MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

156,00  195,00

Format: pdf

156,00195,00

cena zawiera podatek VAT

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to więc komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale swoisty poradnik przybliżający w sposób przystępny zasady funkcjonowania w praktyce systemu ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich związanych z nim świadczeń. Zaprezentowane zagadnienia mają szerokie ujęcie, gdyż dotyczą również świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń znajdujących się poza ubezpieczeniami społecznym, tj. świadczeń rodzinnych. Omówiono także zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.


Wydanie 2017 uwzględnia zmiany dotyczące m.in.:


dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego;
wstrzymania wypłaty świadczeń rodzinnych;
dokumentacji składanej do ZUS niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i jego wypłaty (nowe wzory formularzy, zaświadczenia, formularze elektroniczne);
zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego;
wymiaru zasiłku macierzyńskiego (nowe regulacje zilustrowane przykładami wariantowymi, z obliczeniami);
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi wynagrodzenia minimalnego;
kwot emerytur wolnych od potrąceń (omówienie przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.);
zasad (pierwszeństwa) potrącania z zasiłków kwot należności z tytułu zbiegu egzekucji;
obniżenia wieku emerytalnego (omówienie przepisów, które będą obowiązywać od 1 października 2017 r.);
konsekwencji wejścia w życie ww. przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego dla emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;
gwarancji otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego po wejściu w życie ww. ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego;
prawa do świadczenia przedemerytalnego dla osób, które utraciły prawo do świadczeń opiekuńczych (np. zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna);
zmniejszenia wysokości świadczeń w trakcie roku rozliczeniowego.
Tekst wzbogacono ponadto o liczne nowe wariantowe przykłady ilustrujące wybrane zagadnienia oraz wybór najnowszego orzecznictwa.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników działów kadr, księgowości, biur księgowo-rachunkowych oraz terenowych oddziałów ZUS i jednostek pomocy społecznej.


Liczba stron1570
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-441-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne | str.    11
  
  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych | str.    17
  1. Podstawowe pojęcia | str.    22
  2. Zasady ogólne | str.    23
  3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym | str.    25
  4. Zbieg tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych | str.    115
  5. Dobrowolne ubezpieczenia społeczne | str.    131
  6. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne | str.    136
  7. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych | str.    165
  8. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek | str.    173
  9. Zasady zgłaszania danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str.    188
  10. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne | str.    219
  11. Konto ubezpieczonego i konto płatnika składek | str.    237
  12. Dokumenty ubezpieczeniowe | str.    243
  13. Sądowa kontrola decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str.    252
  14. Kontrola wykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych | str.    257
  15. Sankcje za uchybienie obowiązkom z zakresu ubezpieczeń społecznych | str.    260
  16. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | str.    263
  17. Wiążące interpretacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str.    265
  18. Ubezpieczenie zdrowotne | str.    269
  19. Składka na Fundusz Pracy | str.    300
  20. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str.    306
  
  Rozdział II. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa | str.    311
  1. Zagadnienia ogólne | str.    314
  2. Zasiłek chorobowy | str.    323
  3. Świadczenie rehabilitacyjne | str.    372
  4. Zasiłek wyrównawczy | str.    382
  5. Zasiłek macierzyński | str.    384
  6. Zasiłek opiekuńczy | str.    423
  7. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników | str.    432
  8. Podstawa wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami | str.    482
  
  Rozdział III. Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego | str.    505
  1. Podmioty uprawnione do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz zakres świadczeń | str.    506
  2. Definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej | str.    507
  3. Zasady ustalania prawa do świadczeń | str.    521
  4. Wysokość świadczeń oraz dokumentacja | str.    531
  5. Podstawa wymiaru świadczeń | str.    534
  
  Rozdział IV. Zasady wypłaty świadczeń | str.    541
  1. Podmioty zobowiązane do wypłaty świadczeń | str.    542
  2. Terminy wypłaty świadczeń | str.    544
  3. Świadczenia pobrane nienależnie oraz wypłacone bezpodstawnie | str.    551
  4. Potrącenia | str.    564
  5. Tryb odwoławczy | str.    567
  6. Przedawnienie roszczeń | str.    576
  7. Finansowanie wypłacanych świadczeń | str.    576
  
  Rozdział V. Świadczenia rodzinne z budżetu państwa | str.    581
  1. Zagadnienia ogólne | str.    583
  2. Zagadnienia szczegółowe dotyczące zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego | str.    599
  3. Zagadnienia szczegółowe dotyczące świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne) | str.    610
  4. Pozostałe świadczenia związane z urodzeniem dziecka | str.    617
  5. Postępowanie w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych | str.    620
  6. Wzory dokumentów | str.    636
  
  Rozdział VI. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EOG | str.    661
  1. Zagadnienia ogólne | str.    663
  2. Zasady ustalania właściwego ustawodawstwa | str.    666
  3. Praca najemna w więcej niż jednym państwie członkowskim | str.    685
  4. Działalność na własny rachunek w więcej niż jednym państwie członkowskim | str.    687
  5. Elementy służące ustaleniu miejsca zamieszkania | str.    688
  6. Działalność na własny rachunek i praca najemna w kilku państwach członkowskich | str.    688
  7. Personel kontraktowy Wspólnot Europejskich | str.    689
  8. Artykuł 16 rozporządzenia 883/2004 wyjątkiem od postanowień zawartych w art. 11-15 | str.    690
  9. Obywatele państw trzecich | str.    691
  10. Osoby zatrudnione przez podmioty zagraniczne z państw członkowskich UE/EOG | str.    692
  11. Przejęcie obowiązków płatnika składek przez pracownika | str.    694
  12. Zasady wypełniania formularza A1 | str.    696
  
  Rozdział VII. Prawo do emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach | str.    705
  1. Wprowadzenie | str.    706
  2. Prawo do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. | str.    707
  3. Prawo do emerytury przewidzianej w art. 46 i 50 u.e.r. oraz art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. | str.    721
  
  Rozdział VIII. Renty z FUS | str.    763
  1. Renta z tytułu niezdolności do pracy | str.    764
  2. Renta rodzinna | str.    819
  
  Rozdział IX. Obliczanie wysokości emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach oraz rent | str.    857
  1. Czynniki kształtujące prawo i wysokość emerytur przyznawanych na dotychczasowych zasadach oraz rent z tytułu niezdolności do pracy | str.    860
  2. Ustalanie wysokości emerytury obliczanej na dotychczasowych zasadach oraz renty z tytułu niezdolności do pracy | str.    960
  3. Zawieszanie prawa do świadczeń lub zmniejszanie ich wysokości w związku z osiąganiem przychodów | str.    1016
  
  Rozdział X. Przyznawanie i wypłata emerytur i rent | str.    1057
  1. Powstanie i ustanie prawa do emerytury i renty | str.    1058
  2. Wypłata świadczeń | str.    1063
  3. Decyzje organów rentowych | str.    1076
  4. Nienależnie pobrane świadczenia | str.    1089
  5. Niezrealizowane świadczenia | str.    1109
  6. Postępowanie odwoławcze | str.    1115
  
  Rozdział XI. Postępowanie w sprawach o emeryturę ustalaną na dotychczasowych zasadach i rentę | str.    1119
  1. Wniosek o emeryturę lub rentę | str.    1122
  2. Dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem o emeryturę lub rentę | str.    1133
  3. Środki dowodowe | str.    1136
  4. Sposób wypełniania wniosków | str.    1138
  5. Decyzja organu rentowego | str.    1197
  6. Możliwość ubiegania się o inne świadczenie | str.    1198
  7. Postępowanie w sprawie świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku przez Prezesa ZUS | str.    1199
  8. Sposób obliczania świadczeń i okresów uwzględnianych przy ustalaniu świadczeń | str.    1202
  9. Wznowienie postępowania | str.    1205
  
  Rozdział XII. Nowe emerytury oraz ich wysokość | str.    1219
  1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. | str.    1220
  2. Wysokość nowej emerytury | str.    1257
  
  Rozdział XIII. Okresowa emerytura kapitałowa | str.    1309
  1. Okresowa emerytura kapitałowa | str.    1311
  2. Wysokość okresowej emerytury kapitałowej | str.    1314
  3. Postępowanie o okresową emeryturę kapitałową | str.    1319
  4. Wypłata okresowej emerytury kapitałowej | str.    1321
  5. Pojęcie członka OFE | str.    1324
  
  Rozdział XIV. Emerytury pomostowe | str.    1325
  1. Warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury pomostowej | str.    1327
  2. Szczególne przypadki ustalania uprawnień do emerytury pomostowej | str.    1344
  3. Wysokość emerytury pomostowej | str.    1361
  4. Powstanie prawa do emerytury pomostowej | str.    1363
  5. Postępowanie w sprawie emerytury pomostowej i zasady jej wypłaty | str.    1364
  6. Ustanie prawa do emerytury pomostowej | str.    1374
  7. Zawieszenie prawa do emerytury pomostowej lub zmniejszenie jej wysokości w związku z osiąganiem przychodu | str.    1374
  
  Rozdział XV. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego | str.    1377
  1. Zakres podmiotowy ustawy wypadkowej | str.    1379
  2. Zakres przedmiotowy ustawy wypadkowej | str.    1380
  3. Rodzaje wypadków | str.    1381
  4. Elementy definicji wypadków | str.    1385
  5. Choroba zawodowa | str.    1396
  6. Wyłączenie prawa do świadczeń | str.    1408
  7. Jednorazowe odszkodowanie | str.    1417
  8. Renta z tytułu niezdolności do pracy | str.    1423
  9. Renta szkoleniowa | str.    1443
  10. Renta rodzinna | str.    1444
  11. Obowiązki płatnika składek | str.    1446
  12. Przypadki, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. i wcześniejsze | str.    1468
  13. Postępowanie w sprawach świadczeń | str.    1474
  
  Rozdział XVI. Świadczenia i zasiłki przedemerytalne | str.    1477
  1. Świadczenia przedemerytalne przyznawane na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu | str.    1479
  2. Zasiłek przedemerytalny przyznawany na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu | str.    1480
  3. Przejęcie wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przez ZUS | str.    1480
  4. Warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych | str.    1481
  5. Wysokość świadczeń i zasiłków przedemerytalnych | str.    1500
  6. Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego, zawieszenie prawa do tego świadczenia oraz zbieg prawa do świadczenia z rentą rodzinną | str.    1502
  7. Zbieg prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego z prawem do renty rodzinnej | str.    1506
  8. Zasady wstrzymywania wypłaty świadczenia i zasiłku przedemerytalnego wynikające z ustawy o emeryturach i rentach z FUS | str.    1507
  9. Zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych | str.    1507
  10. Postępowanie o świadczenie przedemerytalne | str.    1519
  
  Rozdział XVII. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne | str.    1531
  1. Wprowadzenie | str.    1532
  2. Warunki wymagane do nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego | str.    1532
  3. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego | str.    1537
  4. Powstanie, ustanie oraz zawieszenie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego | str.    1538
  5. Postępowanie w sprawach o nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i wypłata tych świadczeń | str.    1547
  
  Indeks rzeczowy | str.    1549
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia