X

  Przedmowa 9
  Wykaz skrótów i symboli 13
  
  1. Co to jest fleksja? 15
    1.1. Fleksja jako komponent języka i jako dział gramatyki 15
    1.2. Czym się zajmuje fleksja? 16
    1.3. Fleksja a kształt słownika 17
    1.4. Fleksja a słowotwórstwo 18
    1.5. Fleksja a składnia. Fleksja a semantyka 20
  
  2. Podstawowe pojęcia paradygmatyki fleksyjnej 22
    2.1. O wieloznaczności terminu wyraz 22
    2.2. Więcej o pojęciu leksenu 24
    2.3. Leksemy i formy wyrazowe: konwencje notacyjne 26
    2.4. Kategoria fleksyjna i jej wartości 26
    2.5. Paradygmat fleksyjny 28
    2.6. Leksymy defektywne i formy potencjalne 29
    2.7. Formy wariantywne 29
    2.8. Synkretyzmy 30
    2.9. Neutralizacja i nienacechowanie 31
    2.10. Co to znaczy, że leksem się odmienia 32
    2.11. Homonimia leksykalna i gramatyczna 33
    2.12. Leksemy proste i złożone 34
  
  3. Podstawowe pojęcia syntagmatyki fleksyjnej 40
    3.1. Z czego zbudowana jest forma wyrazowa? 40
    3.2. Budowa formy fleksyjnej: temat i część gramatyczna 42
    3.3. Formy syntetyczne i analityczne 45
    3.4. Formy fuzyjne i aglutynacyjne 48
    3.5. Końcówki -(E)M 49
    3.6. Morfem -BY- 51
    3.7. Słowa posiłkowe BĘDZIE I BYŁ 52
    3.8. Rodzaje form fleksyjnych ze względu na budowę 53
  
  4. Przegląd leksemów odmiennych (nomina) 57
    4.1. Rzeczowniki 57
    4.2. Przymiotniki 59
    4.3. Przysłówki stopniowalne 62
    4.4. Liczebniki (tradycyjnie) 62
      4.4.1. Liczebniki główne 62
      4.4.2. Liczebniki zbiorowe 64
      4.4.3. Liczebniki ułamkowe 65
      4.4.4. Liczebniki porządkowe, wielokrotne i wielorakie 65
    4.5. Problem rodzaju 66
  
  5. Przegląd leksemów odmiennych (pronomia) 71
    5.1. Cecha konstytutywna zaimków — deiktyczność 71
    5.2. Podział zaimków według kryterium substytucyjności 72
    5.3. Podział zaimków według kryterium deiktyczności 72
    5.4. Przegląd zaimków poszczególnych klas 73
      5.4.1. Zaimki wskazujące 73
      5.4.2. Zaimki pytajne i względne 73
      5.4.3. Zaimki nieokreślone 74
      5.4.4. Zaimki dzierżawcze 75
      5.4.5. Zaimki osobowe 75
      5.4.6. Zaimki SIĘ: zwrotny i nieokreślony 75
    5.5. Odmiana zaimków — prawidłowości i osobliwości 77
      5.5.1. Uwagi ogólne 77
      5.5.2. Odmiana zaimków osobowych 79
      5.5.3. Odmiana zaimków SIĘ 81
      5.5.4. Odmiana zaimków na -kolwiek, -ś, -ż, -że 82
      5.5.5. Odmiana zaimków dzierżawczych 83
      5.5.6. Ograniczenia w odmianie i łączliwości zaimków liczebnych 84
    5.6. Tendencja do usuwania zaimków z nowszych gramatyk 85
  
  6. Przegląd leksemów odmiennych (verba) 88
    6.1. Kategorie fleksyjne czasownika 88
    6.2. Obraz odmiany czasownika 89
      6.2.1. Bezokolicznik 89
      6.2.2. Bezosobnik 89
      6.2.3. Gerundium 89
      6.2.4. Imiesłowy 90
      6.2.5. Formy osobowe 92
    6.3. Problem aspektu 98
    6.4. Problem strony 99
    6.5. Czasowniki niewłaściwe 100
    6.6. Predykatywy 101
    6.7. Osobliwości czasownika BYĆ 103
    6.8. Osobliwości czasownika POWINIEN, WINIEN i POWINNO 104
  
  7. Przegląd leksemów nieodmiennych 110
    7.1. Przyimki 110
      7.1.1. Przyimek a spójnik 110
      7.1.2. Przyimek a przysłówek 111
      7.1.3. Szyk przyimków 113
      7.1.4. Zakres łączliwości przyimka.Problem prztyimków adwerbialnych 113
      7.1.5. Formy niewokaliczne i wokaliczne przyimków 114
    7.2. Spójniki 116
    7.3. Przysłówki 117
    7.4. Partykuły 118
      7.4.1. Partykuła a przysłówek 119
      7.4.2. Szyk partykuł 119
      7.4.3. Partykuła a spójnik 120
    7.5. Wykrzykniki 120
  
  8. Klasyfikacje leksemów i form wyrazowych 124
    8.1. Klasy leksemów i części mowy 124
    8.2. Warunki poprawnego podziału leksemów 125
    8.3. Kryteria podziału leksemów na części mowy 125
      8.3.1. Kryteria semantyczne 125
      8.3.2. Kryteria fleksyjne 126
      8.3.3. Kryteria składniowe 127
    8.4. Klasyfikacja leksemów Zygmunta Saloniego 127
    8.5. Inne współczesne klasyfikacje leksemów 130
    8.6. Jak klasyfikować leksemy? Dygresja metodologiczna 131
    8.7. Części mowy — zestawienie 133
      8.7.1. Rzeczowniki 134
      8.7.2. Przymiotniki 134
      8.7.3. Przysłówki 134
      8.7.4. Liczebniki 135
      8.7.5. Zaimki 135
      8.7.6. Czasowniki 135
      8.7.7. Predykatywy 136
      8.7.8. Przyimki 136
      8.7.9. Spójniki 136
      8.7.10. Partykuły 137
      8.7.11. Wykrzykniki 137
    8.8. Liczebność i otwartość vs. zamkniętość poszczególnych cześci mowy 137
    8.9. Ćwiczenie: rozbiór gramatyczny, czyli klasyfikacja form wyrazowych 138
  
  9. Kategorie gramatyczne polszczyzny (imienne) 142
    9.1. Typologia katgorii gramatycznych 142
    9.2. Przypadek 144
    9.3. Liczba 146
    9.4. Deprecjatywność 147
    9.5. Rodzaj 148
      9.5.1. Korelacja między rodzajem rzeczownika a jego odmianą 148
      9.5.2. Korelacja między rodzajem a znaczeniem rzeczownika 150
      9.5.3. Statystyka rodzaju męskozwierzęcego 153
    9.6. Stopień 154
  
  10. Kategorie gramatyczne polszczyzny (werbalne) 159
    10.1. Tryb 159
      10.1.1. Tryb rozkazujący 160
      10.1.2. Tryb warunkowy 161
      10.1.3. Tryb orzekający 162
    10.2. Czas 163
      10.2.1. Charakterystyka temporalna zdarzenia 163
      10.2.2. Czas aktualny i nieaktualny 164
      10.2.3. Prymarne funkcje poszczególnych czasów gramatycznych 165
      10.2.4. Sekundarne funkcje poszczególnych czasów gramatycznych 165
    10.3. Osoba 166
      10.3.1. Sekundarne (w szczególności nieosobowe) użycia form osobowych 167
      10.3.2. Nieosobowe formy czasownika 168
    10.4. Aspekt 169
    10.5. Strona 171
  
  11. Synteza i analiza form, czyli fleksja w działaniu 175
    11.1. Synteza fleksyjna i analiza fleksyjna 175
    11.2. Końcówki wspólnofunkcyjne w deklinacji 177
      11.2.1. Przykład I: dopełniacz lp rzeczowników 178
      11.2.2. Przykład II: celownik lp rzeczowników 179
      11.2.3. Przykład III: biernik lp rzeczowników 179
      11.2.4. Podsumowanie: kryteria wyboru końcówki rzeczownika 180
      11.2.5. Łatwe i trudne przypadki w deklinacji rzeczownikowej 181
      11.2.6. Końcówki wspólnofunkcyjne w deklinacji przymiotnikowej 181
    11.3. Końcówki wielofunkcyjne 182
    11.4. Wspólnofunkcyjne przyrostki tematowe w koniugacji. Systematyzacja czasowników Jana Tokarskiego 183
    11.5. Czasowniki nieregularne 186
    11.6. Przedrostki czasownikowe z ruchomym -e- 187
    11.7. Inne systematyzacje koniugacji polskiej 187
    11.8. Końcówki czasownikowe według Jana Tokarskiego 189
    11.9. Formy bazowe czasownika 190
    11.10. Różnice między deklinacją a koniugacją w polszczyźnie 192
  
  12. Synteza i analiza fleksyjna w słownikach polskich 195
    12.1. Projekt Jana Karłowicza 196
    12.2. Synteza fleksyjna w Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego 196
    12.3. Synteza fleksyjna w Wielkim słowniku polsko-angielskim Jana Stanisławskiego 198
    12.4. Synteza fleksyjna w słownikach pod red. Bogusława Dunaja 198
    12.5. Synteza fleksyjna w Innym słowniku języka polskiego 199
    12.6. Analiza fleksyjna w słownikach 200
    12.7. Matareguły fleksyjne 202
    12.8. Synteza i analiza a regularność form 204
    12.9. Podsumowanie 207
  
  13. Polszczyzna jako język fleksyjny 210
    13.1. Polszczyzna na tle morfologicznej klasyfikacji języków 210
    13.2. Związek między fleksją, szykiem a określonością w polszczyźnie 212
      13.2.1. Fleksja a szyk wyrazów 212
      13.2.2. Szyk wyrazów w polszczyźnie 213
      13.2.3. Szyk a określoność 217
    13.3. Podsumowanie 218
  
  Klucz do ćwiczeń 221
  Literatura cytowana 232
  Indeks terminów 238
Wykłady z polskiej fleksji

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

240

Kategoria

Językoznawstwo

ISBN-13

978-83-0113-796-0

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Fleksja, Język polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Pierwszy od wielu lat uniwersytecki podręcznik fleksji polskiej, uwzględniający nowe osiągnięcia w tej dziedzinie i prezentujący je w sposób zwięzły oraz przystępny dla studentów. Ponieważ zawiera ćwiczenia z kluczem, może służyć także do samodzielnej nauki. Liczne wskazówki bibliograficzne oraz wyodrębnione z całości problemy do dalszych studiów zachęcają do samodzielnych poszukiwań, a także są źródłem pomysłów dla wykładowców prowadzących zajęcia seminaryjne.


W książce zostały wykorzystane autentyczne przykłady z Korpusu Języka Polskiego PWN oraz dokładne charakterystyki fleksyjne trudniejszych leksemów, oparte na danych z Korpusu.
Układ książki odpowiada 13 wykładom do jednosemestralnego kursu fleksji dla studentów polonistyki.
Jest to pierwsze polskie opracowanie gramatyczne, które przerzuca pomost między fleksją a leksykografią - dyscyplinami mającymi wiele wspólnego.
Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!