System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego

-15%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

260,95  307,00

Format: epub

260,95307,00

cena zawiera podatek VAT

Przekazywany do rąk Czytelników VI tom Systemu Prawa Karnego Procesowego poświęcony jest problematyce stron i innych uczestników postępowania karnego.


Główną ideą Systemu, zgodnie z charakterem tego wielotomowego cyklu publikacji, jest zebranie dotychczasowego dorobku literatury i po części orzecznictwa dotyczącego polskiego procesu karnego. Z drugiej jednak strony, Autorzy musieli zaprezentować własne poglądy w opisywanej materii. Pewien wkład we wzbogacenie opisanej tu problematyki wniósł także ustawodawca, dokonując w ostatnich latach licznych nowelizacji polskiej procedury karnej, w tym "wielkiej reformy", która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., i "kontrreformy" wprowadzonej zasadniczo z dniem 15 kwietnia 2016 r. Obie nowelizacje wpłynęły także, w większym lub mniejszym stopniu, na status prawny stron i innych uczestników postępowania karnego. W związku z powyższym należało także w niniejszej publikacji odnieść się do często sprzecznych zmian, wprowadzonych na przestrzeni zaledwie dwóch lat, co nadało poświęconym im rozważaniom charakter dynamiczny.


Pojęcie uczestnika postępowania budzi wątpliwości nie tylko w literaturze, ale i aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego, równie wiele kontrowersji budzi także tradycyjne pojęcie strony procesowej, rodzaje stron, pojęcia zdolności procesowej i zdolności do czynności procesowych. Problematyka ta, stanowiąca swoisty wstęp do zagadnień opisywanych w niniejszym tomie, została obszernie opisana w rozdziale I.


W rozdziale II opisano instytucję oskarżyciela publicznego w odniesieniu do prokuratora, jak i nieprokuratorskich organów oskarżycielskich. W przypadku prokuratora sięgnięto nie tylko do regulacji kodeksu postępowania karnego, ale i ustawy z 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.


Rozdział III zawiera szerokie rozważania dotyczące pokrzywdzonego. Przeprowadzona w nim analiza standardów ochrony praw pokrzywdzonego w świetle dokumentów europejskich oraz Konstytucji RP i obowiązującego kodeksu postępowania karnego przekonuje, że nie jest on już w polskim procesie karnym postacią zapomnianą. Jednocześnie wykazuje, jak istotną rolę w ukształtowaniu tych wzorców odegrało szeroko rozumiane ustawodawstwo europejskie.


Rozdział IV opisuje ewolucję uprawnień i obecny status prawny oskarżyciela posiłkowego występującego w procesie karnym zarówno jako oskarżyciel posiłkowy uboczny, jak i oskarżyciel posiłkowy subsydiarny.


Problematyka oskarżyciela prywatnego jest przedmiotem rozważań rozdziału V niniejszego tomu. Godne uwagi są rozważania dotyczące pojęcia i statusu prawnego oskarżyciela prywatnego w obowiązującym ustawodawstwie. Obejmują one w szczególności analizę jego praw do dysponowania skargą i pojednania (w tym w trybie mediacji) oraz uprawnień jako strony procesu. Opisano również instytucję ingerencji prokuratora w postępowanie prywatnoskargowe.


Rozdział VI omawia instytucję powoda cywilnego, która z dniem 1 lipca 2015 r. stała się w polskim procesie karnym instytucją historyczną. W podsumowaniu rozdziału zawarto krótką refleksję co do zniesienia z dniem 1 lipca 2015 r. w polskim procesie karnym instytucji powództwa cywilnego, czemu towarzyszyło jednak wprowadzenie w art. 59a k.k. instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego oraz likwidacji tegoż w dacie 15 kwietnia 2016 r.


Najobszerniejszy, VII rozdział poświęcono biernej stronie procesowej, czyli oskarżonemu sensu largo. Było to założenie świadome, uzasadnione faktem, że to właśnie oskarżony (podejrzany) był na przestrzeni wieków i jest obecnie centralną postacią procesu karnego.


Rozdział VIII obejmuje problematykę szczególnych stron procesowych i analizę innych niż kodeks postępowania karnego ustaw. Zawarte w nim rozważania dotyczą podmiotu zbiorowego (opisanego na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), instytucji interwenienta i podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej (przewidzianych przez kodeks karny skarbowy) oraz rodziców nieletniego (w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).


W rozdziale IX tomu zawarto rozważania dotyczące przedstawiciela ustawowego pokrzywdzonego małoletniego, ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego, a także przedstawiciela ustawowego oskarżonego nieletniego lub ubezwłasnowolnionego.


Stosunkowo obszerne rozważania rozdziału X dotyczą obrońcy. Równie istotną rolę w procesie karnym pełni pełnomocnik, którego rola jest przedmiotem rozważań rozdziału XI niniejszego tomu. Instytucja ta została poddana analizie na tle kodeksu postępowania karnego oraz przepisów pozakodeksowych.


XII rozdział dotyczy występujących w procesie karnym rzeczników interesu społecznego, a mianowicie: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prokuratora Generalnego, prokuratora, przedstawiciela społecznego, amicus curiae i instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej. Podmioty te, być może niezbyt eksponowane w orzecznictwie sądowym i literaturze przedmiotu, zasługują niewątpliwie na uwagę. Należy wyrazić zasadną nadzieję, że zainteresowanie nimi wzrośnie chociażby ze względu na interesujące rozważania autorytetów nauki polskiej doktryny postępowania karnego zamieszczone w niniejszym tomie.


Szósty tom Systemu wieńczą rozważania rozdziału XIII poświęcone innym niż wskazane powyżej uczestnikom procesu karnego: świadkom, biegłym, tłumaczom, stenografom, ekspertom, osobom przybranym do czynności i protokolantom. Ich służebna rola w procesie karnym jest rzadko dostrzegana, a tym bardziej doceniana, ale niewątpliwie niezbędna.


Liczba stron1396
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-198-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    19
  
  Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym | str.    25
  
  Wprowadzenie | str.    35
  
  ROZDZIAŁ 1. Zagadnienia ogólne | str.    41
  1.1. Pojęcie strony | str.    49
  1.1.1. Uwagi o pojęciu uczestnika postępowania | str.    49
  1.1.2. Kwestia pojęcia strony | str.    53
  1.2. Rodzaje stron | str.    67
  1.2.1. Pojęcie quasi-strony | str.    67
  1.2.2. Strony zasadnicze i szczególne | str.    74
  1.2.3. Kwestia strony zbiorowej | str.    78
  1.2.4. Strony czynne i bierne | str.    83
  1.2.5. Strony zastępcze i strony nowe | str.    85
  1.3. Zdolność procesowa | str.    119
  1.3.1. Pojęcie zdolności procesowej | str.    119
  1.3.2. Zdolność procesowa a legitymacja do procesu | str.    126
  1.4. Zdolność do czynności procesowych | str.    128
  
  ROZDZIAŁ 2. Oskarżyciel publiczny | str.    146
  2.1. Prokurator | str.    146
  2.1.1. Uwagi wstępne | str.    150
  2.1.2. Pojęcie oskarżyciela publicznego | str.    151
  2.1.3. Prokurator jako organ procesowy | str.    154
  2.1.4. Zadania prokuratury a zadania oskarżyciela publicznego | str.    165
  2.1.5. Pozycja prokuratora wśród innych oskarżycieli publicznych | str.    167
  2.1.6. Prokurator występujący w charakterze oskarżyciela publicznego jako strona | str.    174
  2.1.7. Uprawnienia prokuratora jako oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym | str.    178
  2.1.7.1. Udział w rozprawie | str.    178
  2.1.7.2. Udział w posiedzeniu | str.    184
  2.1.8. Cofnięcie aktu oskarżenia | str.    187
  2.1.9. Wyłączenie prokuratora | str.    197
  2.1.9.1. Wyłączenie prokuratora z mocy prawa | str.    198
  2.1.9.2. Wyłączenie prokuratora na mocy orzeczenia | str.    199
  2.1.9.3. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia prokuratora | str.    203
  2.1.9.3.1. Organy uprawnione do orzekania o wyłączeniu prokuratora | str.    203
  2.1.9.3.2. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia prokuratora z mocy prawa | str.    205
  2.1.9.3.3. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia na mocy orzeczenia prokuratora | str.    207
  2.1.9.4. Skutki w zakresie czynności dokonanej przez prokuratora podlegającego wyłączeniu | str.    210
  2.2. Nieprokuratorskie organy oskarżycielskie | str.    211
  2.2.1. Uwagi wstępne | str.    213
  2.2.2. Uprawnione organy | str.    218
  2.2.2.1. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni w sprawach o przestępstwa | str.    218
  2.2.2.1.1. Strażnicy Straży Leśnej i inni pracownicy Służby Leśnej | str.    218
  2.2.2.1.2. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej | str.    221
  2.2.2.1.3. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych | str.    223
  2.2.2.1.4. Organy Inspekcji Handlowej | str.    226
  2.2.2.1.5. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej | str.    227
  2.2.2.1.6. Urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej | str.    230
  2.2.2.1.7. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej | str.    230
  2.2.2.1.8. Organy Straży Granicznej | str.    231
  2.2.2.2. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe | str.    233
  2.2.3. Reprezentacja | str.    237
  2.2.4. Zakres praw i obowiązków procesowych | str.    243
  2.2.5. Relacja między nieprokuratorskim organem oskarżycielskim a prokuratorem | str.    248
  
  ROZDZIAŁ 3. Pokrzywdzony | str.    254
  3.1. Standardy ochrony praw pokrzywdzonego w świetle dokumentów europejskich i ustaw zasadniczych | str.    254
  3.1.1. Wprowadzenie: o genezie praw ofiar przestępstw | str.    261
  3.1.2. Przełom - deklaracja Narodów Zjednoczonych o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar | str.    264
  3.1.3. Ofiary w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    269
  3.1.4. Ofiary ciężkich pogwałceń międzynarodowego prawa praw człowieka i poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego | str.    272
  3.1.5. W kierunku konwencji Narodów Zjednoczonych o sprawiedliwości oraz wsparciu dla ofiar | str.    274
  3.1.6. Prawa ofiar przestępstw w dokumentach Rady Europy | str.    277
  3.1.6.1. Konwencja o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy | str.    277
  3.1.6.2. Rekomendacje Komitetu Ministrów | str.    280
  3.1.7. Pierwszy dokument unijny - decyzja ramowa Rady w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym 2001/220/WSiSW | str.    285
  3.1.8. Dyrektywa 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw ofiar przestępstw | str.    289
  3.1.9. Szczególne środki ochrony i wsparcia niektórych grup ofiar w innych unijnych aktach prawnych i w dokumentach Rady Europy | str.    306
  3.1.9.1. Uwagi wstępne | str.    306
  3.1.9.2. Ofiary handlu ludźmi | str.    307
  3.1.9.3. Dzieci-ofiary wykorzystywania seksualnego | str.    309
  3.1.9.4. Ofiary przemocy | str.    310
  3.1.9.5. Ofiary terroryzmu | str.    317
  3.1.9.6. Ofiary przestępstw z nienawiści | str.    318
  3.1.10. Dyrektywa odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw | str.    320
  3.1.11. W kierunku zrównania sytuacji ofiar i sprawców przestępstw w postępowaniu karnym | str.    322
  3.1.11.1. O potrzebie uwzględnienia praw ofiar przestępstw w konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str.    322
  3.1.11.2. Prawa ofiar przestępstw w ustawach zasadniczych - dziś i jutro | str.    325
  3.1.12. Podsumowanie i konkluzja | str.    328
  3.2. Pokrzywdzony w polskim procesie karnym | str.    331
  3.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    333
  3.2.2. Definicja pokrzywdzonego i jej elementy | str.    334
  3.2.2.1. Zakres podmiotowy | str.    338
  3.2.2.1.1. Osoba fizyczna | str.    338
  3.2.2.1.2. Osoba prawna | str.    339
  3.2.2.1.3. Instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna | str.    342
  3.2.2.2. Dobro prawne naruszone lub zagrożone | str.    344
  3.2.2.3. Bezpośredniość naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego | str.    349
  3.2.3. Podmioty uważane przez ustawę za pokrzywdzonego | str.    352
  3.2.4. Podmioty wykonujące prawa pokrzywdzonego | str.    353
  3.2.4.1. Osoby najbliższe (strona zastępcza i nowa) oraz pozostające na utrzymaniu pokrzywdzonego | str.    354
  3.2.4.2. Przedstawiciel ustawowy oraz osoba sprawująca pieczę | str.    354
  3.2.4.3. Prokurator | str.    358
  3.2.4.4. Organy kontroli państwowej | str.    359
  3.2.4.5. Organy Państwowej Inspekcji Pracy | str.    361
  3.2.4.6. Inne podmioty wskazane w przepisach szczególnych | str.    363
  3.2.5. Uprawnienia pokrzywdzonego | str.    365
  3.2.5.1. Uprawnienia przysługujące przed wszczęciem postępowania karnego | str.    365
  3.2.5.2. Uprawnienia w postępowaniu przygotowawczym | str.    367
  3.2.5.3. Uprawnienia w postępowaniu jurysdykcyjnym | str.    376
  3.2.5.4. Uprawnienia niezależne od etapu postępowania karnego | str.    381
  3.2.6. Obowiązki pokrzywdzonego | str.    386
  3.2.7. Kumulacja roli procesowej pokrzywdzonego z rolą świadka | str.    387
  
  ROZDZIAŁ 4. Oskarżyciel posiłkowy | str.    390
  4.1. Zagadnienia ogólne | str.    391
  4.2. Oskarżyciel posiłkowy uboczny | str.    397
  4.3. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny | str.    412
  4.4. Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia | str.    429
  
  ROZDZIAŁ 5. Oskarżyciel prywatny | str.    432
  5.1. Rys historyczny | str.    434
  5.2. Oskarżyciel prywatny w prawie niemieckim (Privatkläger) | str.    439
  5.3. Definicja oskarżyciela prywatnego | str.    443
  5.4. Uzyskanie statusu oskarżyciela prywatnego | str.    446
  5.5. Zakres przedmiotowy oskarżenia prywatnego | str.    447
  5.6. Ograniczenia uprawnień oskarżyciela prywatnego | str.    447
  5.7. Uprawnienia oskarżyciela w postępowaniu sądowym | str.    449
  5.7.1. Prawo dysponowania skargą prywatną | str.    449
  5.7.2. Prawo do zawarcia pojednania lub ugody (art. 489 § 1 k.p.k.) | str.    450
  5.7.3. Prawo do mediacji (art. 489 § 2 k.p.k.) | str.    452
  5.7.4. Prawo do pełnomocnika (art. 59 § 1, art. 87 § 1 k.p.k.) | str.    453
  5.7.5. Prawo ubogich do zastępstwa procesowego (art. 88 k.p.k. w zw. z art. 78 § 1 k.p.k.) | str.    454
  5.7.6. Prawo inicjatywy dowodowej | str.    454
  5.7.7. Prawo zadawania pytań oskarżonemu, świadkom, biegłym (art. 171 § 2 k.p.k. w zw. z art. 485 k.p.k.) | str.    455
  5.7.8. Prawo wypowiadania się co do każdej kwestii poruszanej podczas postępowania | str.    455
  5.7.9. Prawo do wygłoszenia przemówienia końcowego | str.    456
  5.7.10. Prawo wnoszenia środków odwoławczych oraz środków zaskarżenia | str.    456
  5.8. Kumulacje ról procesowych w trybie prywatnoskargowym | str.    457
  5.9. Udział prokuratora w postępowaniu z oskarżenia prywatnego | str.    458
  5.10. Pojęcie interesu społecznego | str.    458
  5.11. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w trakcie postępowania karnego prowadzonego w trybie publicznoskargowym | str.    463
  5.12. Konsensualizm procesowy w trybie prywatnoskargowym | str.    464
  
  ROZDZIAŁ 6. Powód cywilny | str.    466
  6.1. Uwagi wprowadzające | str.    468
  6.2. Zarys historii instytucji powództwa cywilnego | str.    470
  6.3. Powództwo cywilne a inne formy kompensacji | str.    476
  6.4. Wzajemne relacje powództwa cywilnego i procesu karnego | str.    489
  6.5. Uczestnicy procesu | str.    492
  6.5.1. Powód cywilny | str.    492
  6.5.2. Oskarżony | str.    495
  6.5.3. Pełnomocnik i obrońca | str.    497
  6.5.4. Prokurator | str.    499
  6.6. Przebieg procesu adhezyjnego | str.    501
  6.6.1. Wytoczenie powództwa | str.    502
  6.6.2. Kontrola formalna powództwa | str.    505
  6.6.3. Zabezpieczenie roszczenia | str.    511
  6.6.4. Przekazanie powództwa sądowi cywilnemu | str.    513
  6.6.5. Przebieg postępowania przed sądem I instancji | str.    514
  6.6.6. Rozstrzygnięcie sądu I instancji | str.    517
  6.6.7. Apelacja i kasacja | str.    518
  6.6.8. Egzekucja prawomocnego wyroku | str.    521
  6.7. Podsumowanie | str.    522
  
  ROZDZIAŁ 7. Bierna strona procesowa | str.    524
  7.1. Standardy ochrony biernej strony procesowej w świetle dokumentów europejskich oraz Konstytucji RP | str.    524
  7.1.1. Standard ochrony praw oskarżonego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str.    524
  7.1.1.1. Uwagi wprowadzające - katalog praw oskarżonego zagwarantowanych w EKPC | str.    528
  7.1.1.2. Autonomiczne rozumienie pojęcia "oskarżenie" jako wyznacznik zakresu konwencyjnej ochrony biernej strony procesowej | str.    532
  7.1.1.3. Koncepcja zrzeczenia się praw przysługujących biernej stronie procesowej | str.    537
  7.1.1.4. Prawo oskarżonego do dostępu do sądu w świetle EKPC | str.    539
  7.1.1.4.1. Dostęp do sądu niezawisłego, bezstronnego, ustanowionego ustawą | str.    540
  7.1.1.4.2. Prawo oskarżonego do dostępu do sądu a zawieranie porozumień karnoprocesowych i orzekanie o odpowiedzialności karnej w sposób uproszczony | str.    550
  7.1.1.4.3. Dostęp oskarżonego do sądu (etapu postępowania sądowego) a wymogi formalne dokonania czynności procesowej | str.    553
  7.1.1.5. Czy oskarżony samodzielnie dysponuje prawem do publicznego rozpoznania jego sprawy przez sąd? | str.    557
  7.1.1.6. Prawo oskarżonego do obrony | str.    563
  7.1.1.6.1. Prawo do bronienia się osobiście | str.    563
  7.1.1.6.2. Prawo do realizowania obrony za pomocą obrońcy z wyboru lub z urzędu | str.    578
  7.1.1.7. Ochrona oskarżonego wynikająca z domniemania niewinności | str.    593
  7.1.1.7.1. Uwagi wprowadzające | str.    593
  7.1.1.7.2. Ochrona oskarżonego w toku postępowania karnego | str.    593
  7.1.1.7.3. Ochrona wynikająca z wydania prawomocnego wyroku uniewinniającego | str.    597
  7.1.1.8. Prawo strony biernej postępowania do uruchomienia kontroli instancyjnej orzeczenia | str.    603
  7.1.1.9. Prawo do odszkodowania za niesłuszne skazanie | str.    608
  7.1.1.10. Podsumowanie | str.    611
  7.1.2. Ochrona praw oskarżonego na podstawie przepisów prawa unijnego | str.    613
  7.1.2.1. Wstęp | str.    614
  7.1.2.2. Od ścigania oskarżonego do jego ochrony | str.    615
  7.1.2.3. Autonomiczny charakter standardu ochrony praw oskarżonego w UE? | str.    623
  7.1.2.4. Akty prawa wtórnego i zalecenia Komisji | str.    637
  7.1.2.5. Podsumowanie | str.    661
  7.1.3. Standard ochrony praw oskarżonego w świetle przepisów Konstytucji | str.    662
  7.1.3.1. Potrzeba ochrony konstytucyjnej oskarżonego | str.    665
  7.1.3.2. Pojęcie konstytucyjnego standardu ochrony oskarżonego | str.    666
  7.1.3.3. Zakres podmiotowy standardu ochrony praw oskarżonego | str.    667
  7.1.3.4. Trzy stopnie gwarancji konstytucyjnych oskarżonego | str.    669
  7.1.3.5. Pierwszy stopień - gwarancje konstytucyjne ogólne | str.    671
  7.1.3.5.1. Podstawowe zasady prawa | str.    671
  7.1.3.5.2. Zasada proporcjonalności stosowania środków i dolegliwości wobec oskarżonego | str.    673
  7.1.3.5.3. Prawo do prywatności, ochrona własności, nietykalności osobistej i inne ogólne gwarancje | str.    675
  7.1.3.6. Drugi stopień - gwarancje konstytucyjne wspólne uczestników postępowania karnego | str.    679
  7.1.3.6.1. Istota gwarancji drugiego stopnia | str.    679
  7.1.3.6.2. Sprawiedliwość proceduralna | str.    680
  7.1.3.6.3. Prawo do sądu - prawo do rozpoznania sprawy | str.    681
  7.1.3.6.4. Prawo do sądu - niezależnego, właściwego | str.    682
  7.1.3.6.5. Prawo do sędziego - bezstronnego i niezawisłego | str.    684
  7.1.3.6.6. Prawo do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki | str.    685
  7.1.3.6.7. Prawo do jawnego rozpoznania sprawy | str.    686
  7.1.3.6.8. Prawo do kontroli sądowej | str.    688
  7.1.3.6.9. Prawo do dwuinstancyjnego postępowania | str.    689
  7.1.3.7. Trzeci stopień - gwarancje konstytucyjne ze względu na status oskarżonego | str.    692
  7.1.3.7.1. Uwagi ogólne | str.    692
  7.1.3.7.2. Prawo do obrony | str.    693
  7.1.3.7.3. Domniemanie niewinności | str.    695
  7.1.3.7.4. Szczególny, podwyższony standard ochrony oskarżonego | str.    697
  7.1.3.7.5. Prawo do wolności osobistej. Tymczasowe aresztowanie i obserwacja psychiatryczna | str.    699
  7.1.3.8. Tendencje rozwojowe w zakresie standardu ochrony oskarżonego | str.    704
  7.2. Bierna strona procesowa w polskim procesie karnym | str.    705
  7.2.1. Osoba podejrzana | str.    711
  7.2.2. Podejrzany | str.    722
  7.2.2.1. Zagadnienia wprowadzające | str.    722
  7.2.2.1.1. Definicja podejrzanego | str.    722
  7.2.2.1.2. Instytucja przedstawienia zarzutów | str.    727
  7.2.2.2. Uprawnienia podejrzanego | str.    730
  7.2.2.2.1. Prawo do informacji o przysługujących mu uprawnieniach i ciążących na nim obowiązkach | str.    730
  7.2.2.2.2. Prawo podejrzanego do milczenia oraz wolność od zmuszania do samooskarżenia | str.    732
  7.2.2.2.3. Prawo podejrzanego do niekaralności za fałszywe wyjaśnienia | str.    734
  7.2.2.2.4. Prawo podejrzanego do wyjaśnień na piśmie | str.    737
  7.2.2.2.5. Prawo podejrzanego składania wniosków o dokonanie czynności dochodzenia lub śledztwa | str.    738
  7.2.2.2.6. Prawo podejrzanego do korzystania z pomocy obrońcy i do przesłuchania z jego udziałem | str.    741
  7.2.2.2.7. Prawo podejrzanego do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim | str.    744
  7.2.2.2.8. Prawo podejrzanego do końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego | str.    745
  7.2.2.2.9. Końcowe zaznajomienie podejrzanego z aktami postępowania przygotowawczego przed 1 lipca 2015 r. | str.    748
  7.2.2.2.10. Końcowe zaznajamianie podejrzanego z materiałami postępowania przygotowawczego od 1 lipca 2015 r. | str.    749
  7.2.2.2.11. Prawo podejrzanego do końcowego zapoznawania się z aktami postępowania przygotowawczego po 15 kwietnia 2016 r. | str.    750
  7.2.2.2.12. Udostępnianie podejrzanemu akt postępowania przygotowawczego w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania | str.    752
  7.2.2.2.13. Prawo podejrzanego do składania zażalenia. Stosowanie zakazu reformationis in peius | str.    755
  7.2.3. Oskarżony | str.    757
  7.2.3.1. Uwagi ogólne | str.    757
  7.2.3.2. Pojęcie oskarżonego | str.    758
  7.2.3.3. Gwarancje i prawa oskarżonego w świetle kodeksu postępowania karnego | str.    761
  7.2.3.3.1. Prawo do obrony jako podstawowe uprawnienie oskarżonego | str.    761
  7.2.3.3.2. Prawo oskarżonego do informacji procesowej | str.    779
  7.2.3.3.3. Prawo do tłumacza | str.    783
  7.2.3.4. Obowiązki oskarżonego | str.    786
  7.2.3.4.1. Uwagi wstępne | str.    786
  7.2.3.4.2. Obowiązek stawiennictwa na każde wezwanie organów procesowych w przypadku, gdy oskarżony pozostaje na wolności | str.    787
  7.2.3.4.3. Obowiązek zawiadomienia organu, który prowadzi postępowanie o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania lub pobytu | str.    789
  7.2.3.4.4. Obowiązek wskazania adresu dla doręczeń w kraju w przypadku, gdy oskarżony przebywa za granicą | str.    792
  7.2.3.4.5. Obowiązek poddania się czynnościom dowodowym określonym w art. 74 § 2 k.p.k. | str.    796
  7.2.3.4.6. Podsumowanie | str.    801
  7.2.3.5. Dopuszczalność kumulacji roli procesowej oskarżonego z innymi rolami procesowymi | str.    802
  
  ROZDZIAŁ 8. Strony szczególne | str.    806
  8.1. Podmiot zbiorowy | str.    808
  8.2. Interwenient | str.    815
  8.2.1. Istota interwencji | str.    815
  8.2.2. Początki instytucji interwenienta | str.    823
  8.2.3. Pozycja interwenienta w postępowaniu | str.    825
  8.2.4. Zgłoszenie interwencji | str.    826
  8.2.5. Wpływ interwencji na możliwości skróconego zakończenia postępowania | str.    828
  8.2.6. Kumulacja ról procesowych | str.    829
  8.2.7. Poszczególne uprawnienia interwenienta | str.    831
  8.3. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej | str.    832
  8.3.1. Istota odpowiedzialności posiłkowej | str.    832
  8.3.2. Pozycja podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej w kolejnych regulacjach prawa karnego skarbowego | str.    836
  8.3.3. Pociągnięcie do odpowiedzialności posiłkowej | str.    837
  8.3.4. Kumulacja i zmiana roli procesowej | str.    839
  8.3.5. Pozycja podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej w postępowaniu karnym skarbowym - zagadnienia ogólne | str.    841
  8.3.6. Udział podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej w czynnościach procesowych | str.    844
  8.4. Rodzice i opiekun nieletniego | str.    847
  
  ROZDZIAŁ 9. Przedstawiciel ustawowy | str.    852
  9.1. Przedstawiciel ustawowy pokrzywdzonego małoletniego, ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego | str.    853
  9.2. Przedstawiciel ustawowy oskarżonego nieletniego lub ubezwłasnowolnionego | str.    859
  
  ROZDZIAŁ 10. Obrońca | str.    862
  10.1. Rys historyczny | str.    867
  10.2. Rozważania prawnoporównawcze | str.    882
  10.2.1. Belgia | str.    883
  10.2.2. Francja | str.    885
  10.2.3. Włochy | str.    888
  10.2.4. Niemcy | str.    890
  10.2.5. Austria | str.    897
  10.2.6. Anglia i Walia | str.    899
  10.3. Tryby powołania obrońcy w polskim w procesie karnym | str.    902
  10.3.1. Obrona obligatoryjna | str.    902
  10.3.2. Obrońca z wyboru i obrońca z urzędu | str.    909
  10.4. Stanowisko prawne obrońcy | str.    917
  10.5. Efektywność obrońcy w procesie karnym i jej kodeksowe uwarunkowania | str.    927
  10.5.1. Próba zdefiniowania efektywności udziału obrońcy w procesie karnym | str.    927
  10.5.2. Wybrane przepisy k.p.k. z 1997 r. warunkujące efektywny udział obrońcy w procesie | str.    929
  10.5.2.1. Nakaz działania na korzyść oskarżonego (art. 86 § 1 k.p.k.) | str.    929
  10.5.2.2. Sprzeczność interesów oskarżonych reprezentowanych przez jednego obrońcę (art. 85 § 1 k.p.k.) | str.    933
  10.5.2.3. Tajemnica obrończa | str.    935
  10.6. Znaczenie udziału i uprawnienia obrońcy w postępowaniu sądowym | str.    939
  10.6.1. Rola obrońcy w porozumieniach procesowych | str.    939
  10.6.2. Rola obrońcy na rozprawie sądowej | str.    952
  10.6.2.1. Przygotowanie do rozprawy | str.    952
  10.6.2.2. Rola obrońcy w przeprowadzaniu postępowania dowodowego na rozprawie głównej po 1 lipca 2015 r. | str.    957
  10.7. Kilka refleksji o wpływie nowelizacji z 11 marca 2016 r. na rolę obrońcy w postępowaniu sądowym | str.    969
  
  ROZDZIAŁ 11. Pełnomocnik | str.    976
  11.1. Pełnomocnik w kodeksie postępowania karnego | str.    976
  11.1.1. Uwagi wstępne | str.    980
  11.1.2. Prawo do pełnomocnika w świetle dokumentów europejskich oraz Konstytucji RP | str.    985
  11.1.3. Charakter prawny udzielenia pełnomocnictwa | str.    997
  11.1.4. Udzielenie pełnomocnictwa | str.    999
  11.1.5. Ustanie pełnomocnictwa | str.    1011
  11.1.6. Zakres pełnomocnictwa | str.    1019
  11.1.7. Pełnomocnictwo z urzędu | str.    1030
  11.1.8. Pełnomocnictwo obligatoryjne, przymus adwokacki | str.    1039
  11.1.9. Rola pełnomocnika strony w postępowaniu karnym | str.    1049
  11.1.10. Pełnomocnik osoby niebędącej stroną | str.    1058
  11.2. Pełnomocnik w postępowaniach pozakodeksowych | str.    1064
  11.2.1. Uwagi wstępne | str.    1064
  11.2.2. Pełnomocnik w postępowaniu karnym skarbowym | str.    1065
  11.2.3. Pełnomocnik w postępowaniu w sprawach o wykroczenia | str.    1074
  11.2.4. Pełnomocnik w postępowaniu w sprawach nieletnich | str.    1076
  11.2.5. Pełnomocnik w postępowaniu przeciwko podmiotowi zbiorowemu | str.    1079
  
  ROZDZIAŁ 12. Rzecznicy interesu społecznego | str.    1080
  12.1. Rzecznik Praw Obywatelskich | str.    1080
  12.1.1. Charakterystyka instytucji ombudsmana | str.    1081
  12.1.2. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu karnym | str.    1084
  12.1.2.1. Środki procesowe | str.    1084
  12.1.2.1.1. Żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (art. 14 pkt 5 ustawy o RPO) | str.    1084
  12.1.2.1.2. Kasacja (art. 14 pkt 8 ustawy o RPO) | str.    1092
  12.1.2.1.3. Pytanie prawne (art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o RPO) | str.    1092
  12.1.2.1.4. Żądanie wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej i udział w każdym toczącym się już w tej kwestii postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi (art. 14 pkt 4 ustawy o RPO) | str.    1101
  12.1.2.2. Środki w sprawach indywidualnych o charakterze postulatywnym | str.    1103
  12.1.2.2.1. Skierowanie wystąpienia do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności Rzecznik stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela (art. 14 pkt 2 ustawy o RPO) | str.    1103
  12.1.2.2.2. Zwrócenie się do organu nadrzędnego nad jednostką (organem, organizacją lub instytucją), w której działalności Rzecznik stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa (art. 14 pkt 3 ustawy o RPO) | str.    1109
  12.1.2.3. Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego i do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej | str.    1117
  12.2. Rzecznik Praw Dziecka | str.    1119
  12.2.1. Wstęp | str.    1120
  12.2.2. Kompetencje Rzecznika Praw Dziecka | str.    1124
  12.2.3. Rola Rzecznika Praw Dziecka w procesie karnym | str.    1126
  12.2.4. Konkluzje | str.    1134
  12.3. Prokurator Generalny jako rzecznik interesu społecznego | str.    1141
  12.3.1. Wprowadzenie | str.    1143
  12.3.2. Prokurator Generalny w II Rzeczypospolitej (1918-1989) | str.    1144
  12.3.2.1. Do 1950 r. | str.    1144
  12.3.2.2. Lata 1950-1985 | str.    1150
  12.3.2.3. Lata 1985-1989 | str.    1154
  12.3.3. Prokurator Generalny w III Rzeczypospolitej | str.    1157
  12.3.3.1. Do 2009 r | str.    1157
  12.3.3.2. Do wejścia w życie ustawy Prawo o prokuraturze | str.    1159
  12.3.3.3. Aktualny stan prawny | str.    1161
  12.3.4. Pojęcie działania w interesie społecznym | str.    1163
  12.3.4.1. Dobro wspólne | str.    1163
  12.3.4.2. Pojęcie "interes" i jego rodzaje | str.    1171
  12.3.5. Kiedy Prokurator Generalny jest rzecznikiem interesu społecznego | str.    1176
  12.3.6. Podsumowanie | str.    1186
  12.4. Prokurator jako rzecznik interesu społecznego | str.    1189
  12.4.1. Wprowadzenie | str.    1194
  12.4.2. Pojęcie "interes społeczny" | str.    1197
  12.4.3. Przejawy działalności prokuratora jako rzecznika interesu społecznego | str.    1200
  12.4.3.1. Uwagi wstępne | str.    1200
  12.4.3.2. Prokurator jako rzecznik interesu społecznego w poglądach doktryny | str.    1201
  12.4.3.3. Prokurator niebędący rzecznikiem interesu społecznego | str.    1204
  12.4.3.3.1. Prokurator cofający akt oskarżenia | str.    1204
  12.4.3.3.2. Prokurator składający wnioski dowodowe | str.    1206
  12.4.3.3.3. Prokurator zaskarżający orzeczenie na korzyść oskarżonego | str.    1207
  12.4.3.3.4. Prokurator uczestniczący w rozprawie wytoczonej przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego | str.    1208
  12.4.3.3.5. Prokurator uczestniczący w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub niesłuszne stosowanie środków przymusu | str.    1214
  12.4.3.3.6. Prokurator Generalny wnoszący kasację nadzwyczajną | str.    1216
  12.4.3.4. Prokurator jako rzecznik interesu społecznego | str.    1217
  12.4.3.4.1. Prokurator w postępowaniu sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego | str.    1217
  12.4.3.4.2. Prokurator składający wniosek o orzeczenie środka kompensacyjnego obowiązku naprawienia szkody | str.    1239
  12.4.3.4.3. Prokurator wykonujący prawa zmarłego pokrzywdzonego | str.    1242
  12.4.3.4.4. Prokurator w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego | str.    1247
  12.4.4. Prokurator w postępowaniu adhezyjnym | str.    1247
  12.5. Przedstawiciel społeczny | str.    1254
  12.5.1. Rys historyczny | str.    1255
  12.5.2. Charakter prawny przedstawiciela społecznego | str.    1260
  12.5.3. Status przedstawiciela społecznego w postępowaniu sądowym | str.    1263
  12.5.3.1. Przesłanki materialne dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciela społecznego | str.    1264
  12.5.3.2. Przesłanki formalne dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciela społecznego | str.    1265
  12.5.3.2.1. Zdolność procesowa organizacji społecznych | str.    1265
  12.5.3.2.2. Prawidłowa delegacja | str.    1267
  12.5.3.2.3. Treść uchwały | str.    1268
  12.5.3.2.4. Osoba przedstawiciela społecznego | str.    1269
  12.5.3.2.5. Termin. Orzeczenie o dopuszczeniu | str.    1272
  12.5.3.2.6. Cofnięcie zgłoszenia przedstawiciela społecznego oraz odwołanie decyzji o dopuszczeniu organizacji społecznej | str.    1274
  12.5.3.2.7. Problem wielości przedstawicieli społecznych | str.    1277
  12.5.4. Uprawnienia przedstawiciela społecznego w postępowaniu sądowym | str.    1280
  12.5.4.1. Uwagi wstępne | str.    1280
  12.5.4.2. Prawo do uczestniczenia w rozprawie | str.    1280
  12.5.4.3. Prawo do znajomości materiałów postępowania | str.    1282
  12.5.4.4. Uczestnictwo w posiedzeniu | str.    1283
  12.5.4.5. Prawo do wypowiadania się i składania oświadczeń na piśmie | str.    1284
  12.5.4.6. Zagadnienie prawa do składania wniosków dowodowych | str.    1286
  12.6. Amicus curiae | str.    1291
  12.7. Instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna jako rzecznik interesu społecznego | str.    1293
  12.7.1. Minister Sprawiedliwości | str.    1294
  12.7.2. Organy kontroli państwowej | str.    1296
  12.7.2.1. Państwowa Inspekcja Pracy | str.    1297
  12.7.2.2. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego | str.    1298
  12.7.2.3. Podmioty państwowe zobowiązane do zawiadomienia o przestępstwie | str.    1298
  12.7.3. Wnioski końcowe | str.    1299
  
  ROZDZIAŁ 13. Inni uczestnicy postępowania karnego | str.    1302
  13.1. Świadek, biegły | str.    1302
  13.1.1. Wstęp | str.    1307
  13.1.2. Świadek | str.    1308
  13.1.3. Biegły | str.    1326
  13.1.4. Podsumowanie | str.    1349
  13.2. Tłumacz, stenograf, ekspert, osoba przybrana do czynności, protokolant | str.    1352
  13.2.1. Wstęp | str.    1354
  13.2.2. Tłumacz | str.    1355
  13.2.3. Stenograf | str.    1360
  13.2.4. Ekspert | str.    1365
  13.2.5. Osoba przybrana do czynności | str.    1369
  13.2.6. Protokolant | str.    1371
  13.2.7. Podsumowanie | str.    1378
  
  Autorzy | str.    1381
  
  Skorowidz przedmiotowy | str.    1385
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia