Mediacja. Teoria, normy, praktyka

-15%

Mediacja. Teoria, normy, praktyka

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

94,35  111,00

Format: pdf

94,35111,00

cena zawiera podatek VAT

Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem w języku polskim, które odnosi się w sposób kompleksowy do instytucji mediacji.


Monografia zawiera szczegółowe omówienie:


podstawowych cech mediacji na tle innych metod rozwiązywania sporów,
ewolucji regulacji dotyczącej mediacji w prawie polskim oraz
rezultatów prekursorskich badań empirycznych obejmujących analizę opinii na temat mediacji wyrażanych m.in. przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, specjalistów z zakresu prawa administracyjnego, mediatorów oraz policjantów.
Autorzy przedstawiają zarówno uwagi na temat stanu obecnego, jak i liczne postulaty reform polskiego systemu prawnego, a w perspektywie teoretycznej - oryginalną siatkę pojęciową ujęcia instytucji mediacji.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków uczestniczących w kierowaniu stron na mediacje oraz osób prowadzących mediacje. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla socjologów, dogmatyków, teoretyków i filozofów prawa zajmujących się omawianą problematyką.


Liczba stron740
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-507-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów /    15
  
  Wstęp /    21
  
  
  Część I
  
  Rozdział I
  Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów (Michał Araszkiewicz, Krzysztof Płeszka) /    45
  1. Wprowadzenie /    45
  2. Pojęcia i analiza pojęciowa w prawoznawstwie /    48
  3. Pojęcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w literaturze przedmiotu /    58
  4. Rekonstrukcja pojęcia alternatywnego rozwiązywania sporów /    68
  5. Konflikty, sprawy i spory /    89
  6. Alternatywność /    106
  7. Pojęcie rozwiązywania i rozwiązania konfliktów, sporów i spraw /    129
  8. Wnioski /    157
  
  Część II
  
  Rozdział II
  Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji – postępowanie cywilne (Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda ‑Roszczynialska) /    163
  1. Uwag i wstępne – ogólne rozważania na temat efektywności różnych metod ADR /    163
  1.1. Pojęcie ADR a pojęcie mediacji w teorii postępowania cywilnego /163
  1.2. Pojęcie ADR a mediacja w badaniach empirycznych /    172
  2. Analiza przyczyn oraz sposobu wprowadzenia instytucji ADR do postępowania cywilnego /    174
  3. Polski model mediacji w sprawach cywilnych (z uwzględnieniem rozwiązań obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r.) /    176
  4. Projektowane i wprowadzone zmiany regulacji prawnych dotyczących mediacji w sprawach cywilnych /    197
  4.1. Uwagi ogólne /    197
  4.2. Propozycje zawarte w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej /    198
  4.3. Zmiany stanu prawnego wprowadzone w zakresie mediacji z dniem 1 stycznia 2016 r. /    202
  4.3.1. Uwag i ogólne /    202
  4.3.2. Obowiązki sądu, stron i mediatora w odniesieniu do mediacji i postępowania mediacyjnego /    203
  4.3.3. Aspekty ekonomiczne mediacji – zachęty i koszty /    218
  4.3.4. Aspekty organizacyjne dotyczące mediacji /    222
  4.3.5. Podsumowanie /    230
  5. Analiza komparatystyczna, mająca na celu ukazanie polskich regulacji na tle rozwiązań prawnych stosowanych w innych krajach /    230
  6. Aspekt europejski – analiza aktów wspólnotowych w danej gałęzi prawa /    239
  7. Analiza przeszkód w rozwoju metod alternatywnych w postępowaniu cywilnym i wskazanie proponowanych zmian legislacyjnych /    248
  8. Wpływ funkcjonowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów na ustawowe uregulowanie tych metod /    254
  
  Rozdział III
  Alternatywne metody rozwiązywania sporów karnych i ich miejsce w systemie prawa (Dobrosława Szumiło‑Kulczycka) /    258
  1. Zagadnienia wstępne /    258
  2. Źródła idei sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych /    259
  3. Założenia idei sprawiedliwości naprawczej /    263
  4. Granice stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach karnych /    268
  5. Metody alternatywnego rozwiązywania konfliktów prawnokarnych /    271
  6. Sprawiedliwość naprawcza w prawie i dokumentach międzynarodowych /    276
  Wprowadzenie idei sprawiedliwości naprawczej do polskiego prawa karnego /    281
  8. Mediacja i zakres jej zastosowania w świetle kodeksu postępowania karnego /    282
  9. Zasady prowadzenia mediacji w sprawach karnych /    291
  10. Zasada bezstronności i neutralności mediatora /    294
  11. Wymagania co do osoby mediatora /    295
  12. Przebieg postępowania mediacyjnego /    296
  13. Alternatywne metody rozwiązywania i rozstrzygania spraw karnych w praktyce /    302
  
  Rozdział IV
  Alternatywne metody rozwiązywania sporów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (Kamil Klonowski) /    305
  1. Wstęp /    305
  2. Zakres przedmiotowy badań /    308
  3. Ugoda administracyjna /    309
  4. Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym /    321
  4.1. Przyczyny wprowadzenia mediacji /    321
  4.2. Zadania sądów administracyjnych /    323
  4.3. Uruchomienie mediacji /    327
  4.4. Istota mediacji /    329
  4.5. Przebieg mediacji /    332
  4.6. Zakończenie mediacji /    335
  4.7. Skarga na działania organu podjęte w wyniku mediacji /    341
  4.8. Ocena mediacji /    344
  5. Rozwiązania funkcjonujące w innych systemach prawnych /    346
  5.1. Republika Federalna Niemiec /    346
  5.2. Francja /    349
  5.3. Wielka Brytania /    354
  6. Podsumowanie /    358
  
  Rozdział V
  Online Dispute Resolution (Karolina Mania) /    360
  1. Wstęp /    360
  1.1. Uwagi wprowadzające /    360
  1.2. Pojęcie i definicja Online Dispute Resolution /    363
  1.3. Uwarunkowania technologiczne stosowania Online Dispute Resolution /    366
  2. Mediacje i arbitraż online jako przykłady implementacji technik ODR /    368
  2.1. Uwagi wprowadzające /    368
  2.2. Mediacje online /    369
  2.2.1. Charakterystyka mediacji online /    369
  2.2.2. Mediacja w prawie europejskim /    371
  2.2.3. Dopuszczalność mediacji online w prawie polskim /    372
  2.3. Arbitraż online /    375
  2.3.1. Arbitraż a ADR /    375
  2.3.2. Charakterystyka arbitrażu online na przykładzie sporów domenowych /    377
  2.3.3. Arbitraż w prawie europejskim /    380
  2.3.4. Dopuszczalność arbitrażu online w prawie polskim /    381
  3. ODR w przypadku sporów konsumenckich /    383
  3.1. Uwagi wprowadzające /    383
  3.2. Charakterystyka ODR w przypadku sporów konsumenckich /    384
  3.3. Dyrektywa 2013/11/UE w sprawie ADR w sporach konsumenckich i rozporządzenie nr 524/2013 w sprawie ODR w sporach konsumenckich /    386
  4. Zakończenie /    389
  
  Część III
  
  Rozdział VI
  Założenia badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu pt. „Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – teoria i praktyka” (Mateusz Pękala) /    395
  
  Rozdział VII
  Opinie ekspertów de lege lata i de lege ferenda na temat regulacji prawnej mediacji cywilnej (Tomasz Cyrol) /    406
  1. Wprowadzenie /    406
  2. Opinie de lege lata /    408
  3. Uwagi de lege ferenda /    410
  4. Mediacja obligatoryjna /    410
  5. Koszty mediacji i wynagrodzenia mediatorów /    412
  6. Mediacja w budynku sądu, a także w trakcie przerwy w posiedzeniu /    414
  7. Zasady promowania mediacji /    415
  8. Zasady funkcjonowania mediatorów i ośrodków mediacji /    416
  9. Pozostałe uwagi de lege ferenda /    420
  10. Zakończenie /    421
  
  Rozdział VIII
  Mediacja w sprawach karnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości (Paweł Czarnecki) /    422
  1. Wprowadzenie /    422
  2. Mediacja de lege lata /    424
  3. Praktyka stosowania aktualnie obowiązujących regulacji? /    425
  4. Postulaty de lege ferenda /    427
  5. Mediacja obligatoryjna /    428
  6. Koszty mediacji i wynagrodzenia mediatorów /    430
  7. Mediacja w budynku sądu /    432
  8. Mediacja w trakcie przerwy w rozprawie /    434
  9. Obowiązek informowania stron o mediacji /    436
  10. Możliwość obligatoryjnego kierowania sprawy do mediacji w postępowaniu przygotowawczym /    438
  11. Umorzenie restytucyjne (konsensualne) z art. 59a k.k. /    439
  12. Mediacja jako kolejna instytucja procesowa realizująca założenia idei sprawiedliwości naprawczej /    441
  13. Mediacja w postępowaniu w sprawach o wykroczeniach /    443
  14. Mediacja w postępowaniu wykonawczym /    444
  15. Zakończenie /    446
  
  Rozdział IX
  Opinie ekspertów na temat barier instytucjonalnych oraz promocji mediacji w środowiskach prawniczych (Mariola Hacia‑Groticka, Paweł Czarnecki) /    449
  1. Wprowadzenie /    449
  2. Poszczególne bariery instytucjonalne /    450
  2.1. Uwagi wprowadzające /    450
  2.2. Nadmierne obciążenie sądów liczbą rozpatrywanych spraw karnych i cywilnych /    451
  2.3. Brak znajomości zasad prowadzenia mediacji /    452
  2.4. Zasady oceny pracy sędziów i rola sprawozdawczości /    454
  2.5. Brak selekcji spraw pod kątem możliwości zastosowania mediacji /    463
  2.6. Stereotypy w instytucjach stosujących mediację /    465
  3. Znaczenie działań promujących rozwój mediacji /    467
  3.1. Uwagi wprowadzające /    467
  3.2. Zainteresowanie mediacją w środowiskach prawniczych /    468
  3.3. Podmioty podejmujące działania promujące mediację /    469
  3.4. Edukacja dla studentów prawa i aplikantów w zakresie mediacji /    472
  4. Konkluzje /    474
  
  Rozdział X
  Doświadczenia prawników i mediatorów w stosowaniu mediacji. Perspektywa empiryczna (Małgorzata Roszkowska, Daria Wójcik) /    478
  1. Wprowadzenie /    478
  2. Doświadczenia sędziów w stosowaniu mediacji /    479
  3. Mediacja w praktyce prokuratorskiej /    481
  4. Doświadczenia pełnomocników w stosowaniu mediacji /    483
  5. Mediatorzy i ich doświadczenia z mediacją /    484
  6. Zakończenie /    486
  
  Rozdział XI
  Dobry mediator – czyli kto? Kwalifikacje zawodowe mediatorów w świetle opinii ekspertów (Mateusz Pękala) /    488
  1. Wstęp /    488
  2. Wiedza i umiejętności mediatora godnego zaufania /    489
  3. W trosce o wysoką jakość usług mediacyjnych /    496
  4. Zakończenie /    501
  
  Rozdział XII
  Opinie ekspertów na temat zasad funkcjonowania ośrodków mediacyjnych oraz zasad sprawowania nadzoru nad nimi (Grzegorz Frączek) /    503
  1. Wstęp /    503
  2. Zasady funkcjonowania ośrodków mediacyjnych /    504
  3. Nadzór nad ośrodkami mediacyjnymi /    507
  4. Zakończenie /    510
  
  Rozdział XIII
  Opinie ekspertów na temat zasad prowadzenia list mediatorów (Anna Bicz) /    511
  1. Wstęp /    511
  2. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie list mediatorów /    512
  3. Zawartość list mediatorów /    516
  
  Rozdział XIV
  Strategie prowadzenia mediacji. Opinie prawników i mediatorów (Małgorzata Roszkowska, Daria Wójcik) /    520
  
  Rozdział XV
  Czynniki kształtujące społeczne postawy wobec mediacji – analiza opinii ekspertów (Mateusz Pękala) /    526
  1. Wstęp /    526
  2. Ogólny poziom świadomości prawnej obywateli a rozwój mediacji /    528
  3. Społeczny wizerunek wymiaru sprawiedliwości a rozwój mediacji /    530
  4. Bariery społeczno-kulturowe w rozwoju mediacji /    532
  5. Rola wcześniejszych doświadczeń w kontaktach z instytucjami prawnymi /    537
  6. Zakończenie /    539
  
  Rozdział XVI
  Mediacja w społeczeństwie. Poszukiwanie „dobrych praktyk” w upowszechnianiu mediacji (Małgorzata Roszkowska, Daria Wójcik) /    541
  1. Wprowadzenie /    541
  2. Upowszechnianie mediacji w społeczeństwie w świetle badań jakościowych /    543
  2.1. Działania na rzecz promocji mediacji /    543
  2.2. Aktorzy działań promujących mediację /    548
  2.3. Mediacja i środki masowego przekazu /    553
  2.4. Edukacja na rzecz mediacji /    554
  3. Podsumowanie, czyli poszukiwanie „dobrych praktyk” /    557
  
  Rozdział XVII
  Co Polki i Polacy sądzą na temat mediacji sądowej? Perspektywa badań społecznych (Janina Czapska, Krzysztof Kasparek) /    561
  1. Mediacja sądowa – perspektywa badań społecznych /    561
  1.1. Nie tylko eksperci/praktycy /    561
  1.2. Metodologia badań /    562
  1.2.1. Uwagi wprowadzające /    562
  1.2.2. Badanie sondażowe /    562
  1.2.3. Badanie eksperymentalne /    564
  2. Stosunek Polaków do sądu i mediacji sądowej /    568
  2.1. Stosunek Polaków do sądów /    568
  2.2. Oczekiwania wobec sądu /    568
  2.3. Zaufanie i dostępność sądów /    570
  2.4. Oczekiwania wobec mediacji i jej przebiegu – wybrane aspekty /    572
  2.4.1. Uwagi wprowadzające /    572
  2.4.2. Miejsce, w którym powinna obywać się mediacja /    573
  2.4.3. Mediacja jako obowiązkowy element rozprawy sądowej /    574
  2.4.4. Oczekiwania względem kwalifikacji i umiejętności mediatorów /    575
  3. Bariery w korzystaniu z mediacji sądowej przez obywateli /    578
  3.1. Brak wiedzy na temat mediacji sądowej w polskim społeczeństwie /    578
  3.1.1. Uwagi wprowadzające /    578
  3.1.2. Samoocena stanu wiedzy na temat mediacji sądowej /    579
  3.1.3. Społeczna percepcja mediacji /    580
  3.1.4. Fałszywe przekonania na temat mediacji /    582
  3.1.5. Zrozumienie definicji mediacji sądowej /    583
  3.1.6. Podsumowanie /    585
  3.2. Odmienne oceny potencjału mediacyjnego wybranych typów konfliktów /    587
  3.2.1. Uwagi wprowadzające /    587
  3.2.2. Nie chęć Polaków do rozwiązania spraw na drodze sądowej /    587
  3.2.3. Konflikty z osobami bliskimi i sąsiadami /    589
  3.2.4. Konflikty konsumenckie /    591
  3.2.5. Konflikty w sprawach związanych z użyciem przemocy i kradzieżą /    593
  3.2.6. „Sąd powinien” vs „ja chciałbym” – czy osoby postulujące ogólnie szersze wykorzystywanie mediacji zastosowałyby ją osobiście? /    595
  3.2.7. Podsumowanie /    597
  3.3. Stosunek do mediacji a wybrane cechy indywidualne /    598
  3.3.1. Gotowość do mediacji a stosunek do sądów (badania sondażowe) /    598
  3.3.2. Czy istnieje zestaw cech związanych z preferowaniem mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów (badania eksperymentalne)? /    600
  3.3.3. Opis uzyskanych wyników modelu /    601
  3.4. Podsumowanie i dalsze kierunki badań /    603
  
  Rozdział XVIII
  Opinie ekspertów na temat barier w rozwoju mediacji w Policji (Joanna Stojer‑Polańska) /    606
  1. Wstęp /    606
  2. Przyczyny niestosowania mediacji przez Policję /    608
  3. Potencjalny zakres stosowania mediacji przez Policję /    612
  4. Przekazywanie wiedzy w przedmiocie mediacji /    614
  5. Wiedza funkcjonariuszy Policji na temat mediacji /    616
  6. Koszty mediacji i miejsce jej prowadzenia /    617
  7. Współpraca ze środowiskiem mediatorów /    619
  8. Zakończenie /    620
  
  Rozdział XIX
  Opinie ekspertów na temat barier w rozwoju mediacji w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym (Maksymilian Szeląg‑Dylewski) /    623
  1. Wstęp /    623
  2. Ogólne opinie ekspertów na temat aktualnego stanu rozwoju mediacji /    624
  3. Bariery w rozwoju mediacji /    627
  3.1. Bariery związane z regulacją prawną i postulaty reform /    627
  3.2. Bariery związane z organizacją wymiaru sprawiedliwości /    637
  3.3. Bariery społeczno-kulturowe /    639
  4. Mediatorzy – sposób regulacji, wymagania /    641
  5. Doświadczenia w korzystaniu z mediacji jako instytucji procesowej /    644
  6. Doświadczenia i opinie w zakresie promocji mediacji /    648
  7. Zalety i wady mediacji /    651
  8. Mediacja z ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na tle przepisów innych ustaw /    652
  9. Perspektywy rozwoju mediacji /    653
  10. Zakończenie /    654
  
  Rozdział XX
  Trójkąt mediacyjny. Właściwe rozwiązywanie sporów? (Janina Czapska) /    656
  1. Założenia i metody / 6562. Jak regulować mediację: prawo – samoregulacja (samorząd mediatorów) czy rynek? /    662
  2.1. Uwag i wprowadzające /    662
  2.2. Status mediatora /    667
  2.3. Ośrodki mediacyjne /    670
  2.4. Obligatoryjna mediacja /    672
  3. Edukacja w zakresie mediacji /    673
  3.1. Edukacja obywatelska? /    673
  3.2. Edukowanie mediatorów /    677
  3.3. Promocja mediacji. Rola mediów /    679
  4. Obywatele najsłabszym ogniwem procesu mediacyjnego? /    682
  5. Stan badań empirycznych nad mediacją /    691
  6. Przyszłość mediacji /    695
  
  Bibliografia /    701
  
  Indeks /    729
  
  O Autorach /    735
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia