Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

-20%

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który:


umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach.
zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa,
umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości, ustawę o statystyce publicznej oraz Ministerstwo Zdrowia i organy założycielskie.


Zaletą opracowania jest wszechstronne i wieloaspektowe ujęcie problematyki zakładowego planu kont jako podstawy generowania informacji finansowych na potrzeby różnych użytkowników podmiotów leczniczych. Uwzględniono w nim także wymagania dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.


W książce omówione zostały:


zasady i metody projektowania zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych,
sposoby dokumentowania operacji gospodarczych,
sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji,
zasady wyceny różnych składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy.


Szczególną uwagę zwrócono na wymagania wobec dokumentów księgowych sformułowane przez prawo bilansowe, prawo podatkowe oraz wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów wspołfinansowanych ze środków unijnych. Dokonano także charakterystyki kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont, w tym ewidencję typowych operacji gospodarczych oraz ich powiązanie ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych.


Adresaci:


Publikacja jest przeznaczona dla głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych, a także kierownictw podmiotów leczniczych i NFZ. Może być też przydatna słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej i biegłym rewidentom.


Liczba stron512
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-4655-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  
  Maria Hass-Symotiuk
   str.    11
  
  Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych
  Maria Hass-Symotiuk
   str.    17
  
  Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości podmiotu leczniczego
  Magdalena Kludacz
   str.    35
  
  1.1. Wzorcowy a zakładowy plan kont podmiotu leczniczego
   str.    35
  
  1.2. Komponenty zakładowego planu kont podmiotu leczniczego
   str.    39
  
  1.3. Projektowanie struktury kont syntetycznych i analitycznych oraz jej wpływ na zakres generowanych zbiorów informacji finansowych w podmiocie leczniczym
   str.    44
  
  1.4. Potrzeba wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
   str.    52
  
  1.5. Wymagania zakładowego planu kont w warunkach komputeryzacji ewidencji księgowej w podmiocie leczniczym
   str.    56
  
  Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w podmiocie leczniczym
  Maria Hass-Symotiuk
   str.    61
  
  2.1. Istota, cechy i elementy ksiąg rachunkowych
   str.    61
  
  2.2. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
   str.    67
  
  2.3. Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
   str.    73
  
  2.4. Poprawianie błędów w zapisach księgowych
   str.    75
  
  Rozdział 3. Dokumentowanie operacji gospodarczych w podmiocie leczniczym
  Maria Hass-Symotiuk
   str.    79
  
  3.1. Rola dokumentów księgowych i ich klasyfikacja
   str.    79
  
  3.2. Wymagania wobec dokumentów księgowych wynikające z ustawy o rachunkowości
   str.    84
  
  3.3. Wymagania dotyczące dokumentów służących ustaleniu i rozliczeniu podatku VAT
   str.    87
  
  3.4. Wymagania dodatkowe wobec dokumentów wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych
   str.    98
  
  3.5. Kontrola dokumentów księgowych
   str.    103
  
  Rozdział 4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów w podmiocie leczniczym
  Kazimierz Sawicki
   str.    107
  
  4.1. Pojęcie i cel inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
   str.    107
  
  4.2. Przedmiot i częstotliwość inwentaryzacji
   str.    108
  
  4.3. Zasady i metody inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
   str.    111
  
  4.4. Organizacja inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
   str.    116
  
  4.5. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w składnikach majątkowych
   str.    117
  
  Rozdział 5. Wycena aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w podmiocie leczniczym
  Bożena Nadolna
   str.    121
  
  5.1. Podstawowe kategorie wyceny majątku i kapitałów (funduszy) podmiotów leczniczych a zasady rachunkowości
   str.    121
  
  5.2. Składniki aktywów i źródła ich finansowania w podmiocie leczniczym oraz ich wycena początkowa
   str.    134
  
  5.3. Wycena zużycia i rozchodu składników aktywów w podmiocie leczniczym
   str.    143
  
  5.4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów w podmiotach leczniczych
   str.    146
  
  5.5. Elementy kształtujące wynik finansowy podmiotu leczniczego i jego rozliczenie
   str.    152
  
  Rozdział 6. Aktywa trwałe w podmiocie leczniczym
  Maria Hass-Symotiuk
   str.    159
  
  6.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0 "Aktywa trwałe"
   str.    159
  
  6.2. Korespondencja kont zespołu 0 "Aktywa trwałe" wraz z komentarzem
   str.    161
  
  6.3. Konta pozabilansowe
   str.    212
  
  Rozdział 7. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe podmiotu leczniczego
  Magdalena Kludacz
   str.    214
  
  7.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" w podmiocie leczniczym
   str.    214
  
  7.2. Korespondencja kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
   str.    222
  
  Rozdział 8. Rozrachunki i roszczenia podmiotu leczniczego Bożena Nadolna
   str.    245
  
  8.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" podmiotu leczniczego
   str.    245
  
  8.2. Korespondencja kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
   str.    248
  
  8.3. Konta pozabilansowe
   str.    289
  
  Rozdział 9. Materiały i towary podmiotu leczniczego
  Bożena Nadolna
   str.    291
  
  9.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3 "Materiały i towary" podmiotu leczniczego
   str.    291
  
  9.2. Korespondencja kont zespołu 3 "Materiały i towary" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
   str.    293
  
  9.2. Konta pozabilansowe
   str.    308
  
  Rozdział 10. Koszty według rodzajów i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym
  Maria Hass-Symotiuk
   str.    310
  
  10.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" podmiotu leczniczego
   str.    310
  
  10.2. Korespondencja kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
   str.    316
  
  Rozdział 11. Koszty według typów działalności i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym
  Maria Hass-Symotiuk
   str.    332
  
  11.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" w podmiocie leczniczym
   str.    332
  
  11.2. Korespondencja kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
   str.    351
  
  Rozdział 12. Produkty i rozliczenia międzyokresowe w podmiocie leczniczym
  Kazimierz Sawicki
   str.    364
  
  12.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6 "Produkty i rozliczenia międzyokresowe" w podmiocie leczniczym
   str.    364
  
  12.2. Korespondencja kont zespołu 6 "Produkty gotowe i rozliczenia międzyokresowe" w podmiocie leczniczym
   str.    367
  
  Rozdział 13. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem w podmiocie leczniczym
  Maria Hass-Symotiuk
   str.    376
  
  13.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" w podmiocie leczniczym
   str.    376
  
  13.2. Korespondencja kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
   str.    382
  
  Rozdział 14. Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy w podmiotach leczniczych
  Bożena Nadolna
   str.    415
  
  14.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy" w podmiotach leczniczych
   str.    415
  
  14.2. Korespondencja kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy wraz z komentarzem" w podmiotach leczniczych
   str.    418
  
  Rozdział 15. Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów współfinansowanych ze środków UE w podmiocie leczniczym
  Magdalena Kludacz
   str.    440
  
  15.1. Dostosowanie rachunkowości podmiotu leczniczego do potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych
   str.    440
  
  15.2. Wyodrębniona ewidencja aktywów trwałych, aktywów obrotowych i zobowiązań związanych z finansowaniem projektów ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
   str.    450
  
  15.3. Zasady ewidencji środków pozyskiwanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
   str.    457
  
  15.4. Zasady ewidencji kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
   str.    468
  
  Rozdział 16. Powiązanie kont syntetycznych i analitycznych ze sprawozdaniem finansowym podmiotu leczniczego
  Kazimierz Sawicki
   str.    472
  
  16.1. Zakładowy plan kont a sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego
   str.    472
  
  16.2. Ujmowanie sald kont w bilansie podmiotu leczniczego
   str.    475
  
  16.3. Sporządzanie rachunku zysków i strat w podmiocie leczniczym
   str.    480
  
  16.4. Informacja dodatkowa w podmiocie leczniczym
   str.    485
  
  16.5. Zasady sporządzania innych elementów sprawozdania finansowego w podmiocie leczniczym
   str.    492
  
  Załącznik nr 1. Zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w podmiocie leczniczym
  Maria Hass-Symotiuk
   str.    499
  
  Literatura
   str.    503
  
  Spis ilustracji
   str.    508
  
  Spis tabel
   str.    509
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia