  Tytuł XII. Zamiana    1091
  Tytuł XIII. Dostawa    1093
  Tytuł XIV. Kontraktacja    1103
  Tytuł XV. Umowa o dzieło    1117
  Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane    1145
  Tytuł XVII. Najem i dzierżawa    1172
  Dział I. Najem    1172
  Rozdział I. Przepisy ogólne    1173
  Rozdział II. Najem lokalu    1200
  Dział II. Dzierżawa    1216
  Tytuł XVII1. Umowa leasingu    1229
  Tytuł XVIII. Użyczenie    1256
  Tytuł XIX. Pożyczka    1264
  Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego    1269
  Tytuł XXI. Zlecenie    1281
  Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia    1299
  Tytuł XXIII. Umowa agencyjna    1305
  Tytuł XXIV. Umowa komisu    1330
  Tytuł XXV. Umowa przewozu    1337
  Dział I. Przepisy ogólne    1337
  Dział II. Przewóz osób    1340
  Dział III. Przewóz rzeczy    1342
  Tytuł XXVI. Umowa spedycji    1354
  Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia    1364
  Dział I. Przepisy ogólne    1364
  Dział II. Ubezpieczenia majątkowe    1402
  Dział III. Ubezpieczenia osobowe    1424
  Tytuł XXVIII. Przechowanie    1432
  Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele
  i podobne zakłady    1445
  Tytuł XXX. Umowa składu    1452
  Tytuł XXXI. Spółka    1462
  Tytuł XXXII. Poręczenie    1485
  Tytuł XXXIII. Darowizna    1510
  Tytuł XXXIII1 .Przekazanie nieruchomości    1532
  Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie    1535
  Dział I. Renta    1535
  Dział II. Dożywocie    1546
  Tytuł XXXV. Ugoda    1579
  Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne    1583
  Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe    1589
  Dział I. Przekaz    1589
  Dział II. Papiery wartościowe    1595
  Księga czwarta. Spadki    1614
  Tytuł I. Przepisy ogólne    1614
  Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe    1640
  Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci    1658
  Dział I. Testament    1658
  Rozdział I. Przepisy ogólne    1658
  Rozdział II. Forma testamentu    1674
  Oddział 1. Testamenty zwykłe    1674
  Oddział 2. Testamenty szczególne    1685
  Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych    1696
  Dział II. Powołanie spadkobiercy    1701
  Dział III. Zapis i polecenie    1711
  Rozdział I. Zapis zwykły    1711
  Rozdział II. Zapis windykacyjny    1724
  Rozdział III. Polecenie    1736
  Dział IV. Wykonawca testamentu    1740
  Tytuł IV. Zachowek    1747
  Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku    1775
  Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy    1790
  Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe    1807
  Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku    1826
  Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku    1850
  Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych    1861
  
  Skorowidz    1883
  
  O Autorach    1901
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia